89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

34/2014 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, musikako goi mailako arte ikasketen plana ezartzen duena Nafarroako Foru Komunitatean, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 58. artikuluan ezartzen du Gobernuari dagokiola goi mailako arte ikasketa guztien egitura eta oinarrizko edukia finkatzea. Eskumen hori erabiliz, argitara eman da maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako musikako goi mailako graduko arte ikasketen oinarrizko edukia arautzen duen maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretua.

Hezkuntzako kontseilariak uztailaren 1ean emandako 110/2010 Foru Aginduaren bidez, musikako goi mailako ikasketen plana ezarri zen Nafarroako Foru Komunitatean, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko.

Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak apirilaren 14an eman 163/2011 Ebazpenak Nafarroako Foru Komunitateko Musika Graduko ikasketa planei dagozkien lanbide profila eta gaitasun zeharkako, orokor eta berariazkoak onetsi zituen.

Ekainaren 14ko 427/2013 Errege Dekretuak ezarri zituen Musika eta Dantzako goi mailako ikasketara lotutako musika eta arte eszenikoko katedradunen kidegoaren irakaskuntza espezialitateak.

Abuztuaren 12ko 77/2013 Foru Aginduaren bidez, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 110/2010 Foru Agindua aldatu zen, zeinek Nafarroako Foru Komunitatean musikako goi mailako ikasketen plana ezarri baitzuen, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruaren barnean, hura egokitzeko ekainaren 14ko 427/2013 Errege Dekretuan argitaratu ondoko errealitate berrira. Ikasketa planean egindako aldaketa partziala izan da, soilik eragina baitu zenbait irakasgai arlo bati edo besteari atxikita egotearen gainean eta irakasgai batzuek duten ECTS kredituen kargaren gainean. Abuztuaren 12ko 77/2013 Foru Aginduan bertan biltzen da etorkizunean berrikuspena egiteko aukera, bai eta, hala balegokio, aldaketa sakonago bat egitekoa ere.

Berrikuspen eta aldaketa horiek Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atalak egin ditu, horretarako ezarritako lan batzorde batean, non ordezkaturik egon baitira Goi Mailako Kontserbatorioko zuzendaritza taldea, irakasleak eta ikasleak. Batzorde horrek beste proposamen bat aurkeztu du ikasketa planerako. Bertan, lanbide profilak eta zeharkako eskumen orokor eta espezifikoak daude sartuta, Nafarroako Foru Komunitatean musikako goi mailako arte irakaskuntzen ikasketa planei dagozkienak.

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 47. artikuluak eskumen osoa ematen dio Nafarroari irakaskuntza bere hedadura, maila, gradu, modalitate eta espezialitate guztietan arautu eta administratzeko, baina deusetan galarazi gabe Konstituzioak arlo horretan ezarritako manuak, horiek garatzen dituzten lege organikoak eta Estatuaren eskumenak, titulu akademiko eta profesionalak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzeari dagokionez, eta Estatuaren goi ikuskapena, ezarri dena betetzeari eta bermatzeari dagokionez.

Premisa horren pean, eta 631/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, arau hau egin da, Konposizioa, Interpretazioa, Musikologia eta Pedagogia espezialitateen ikasketa plana ezartzeko Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendariak foru agindu hau onestearen aldeko txostena aurkeztu du. Foru aginduaren xedea da musikako goi mailako arte irakaskuntzen ikasketa plana ezartzea Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Horrenbestez, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.g artikuluak ematen didan erregelamendu-ahalmena erabiliz,

AGINDU DUT:

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.

1. Foru agindu honen xedea da musikako goi mailako irakaskuntzen ikasketa plana ezartzea Nafarroako Foru Komunitatean.

2. Foru agindu hau aplikagarria izanen da irakaskuntza horiek ematen dituzten eta Nafarroako Foru Komunitatean aritzen diren ikastetxe publiko eta pribatuetan, behar bezalako baimena badute.

2. artikulua. Musikako goi mailako ikasketen antolamendua.

1. Nafarroako Foru Komunitatean ezarrita dauden musikako goi mailako ikasketek ondoko espezialitateak dituzte:

–Konposizioa.

–Interpretazioa, ibilbide hauekin: akordeoia, harpa, jazzeko baxu elektrikoa, jazzeko bateria, kantua, jazzeko kantua, klarinetea, klabea, kontrabaxua, jazzeko kontrabaxua, fagota, moko-flauta, zeharkako flauta, gitarra, jazzeko gitarra elektrikoa, oboea, organoa, perkusioa, pianoa, jazzeko pianoa, saxofoia, jazzeko saxofoia, tronboia, jazzeko tronboia, tronpa, tronpeta, jazzeko tronpeta, tuba, txistua, biola, biolina eta biolontxeloa.

–Musikologia.

–Pedagogia, ibilbide hauekin: instrumentu/ahots klasikoa eta jazzeko instrumentua/ahotsa.

2. Musikako goi mailako ikasketek 240 ECTS kreditu dituzte, eta lau kurtsotan egituratzen dira. Horietako bakoitzak 60 ECTS kreditu ditu.

3. Musikako goi mailako ikasketen araubidea eskolaldi osokoa edo eskolaldi partzialekoa izaten ahalko da.

4. Kurtso bakoitzaren iraupena, gutxienez, 36 astekoa izanen da, eskolaldiak eta presentziako bestelako jarduerak barne. Ikastetxe publikoetako koordinazio didaktikoko departamentuek edo ikastetxe pribatuetan eginkizun hori betetzen duen organoak definituko dituzte jarduera horiek.

5. Ikasketak antolatzeko denbora-unitatea kurtsoa izanen da, eta haien barnean presentziako irakastaldiak eta ebaluazio probaldiak sartuko dira.

3. artikulua. Ikasketa plana.

1. Ikasketa planean zeharkako gaitasunak, gaitasun orokorrak eta berariazkoak sartzen dira, baita espezialitate bakoitzerako definitzen diren lanbide profilak ere (foru agindu honen I. eranskinean bilduak).

2. Halaber, II. eranskinean ikasketa plana jasotzen da, espezialitatearen arabera, edo, hala balegokio, espezialitatearen eta ibilbidearen arabera, materiak irakasgaitan antolatuta eta haien tipologia, esleitutako ECTS kredituak, ratioa eta asteko irakastorduak zehaztuta.

3. Azkenik, III. eranskinak ezartzen du zein diren deskriptoreak eta trebetasunak Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako lau espezialitateetako ikasketa planak osatzen dituzten irakasgaietan.

4. Ikasketa planak 240 ECTS kredituak honela banatzen ditu:

a) Oinarrizko prestakuntzako materiak eta irakasgaiak.

b) Espezialitateko nahitaezko prestakuntzako irakasgaiak.

c) Aukerako irakasgaiak/praktikak.

d) Ikasketen bukaerako lana.

5. Foru agindu honen aplikazio eremuaren barnean dauden ikastetxeek beren proposamena prestatuko dute aukerako irakasgaiak eskaintzeko, betiere foru agindu honetan ezarritakoari lotuta.

Proposamen hori Hezkuntza Departamentuari igorriko zaio. Horrek proposameneko irakasgaiak irakastea baimentzen ahalko du, kasuan kasuko ikasketa planaren aukerako irakasgai gisa, edo, bestela, ikastetxeari eskatuko dio proposamena aldatzeko, baimena ondotik emateko.

Ikastetxearen proposameneko irakasgaiez gain, ikasleek egiten duten espezialitateaz eta/edo ibilbideaz besteko irakasgaiak aukeratzen ahalko dituzte, aukerakoen gisa.

Bi kasu horietan Hezkuntza Departamentuak horretaz erabakitzen duenari jarraituko zaio.

6. Ikastetxeek kanpoko praktiketarako programa bat prestatu eta garatu dezakete, aukerako irakasgaien ordezkoa, betiere foru agindu honetan ezarritakoarekin bat.

Programa hori Hezkuntza Departamentuari igorriko zaio. Horrek baimentzen ahalko du, edo, bestela, ikastetxeari eskatuko dio hori aldatzeko, baimena ondotik emateko.

7. Musikako goi mailako titulua lortzeko, ikasleak ikasketen bukaerako lan bat egin beharko du. Hezkuntza Departamentuak arautzen ahalko du lan horren prozedura.

4. artikulua. Kredituak onartu eta transferitzea.

1. Musikako Goi Mailako Titulua lortzearen ondorioetarako, eta ikasleen mugigarritasuna gauzatzeko, kredituak onartzen eta transferitzen ahalko dira, honako arau hauei jarraikiz: goi mailako arte ikasketak (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan arautuak) antolatzen dituen urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretuaren 6. artikulua eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan arautzen diren musikako goi mailako graduko ikasketa artistikoen oinarrizko edukia arautzen duen maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuaren 10. artikulua eta ikasketa horiek aitortzeko azaroaren 14ko 1618/2011 Errege Dekretua.

