10. ALDIZKARIA - 2017ko urtarrilaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

147/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan atzerriko hizkuntzak ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena eta zenbait ikastetxeri haiek emateko baimena ematen diena.

Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak eleaniztasunaren sustapena nabarmentzen du helburu gisa eta eragin bereziko eremu gisa.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarriak eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuaren 9. artikuluak eta bigarren xedapen gehigarriak honako hauek arautzen dituzte: atzerriko hizkuntzen ikaskuntza, hizkuntzen tratamendu integratua eta curriculumeko arloen zati bat atzerriko hizkuntzan irakasteko aukera.

Hezkuntza Departamentuaren ustez, interesgarria da, hezkuntza eta estrategia aldetik, atzerriko hizkuntzetako murgiltze programetan oinarritzen diren programak eskaintzea hezkuntza sisteman, eskaera handia eta esperientzia egiaztatua dutenean, hala nola British Council-MECD hitzarmena.

Eleaniztasunak bi hizkuntza edo gehiago biltzen ditu aldi berean pertsona baten komunikazio gaitasunean, eta hizkuntzak ikasten edo erabiltzen dituenak horien artean ezartzen duen elkarreragina eta transferentzia azpimarratzen ditu. Zenbait hizkuntza erabiltzeko gaitasunak honako hauen garapena bilatzen du: hizkuntza bakoitzaren hizkuntza-errepertorioarena, alderdi komunena eta horien arteko transferentzia bideratzen duten prozesuena.

Programa eleanitzak hizkuntzekiko sentsibilitate berri batekin abiatzen eta garatzen dira, eskolan hizkuntza bakarrean ari direnengan baino estrategia metakognitibo eta komunikatibo aberatsagoak bultzatuz ikasle guztiengan. Zenbait testuingurutako ikerketa enpirikoek erakusten dute hizkuntza bat baino gehiago ikasten dituenak hizkuntza bakarrekoak baino abantaila gehiago dituela. Enpirikoki frogatua dago eleaniztasunak dakarren onura hizkuntzak ikasteko eta garatzeko.

Horregatik, eta atzerriko hizkuntzak ikasteko programen ezarpena eta garapena errazteko, bai eta haiek ematen dituzten ikastetxeen funtzionamendua ere, programa horien oinarrizko alderdiak arautzen dira.

Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1 g) artikuluan emandako ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.

1. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak arautuko dituzten oinarrizko alderdiak arautzea du xede foru agindu honek, bai eta zenbait ikastetxeri haiek irakasteko baimena ematea ere.

2. Foru agindu honen I. eranskinean agertzen diren ikastetxe publiko eta pribatu itunduak dira foru agindu honen aplikazio eremua, bai eta Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan kokatuta dauden Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta pribatu itunduak ere, baldin eta, foru agindu honen 11. artikuluan ezarritakoari jarraituz, Hezkuntza Departamentuaren baimena badute atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak ezartzeko, deialdi baten eta administrazio ebazpen baten ondoren.

3. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programek Nafarroako Foru Komunitatean curriculuma garatua duten hizkuntzetako bat ikastea izanen dute xede, hau da, ingelesez ikasteko programa, frantsesez ikasteko programa eta alemanez ikasteko programa, kontuan izanda frantsesa edo alemana xede duten programek hainbat saio ingelesez emateko aukera ere izanen dutela.

2. artikulua. Oinarriak eta printzipio metodologikoak.

1. Programa hauen oinarria da hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea, arlo guztietako gaitasunetan trebatzeko oinarri gisa, baina bereziki hizkuntza-gaitasunaren indargarri.

2. Hizkuntzen tratamendu bateratzailea (TIL) eta curriculumeko edukien eta hizkuntzaren integrazioa (AICLE/CLIL) dira programen printzipio metodologikoak:

a) Hizkuntzen tratamendu bateratzaileak (TIL) ikastetxeko hizkuntza desberdinetako irakasleen arteko lan bateratu eta koordinatua bultzatzen du. Irakasle bakoitzak beti hizkuntza berean egiten du interakzioa ikasleekin. Irakatsi eta ikasteko prozesuak aberastea du TILak helburu nagusi, hizkuntzen arteko transferentziaren kontzeptua indartuz.

b) Curriculumeko edukien eta hizkuntzen integrazioak (AICLE/CLIL) ikuspegi didaktiko hau du: arloak eta irakasgaiak, edo haietako batzuk, atzerriko hizkuntza batean irakasten dira, helburu izanik irakasgaiaren edukia ikastea eta, aldi berean, hizkuntzaren beraren eduki linguistikoak.

