141. ALDIZKARIA - 2015eko uztailaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

329/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa, Gizarte Politiketako kontseilariak emana, prozedura arautzen duena Nafarroan goi errendimenduko kirolean, hobekuntzako kirolean eta oinarrizko errendimendukoan sartzeko.

Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak, kirola arautu, antolatu, sustatu eta koordinatzeko xedea baitu Nafarroako Foru Komunitateari dagozkion eskumenen eremuan, goi mailako kirol jarduera bultzatzea (3.b artikulua) du helburu kirol politikaren arloan.

Orobat, Nafarroako Gobernuari esleitzen dio Nafarroako goi mailako kirol jarduera arautzeko eskumena (5.d artikulua). Bestetik, foru lege beraren 6.2 artikuluak Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioaren (gaur egun, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren) esku uzten du Nafarroako goi mailako kirolariak kalifikatzeko eskumena, baita Nafarroako goi mailako kirol jarduera gainbegiratu eta babestekoa ere.

Nafarroako Kirolari buruzko Foru Legearen III. tituluko IV. kapituluan arautzen da goi mailako kirol jarduera. 20. artikuluak goi mailako kirol jarduera zer den zehazten du; 21. artikuluak Nafarroa barreneko goi mailako kirol jarduera arautzen du, eta Nafarroako Gobernuari esleitzen dio kirolariek goi mailako kalifikazioa eskuratzeko bete beharreko baldintzak arautzeko ahalmena, irizpide teknikoak eta kirolekoak, besteak beste, kontuan hartuta; eta, azkenik, 22. artikuluak Nafarroako goi mailako kirol jardueraren sustapena arautzen du.

Hori dela eta, aipatu manuak garatzeko, otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretua onetsi zen, Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituena.

Foru dekretu horrek Nafarroako errendimenduko kirola arautzen du, eta ezartzen du hura zer mailak osatzen duten eta haietako bakoitzean zer estamentu dauden. Lau maila daude errendimenduko kirolaren esparruan:

a) Goi mailako kirola.

b) Goi errendimenduko kirola.

c) Hobekuntzako kirola.

d) Oinarrizko errendimenduko kirola.

Foru dekretuak prozedura ezartzen du goi mailako kirolari, teknikari eta epaile izaeraren onarpena eta egiaztapena eskuratzeko, baina ez du arautzen goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko kirolari, teknikari eta, hala badagokio, epaile izaeraren onarpena eta egiaztapena eskuratzeko prozedura.

Goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko kirolari dagokionez, 4. artikuluak jasotzen du ezen goi errendimenduko kirolean, kirolari, teknikari edo epaile estamentuetan, eta hobekuntzako kirolean zein oinarrizko errendimendukoan, kirolari eta teknikari estamentuetan, sartzeko, kontuan hartuko dela aipatutako foru dekretuan azaldutako baldintzak betetzen ote diren, eta Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak egiaztatuko duela, interesdunak eskatu ondoren.

Hori dela eta, beharrezkoa da prozedura arautzea interesdunek kirolari, teknikari eta, hala badagokio, epaile izaeraren onarpena eska dezaten Nafarroako goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko kiroletan.

Halaber, 9. artikuluan, adierazten du Nafarroako errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epailearen izaera ebazpen edo ziurtagiriaren bitartez lortzen dela. Bidezkotzat jotzen da, ahal den lasterren kirolari izaeraren onarpena emateko eta horrek dakartzan onurak eskuratzeko asmoz, ondoko prozedura hauek kontuan hartzea:

a) Oro har, Nafarroako errendimenduko kirolari, teknikari edo epaile izaeraren onarpena, eskumen hori esleiturik duen kirol administrazioko organoak ziurtatzea (egun Administrazio eta Kudeaketa Atalak), betiere Foru Komunitatean goi errendimenduko arloan eskumenak dituen kirol administrazioko organoak txostena egin ondoren (egun Kirolaren Zuzendariordetza Nagusiak). Bi organo horiek Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutukoak dira.