2. Hezkuntza Departamentuak arautuko du kredituak onartu eta transferitzeko eskaera egiteko prozedura.

3. Ikasleak goi mailako ikasketa artistiko ofizialetan, edozein autonomia erkidegotan, gainditutako kreditu guztiak, hau da, kasuan kasuko titulua lortzeko transferitu, onartu eta gainditutako kreditu guztiak, Tituluaren Europako Gehigarrian agertuko dira.

Xedapen gehigarriak

Lehen xedapen gehigarria.–Desgaitasunen bat duten ikasleak.

Hezkuntza Departamentuak behar diren neurriak hartuko ditu ikasketa plana desgaitasunen bat duten ikasleen beharrei egokitzeko, betiere musikako goi mailako ikasketen bidez eskuratu behar diren gaitasunak errespetatuz.

Bigarren xedapen gehigarria.–Ikasketa planaren ikuskapena.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio ikasketa planaren garapena gainbegiratzea eta ikastetxeek hobekuntza neurri egokiak har ditzatela bultzatzea.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Ikerketa.

Musikako goi mailako ikasketa artistikoak ematen dituzten ikastetxeek jakintza arlo horren berariazko ikerketa zientifiko eta teknikoen programak bultzatuko dituzte, esparru horretan ezagutza sor eta heda dadin eta berrikuntzak ager daitezen. Hezkuntza Departamentuak behar diren mekanismoak ezarriko ditu ikastetxe horiek ikerketa zientifiko eta teknikoa egin dezaten edo ikerketa horri sostengua eman diezaioten.

Laugarren xedapen gehigarria.–Hezkuntza eskaintza.

Musikako goi mailako ikasketa artistikoak, behar bezalako baimena izanik, ematen dituzten ikastetxe publiko eta pribatuek Musikako Goi mailako Titulua eta masterra lortzeko ikasketak eskaintzen ahalko dituzte, betiere Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan araututako ikasketa artistikoak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituen martxoaren 15eko 303/2010 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Bosgarren xedapen gehigarria.–Ikasketen onarpena.

Hezkuntza Departamentuak behar diren mekanismoak ezarriko ditu aurreko antolamenduari jarraikiz ikasketak hasi zituzten ikasleak irakaskuntza hauetan sar daitezen.

Seigarren xedapen gehigarria.–Kalitatea eta ebaluazioa.

Hezkuntza Departamentuak irakaskuntza hauen kalitatea aldizka ebaluatzeko sistema eta prozedurak bultzatuko ditu. Erreferentziako oinarrizko irizpideak Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruan definitu eta araututakoak izanen dira. Ikasketa horien kalitatea ebaluatzearen helburua izanen da irakasteko, ikertzeko eta ikastetxeak kudeatzeko jarduna hobetzea eta ikasleen zein irakasleen mugigarritasuna eta bikaintasuna bultzatzea.

Zazpigarren xedapen gehigarria.–Eskumenen arloko baimena.

Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiari baimena ematen zaio behar diren arauak eman ditzan foru agindu honetan ezarritako ikasketa plana garatzeko, aplikatzeko eta abian jartzeko.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Xedapen iragankor bakarra.–Beste arau batzuen indarraldia.

Arau honetan arautzen diren irakaskuntzak guztiz ezarri arte, uztailaren 1eko 110/2010 Foru Agindua izanen da aplikagarri, Nafarroako Foru Komunitatean, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruaren barnean, musikako goi mailako irakaskuntzen ikasketa plana ezartzen duena, bai eta abuztuaren 27ko 77/2013 Foru Agindua, hura aldatzen duena.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauen indargabetzea.

Indarrik gabe gelditzen dira uztailaren 1eko 110/2010 Foru Agindua, Nafarroako Foru Komunitatean, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruaren barnean, musikako goi mailako irakaskuntzen ikasketa plana ezartzen duena, eta abuztuaren 27ko 77/2013 Foru Agindua, hura aldatzen duena, eta, orobat, foru agindu honetan ezarritakoaren aurka jotzen duten maila bereko eta apalagoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetan lehena.–Ezarpenaren egutegia.

Foru agindu honetako ikasketa plana honela ezarriko da: musikako goi mailako ikasketen lehenengo kurtsorako, 2014-2015 ikasturtean; bigarren kurtsorako, 2015-2016 ikasturtean, hirugarren kurtsorako, 2016-2017 ikasturtean; eta laugarren kurtsorako, 2017-2018 ikasturtean.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2014ko apirilaren 22an.–Hezkuntzako kontseilaria, José Iribas Sánchez de Boado.

I. ERANSKINA

Gaitasunak eta lanbide profilak

1. Musikako goi mailako tituluaren zeharkako gaitasunak.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako tituludunek zeharkako gaitasun hauek izan beharko dituzte:

CT1 - Lana modu eraginkor eta motibatzailean antolatu eta planifikatzea.

CT2 - Informazio adierazgarria behar bezala bildu, aztertu, sintetizatu eta kudeatzea.

CT3 - Lanaren helburuei erantzuten dieten arazoak konpondu eta erabakiak hartzea.

CT4 - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu eraginkorrean erabiltzea.

CT5 - Gutxienez ere, atzerriko hizkuntza bat ulertu eta erabiltzea garapen profesionalaren eremuan.

CT6 - Autokritika egitea norberaren jardun profesionalari eta pertsona artekoari buruz.

CT7 - Komunikazio trebetasunak eta kritika eraikitzailea erabiltzea talde lanean.

CT8 - Ideia eta argudioak arrazoien gainean eta kritika eginez erabiltzea.

CT9 - Diziplina anitzeko taldeetan eta kultur ingurune desberdinetan behar bezala integratzea.

CT10 - Lan taldeak gidatu eta kudeatzea.

CT11 - Lanean, estetika, ingurumena eta dibertsitatea kontuan hartzen dituen etika profesionala garatzea.

CT12 - Lehiakortasun baldintzetan, aldaketa kultural, sozial eta artistikoetara eta arlo profesionalean gertatzen diren aurrerapenetara egokitzea, eta etengabeko prestakuntzarako bide egokiak hautatzea.

CT13 - Bikaintasuna eta kalitatea bilatzea bere jarduera profesionalean.

CT14 - Ikerketaren metodologia menderatzea proiektu, ideia eta irtenbide bideragarriak sortzean.

CT15 - Modu autonomoan lan egitea, eta ekimenaren eta espiritu ekintzailearen garrantzia baloratzea lanbidean.

CT16 - Eskura dituen bitarteko eta baliabideak erabiltzea, kultur eta ingurumen ondarearekin erantzukizunez jokatuta.

CT17 - Bere lanbide jarduerarekin gizartea sentsibilizatzen laguntzea kultur ondarearen garrantziaz, hainbat arlotan duen eraginaz eta balio adierazgarriak sortzeko gaitasunaz.

2. Musikako goi mailako tituluaren gaitasun orokorrak.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako tituludunek gaitasun orokor hauek izan beharko dituzte:

CG1 - Musikaren printzipio teorikoak ezagutu eta gaitasunak behar bezala garatzea musikako materiala bereizi, ulertu eta buruz ikasteko.

CG2 - Musika irakurri, inprobisatu, sortu eta birsortzeko jarrera egokiak erakustea.

CG3 - Musika testuetako notazio grafikoa behar bezala sortu eta interpretatzea.

CG4 - Musikako materialak ezagutu entzumenari esker eta ahalmen hori lanbidean aplikatzen jakitea.

CG5 - Bere jarduera arloko baliabide teknologikoak eta musikan duten aplikazioa ezagutzea, eta sortzen diren berrikuntzak bereganatzeko prest izatea.

CG6 - Musika-tresna bat edo gehiago ongi jotzen jakitea, bere jardueraren arlo nagusiari egokitutako mailan.

CG7 - Musika proiektu desberdinetan musikalki esku-hartzeko gaitasuna erakustea.

CG8 - Lan metodo egokienak aplikatzea ikasketa pertsonalean eta musikaren taldeko praktikan agertuko zaizkion erronkak gainditzeko.

CG9 - Bere tresna nagusiaren ezaugarriak ezagutzea, haren eraikuntzari, akustikari, bilakaera historikoari eta beste diziplina batzuekiko eraginei buruz.

CG10 - Bere ikuspuntuak hitzez argudiatu eta adieraztea hainbat musika kontzepturi buruz.

CG11 - Errepertorio zabal eta eguneratua ezagutzea, bere espezialitatean zentratua baina beste tradizioei zabalik. Errepertorio horren estiloko ezaugarriak ezagutu eta modu argian eta osorik deskribatzeko gauza izatea.

CG12 - Musika eta balio estetiko, artistiko eta kulturalen bilakaerarekin duen zerikusia behar adina ezagutzen duela frogatzea.

CG13 - Musika hizkuntzaren oinarriak eta egitura ezagutu eta interpretazioan, sorkuntzan, ikerketan edo pedagogian aplikatzen jakitea.