3. Erabilitako metodologiari, materialak aukeratzeari eta prestatzeari eta ikasgelan jorratu beharreko gaiei buruzko erabakiak ikuspegi holistiko batetik eta ekintzara bideratuz hartuko dira, ikasleen beharrei erreparatuta, desgaitasunaren ondorioz hekuntza behar bereziak dituzten ikasleei arreta berezia emanez. Horrela, komunikazio egoera garrantzitsuak, eta ez formal hutsak, bilatuko dira, betiere hizkuntza gaitasunaren garapen ezin hobea bultzatuz.

3. artikulua. Curriculuma.

Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten ikastetxeek Nafarroan Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzan indarra duten curriculum ofizialak beteko dituzte.

4. artikulua. Ikasketen antolaketa.

1. Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzarako oro har ezarritako indarreko araudiaren arabera banatuko dira arloak kurtsoetan, bai eta haien ordutegiak ere.

2. Curriculuma atzerriko hizkuntzetan emateko, ordutegi banaketa honi jarraituko zaio astean zehar:

IKASMAILA

A/G EREDUA

D EREDUA

HH 1. maila

6-12 saio atzerriko hizkuntzan

0-6 saio atzerriko hizkuntzan

HH 2. maila

6-12 saio atzerriko hizkuntzan

3-6 saio atzerriko hizkuntzan

HH 3. maila

6-12 saio atzerriko hizkuntzan

3-6 saio atzerriko hizkuntzan

LH 1. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

LH 2. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

LH 3. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

LH 4. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

LH 5. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

LH 6. maila

8-12 saio atzerriko hizkuntzan

6-9 saio atzerriko hizkuntzan

3. Haur Hezkuntzako bigarren zikloan modu globalizatuan irakatsiko dira arlo guztietako edukiak ingelesez, frantsesez edo alemanez.

4. Lehen Hezkuntzan, arau orokor gisa, hurrengo arloetako edukiak emanen dira ingelesez, frantsesez edo alemanez, honela banatuta astean zehar:

ARLOA

NAHITAEZKO SAIOAK

AUKERAKO SAIOAK

A/G EREDUA

D EREDUA

A/G EREDUA

D EREDUA

Atzerriko Lehen Hizkuntza

3 saio

3 saio

Curriculumaren errefortzua atzerriko lehen hizkuntzan

2 saio

2 saio

Gizarte Zientziak /

Natur Zientziak

2 saio

0/1/2 saio

0/1/2 saio

Matematika

0/1/2/3/4 saio

0/1/2 saio

Arte hezkuntza (Plastika)

0/1 saio

0/1 saio

Arte hezkuntza (Musika)

0/1 saio

0/1 saio

Irakurketa

0/1 saio

0/1 saio

Gorputz Hezkuntza

0/1/2 saio

0/1/2 saio

Balio sozial eta zibikoak / Erlijioa

0/1/2 saio

0/1/2 saio

GUZTIRA

7 saio

5 saio

5 saio, gehienez ere

4 saio, gehienez ere

5. Curriculuma atzerriko lehen hizkuntzan indartzeko saioak atzerriko lehen hizkuntzako edukiak indartzera bideratzen ahal dira, edo atzerriko hizkuntzan emateko aukeratzen den beste edozein irakasgaitakoak indartzeko.

6. Ikasketaren xedeko atzerriko hizkuntza frantsesa edo alemana denean, aurretik ezarritakoaz gain, astean gehienez ere 5 saio ingelesez ematea aukeratzen ahalko da; betiere, arau orokor gisa, atzerriko hizkuntzan ematen diren saioek ez dute asteko irakastorduen erdia gaindituko. Ikasketaren xedeko atzerriko hizkuntza ingelesa denean, atzerriko bigarren hizkuntzaren irakastea 51/2014 Foru Aginduko, ekainaren 2koa, 3. artikuluaren arabera ezarriko da.