b) Zehazki, administrazioak ofizioz onartu ahal izatea goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolari izaera Nafarroako kirol selekzioetan edo teknifikazio programetan (biak administrazioak berak onetsiak eta gainbegiratuak) parte hartzen duten kirolarien kasuan. Administrazioak kontrola eta jarraipena eginen dizkie kasuan kasuko kirolariei aldez aurretik eta ez da beharrezkoa izanen kirol baldintzak bete diren egiaztatzea, kirolean aritzen baitira izaera hori onartzen duen administrazioak gainbegiratu eta babestuta.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legean xedatua aplikatu beharrez, interesdunek jarraitu beharreko prozedura errazteari dagokionez, ondokoa sustatzen da:

a) Erantzukizuneko aitorpenak aurkeztea kirolarien kasuan; izan ere, komunikabide orokorretan edo kirol agenteen medioetan informazioa agertzen da haien kirol lorpenei eta parte-hartzeei buruz.

b) Eskaeraren inprimaki normalizatuak erabiltzea.

c) Eskaerak eta dokumentazioa telematika bidez aurkeztea.

d) Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioak aukera izatea ofizioz onartzeko goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolariaren izaera, otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak ezarritako baldintzak beteta Nafarroako kirol selekzioetan edo teknifikazio programetan (biak administrazioak berak onetsiak eta gainbegiratuak) parte hartzen duten kirolarien kasuan.

Bestalde, kirol errendimendurako eta kasuan kasuko probetan emaitzak lortzeko nazioarteko esparruan, Espainian edo autonomia erkidegoetan, kirol jarduera programatu, kontrolatu eta gainbegiratu bat eraman behar da, otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak aurreikusten duen bezala. Hori dela eta, bidezkoa da argitu eta ezartzea kirol arloko zer irizpide teknikok markatzen duten goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolean sartzea Nafarroan, hori oinarria baita kasuan kasuko sarbidearen prozedurarako. Honako hauek dira besteak beste:

a) Zer jotzen den teknifikazio programatzat eta selekzio programatzat.

b) Zer baldintza bete behar den goi errendimendu kualifikatuko kirolariaren izaera eskuratzeko.

c) Zer hartuko den Nafarroako kirol federazioen programa berezitzat hobekuntzako kirolariaren izaera eskuratzeko.

d) Nork hartzen duen parte gazte talentudunen programetan, A zein B mailakoak izan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak, azken xedapenetan lehenean, ahalmena ematen dio Gizarte Politiketako kontseilariari beharrezko xedapenak eman ditzan haren garapenerako.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez, Gizarte Politiketako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen uztailaren 25eko 73/2012 Foru Dekreturen bidez eta Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituen otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. artikulua. Xedea.

1. Foru agindu honek helburu du prozedura arautzea Nafarroan goi errendimenduko kirolean, hobekuntzako kirolean eta oinarrizko errendimendukoan sartzeko.

2. Goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolean sartzeko, bete beharko dira Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituen otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluko 1. atalean ezarritako baldintza orokorrak, baita foru agindu honen I. eranskinean kirol arloan aurreikusten diren baldintza teknikoak ere, Nafarroako zer errendimenduko kiroletan sartu nahi den, horren arabera.

2. artikulua. Eskaerak.

1. III., IV. eta V. eranskinetan biltzen diren eskaeren ereduen arabera beteko dira Nafarroan goi errendimenduko kirolari, teknikari edo epaile izaera, hobekuntzako kirolari eta teknikari izaera eta oinarrizko errendimenduko kirolari edo teknikari izaera onartzeko eskaerak.

2. Nafarroan errendimenduko kirolari, teknikari edo epaile izaera eskuratzeko arrazoi erabakigarria bada Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak babestutako teknifikazio programa batean parte hartzea, horren berri eman beharko da eskaeran, kasuan kasuko programarekin batera.

3. Eskaera, behar bezala beteta dagoen inprimakiaren bidez eta eskatutako agiriekin batera, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren erregistroan aurkeztuko da edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako lekuetako batean.

4. Eskaera eta agiriak telematika bidez ere aurkezten ahalko dira, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeari buruzko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren erregistro orokor elektronikoari buruzko ekainaren 23ko 70/2008 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat.