CG14 - Musikaren garapen historikoa ezagutzea bere tradizio desberdinetan, ikuspegi kritiko batetik, arte musikalaren garapena testuinguru sozial eta kulturalean kokatzeko.

CG15 - Musikaren literatura historiko eta analitikoaren obra adierazgarrienak sakon ezagutzea.

CG16 - Musika praktikaren testuinguru sozial, kultural eta ekonomikoa ezagutzea, arreta berezia jarriz ingurune hurbilenean, haren dimentsio orokorrari begira.

CG17 - Musika estilo eta praktika desberdinak ezagutzea; horrela, bide izanen du kultur ingurune zabalago batean bere jardueraren arloa ulertu eta aberasteko.

CG18 - Idatzita eta hitzez adieraztea bere lanbide jardueraren edukia eta helburuak pertsona espezializatuei, hitz teknikoak eta orokorrak behar bezala erabilita.

CG19 - Musikaren ondorio pedagogikoak eta hezkuntzakoak ezagutzea hainbat mailatan.

CG20 - Musika tresnen sailkapena eta ezaugarri akustiko, historiko eta antropologikoak ezagutzea.

CG21 - Norberaren kontzeptu artistikoak sortu eta haiei forma ematea eta haien bitartez adierazteko gaitasuna garatzea bereganatutako teknika eta baliabideak erabiliz.

CG22 - Musika baliabide zabal eta askotarikoak izatea musika piezak sortu edo egokitzeko, eta testuinguru desberdinetan inprobisatzea hainbat estilo, formatu, teknika, joera eta hizkuntza ezagututa.

CG23 - Musika sorkuntza baloratzea, pentsamendu estruktural aberats eta korapilatsu bat soinutan emateko ekintza bezala.

CG24 - Autoprestakuntzarako gaitasunak garatzea lanbide bizitzan zehar.

CG25 - Ikasketa eta ikerketako metodologiak ezagutu eta haiek erabiltzen jakitea, gaitasuna izan dezan bere karreran musika jarrera etengabe garatu eta berritzeko.

CG26 - Norberaren musika jarduera pentsamendu zientifiko eta humanistikoaren beste diziplina batzuei, arteei oro har eta, bereziki, gainontzeko musika diziplinei lotzeko gauza izatea, bere lanbidearen jarduna diziplina anitzekin aberasteko.

CG27 - Bere lanbide eremuari buruzko legeria ezagutu eta aplikatzea.

3. Musikako goi mailako tituluaren berariazko gaitasunak, konposizioaren espezialitatean.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako konposizioaren espezialitateko tituludunek berariazko gaitasun hauek izan beharko dituzte:

CEC1 - Mendebaldeko eta beste musika batzuetako tradizioko errepertorio nagusiak ezagutu eta obren alderdi espresibo, sintaktiko eta soinuzkoak erabat baloratzeko gaitasuna eskuratzea.

CEC2 - Beharrezko prestakuntza lortzea egitura musikal eta soinuzko desberdinak entzumenaz eta adimenaz bereizi eta baloratzeko.

CEC3 - Musika obren eraikuntza analitikoki interpretatzea haien egituren alderdi eta maila guztietan.

CEC4 - Teknologia berriak musika sorkuntzara aplikatzea hainbat testuinguru eta formatutan, beste arlo artistikoekiko lankidetza barne dela.

CEC5 - Konposizio estilo nagusien (historikoak eta berriak) teknika eta baliabideak menderatzea.

CEC6 - Musika akustikaren funtsak, instrumentuen ezaugarri akustikoak, aukera tekniko, soinuzko eta espresiboak ezagutzea, baita haien konbinazioak ere.

CEC7 - Musika ikerketa eta esperimentaziorako behar diren interesa, gaitasunak eta metodologiak garatzea.

CEC8 - Musika sorkuntzaren alor desberdineko joera eta proposamen berrienak ezagutzea.

CEC9 - Interpretazioaren arloko joera nagusiak modu kritikoan baloratu eta ezagutzea, garai eta estilo desberdineko errepertorio zabal batean.

CEC10 - Hitzez ematea ongi egituratutako iritzi teoriko, analitiko, estetiko eta kritikoa, zein den ere konposizio arlo hutsean izan dezakeen aplikazioa.

CEC11 - Nortasun artistiko berezi eta malgua eskuratzea, gauza izateko sorkuntzaren ingurune eta erronka anitzi egokitzeko.

4. Musikako goi mailako tituluaren berariazko gaitasunak, interpretazioaren espezialitatean.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako interpretazioaren espezialitateko tituludunek berariazko gaitasun hauek izan beharko dituzte:

CEI1 - Bere espezialitateko errepertorio esanguratsua interpretatzea, estilo dibertsitatean identifikatzen duten alderdiak modu egokian tratatuz.

CEI2 - Interpretazio ideia koherente eta berekia eraikitzea.

CEI3 - Edozein musika proiektutan, bikotetik talde handietaraino, musikalki esku hartzeko gaitasuna erakustea.

CEI4 - Instrumentu edo ahotsaren bidez musikalki adieraztea, instrumentuaren eta gorputzaren teknika ezagutuz eta menderatuz, baita ezaugarri akustikoak, organologikoak eta estilo desberdinak ere.

CEI5 - Interprete gisa, musikaren egiturak, ideiak eta materialak zehaztasunez komunikatzea.

CEI6 - Bere ikuspegia hitzez argudiatu eta adieraztea, eta musika obra ulertzeko erronkari erantzutea.

CEI7 - Musikako materiala irakurri eta inprobisatzeko jarrerak garatzea.

CEI8 - Taldeko musika proiektu batean izan daitezkeen agintezko, parte hartzeko eta mendeko eginkizunak behar bezala bereganatzea.

CEI9 - Orkestra laneko eta beste talde batzuetako prozesu eta baliabideak ezagutzea, irakurketa lehen bistan behar bezala menderatuta, malgutasuna erakutsiz zuzendarien oharrei, baita taldean integratzeko gaitasuna ere.

CEI10 - Bere lanbide jarduerak dituen ondorio eszenikoak ezagutzea eta gauza izatea aplikazio praktikoak garatzeko.

5. Musikako goi mailako tituluaren berariazko gaitasunak, musikologiaren espezialitatean.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako musikologiaren espezialitateko tituludunek berariazko gaitasun hauek izan beharko dituzte:

CEM1 - Mendebaldeko tradizioko eta beste batzuetako errepertorioetako obren musika egitura ezagutzea, eta gai izatea haien sintaxi eta soinu alderdiak erabat baloratzeko.

CEM2 - Musikaren sorkuntzak eta interpretazioak izan dituzten baldintza artistiko, historiko eta sozialak ezagutzea.

CEM3 - Musikako materialak, konposizioaren eta instrumentuen teknika historiko eta modernoak, eta instrumentuen eraikuntza eta akustika ezagutzea, baita beste ezaugarri organologiko batzuk ere.

CEM4 - Ongi jotzen jakitea bere jardueraren arlo nagusiarentzat egokiak diren instrumentu egoki bat edo gehiago.

CEM5 - Musika iturriak eta haietara iristeko tresnak ezagutzea, baita haiek hedatzeko behar diren teknikak ere.

CEM6 - Bere arloko ikerketa zientifikoaren metodoak eta haien aplikazioak ezagutzea.

CEM7 - Garai desberdineko musika jardueraren produktuak baloratzeko gaitasun kritikoa izatea, alderdi artistikoak, historikoak eta sozialak integratzen dituen ikuspegitik.

CEM8 - Interpretazioari buruzko ikuspegia idatzita eta hitzez argudiatu eta adieraztea, eta musika obra ulertzen laguntzeko erronkari erantzutea.

6. Musikako goi mailako tituluaren berariazko gaitasunak, pedagogiaren espezialitatean.

Ikasketak bukatzean, musikako goi mailako ikasketetako pedagogiaren espezialitateko tituludunek berariazko gaitasun hauek izan beharko dituzte:

CEP1 - Musika pedagogia garaikideko funtsak ulertu eta azaltzea, bai ezagutza sistematikoen arloan bai aplikazioan, eta haietan oinarrituta gogoeta kritikoa egitea musika irakasteko norberaren zein besteen jarduketari buruz.

CEP 2 - Musika irakaskuntza/ikaskuntzako jarduera, material eta baliabideak prestatu, hautatu, aplikatu eta ebaluatzea hezkuntza ingurune bakoitzeko eskaeren arabera, iaioa izanik instrumentuak eta beste musika baliabide batzuen erabiltzeko eta teknologia berriak funtzionalki aplikatzeko.

CEP3 - Musika osatzen duten elementuak ezagutzea eta ongi menderatzea entzumen pertzepzioa, irakurketa, analisia, idazketa, inprobisazioa eta sorkuntza musikala, eta horiek elkarrekin erlazionatzeko gauza izatea jardueraren beraren garapenean aplikatu eta erabiltzeko.