7. Ikastetxe pribatuek, pribatu itunduek eta publikoek atzerriko hizkuntzetan irakatsiko duten saio kopurua foru agindu honek ezarritako limiteen ezberdina ezarri nahi badute, aldez aurretik Hezkuntza Departamentuaren onespena beharko dute; betiere, ikastetxe pribatu itunduen kasuan, hezkuntza ituna aldatzen ez bada, eta, ikastetxe publikoen kasuan, beharrezkotzat jotzen diren baliabideak Hezkuntza Departamentuak ematen baditu.

8. Atzerriko hizkuntzetako curriculumaren orduak astean zehar banatzeko, koherentzia pedagogikoa beharko da, eta pixkanaka sartu beharko da ikasmaila eta etapetan.

5. artikulua. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

1. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak ematen dituzten ikastetxeek berariazko hizkuntza proiektua prestatu eta/edo eguneratua mantendu beharko dute, ikastetxeko hezkuntza proiektuaren parte izan dadin; foru agindu honen II. eranskinean jaso da berariazko hizkuntza proiektu horren edukia. Dokumentu hori erreferentziarako eta jarraipenerako erabiliko da, ikastetxeak hizkuntzen irakaskuntzarekin loturik hartzen dituen erabaki eta akordioetarako.

2. Foru agindu honen III. eranskinean jasotzen diren kudeaketa eta parte-hartze erantzukizunak bete beharko dira ikastetxeko hizkuntza proiektua prestatzeko prozesuan.

6. artikulua. Ebaluazioa.

1. Ebaluazio prozedurak eta ikasleak hurrengo mailetara igotzeko irizpideak, ebaluazio prozesuaren ondoriozko baldintza formalak barne, Lehen Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko indarreko araudian ezarritakoaren araberakoak izanen dira.

2. Ikastetxeek hasierako probak egiten ahalko dituzte, diagnostikorako, ikasleek hezkuntzako arreta egokia jasoko dutela bermatzeko, bereziki ikasteko zailtasunak izan daitezkeen kasuetan.

3. Hezkuntza Departamentuak, programak eraginkor bihurtuko dituzten hobekuntza planak ezartzearren, egokitzat jotzen diren ebaluazio prozesuak ezarriko ditu.

4. Halaber, ikastetxeek barneko ebaluazio probak egiten ahalko dituzte, Haur Hezkuntzako etapa bukatzean.

7. artikulua. Koordinazioa.

1. Ikasle talde batean esku hartzen duen irakasle taldeak bere jarduketa koordinatu beharko du, eta edukiei eta prozedurei buruzko erabaki adostuak hartu beharko ditu.

2. Ikastetxeek bide emanen diete asteko koordinazio saioei, programak ematen parte hartzen duten irakasleak koordinatzeko.

3. Gainera, eta plantillaren aukerek, atzemandako beharrek eta programaren ezarpen mailak eskatutako maiztasunez, ikastetxeek beste espezialitate, arlo eta hizkuntza batzuen koordinazioa erraztuko dute.

4. Ezartzen den bitartean, eta koordinazioa eta lidergo pedagogikoa errazteko, ikastetxeek arduradun bat izendatuko dute atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak koordinatzeaz ardura dadin.

5. Programa ematen duen irakaskuntza taldeko kide izanen da koordinazioaren arduraduna, eta hurrengo eginkizunak betetzen direla bermatzeko adinako zuzeneko dedikazioa izanen du ikasleekin:

a) Ikastetxeko zuzendaritza taldearekin bat, programaren funtzionamendu egokia bultzatzea eta gidatzea, aldez aurretik ikastetxeak ezarritako helburuen eta erabakien arabera.

b) Zuzendaritza taldearekin elkarlanean aritzea, programarekin lotutako alderdi didaktikoetan eta metodologikoetan, bai eta hobetzeko ildoak proposatzea ere.

c) Programaren bilakaerari buruz Hezkuntza Departamentuarekin izaten diren harremanetan solaskide izatea.

d) Programarekin lotutako baliabide eta material didaktikoak biltzea eta sailkatzea.