5. Eskaerak foru agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, eskatzaileari errekerimendua eginen zaio 10 egun balioduneko epean, akatsa zuzen dezan edo behar diren agiriak ekar ditzan. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, horrela egin ezik, eskaera bertan behera utzi duela ondorioztatuko dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritakoari jarraikiz emanen den ebazpenaren bidez.

6. Eskabidea aurkeztearekin batera, Administrazioari baimena ematen zaio bidezko diren egiaztapen, ikerketa eta ikuskatze lanak egin ditzan, interesdunek emandako informazioa benetakoa ote den eta eskatutako baldintzak betetzen ote dituzten egiaztatzeko. Horretarako, informazioa eta ziurtagiriak eska dakizkieke eskatzaileen egoeraz Estatuko eta Nafarroako kasuan kasuko kirol federazioei.

3. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak urte osoan aurkezten ahalko dira.

4. artikulua. Dokumentazioa.

1. Eskaerei agiri orokor hauek erantsi beharko zaizkie: erantzukizuneko aitorpena, II. eranskinaren araberakoa, interesdunak sinatua. Hartan, adierazi beharko du, bere erantzukizunpean, bete egiten dituela Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituen otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluko 1. ataleko baldintza orokorrak.

Interesdunak konpromisoa hartuko du baldintza horiek betetzen jarraitzeko Nafarroako errendimenduko kasuan kasuko kiroleko kirolari, teknikari edo epaile izaerak irauten duen bitartean.

2. Goi errendimenduko kiroleko teknikarien estamentuan sartzeko, honako hau aurkeztu beharko da berariaz:

a) Erantzukizuneko aitorpena, VI. eranskinaren araberakoa, goi errendimenduko kirolari batek izenpetua. Hartan, bere erantzukizunpean adieraziko du eskatzailea dela arduradun tekniko gorena bere kirol prestakuntzan.

b) Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaren fotokopia konpultsatua, edo kasuan kasuko graduarena, edo kasuan kasuko kirol modalitate edo espezialitatearen kirol teknikariaren fotokopia konpultsatua.

3. Goi errendimenduko kiroleko epailearen estamentuan sartzeko, berariaz, Espainiako kasuan kasuko kirol federazioak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, frogatzen duena pertsona hori gaituta dagoela arau teknikoak aplikatzeko eta betetzen direla zaintzeko lehen mailako kategoria nazionaleko kirol txapelketa ofizialetan, baita eginkizun horretan aritu dela ere.

4. Hobekuntzako teknikarien estamentuan sartzeko, berariaz, Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaren fotokopia konpultsatua aurkeztuko da, edo kasuan kasuko graduarena, edo kasuan kasuko kirol modalitate edo espezialitatearen kirol teknikariaren fotokopia konpultsatua, baita ondoko dokumentazioarena ere, kalifikazioa eskuratzea ekartzen duen arrazoiaren arabera:

a) Erantzukizuneko aitorpena, VI. eranskinaren araberakoa, hobekuntzako kirolari batek izenpetua. Hartan, bere erantzukizunpean adieraziko du eskatzailea dela arduradun tekniko gorena bere kirol prestakuntzan.

b) Kasuan kasuko kirol klubak luzatutako ziurtagiria, frogatzen duena eskatzailea arduradun tekniko gorena dela nazioarteko zein Espainiako txapelketa ofizialetan parte hartzen duten kirol kluben prestakuntzan eta zuzendaritzan.

c) Estatuko kasuan kasuko federazioak luzatutako ziurtagiria, frogatzen duena eskatzailea Estatuko gazte, junior eta kategoria absolutuko selekzioaren arduradun tekniko gorena dela, nazioarteko zein Espainiako txapelketa ofizialetan parte hartuta.

d) Nafarroako kasuan kasuko federazioak luzatutako ziurtagiria, frogatzen duena eskatzailea Nafarroako gazte, junior eta kategoria absolutuko selekzioaren arduradun tekniko gorena dela, nazioarteko zein Espainiako txapelketa ofizialetan parte hartuta.