CEP4 - Teknika ongi ikasi eta adierazgarritasuna lortzea ahots eta instrumentu taldeen interpretazioan eta zuzendaritzan, instrumentuaz, ahotsaz eta gorputzaz inprobisatu, sortu eta esperimentatzeko oinarri gisa, musikaren irakaskuntza/ikaskuntzaren egoera jakinetan.

CEP5 - Hezkuntza eta musika arloko praktika garatzeko gauza izatea, artista eta prestatzaile musikal gisa, komunitateari begira.

CEP6 - Musikaren pedagogia gaur egun eta kultur esparru desberdinetan kokatzea, eta gogoeta kritikoa egitea musika hezkuntzaren praktikak jendearen eta gizartearen hobekuntzan izan ditzakeen eginkizunari eta emaitzei buruz.

CEP7 - Lanpostu bakoitzak prestakuntzarako eta espezializatzeko eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzea, norberaren lanbide profila garatzeko txertatuz.

CEP8 - Hezkuntza eta musika arloko proiektuetan biziki parte hartzea elkarlanaren bidez eta musika hezkuntzaren lanbidea talde lan gisa garatzeko erantzukizuna hartzea.

CEP9 - Ikasle, irakasle, programa eta erakundeen hezkuntza ebaluaziorako prozesu sistematikoak diseinatu eta aurrera eramatea, eta haien emaitzen gainean planifikatzea hezkuntzaren hobekuntza.

CEP10 - Musika hezkuntzako ikerketa diseinatu, gauzatu eta ebaluatzea, bai bakarka bai ikerketa taldeetan parte hartuz.

CEP11 - Musika akustikaren eta organologiaren oinarriak ezagutzea, baita musika praktikan dituzten aplikazioak ere.

7. Konposizioaren espezialitaterako lanbide profila.

Konposizioaren goi mailako tituludunak musika sorkuntzarako profesional kualifikatua izan behar du, musikaren egiturak alderdi guztietan, teorikoetan zein praktikoetan, erabat menderatzen dituela; musika testuinguru eta formazio desberdinetarako idatzi eta egokitzeko gaitua egon beharko du, ongi zehaztutako nortasun artistikoaren jabe baina bilakaerarako prest. Teknologiak eskaintzen dituen aukeren ezagutza zabala izan beharko du, eta hainbat baliabideren eskakizun edo beharkizunei egokitzeko gauza izan, proiektu eszenikoei eta ikus-entzunezkoei ere bai.

Orobat, prestakuntza izan behar du sorkuntzaren gaineko analisi musikalerako eta pentsamendu kritikorako, eta gaitasuna erakutsi beharko du hura ahoz zein idatzita transmititzeko, eta prestakuntza metodologiko eta humanistiko sendoa izan, lagungarri izan dakion musika ikerketan eta esperimentazioan.

8. Interpretazioaren espezialitaterako lanbide profila.

Interpretazioaren goi mailako tituludunak profesional kualifikatua izan beharko du, instrumentua jotzeko teknika guztien eta haren errepertorioaren jabe, baita instrumentu osagarriena ere.

Prestakuntza izan beharko du goi mailako interpretazio lana egiteko bere modalitate eta espezialitateko ezaugarrien arabera, bai bakarlari gisa bai talde baten kide dela; orobat, musikako eta dantzako interprete laguntzaile gisa. Bere instrumentuaren ezaugarri teknikoak eta akustikoak ezagutu beharko ditu, eta haren garapen historikoan sakondu.

Prestakuntza izan beharko du analisi eta pentsamendu musikalerako, eta prestakuntza metodologiko eta humanistiko sendoa izan, lagungarri izan dakion bere lanbideari lotutako ikerketan.

9. Musikologiaren espezialitaterako lanbide profila.

Musikologiaren goi mailako tituludunak profesional kualifikatua izan behar du, ikuspegi orokor eta ulerkor batetik, musika bere alderdi guztietan (teorikoa, teknikoa, praktikoa eta materiala) kultur garai eta tradizio guztietan ulertzeko.

Literatura kritikoaren iturrien ezagutza zabala izan beharko du musikologiaren arlo eta diziplina guztietan.

Askotariko notazio sistemak, historikoak zein modernoak, ezagutu beharko ditu, baita soinu dokumentuen transkripzio eta tratamendukoak ere. Musika iturriak argitaratzeko praktika eta prozesu horietako tresna teknologikoak ezagutu beharko ditu. Bere diziplinako ikerketa zientifikoaren metodoak ezagutu eta aplikatu beharko ditu, eta azalpen eta hitzaldietako teknikak menderatu, gauza izan dadin bere proiektuen edukia eta bere ikerketen emaitza jende espezializatuei zein espezializatu gabeei helarazteko.

10. Pedagogiaren espezialitaterako lanbide profila.

Pedagogiaren goi mailako tituludunak profesional kualifikatua izan beharko du musika praktikaren eremu garrantzitsu batean edo gehiagotan (interpretaziokoak eta/edo teorikoak), eta ezagutza sakona, teorikoa eta praktikoa, izan irakaskuntza-ikaskuntzari buruz haren alderdi metodologiko, psikologiko eta artistikoetan, esperientzia praktiko adierazgarria izateaz gain. Araubide orokorreko eta bereziko edozein hezkuntza mailatako zentroetan garatuko du bere lanbide jarduera, irakaskuntza arautuan zein arautu gabean.

II. ERANSKINA

Ikasketa plana espezialitatearen arabera

KONPOSIZIOA

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-III

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Konposizioa eta instrumentazioa

Konposizioa I-IV

14

12

14

12

1/5

3

3

3

3

Instrumentazioa eta orkestrazioa I-IV

6

6

6

6

1/5

2

2

2

2

Konposizio garaikiderako teknikak I-III

6

6

6

1/15

2

2

2

Konposizioa baliabide elektroakustikoekin I eta II

6

6

1/7

1,5

1,5

Talde musika

Abesbatza I eta II

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Inprobisazioa edo Inprobisazioa eta akonpainamendua I eta II (1)

4

4

1/5

1,5

1,5

2. instrumentua/piano osagarria I-III (2)

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Harmonia I eta II

4

4

1/7

2

2

Kontrapuntua I eta II

6

6

1/7

2

2

Fuga

6

1/7

2

Zuzendaritzako teknika

Zuzendaritza aplikatua I eta II

4

4

1/7

1

1

Musikako teknologia

Konposiziorako teknologia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

20

20,5

14,5

14,5

(1) Instrumentu nagusia polifonikoa bada: Inprobisazioa eta akonpainamendua.

(2) Instrumentu nagusia melodikoa bada, honako hauen artean aukera daiteke: pianoa (klasikoa edo jazza) edo piano osagarria. Instrumentu nagusia polifonikoa bada: bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Akordeoia

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

20

22

22

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(3)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Akordeoia jazzera aplikatua I-IV

6

6

8

8

Z G

(3)

1

1

1,5

1,5

Jazzeko inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Bigarren instrumentua I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko harmonia I

4

1/7

1,5

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15,5

13,5

9,5

9

(1) Irakasgaia 1. eta 2. mailetako ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Harpa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

20

22

24

22

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(3)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Taldea I eta II

4

4

Z G

(3)

1

1

Orkestra I eta II

6

6

Z G

(3)

2,5

2,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I

2

1/1

0,75

Inprobisazioa eta akonpainamendua I

4

1/5

1,5

Bigarren instrumentua I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Jarraitua I eta II

4

4

1/5

1

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15,5

13

11

10,75

(1) Irakasgaia 1. eta 2. mailetako ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Kantua

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Ahotsa

Instrumentu nagusia: Kantua I-IV

16

20

18

18

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Ganbera musika I eta II

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

Kontzertazioa

6

1/7

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Ahots errepertorio estilistikoa I-IV

4

4

4

4

1/5

1

1

1

1

Eszena teknikak I-IV

4

4

2

2

1/15

1

1

1

1

Opera lantegia I eta II

4

3

1/15

1

1

Ahots lantegia I eta II

4

4

1/15

1

1

Inprobisazioa I

4

1/5

1,5

Bigarren instrumentua/piano osagarria I-III (1)

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

Errepertorioa pianoarekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Kantuari aplikatutako hizkuntzak

Alemana kantura aplikatua I eta II

4

1

1/15

1,5

0,5

Frantsesa kantura aplikatua I eta II

4

1

1/15

1,5

0,5

Italiera kantura aplikatua I eta II

2

1

1/15

1

0,5

Ingelesa kantura aplikatua

2

1/15

1

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16

14,5

13

11,25

(1) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazza).