8. artikulua. Ikasketaburutza albokoa.

1. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programa ezartzen den bitartean, programaren barrenean Haur Hezkuntzan zazpi talde edo gehiago dituzten ikastetxeek, edo bederatzi edo gehiago Lehen Hezkuntzan, ikasketaburutza alboko bat izan dezakete. Hark koordinazioa eta arau honetako aurreko artikuluan adierazitako eginkizunak hartuko ditu bere gain, bai eta beste eginkizun hauek ere:

a) Programa emateari loturik, hura ematen duten irakasleen jarduketak planifikatzea, antolatzea eta kontrolatzea.

b) Irakasleek programaren berariazko prestakuntzan parte har dezatela sustatzea, eta parte-hartze hori koordinatzea eta kontrolatzea.

2. Ikasketaburutza albokoaren arduradunak abuztuaren 18ko 139/2009 Foru Aginduak azaltzen duen hizkuntza ziurtagiria izan beharko du, programa ematen duen irakaskuntza taldeko kide izanen da, eta bere eginkizunak betetzen direla bermatzeko adinako zuzeneko dedikazioa izanen du ikasleekin.

3. Ikastetxe berean inola ere ez dira izanen, batera, ikasketaburutza albokoa eta koordinazioaren arduraduna.

9. artikulua. Aniztasunari erantzutea.

1. Ikastetxeek, haien egoeraren diagnostikoan oinarrituta eta aniztasunari erantzuteko planaren barrenean, aniztasunari erantzuteko beharrezkoak izan daitezkeen neurriak aurreikusi eta garatuko dituzte, ikasle guztiek hezkuntza arloko erantzun egokia izan dezaten.

2. Ikastetxeek beharrezko neurri eta estrategia guztiak garatuko dituzte -besteak beste, geletan banatzea, laguntza gela barrenean zein kanpoan, banakako arreta- ikasleei behar adinako erantzuna emateko. Horrela, ikasleen motibazio, interes, jarrera eta gaitasun desberdinak kontuan hartuko dituen dinamika ezarriko dute antolaketan.

3. Metodologia aktiboak bultzatuko dira, ikasleen autonomia eta protagonismoa sustatuta haien ikaskuntzaren kudeaketan. Metodologia horiek ikasteko trebetasun eta modu ugari daudela hartuko dute kontuan.

4. Ikastetxeak jarduteko protokoloa ezarriko da; bertan, hartuko diren neurriak jasoko dira, bai hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko, bai berandu sartzen diren ikasleei arreta ematekoak.

5. Hezkuntza laguntza behar duten ikasleek hura atzerriko hizkuntzan, gaztelaniaz edo euskaraz, zer hizkuntzatan eman baloratzen ahalko du ikastetxeak.

6. Ikasleen hizkuntza dibertsitateari dagokionez, ikastetxeak emandako informazioa familiek uler dezatela bermatuko da, informazio hura modu eskuragarri eta ulergarri batez aurkeztuz, eskuragarritasun unibertsaleko neurriak bermatuz, elkarren arteko komunikazio, inplikazio eta lankidetza hobea izan dadin.

10. artikulua. Irakasleak.

Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programa duten ikastetxeetan irakaskuntza atzerriko hizkuntzan ematen duten irakasleei eskatutako baldintzak indarreko araudian xedatutakoak izanen dira.

11. artikulua. Programetan sartzea edo haietatik ateratzea.

1. Deialdia egin ondoren, ingelesez, frantsesez edo alemanez ikasteko programak emateko edo, zein den kasua, programa horietatik ateratzeko baimena eskatzen ahalko dute Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde esparruan dauden Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetako zuzendaritza taldeek, baldin eta dagozkien deialdietan ezarritako beharkizunak betetzen badituzte. Hezkuntza Departamentuak administrazio ebazpen baten bidez baimenduko du programetan sartzea edo haietatik ateratzea; betiere, aipatu beharkizunak beteta.