5. Oinarrizko errendimenduko kiroleko teknikarien estamentuan sartzeko, honako hau aurkeztu beharko da berariaz:

a) Erantzukizuneko aitorpena, VI. eranskinaren araberakoa, oinarrizko errendimenduko kirolari batek izenpetua. Hartan, bere erantzukizunpean adieraziko du eskatzailea dela arduradun tekniko gorena bere kirol prestakuntzan.

b) Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaren fotokopia konpultsatua, edo kasuan kasuko graduarena, edo kasuan kasuko kirol modalitate edo espezialitatearen kirol teknikariaren fotokopia konpultsatua.

6. Eskaeren eta aitorpenen ereduak Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren egoitzan, Nafarroako Kirol Teknifikazioaren Zentroan (Larrabide Estadioa) eta erakunde horren web orrian eskura daitezke.

7. Aurkezten den edozein datu, adierazpen edo agiritan edo foru agindu honetan eskatzen diren erantzukizuneko aitorpenetan zehaztasun eza, faltsukeria edo omisioa egonez gero, ezin izanen da Nafarroan kasuan kasuko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epaile izaera onartzeak dakartzan onurak jasotzen jarraitu, gertaera horien berri jakiten den unetik beretik, deusetan galarazi gabe legozkiekeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak, eta berariaz laguntza ekonomikoak itzultzea edo kirolariak, teknikariak eta epaileak baliatu dituen prestazio edo zerbitzuei dagozkien prezioak ordaintzea.

5. artikulua. Tramitazioa eta ebazpena

1. Kirol teknifikazio eta errendimendu arloan eskumenak esleiturik dituen kirol administrazioko unitate organikoak baloratuko ditu eskaerak.

2. Ikusita zer merezimendu frogatzen den eta noraino betetzen diren foru agindu honetan, I. eranskinean eta Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituen otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuan ezarritako baldintzak, kirol teknifikazio eta errendimendu arloan eskumenak esleiturik dituen kirol administrazioko unitate organikoak txostena eginen du, kasuan kasuko baldintzak betetzen direla frogatzeko, eta proposatuko dio ziurtatzeko eskumena esleiturik duen organoari ziurtagiri bat luza dezala, Nafarroako kasuan kasuko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari edo epaile izaera frogatzeko, edo, bestela, eskaera ukatu edo artxiba dezala.

3. Goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epaile izaera onartzeko eskaerak era positiboan ebatziko ditu Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioan egintzak ziurtatzeko eskumena duen pertsonak, Nafarroako kasuan kasuko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epaile izaera frogatzen duen ziurtagiri baten bidez, eskaera aurkeztu eta hilabeteko epean gehienez, eta ulertuko da baiesten direla aipatutako epean ebazten ez badira.

4. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioko titularraren ebazpenaren bidez onetsiko da Nafarroako goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolari, teknikari eta epaile izaera onartzeko eskaerak ezetsi edo artxibatzen diren.

5. Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioko titularraren ebazpenaren bidez, ofizioz onar daiteke goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolariaren izaera, otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak ezarritako baldintzak beteta Nafarroako kirol selekzioetan edo teknifikazio programetan parte hartzen duten kirolarien kasuan, I. eranskinean ezarritako moduan.

Kasu horretan, ebazpena honela jakinaraziko da: Nafarroako Gobernuko iragarki oholean (egun, Karlos III.aren etorbidea, 2. Iruña) eta Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko bulego nagusietako iragarki oholean (egun, Arrieta kalea, 25. Iruña) iragarkiak jarriz eta Nafarroako Gobernuko kirol web orri ofizialean argitaratuz (egun, www.deporte.navarra.es).

6. Nafarroako kasuan kasuko errendimenduko kiroleko estamentuan kirolari, teknikari edo epaile izaera onartzeak ondorioak sortuko ditu Nafarroako errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epaile izaera frogatzen duen ziurtagiria luzatzen den egunetik beretik edo kasuan kasuko ebazpena ofizioz onesten denetik aurrera, galarazi gabe Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Erregistroa inskribatzea orok jakin dezan.