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Klabea

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

20

24

22

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Jarraitua I-IV

6

6

6

6

1/5

1,5

1,5

1,5

1,5

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Inprobisazioa eta apaindura I

4

1/5

1,5

Instrumentuaren afinazioa, mekanika eta mantentze-lanak

2

1/15

1

Bigarren instrumentua I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Kontrapuntua I

6

1/7

2

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Ikerketarako metodoak eta iturriak

Errenazimenduko eta Barrokoko iturri historikoak I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15

13,5

11,5

10,5

(1) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Moko-txirula

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

20

24

26

24

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Flauta taldea I-III (1)

4

4

4

Z G

(3)

1

1

1

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa klabearekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Inprobisazioa eta apaindura I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Ikerketarako metodoak eta iturriak

Errenazimenduko eta Barrokoko iturri historikoak I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15,5

13,5

9,5

9,75

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Gitarra

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

20

22

26

28

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(3)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I eta II

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

Gitarra taldea I-IV (1)

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I

2

1/1

0,75

Jazzeko inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Bigarren instrumentua I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko harmonia I

4

1/7

1,5

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Musikako dokumentuen notazioa, transkripzioa eta interpretazioa

Tablatura

4

1/15

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16

14

9,5

8,25

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbideak: klarinetea, fagota, zeharkako flauta, oboea, tronboia, tronpa, tronpeta eta tuba.

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

18

18

18

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Kideko instrumentua I

8

Z G

(4)

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(4)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(4)

1,5

1,5

1,5

1,5

Orkestra/Banda I-IV (2)

6

6

6

6

Z G

(4)

2,5

2,5

2,5

2,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (3)

2

2

1/1

0,5

0,5

Instrumentuaren mekanika eta mantentze-lanak

2

1/15

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16,5

16

12,5

11,75

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Ikastetxeak antolatu eta zehaztuko du ikasleak irakasgai horietan nola banatuko diren.

(3) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(4) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbideak: kontrabaxua, biola, biolina, biolontxeloa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

16

14

22

22

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(3)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Hari taldea I eta II (1)

4

4

Z G

(3)

1

1

Orkestra I-IV

6

6

6

6

Z G

(3)

2,5

2,5

2,5

2,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

17,5

17

11

10,75

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Perkusioa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

16

24

22

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Teknika instrumentala I eta II (1)

4

4

Z G

(4)

1

1

Talde musika

Ganbera musika I-III

4

4

4

Z G

(4)

1,5

1,5

1,5

Perkusio taldea I-III (1)

4

4

4

Z G

(4)

1

1

1

Orkestra/Banda I-IV (2)

6

6

6

6

Z G

(4)

2,5

2,5

2,5

2,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I

2

1/1

0,75

Inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (3)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

17

16,5

10,5

10,25

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Ikastetxeak antolatu eta zehaztuko du ikasleak irakasgai horietan nola banatuko diren.

(3) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(4) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbideak: jazzeko baxu elektriko, jazzeko bateria, jazzeko kontrabaxua, jazzeko gitarra elektrikoa, jazzeko pianoa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Jazzerako analisi klasikoa I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Jazzeko entzumeneko hezkuntza

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

20

18

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Jazz taldea I-IV

4

4

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

1,5

1,5

Jazzeko talde osagarria I-III

6

6

6

Z G

(2)

2

2

2

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Jazzeko inprobisazioa I-IV

4

4

4

4

1/5

1

1

1

1

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko analisia

4

1/15

1,5

Jazzeko harmonia I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko erritmoaren hezkuntza

4

1/15

1,5

Jazzeko konposizioa I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko moldaketak

4

1/7

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Kultura, pentsamendu eta historia espezifikoak

Jazz musikaren historia

4

1/15

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16,5

15

13

10,5

(1) Instrumentu nagusia melodikoa bada, honako hauen artean aukera daiteke: pianoa (klasikoa edo jazza) edo piano osagarria. Instrumentu nagusia polifonikoa bada: bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbideak: jazzeko kantua

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Jazzerako analisi klasikoa I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Jazzeko entzumeneko hezkuntza

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Ahotsa

Instrumentu nagusia: Kantua I-IV

16

20

18

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Jazz taldea I-IV

4

4

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

1,5

1,5

Jazzeko talde osagarria I-III

6

6

6

Z G

(2)

2

2

2

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Jazzeko inprobisazioa I-IV

4

4

4

4

1/5

1

1

1

1

Ingelesa kantura aplikatua

2

1/15

1

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko analisia

4

1/15

1,5

Jazzeko harmonia I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko erritmoaren hezkuntza

4

1/15

1,5

Jazzeko konposizioa I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko moldaketak

4

1/7

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Kultura, pentsamendu eta historia espezifikoak

Jazz musikaren historia

4

1/15

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

17,5

15

13

10,5

(1) Pianoaren (jazzekoa edo klasikoa) edo piano osagarriaren artean aukera daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbideak: jazzeko saxofoia, jazzeko tronboia, jazzeko tronpeta.

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Jazzerako analisi klasikoa I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Jazzeko entzumeneko hezkuntza

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

20

16

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Jazz taldea I-IV

4

4

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

1,5

1,5

Jazzeko talde osagarria I-III

6

6

6

Z G

(2)

2

2

2

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Jazzeko inprobisazioa I-IV

4

4

4

4

1/5

1

1

1

1

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Instrumentuaren mekanika eta mantentze-lanak

2

1/15

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko analisia

4

1/15

1,5

Jazzeko harmonia I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko erritmoaren hezkuntza

4

1/15

1,5

Jazzeko konposizioa I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko moldaketak

4

1/7

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Kultura, pentsamendu eta historia espezifikoak

Jazz musikaren historia

4

1/15

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16,5

15

14

10,5

(1) Pianoaren (jazzekoa edo klasikoa) edo piano osagarriaren artean aukera daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Organoa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

18

18

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Erregistrazioa

2

1/15

1

Talde musika

Ganbera musika I eta II

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

Taldea I

4

Z G

(2)

1

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Jarraitua I-IV

4

4

4

4

1/5

1

1

1

1

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Bigarren instrumentua I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Organoaren jardunaren oinarriak I-IV

6

6

6

6

1/5

1,5

1,5

1,5

1,5

Organogintzaren oinarriak

2

1/15

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Kontrapuntua I

6

1/7

2

Zuzendaritzako teknika

Zuzendaritza aplikatua I eta II

4

4

1/7

1

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Kultura, pentsamendu eta historia osagarriak

Liturgia

2

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

16

15

11,5

9,5

(1) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Pianoa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

20

26

26

24

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

1,5

1,5

Taldea I eta II

4

4

Z G

(2)

1

1

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

6

4

1/5

1,5

1

Akonpainamenduko pianoa I eta II

6

6

1/5

1,5

1,5

Inprobisazioa eta ekonpainamendua I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bat-batekotasuna eta transposizioa

4

1/5

1,5

Bigarren instrumentua I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15

13

10

9

(1) Bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Saxofoia

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

18

24

24

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Talde musika

Ganbera musika I-IV

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Saxofoi taldea I-IV (1)

4

4

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

1,5

1,5

Banda I eta II (1)

6

6

Z G

(3)

2,5

2,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Instrumentuaren mekanika eta mantentze-lanak

2

1/15

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

17

16,5

11

9,75

(1) Irakasgaia ikasle guztiek eginen dute batera.

(2) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

INTERPRETAZIOA

Ibilbidea: Txistua

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Musika-tresna

Instrumentu nagusia I-IV

18

18

20

20

1/1

1,5

1,5

1,5

1,5

Kideko instrumentua I eta II

4

4

1/5

1

1

Talde musika

Ganbera musika I eta II

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

Taldea I eta II

4

4

Z G

(2)

1

1

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Errepertorioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Errepertorioa pianoarekin I-IV

2

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

0,75

Inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Ahots hezkuntza I

4

1/15

1

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I

4

1/7

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I

4

1/15

1,5

Akustika

4

1/15

1

Musikako dokumentuen notazioa, transkripzioa eta interpretazioa

Transkripzioa I eta II

4

4

1/15

1

1

Kultura, pentsamendu eta historia osagarriak

Etnomusikologia I-III

6

6

6

1/15

1,5

1,5

1,5

Aukerakoak

Aukerakoak / Praktikak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

15

14,5

11

10,25

(1) Piano osagarriaren edo bigarren instrumentuaren artean aukera daiteke (piano klasikoa edo jazzekoa, organoa edo klabea).