2. Ikastetxeak, gutxienez ere, lau ikasturte egin beharko ditu programan, eta ikastetxeak programen jarraitutasuna bermatu beharko du ezarrita dagoen ikasmailetan.

Xedapen gehigarriak

Lehenengoa.–Ezartzeko egutegia.

Arau orokor gisa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen ikasmailan hasiko da atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak ezartzen, eta pixkanaka jarraituko da, ikasmailaz ikasmaila. Ikasmaila eta hizkuntz eredu bereko talde guztietan ezarriko da.

Bigarrena.–Neurri osagarriak.

Hezkuntza Departamentuak aholkularitza emanen du atzerriko hizkuntzetan ikasteko programa horiek ezartzeko eta garatzeko, eta, behar izatera, irakasleak prestatzeko eta behar duten egiaztagiria lortzeko ekintza berariazkoak antolatuko ditu. Orobat, ereduak aurkeztuko ditu antolaketa, dokumentu eta funtzionamendu aldetik, ikastetxeen sostengu izan daitezen.

Hirugarrena.–Ordutegi murrizketa.

7. eta 8. artikuluetan aipatu eginkizunak betetzeko, atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen koordinazio arduradunek edo sare publikoko ikastetxeetako ikasketaburutza albokoek ordu murrizketa hau izanen dute:

PROGRAMAKO TALDE KOPURUA

SAIOAK

2-4

2

5-7

3

8-10

4

11-13

5

14 edo gehiago

6

Laugarrena.–Lehentasunezko zentroak.

Hizkuntza gaitasunen eskuratzean zailtasun espezifikoak dituen kolektibo batentzat lehentasunezkoak diren zentroek Agindu Foral honetan ezarritakoa bere ikasleen beharretara moldatu beharko dute, beharrezkoak diren aldaketak eginez eta Hezkuntza Departamentuari aurretik komunikatuz.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Indargabetzen diren arauak.

1. Foru agindu honek indarra hartzen duenetik aurrera, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 12ko 110/2011 Foru Aginduak indarra galduko du; alegia, Nafarroako Gobernuaren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena.

2. Orobat, indarrik gabe gelditzen dira foru agindu honetan ezarritakoaren kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko arauak.

Azken xedapena.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2016ko abenduaren 30ean.–Hezkuntzako kontseilaria, José Luis Mendoza Peña.

1. ERANSKINA

Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak emateko baimena duten ikastetxeak

1. Ikastetxe publikoak:

HERRIA

IKASTETXEA

Ablitas

San Babil IP

Andosilla

Virgen De La Cerca IP

Añorbe

Añorbe IP

Arguedas

Sancho Ramírez IP

Arroitz

La Balsa de Arroniz IP

Artaxoa

Urraca Reina IP

Azagra

Francisco Arbeloa IP

Barañain

Eulza IP

Barañain

Sahats IP

Beire

Beire IP

Beriain

Beriain IP

Berriozar

Mendialdea I IP

Burlata

Hilarión Eslava IP

Cabanillas

San Juan de Jerusalén IP

Cadreita

Teresa Bertran de Lis IP

Caparroso

Virgen del Soto IP

Cárcar

Virgen de Gracia IP

Zarrakaztelu

Virgen de la Oliva IP

Cascante

Santa Vicenta María IP

Castejón

Dos de Mayo IP

Cintruénigo

Otero de Navascués IP

Corella

José Luis Arrese IP

Cortes

Cerro de la Cruz IP

Elizondo

Elizondo IP

Lizarra

Remontival IP

Faltzes

Doña Álvara Álvarez IP

Fitero

Juan de Palafox IP

Fontellas

Virgen del Rosario IP

Funes

Elías Terés IP

Fustiñana

Santos Justo y Pastor IP

Uharte

Virgen Blanca IP (A/G)