Lehen xedapen gehigarria.–Foru agindu honek indarra hartu aurreko egiaztapenen informazioa.

Interes publikoko informazioa eman beharrez, Foru Komunitateko kirol administrazioak zerrenda bat onetsiko du, Nafarroako goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta, hala balegokio, epaile izaeraren egiaztapenak, foru agindu honek indarra hartu baino lehen luzatu direnak, biltzeko.

Bigarren xedapen gehigarria.–Aipamen organikoak.

Foru Komunitateko kirol administrazioaren egitura organiko indarduna aldatuz gero, ulertuko da egitura organikoa sortu edo aldatzeko araudian kirol teknifikazio eta errendimendu arloan eskumenak esleiturik dituzten organo eta unitateei dagozkiela foru agindu honetako aipamen organikoak eta funtzionalak.

Azken xedapenetako lehena.–Aplikazioa.

Ahalmena ematen zaio Nafarroako Foru Komunitateko kirol administrazioko titularrari beharrezko egintzak gauza ditzan foru agindu honetan xedatua aplikatzeko, eta berariaz eranskinak aldatzeko, haietan jaso behar diren datuak zehaztuz.

Azken xedapenetan bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2015eko maiatzaren 29an.–Gizarte Politiketako kontseilaria, Iñigo Alli Martínez.

I. ERANSKINA

Kirol arloko baldintza teknikoak Nafarroako goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolean sartzeko

1. Hitzaurrea.

Nafarroako errendimenduko kirolean sartzeko, maila edozein delarik ere (goi mailako kirola, goi errendimendukoa, hobekuntzakoa eta oinarrizko errendimendukoa), kirol arloko zenbait baldintza tekniko bete behar dira.

Funtsean, kasuan kasuko kirol modalitateen selekzio ofizialetan edo teknifikazio programetan parte hartzeak ezartzen ditu kirol arloko baldintza teknikoak goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko kirolean sartzeko.

Kirol errendimendurako eta, azken buruan, emaitzak lortzeko nazioarteko esparruan, Espainian edo autonomia erkidegoetan, kirol jarduera programatu, kontrolatu eta gainbegiratu bat eraman behar da, otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak aurreikusten duen bezala. Horretarako, kontuan izanik Nafarroako kirol administrazioari dagokiola Nafarroako errendimenduko kirol izaera onartzea, bidezkoa da zehaztea kirol arloko zer baldintza teknikok ematen duten bide goi errendimenduko, hobekuntzako eta oinarrizko errendimenduko mailetan sartzeko, betiere begiratuta Nafarroako kirol errendimenduko maila desberdinetan sartzeko bide ematen duten programek jarraitzen dietela otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuak planifikazioarako eta kontrolerako ezartzen dituen jarraibideei.

2. Nafarroako goi errendimenduko, hobekuntzako edo oinarrizko errendimenduko kirolean sartzeko kirol arloko baldintza teknikoen alderdi kontzeptualak.

Teknifikazio programa izanen da bertan parte hartzen duten kirolarien, teknikarien eta epaileen prestakuntza teknikorako eta kirol prestakuntzarako prozesuan planteamendu tekniko modernoak sartzen dituen programa jarraitua; helburu du goi mailako prestakuntza ematea teknikaren eta kirolaren aldetik, Nafarroako kirolarien maila eta emaitzak hobetzeko esparru nazionalean eta nazioartekoan.

Selekzio programa izanen da kirolariekin eta teknikariekin egiten den programa aldi baterakoa, kiroleko prestakuntza teknikoari buruzkoa, helburu hau duena: Nafarroako kirol federazio baten babesean, Nafarroako selekzioaren kirol emaitzarik hoberena lortzea Espainiako txapelketetan parte hartzen duenean edo Nafarroako Foru Komunitatea ordezkatuz parte hartzen dituen txapelketa guztietan.