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

MUSIKOLOGIA

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren estetika eta filosofia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Kultura, pentsamendu eta historia osagarriak

Antzinako eta Erdi Aroko musikaren historia

8

1/15

2,5

Pizkundeko eta Barrokoko musikaren historia

8

1/15

2,5

XVIII. eta XIX. mendeetako musikaren historia

8

1/15

2,5

XX. eta XXI. mendeetako musikaren historia

8

1/15

2,5

Etnomusikologia I-IV

6

6

6

6

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Organologia

2

1/15

1

Artea eta kultura

4

1/15

1,5

Talde musika

Abesbatza I

4

Z G

(2)

1,5

Taldea I

4

Z G

(2)

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Instrumentu aplikatua I-III

4

4

4

1/2

1

1

1

2. instrumentua/piano osagarria I-III (1)

2

2

2

1/1

0,5

0,5

0,5

Musikako hizkuntza eta teknika

osagarriak

Kontrapuntua I

6

1/7

2

Ikerketarako metodoak eta iturriak

Ikerketaren metodologia I eta II

4

4

1/15

1

1

Artxibozaintza, bibliotekonomia eta dokumentazioa

4

1/15

1

Musikologia aplikatua I-IV

6

6

6

6

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Liturgia

2

1/15

1

Musikaren soziologia

4

1/15

1,5

Musikako dokumentuen notazioa, transkripzioa eta interpretazioa

Musikaren edizioa

4

1/15

1

Notazioa I-III

12

8

6

1/15

2,5

1,5

1,5

Musikako teknologia

Musikako teknologia I eta II

4

4

1/15

1,5

1

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

18,5

17

15

14

(1) Instrumentu nagusia melodikoa bada, honako hauen artean aukera daiteke: pianoa (klasikoa edo jazza), organoa, klabea edo piano osagarria. Instrumentu nagusia polifonikoa bada: bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

PEDAGOGIA

Ibilbidea: Instrumentu/ahots klasikoa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumenaren hezkuntza I eta II

4

4

1/15

1

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Instrumentua/ahotsa

Instrumentu nagusia/instrumentu nagusia: Abesbatza I eta II

10

10

1/1

1

1

Instrumentuaren teknikak pedagogiara aplikatuak

10

1/1

1

Talde musika

Abesbatza I eta II

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

Ganbera musika I eta II

4

4

Z G

(3)

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Inprobisazioa edo Inprobisazioa eta akonpainamendua I eta II (1)

4

4

1/5

1,5

1,5

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (2)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Ahots hezkuntza I eta II

4

4

1/15

1

1,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Konposizio aplikatua I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Zuzendaritzako teknika

Zuzendaritza aplikatua I eta II

4

4

1/7

1

1

Pedagogiako oinarriak

Psikopedagogia I eta II

7

6

1/15

2

2

Ikerketa pedagogikoaren metodoak I eta II

6

6

1/15

1,5

1,5

Musikako hezkuntzaren didaktika

Musikaren didaktika I eta II

7

6

1/15

2

2

Ahotsaren eta instrumentuen taldearen didaktika I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Gorputz adierazpena

4

1/15

1,5

Didaktika berariazkoak

4

1/15

1,5

Hezkuntza antolatzea

Musikako irakaskuntza antolatzea eta planifikatzea

6

1/15

2

Irakaskuntza praktikak I eta II

4

4

1/7

1

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I eta II

4

4

1/15

1,5

1

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

18

18

14,5

15,5

(1) Instrumentu nagusia polifonikoa bada: Inprobisazioa eta akonpainamendua.

(2) Instrumentu nagusia melodikoa bada, honako hauen artean aukera daiteke: pianoa (klasikoa edo jazza), organoa, klabea edo piano osagarria. Instrumentu nagusia polifonikoa bada: bigarren instrumentua ibilbide klasikoan edo jazzekoan dagoen edozein izan daiteke.

(3) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

PEDAGOGIA

Ibilbidea: Jazzeko instrumentua/ahotsa

Arloak

Irakasgaiak

ECTS kredituak

Ratioa

Asteko irakastorduak

1.a

2.a

3.a

4.a

1.a

2.a

3.a

4.a

Oinarrizko prestakuntzako arloak:

Musikako hizkuntzak eta teknika

Analisia I-IV

4

4

4

4

1/15

1,5

1,5

1,5

1,5

Entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Kultura, pentsamendua eta historia

Musikaren historia I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Musikaren estetika eta filosofia I

4

1/15

1,5

Ingelesa

4

1/15

2

Kudeaketa ekonomikoa eta legeria

Lanbide garapena eta ekintzailetza

4

1/15

1,5

Espezialitateko nahitaezko arloak:

Instrumentua/ahotsa

Instrumentu nagusia/instrumentu nagusia: Abesbatza I eta II

10

10

1/1

1

1

Instrumentuaren teknikak pedagogiara aplikatuak

10

1/1

1

Talde musika

Abesbatza I eta II

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

Jazz taldea I eta II

4

4

Z G

(2)

1,5

1,5

Instrumentu arloko prestakuntza osagarria

Jazzeko inprobisazioa I eta II

4

4

1/5

1

1

Bigarren instrumentua / piano osagarria I eta II (1)

2

2

1/1

0,5

0,5

Gaur Egungo Musika

4

1/15

2

Ahots hezkuntza I eta II

4

4

1/15

1

1,5

Gorputz teknika

4

1/15

1,5

Musikako hizkuntza eta teknika osagarriak

Jazzeko harmonia I eta II

4

4

1/7

1,5

1,5

Jazzeko entzumeneko hezkuntza I

4

1/15

1

Zuzendaritzako teknika

Zuzendaritza aplikatua I eta II

4

4

1/7

1

1

Pedagogiako oinarriak

Psikopedagogia I eta II

7

6

1/15

2

2

Ikerketa pedagogikoaren metodoak I eta II

6

6

1/15

1,5

1,5

Musikako hezkuntzaren didaktika

Musikaren didaktika I eta II

7

6

1/15

2

2

Ahotsaren eta instrumentuen taldearen didaktika I eta II

4

4

1/15

1,5

1,5

Gorputz adierazpena

4

1/15

1,5

Didaktika berariazkoak

4

1/15

1,5

Hezkuntza antolatzea

Musikako irakaskuntza antolatzea eta planifikatzea

6

1/15

2

Irakaskuntza praktikak I eta II

4

4

1/7

1

1

Musikako teknologia

Musikako teknologia I eta II

4

4

1/15

1,5

1

Akustika

4

1/15

1

Aukerakoak

Aukerakoak

8

8

-

-

-

Ikasketen bukaerako lana

Ikasketen bukaerako lana

10

1/5

1,5

GUZTIRA

60

60

60

60

18

17,5

14

15,5

(1) Instrumentu nagusia melodikoa bada, honako hauen artean aukera daiteke: pianoa (klasikoa edo jazza), organoa, klabea edo piano osagarria. Instrumentu nagusia polifonikoa bada: bigarren instrumentua ibilbide klasikoa edo jazzekoa izan daiteke.

(2) Z G ratioa duten irakasgaietan, gehieneko erlazioa ikasleen eta irakasleen artean finkatuko da talde zehatzaren bidez, eta/edo, hala balegokio, irakasgai horretan dauden ikasleen kopuruaren bidez.

III. ERANSKINA

Ikasketa plana: irakasgaien deskriptoreak eta eskumenak

AKORDEOIA JAZZERA APLIKATUA I-IV

Deskriptoreak

Inprobisazio eta jazz baliabideak, akordeoiaren teknikara aplikatuak, aztertu eta garatzea. Jazz estiloetako inprobisazioaren ezaugarriak (bluesa, swinga, be-bopa, coola). Jazz errepertorioaren interpretazioa

Gaitasunak

CT3, CT7, CT9, CG2, CG4, CG7, CG11, CEI3, CEI7, CEI8

AKUSTIKA

Deskriptoreak

Akustikaren oinarriak musikara aplikatuak. Musikaren parametroak, ikusmolde akustiko batetik. Afinazio sistemak. Psikoakustika. Musika instrumentuen akustika eta mekanika. Ezagutza akustikoen aplikazioa musikara: aretoen akustika, grabazio eta mikrofonia teknikak, akustika orkestrara aplikatua. Soinu azterketarako programa informatikoak. Elektroakustikaren eta sonorizazioaren oinarriak

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CT12, CG5, CG9, CG18, CG20, CG26, CEC6, CEI4, CEM3 CEP11

INSTRUMENTUAREN AFINAZIOA, MEKANIKA ETA MANTENTZE-LANAK

Deskriptoreak

Klabearen berezko fabrikazio metodoei eta mekanikari buruzko ezagutzak, bai eta historian izandako aldaketei buruzkoak ere. Mantentze-lanak egiteko teknikak ikasi eta praktikan jartzea. Instrumentuaren harmonizazioa. Ohiko problemak konpontzea klabearen afinazioan, doikuntzan eta mekanikan.

Gaitasunak

CT1, CT2, CG9, CG20, CEI4

ALEMANA KANTURA APLIKATUA I ETA II

Deskriptoreak

Alemana ikastea, kantuan aplikatzeko: alderdi fonetikoak, prosodikoak eta fonologikoak eta haien erlazioa hitzezko eta kantatutako ahotsarekin. Hizkuntzaren egiturak eta ezagutza gramatikalak ulertzea. Oinarrizko xehetasunak egokitasunez erreproduzitzea ahoskerari, azentuari, doinuari eta erritmoari dagokienez. Historian zehar musikaren konposizioan erabilitako testu poetikoak eta dramatikoak ezagutzea eta analizatzea.