Lerín

Doña Blanca de Navarra IP

Lodosa

Ángel Martínez Baigorri IP

Los Arcos

Santa María IP

Irunberri

San Juan IP

Martzilla

San Bartolomé IP

Melida

Santa Ana IP

Mendabia

San Francisco Javier IP

Milagro

Ntra. Sra. del Patrocinio IP

Elo

Santa Bárbara IP

Monteagudo

Honorio Galilea IP

Murchante

Mardones y Magaña IP

Murillo el Fruto

Raimundo Lanas IP

Mutiloa

San Pedro IP (A/G)

Noain

San Miguel IP

Obanos

Obanos IP

Erriberri

Príncipe de Viana IP

Iruña

Azpilagaña IP

Iruña

Buztintxuri IP

Iruña

Cardenal Ilundáin IP

Iruña

Doña Mayor, IP

Iruña

El Lago de Mendillorri IP

Iruña

Ermitagaña IP

Iruña

Iturramako IP

Iruña

José M.ª de Huarte IP

Iruña

Mendillorri IP

Iruña

Paderborn-Víctor Pradera IP

Iruña

Rochapea IP

Iruña

San Juan de la Cadena IP

Iruña

Vázquez de Mella Bayonne IP

Azkoien

Juan Bautista Irurzun IP

Pitillas

Pitillas IP

Gares

Gares IP

Arrada

Ximenez de Rada IP

Ribaforada

San Bartolomé IP

San Adrián

Alfonso X El Sabio IP

Zangoza

Luis Gil IP

Santakara

Ntra. Sra. de la Asunción IP

Sarriguren

Hermanas Uriz Pi IP

Sarriguren

Joakin Lizarraga IP

Sartaguda

Nuestra Señora del Rosario IP

Sesma

Virgen de Nievas IP

Tafalla

Marqués de la Real Defensa IP

Tutera

Elvira España IP

Tutera

Griseras IP

Tutera

Huertas Mayores IP

Tutera

Monte San Julián IP

Valtierra

Félix Zapatero IP

Viana

Ricardo Campano IP

Alesbes

El Castellar IP

Villatuerta

San Veremundo IP

Atarrabia

Lorenzo Goicoa IP

Zizur Nagusia

Camino de Santiago IP

Zizur Nagusia

Catalina de Foix IP

2. Ikastetxe pribatu eta itunduak:

HERRIA

IKASTETXEA

Altsasu

Sagrado Corazón

Aiegi

Mater Dei

Burlata

Amor de Dios

Burlata

Regina Pacis

Lizarra

Santa Ana

Lodosa

La Milagrosa

Mendabia

Ntra. Sra. de los Dolores

Mutiloabeiti

Luis Amigó

Iruña

Calasanz-Eskolapioak

Iruña

Claret Larraona

Iruña

Esclavas del Sagrado Corazón

Iruña

Hijas de Jesús

Iruña

Irabia-Izaga

Iruña

Monjardín Lizeoa

Iruña

Miravalles-El Redín

Iruña

Nuestra Señora del Huerto

Iruña

San Cernin

Iruña

Santa Catalina Labouré

Iruña

Santa Teresa de Jesús

Iruña

Santísimo Sacramento

Iruña

Santo Tomás

Iruña

Vedruna

Sarriguren

Sta. Santa M.ª la Real

Tutera

Anunciata

Tutera

Compañía de María

Atarrabia

La Presentación

2. ERANSKINA

Ikastetxeko hizkuntza proiektuaren edukiak

1.–Sarrera.

Labur azalduko da ikastetxeko hizkuntza proiektua (PLC) prestatu edo berrikusi beharra: nondik sortzen den eta zertarako den beharrezkoa.

2.–Egoeraren analisia.

Ikastetxearen egoera deskribatuko da. Ikasleen eta ikastetxeko hizkuntza egoera deskribatzeko, ikasleen hizkuntza inguruneari, ikastetxeko hizkuntza egoerari eta ikastetxean hizkuntzak irakatsi eta ikasteari lotutako datuak bildu beharko dira. Analisi hori hurrengo puntuetan islatuko da:

2.1. Ikastetxearen eta bere ingurunearen ezaugarriak.

2.2. Ikastetxearen hizkuntza ibilbidea.

2.3. Hizkuntzak ikastetxean: hizkuntzak, zenbat eskola ordu eta zenbat ordu eskolaz kanpo, bai eta hizkuntza bakoitzean ematen diren curriculumeko arloak eta edukiak ere.