3. Kirol arloko baldintza teknikoak Nafarroako goi errendimenduko kirolean sartzeko.

1.–Goi errendimendu teknifikatuko kirolari izaera eskura dezakete 16 urtetik gorako kirolariek, baldin eta otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak eta kirol arloko ondoko baldintza teknikoak betetzen badituzte:

a) Espainiako kirol federazioek hautatuak izatea Espainia ordezkatzeko nazioarteko txapelketa ofizialetan kategoria absolutuan eta absolutuaren azpi-azpiko adin kategorian, azken bi urteetako batean, gutxienez ere.

b) Espainiako kirol federazioen babespeko programetan aritzea, Kirolaren Kontseilu Nagusiak baimendutako goi errendimenduko zentroetan.

c) Espainiako kirol federazioen babespeko teknifikazio programetan aritzea, Kirolaren Kontseilu Nagusiak garatzen duen kirol teknifikazioko programa nazionalaren barrenean.

d) Nafarroako kirol administrazioaren babespeko kirol teknifikazio programetan aritzea.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren ondorioetarako, Nafarroako kirol teknifikazio programak izanen dira Nafarroako kirol administrazioak onartu, babestu eta gainbegiratzen dituenak, Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Planetan kirol federazioetarako ezarritako araudiarekin bat.

Nafarroako errendimenduko kirol maila horretan, programa horiek Nafarroako goi errendimenduko kirol teknifikaziorako programak deituko dira.

Inola ere ez da kirol teknifikaziorako programa batean parte-hartzetzat joko Iruñeko Larrabide estadioan edo beste instalazio batean kirol jarduerak egite hutsa, ez bada egiten Nafarroako kirol administrazioak gainbegiratu eta onartutako kirol teknifikaziorako programa baten esparruan.

2. Goi errendimendu kualifikatuko kirolari izaera eskura dezakete 16 urtetik gorako kirolariek, baldin eta otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak eta kirol arloko ondoko baldintza teknikoak betetzen badituzte:

a) 1. postutik 3.era bitarte sailkatu izana Espainiako maila goreneko txapelketa baten kategoria absolutuan, selekzio ofizialik ez dagoenean Nafarroan kasuan kasuko kirol federazioan.

b) Espainiako maila gorenean klub edo taldeetan lehiatzea, gutxienez 10 taldek parte hartuta (edo 10 kirolarik, banakako kiroletan), eta, lortutako sailkapena dela-eta goi mailako kirolaritzat hartu ez izana.

c) Estatuko txapelketa ofizial profesionaletan klub edo taldeetan lehiatzea, gutxienez 10 taldek parte hartuta, goi mailako kirolaritzat hartuta egon gabe.

4. Kirol arloko baldintza teknikoak Nafarroako hobekuntzako kirolean sartzeko.

1. Hobetzeko kirolari izaera eskura dezakete 16 urtetik gorako kirolariek, baldin eta otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak eta kirol arloko ondoko baldintza teknikoak betetzen badituzte:

a) Nafarroako selekzio programetan parte hartzea, gazte, junior, promesa edo kategoria absolutuan izan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren ondorioetarako, Nafarroako selekzio programak izanen dira Nafarroako kirol administrazioak onartu, babestu eta gainbegiratzen dituenak, Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Planetan kirol federazioetarako ezarritako araudiarekin bat.

Nafarroako errendimenduko kirol maila horretan, programa horiek Nafarroako hobekuntzako selekzio programak deituko dira.

Selekziorako aurreko faserik edo aurretik selekzionatutako kirolarik egonez gero, Nafarroako hobekuntzako kirolari izaera eskuratuko dute txapelketaren azken fasean parte hartzeko hautatu diren kirolariek.

Inola ere ez da selekzio programa batean parte-hartzetzat joko Iruñeko Larrabide estadioan edo beste instalazio batean kirol jarduerak egite hutsa, ez bada egiten Nafarroako kirol administrazioak gainbegiratu eta onartutako selekzio programa baten esparruan.

b) Nafarroako kirol federazioen programa bereziei heltzea, Nafarroako kirol administrazioaren babespean.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren ondorioetarako, Nafarroako kirol teknifikaziorako programa bereziak izanen dira Nafarroako kirol federazioek garatu eta Nafarroako kirol administrazioak onartu, babestu eta gainbegiratzen dituenak, selekzio ofizialik ez badago, kirolariak 1. postutik 3.era bitarte sailkatzen direnean kategoria absolutuaren azpi-azpiko adin kategorian, Espainiako maila goreneko txapelketan.