Gaitasunak

CT1, CT5, CT6, CT15, CT16, CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG17, CG24, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI10

ANALISIA I

Deskriptoreak

Musika lanaren azterketa, oinarri harturik haren osatze gaiak eta hura ulertzeko eta balioesteko erabiltzen diren irizpideak. Mendebaldeko musika sorkuntzako musikagile, eskola eta joera nagusietako oinarri estetiko eta estilistikoak, XVI., XVII. eta XVIII. mendeetan. Metodo analitikoei eta beste diziplina batzuekin dituzten erlazioei buruzko informazioa. Orkestraren, abesbatzaren, ganberaren eta instrumentuen errepertorio adierazgarriena entzun eta aztertzea. Analisiaren ulermena eta erabilera, instrumentuaren interpretazio koherentea lortzeko baliabide gisa, non egiturazko elementu guztiek urgazten baitute interpretazio holistiko bat.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT14, CG13, CG15, CG17, CG23, CG25, CG26, CEC1, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC10, CEI1, CEI5, CEM1, CEM3, CEP3

ANALISIA II

Deskriptoreak

Musika lanaren azterketa, oinarri harturik haren osatze gaiak eta hura ulertzeko eta balioesteko erabiltzen diren irizpideak. Mendebaldeko musika sorkuntzako musikagile, eskola eta joera nagusietako oinarri estetiko eta estilistikoak XIX. mendean. Metodo analitikoei eta beste diziplina batzuekin dituzten erlazioei buruzko informazioa. Orkestraren, abesbatzaren, ganberaren eta instrumentuen errepertorio adierazgarriena entzun eta aztertzea. Analisiaren ulermena eta erabilera, instrumentuaren interpretazio koherentea lortzeko baliabide gisa, non egiturazko elementu guztiek urgazten baitute interpretazio holistiko bat.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT14, CG13, CG15, CG17, CG23, CG25, CG26, CEC1, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC10, CEI1, CEI5, CEM1, CEM3, CEP3

ANALISIA III

Deskriptoreak

Musika lanaren azterketa, oinarri harturik haren osatze gaiak eta hura ulertzeko eta balioesteko erabiltzen diren irizpideak. Mendebaldeko musika sorkuntzako musikagile, eskola eta joera nagusietako oinarri estetiko eta estilistikoak XX. mendearen lehenengo erdian. Metodo analitikoei eta beste diziplina batzuekin dituzten erlazioei buruzko informazioa. Orkestraren, abesbatzaren, ganberaren eta instrumentuen errepertorio adierazgarriena entzun eta aztertzea. Analisiaren ulermena eta erabilera, instrumentuaren interpretazio koherentea lortzeko baliabide gisa, non egiturazko elementu guztiek urgazten baitute interpretazio holistiko bat.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT14, CG13, CG15, CG17, CG23, CG25, CG26, CEC1, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC10, CEI1, CEI5, CEM1, CEM3, CEP3

ANLISIA IV

Deskriptoreak

Musika lanaren azterketa, oinarri harturik haren osatze gaiak eta hura ulertzeko eta balioesteko erabiltzen diren irizpideak. Mendebaldeko musika sorkuntzako musikagile, eskola eta joera nagusietako oinarri estetiko eta estilistikoak, Bigarren Mundu Gerratik gaur egun arte. Metodo analitikoei eta beste diziplina batzuekin dituzten erlazioei buruzko informazioa. Orkestraren, abesbatzaren, ganberaren eta instrumentuen errepertorio adierazgarriena entzun eta aztertzea. Analisiaren ulermena eta erabilera, instrumentuaren interpretazio koherentea lortzeko baliabide gisa, non egiturazko elementu guztiek urgazten baitute interpretazio holistiko bat.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT14, CG13, CG15, CG17, CG23, CG25, CG26, CEC1, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC10, CEI1, CEI5, CEM1, CEM3, CEP3

JAZZEKO ANALISIA

Deskriptoreak

Jazz musikaren sorkuntzaren azterketa, oinarri harturik haren osatze gaiak eta hura ulertzeko eta balioesteko erabiltzen diren irizpideak. Dauden metodo analitikoak ezagutzea, baita beste diziplina batzuekin dituzten erlazioak ere. Generoaren berezko konpositore, interprete eta joera nagusietako oinarri estetiko eta estilistikoak. Jazz errepertorioaren forma desberdinen azterketa: bluesa, rhythm changeak, forma estandarrak eta handik eratorritakoak, etab.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT15, CT17, CG1, CG4, CG5, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CEI2, CEI3, CEI6, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

JAZZERAKO ANALISI KLASIKOA I ETA II

Deskriptoreak

Errepertorio klasikoaren azterketa analitikoa, abiapuntua izanik haren material konstruktiboak eta hura ulertu eta baloratzean erabiltzen diren irizpide desberdinak, arreta berezia emanik jazzeko konposizioan, moldaketetan eta inprobisazioan antzekotasun, eragin, aplikazio eta interes handiagoko baliabideak eta teknikak dituzten obra eta egileei.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT8, CG11, CG12, CG13, CG17, CG23, CG26, CEI1, CEI5

ARTXIBOZAINTZA, BIBLIOTEKONOMIA ETA DOKUMENTAZIOA

Deskriptoreak

Artxibozaintzaren, bibliotekonomiaren eta dokumentazioaren azterketa eta analisia, ikerketa musikologikoaren zientzia lagungarriak diren aldetik. Dokumentazio musikala tratatu, antolatu, erregistratu eta berreskuratzeko teknikak eta prozedurak. Teknologia berriak diziplina honetarako erabiltzea. Dokumentuak kudeatzeko prozesuak eta sistemak.

Gaitasunak

CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT17, CG25, CG26, CG27, CEM5, CEM6

HARMONIA I ETA II

Deskriptoreak

Tonu sistemarekin lotutako harmonia elementuak eta prozedurak, eta harmoniaren bilakaera ondorengo musikan. Lan estilistikoak eta libreak, ahotsekoak eta instrumentalak, idatziz egitea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT13, CT14, CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CG23, CEC1, CEC2, CEC3, CEC5, CEC7, CEC8, CEC10

JAZZEKO HARMONIA I ETA II

Deskriptoreak

Jazzeko harmonia elementuak eta prozedurak eta haren bilakaera historikoa aztertzea. Lanak idatziz egitea. Aztertutako elementuak eta prozedurak instrumentuekin jotzea. Jazz hizkuntzan erabiltzen diren zifratze moten ezagutza eta praktika.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT8, CT13, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG11, CG13, CG15, CG22, CG23, CEI2, CEI7, CEP3

JAZZEKO MOLDAKETAK

Deskriptoreak

Jazzeko temen moldaketen instrumentazio eta prozedura konstruktiboen eta estilistikoen teknikak aztertzea, analisiaren eta entzunaldiaren bidez. Ikasleek prozedura horiek praktikan aplikatzea, norberaren moldaketak sortzeko, irakasleak begiratuta.

Gaitasunak

CG1, CG2, CG3, CG5, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG17, CG21, CG22, CG24, CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT13, CT15, CEI2, CEI3, CEI5, CEI8, CEI7

ARTEA ETA KULTURA

Deskriptoreak

Gizakiak duen ezagutzaren adierazpenak aztertzea eta analizatzea. Arte estiloen, obren eta egileen historiara hurbiltzea. Humanismoaren diziplinetara hurbiltzea (filosofia, literatura, historia, etab.) Egitate kulturalaren aurrean arrazoitzeko, kritikatzeko eta hausnartzeko gaitasuna garatzea. Musikaren ikonografia, musikaren historia ezagutzeko iturri.

Gaitasunak

CT7, CT8, CG12, CG14, CG16, CG26, CEM2

KONPOSIZIOA I-IV

Deskriptoreak

Elementu musikalen eta konposizio prozeduren azterketa integratua. Sentikortasun eta sormen musikalaren garapena. Lan teknikoak egitea eta lan edo obra musikal kualifikatu, estilistiko eta libreen konposizioa, ahotsekoak edo instrumentalak izan. Ahozko hizkeraren eta poesia hizkeraren parametro musikalak aztertzea, eta musikako konposizioan aplikatzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG11, CG13, CG15, CG17, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CEC1, CEC2, CEC4, CEC5, CEC6, CEC7, CEC8, CEC11

KONPOSIZIO APLIKATUA I ETA II

Deskriptoreak

Musikako elementuak eta harmonia-, kontrapuntu- eta osatze-prozedurak erabiltzea musikako estiloetan eta hizkuntzetan. Halaber, moldaketa txikiak, transkripzioak eta konposizio txikiak egitea helburu didaktikoetarako.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT4, CT8, CT15, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CG11, CG12, CG17, CG20, CG22, CEI1, CEI2, CEI3, CEI6, CEM1, CEM2, CEM3, CEM6, CEP2, CEP3, CEP6