2.4. Barreneko eta/edo kanpoko ebaluazio emaitzen analisia eta programa hobetzeko proposamenak.

3.–Ikastetxeko hizkuntza helburuak

PLCaren bidez ikastetxean lortu gogo diren helburuak zehaztuko dira, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuari begira.

3.1. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren printzipioak hizkuntzei dagokienez.

3.2. Hizkuntza bakoitzerako helburuak antolaketa eta didaktika eta metodologia aldetik: aipatu plan estrategikoa abian jartzen denetik lortu gogo diren helburuak.

3.3. Ikasleen hizkuntza aniztasunarekiko erantzuna.

4.–Ikastetxeko hizkuntza planteamendua.

4.1. Antolaketa: hizkuntzen eta arloen ordu banaketa astean zehar, eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak, laguntzak eta gela banaketak, arloko eta koordinazioko arduradunak, lankidetzen zerrenda.

4.2. Eremu didaktiko-metodologikoa:

4.2.1. Ikastetxeak etapa eta/edo ikasmaila bakoitzean jarraituko duen metodologia, markatutako helburuak lortzeko.

4.2.2. Hizkuntzekiko sentsibilizazio eta errespetu jarrerak garatzea.

4.2.3. Irakasleen prestakuntza.

5.–Epe ertaineko jarduketa plana

Planteatutako helburuak lortzeko, 4 urteko epean eginen den jarduketa multzoa jasotzen du planak, bai eta denboran nola banatzen diren eta haien arduradunak ere.

6.–Hizkuntza proiektuaren ebaluazioa

Ebaluazioaren bidez, ikastetxeko hizkuntza helburuak eta hizkuntza planteamenduaren jarduketak neurtuko dira. Barreneko ebaluazioa beharko da, kanpoko ebaluazioekin alderatu beharko dena, halakorik bada.

Ebaluazio tresnak, denbora banaketa eta ebaluazio hori egiteko arduradunak deskribatuko dira.

Ebaluazio horren emaitzak hurrengo PCLrako abiaburua izanen dira, eta egoeraren analisian aipatuko dira.

3. ERANSKINA

Kudeaketa eta parte-hartzea ikastetxeko hizkuntza proiektua prestatzen

Ikastetxeko hizkuntza proiektua prestatzeko prozesuaren faseetarako, hezkuntza komunitateko kideen parte hartzea behar da, zein bere eginkizun eta ardurekin:

a) Ikastetxeko zuzendaritza taldeari dagokio proiektuaren ekimena hartzea, ikastetxeko hizkuntza proiektua prestatzeko batzordea, klaustroko irakasleek osatua, izendatzea, bai eta koordinatzaile bat ere horren barrenean, eta laguntza ematea batzorde horri lan plangintza prestatu, diseinatu eta kudeatzen; orobat, eskola komunitateari komunikatzen. Proiektuaren azken testua onestea ere zuzendaritza taldearen eginkizuna da, parte hartzeko prozesuak bermatu ondoren.

b) Ikastetxeko hizkuntza proiektua prestatzen duen batzordeari dagokio dokumentua prestatu eta berrikustea eta, batez ere, lana dinamizatzea eta erabakiak hartzea irakasle talde guztietan.

c) Koordinatzaileari dagokio lan plangintza diseinatu eta bultzatzea (jarduerak proposatu, zereginak banatu batzorde barrenean, emaitzak aztertu, irakurketa gidatu eta plangintza onartu..).

d) Klaustroari dagokio eztabaidak egitea hainbat irakasle taldetan, batzordeak proposatutako erabakiei buruz, haiek onartu eta praktikan jartzea, irakasle bakoitzak berari dagokion neurrian.

e) Eskola elkarteak eztabaidan hartuko du parte prozesuan zehar.

f) Ikastetxeko Eskola Kontseiluari dagokio prozesuaren garapena ebaluatzea eta hobekuntzak proposatzea.

Iragarkiaren kodea: F1700099