Nafarroako errendimenduko kirol maila horretan, programa horiek Nafarroako hobekuntzako programa bereziak deituko dira.

2. Hobetzeko kiroleko teknikari izaera eskura dezakete otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak bete eta ondokoen gaineko zuzendaritza tekniko iraunkorraren eginkizunetan aritzen direnek:

a) Nafarroako selekzioetako hobekuntzako kirolariak, gazte, junior, promesa edo kategoria absolutukoak izan.

b) Nazioarteko edo Espainiako txapelketa ofizialetan, kategoria gorenaren azpiko kategorietan aritzen diren kirol klubetako taldeak.

c) Nazioarteko edo Espainiako txapelketa ofizialetan, kategoria absolutuaren azpikoetan aritzen diren Espainiako selekzioak.

5. Kirol arloko baldintza teknikoak Nafarroako oinarrizko errendimenduko kirolean sartzeko.

Ondotik ezartzen den atalean adierazten da kirol arloko zer baldintza tekniko bete behar den Nafarroako oinarrizko errendimenduko kirolari izaera eskuratzeko:

Oinarrizko errendimenduko kirolari izaera eskura dezakete 12 urtetik 16 urtera bitarteko kirolariek (bi adin horiek barne), baldin eta otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak eta kirol arloko ondoko baldintzak betetzen badituzte:

a) A mailako gazte talentudunen programaren parte izatea.

A mailako gazte talentudunen programaren parte izanen dira haur eta kadete kategorietan nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartu dutenak.

b) B mailako gazte talentudunen programaren parte izatea.

B mailako gazte talentudunen programaren parte izanen dira haur eta kadete kategorietan Espainiako txapelketetan lehendabiziko 3 postuetan gelditu direnak.

c) Edozein kirol modalitatetako haur eta kadete kategorien selekzio nafarren parte izatea.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuaren ondorioetarako, Nafarroako selekzio programak izanen dira Nafarroako kirol administrazioak onartu, babestu eta gainbegiratzen dituenak, Nafarroako Errendimenduko Kirolaren Planetan kirol federazioetarako ezarritako araudiarekin bat.

Nafarroako errendimenduko kirol maila horretan, programa horiek Nafarroako oinarrizko errendimenduko selekzio programak deituko dira.

Selekziorako aurreko faserik edo aurretik selekzionatutako kirolarik egonez gero, Nafarroako hobekuntzako kirolari izaera eskuratuko dute txapelketaren azken fasean parte hartzeko hautatu diren kirolariek.

Inola ere ez da selekzio programa batean parte-hartzetzat joko Iruñeko Larrabide estadioan edo beste instalazio batean kirol jarduerak egite hutsa, ez bada egiten Nafarroako kirol administrazioak gainbegiratu eta onartutako selekzio programa baten esparruan.

II. ERANSKINA

Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kiroleko kirolari, teknikari eta epaile izateko baldintza orokorrak betetzearen erantzukizuneko aitorpenaren eredua (PDF).

III. ERANSKINA

Eskabide eredua. Nafarroako Foru Komunitateko goi errendimenduko kirolari, teknikari eta epaile izaeraren banakako erantzukizuneko aitorpena (PDF).

IV. ERANSKINA

Eskabide eredua. Nafarroako Foru Komunitateko hobekuntzako kirolari eta teknikari izaeraren banakako erantzukizuneko aitorpena (PDF).

V. ERANSKINA

Eskabide eredua. Nafarroako Foru Komunitateko oinarrizko errendimenduko kirolari eta teknikari izaeraren banakako erantzukizuneko aitorpena (PDF).

VI. ERANSKINA

Kirolariaren banakako erantzukizuneko aitorpena, bere entrenatzailearen edo prestatzailearen izaera frogatzeko (PDF).

Iragarkiaren kodea: F1508623