KONPOSIZIOA BALIABIDE ELEKTROAKUSTIKOEKIN I ETA II

Deskriptoreak

Konposizio elektroakustikoaren, informatika musikalaren eta audio tekniken hastapenak. Historia. Obren entzunaldia eta azterketa. Azken joerak. Elektroakustika garbia, elektroakustika mistoa eta zuzeneko elektroakustika. Laborategi elektroakustiko informatizatuaren teknikak konposiziorako. Sintesi teknikak eta seinaleen prozesuak erabiltzea tinbreak eta instrumentuak sortzeko (berariazko softwarea). Soinuaren tratamendua eta digitalizazioa. Konposizio algoritmikoaren sarrera. Konposizio teknikak eta ordenagailu bidezko analisia.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT4, CT10, CT12, CT15, CG3, CG5, CG18, CG21, CG22, CG24, CEC4, CEC7

JAZZEKO KONPOSIZIOA I ETA II

Deskriptoreak

Jazzeko konposizioen instrumentazio eta prozedura konstruktiboen eta estilistikoen teknikak aztertzea, analisiaren eta entzunaldiaren bidez. Ikasleek prozedura horiek praktikan aplikatzea, norberaren konposizioak eta moldaketak sortzeko, irakasleak begiratuta.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT10, CT13, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CEI2, CEI7, CEC5, CEC6, CEC7, CEC10, CEC11

KONTZERTAZIOA

Deskriptoreak

Opera eta oratoria bateratzen dituen errepertorioa interpretatzea. Egintza musikala orkestraren aurrean ulertzearekin ikusteko duten gaitasunak sakontzea eta zuzendariaren aginduei erantzutea. Orkestran edo talde bokal solistan integratzea eta haien erlazioa instrumentu talde laguntzailearekin. Kontzientzia estilistikoa zabaldu eta aplikatzea taldearen errepertorio zabal eta anitz batean.

Gaitasunak

CT5, CT6, CT9, CT13, CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG13, CG17, CEI1, CEI2, CEI3, CEI8, CEI9, CEI10

TALDEA I ETA II

Deskriptoreak

Talde interpretazioak dituen alderdien jakintza handitzea. Lehen begiratuko irakurketa garatzea, baita norberaren baliabideekin emaitza orokorrari laguntzeko gaitasuna garatzea ere (zuzendaritza izanik nahiz ez izanik). Errepertorioaren interpretazioa zenbait talde motatarako.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

HARI TALDEA I ETA II

Deskriptoreak

Hari taldeetarako konposatutako obrak, jatorrizkoak zein moldatuak, aztertu eta interpretatzea. Talde interpretazioaren gainean eragina duten faktoreak aztertzea. Talde interpretazioan erabiltzen diren teknikak (sarrerak, ekiteak, tempo aldaketak...). Taldearen zerbitzuan norberaren gaitasun teorikoak jartzeko gaitasuna. Lehen begiratuko irakurketa garatzea. Musika estilo desberdinak publikoan interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

FLAUTA TALDEA I-III

Deskriptoreak

Flauta taldeetarako konposatutako obrak, jatorrizkoak zein moldatuak, aztertu eta interpretatzea. Talde interpretazioaren gainean eragina duten faktoreak aztertzea. Talde interpretazioan erabiltzen diren teknikak (sarrerak, ekiteak, tempo aldaketak...). Taldearen zerbitzuan norberaren gaitasun teorikoak jartzeko gaitasuna. Lehen begiratuko irakurketa garatzea. Musika estilo desberdinak publikoan interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

GITARRA TALDEA I-IV

Deskriptoreak

Gitarra taldeetarako konposatutako obrak, jatorrizkoak zein moldatuak, aztertu eta interpretatzea. Talde interpretazioaren gainean eragina duten faktoreak aztertzea. Talde interpretazioan erabiltzen diren teknikak (sarrerak, ekiteak, tempo aldaketak...). Taldearen zerbitzuan norberaren gaitasun teorikoak jartzeko gaitasuna. Lehen begiratuko irakurketa garatzea. Musika estilo desberdinak publikoan interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

PERKUSIO TALDEA I-III

Deskriptoreak

Perkusio instrumentuen taldeetarako konposatutako errepertorio propioa aztertu eta interpretatzea. Perkusio taldearen alderdi teknikoak sakontzea. Talde interpretazioan erabiltzen diren teknikak (sarrerak, ekiteak, tempo aldaketak...). Taldearen zerbitzuan norberaren gaitasun teorikoak jartzeko gaitasuna. Lehen begiratuko irakurketa garatzea. Musika estilo desberdinak publikoan interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

SAXOFOI TALDEA I-IV

Deskriptoreak

Saxofoi taldeetarako konposatutako errepertorio propioa aztertu eta interpretatzea. Saxofoi taldearen alderdi teknikoak sakontzea. Talde interpretazioan erabiltzen diren teknikak (sarrerak, ekiteak, tempo aldaketak...). Taldearen zerbitzuan norberaren gaitasun teorikoak jartzeko gaitasuna. Lehen begiratuko irakurketa garatzea. Musika estilo desberdinak publikoan interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG2, CG3, CG7, CG8, CG11, CG17, CG22, CG24, CEI1, CEI3, CEI5, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

JAZZ TALDEA I-IV

Deskriptoreak

Jazzaren errepertorio nagusiak (autoreak, estiloak eta garaiak) ikasi, entseatu eta publikoan interpretatzea erritmo oinarri batez eta instrumentu solistez osatutako talde estandar txiki batean. Jazzari laguntzeko manera ezberdinak praktikatzea, swingetik gaur egundaino, eta estilo eta autore garrantzitsuekin erlazionatutako inprobisazioaren edukiak aplikatzea. Bertsio zehatzak eta erreferentziakoak transkribatzea. Partiturak eta moldaketak prestatzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT15, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CG21, CG22, CG24, CG25, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

JAZZEKO TALDE OSAGARRIA I-III

Deskriptoreak

Jazzaren errepertorio alternatiboak instrumentuen hainbat taldetan, Big Banda barne, ikasi, entseatu eta publikoan interpretatzea. Jazzaren tradizioaren barnean ortodoxoak ez diren estiloak eta laguntzarako eta inprobisaziorako teknika osagarriak praktikatzea. Entsegu taldeak (workshopak) eratzea moldaketa eta konposizio propioak egiteko, edo, besterik gabe, esperimentazio musikala egiteko.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT15, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CG21, CG22, CG24, CG25, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI9, CEI10

JARRAITUA I-IV

Deskriptoreak

Baxu jarraituaren praktika, hainbat garai eta egileren obrekin. Historian erabilitako zifratze sistemak eta akonpainamendu eta ornamentazio teknikak aztertzea, baita akonpainamendurako diseinuak aztertzea ere. Baxu zifratuen inprobisazioak.

Gaitasunak

CT2, CT17, CG1, CG2, CEI7, CEI8

KONTRAPUNTUA I ETA II

Deskriptoreak

Tonu sistemari dagozkion kontrapuntuaren elementuak eta prozedurak, baita kontrapuntuaren aurrekoak eta ondokoak ere. Lan estilistikoak eta libreak, ahotsekoak eta instrumentalak, idatziz egitea. Aztertutako elementuak eta prozedurak instrumentuekin jotzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT13, CT14, CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CG23, CEC1, CEC2, CEC3, CEC5, CEC7, CEC8, CEC10

ABESBATZA I ETA II

Deskriptoreak

Abesbatzen ohiko a cappella errepertorioa eta orkestraren akonpainamendua duena interpretatzea. Honako hauekin lotutako gaitasunetan sakontzea: lehen begiratuko irakurketa, zuzendariaren oharrak ulertzea eta horiei erantzutea eta taldean integratzea.

Gaitasunak

CT6, CT7, CT13, CG3, CG8, CG23, CG24, CEC1, CEM1, CEM2, CEP3, CEP4

LANBIDE GARAPENA ETA EKINTZAILETZA

Deskriptoreak

Musika kulturari dagokion Konstituzioko eta administrazioko esparrua. Musika jardueraren berariazko arautegia. Musikarekin lotutako eremuetako errealitate profesionala aztertzea: irakaskuntza, interpretazioa, sorkuntza, ikerketa, ekoizpena. Profil eta aukera profesionalak. Lan merkatuan sartzeko estrategiak. Legeari buruzko ezagutzak, kontularitzako oinarrizko irizpideak, marketineko oinarrizko kontzeptuak eta musika arloko enpresen eta instituzioen kudeaketa. Egile eta jabetza intelektualaren eskubideak arautzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT4, CT6, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT15, CT16, CT17, CG10, CG12, CG14, CG16, CG17, CG18, CG19, CG24, CG25, CG26, CG27, CEC11, CEI8, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8

MUSIKAREN DIDAKTIKA I ETA II

Deskriptoreak

Hezkuntzaren teoria eta korronte garaikideak. Musikaren pedagogiaren helburuak, edukiak eta oinarrizko printzipioak. Musikaren hezkuntza formala, ez formala eta informala. Musikaren gaitasunak eta haien garapena eskolan, hezkuntza ez formalean eta musikaren oinarrizko eta lanbideko irakaskuntzetan. Musika ikasi eta irakasteko ereduak. Musikaren pedagogiaren korronteak XX. eta XXI. mendeetan. Musika ikasi eta irakasteko prozesuaren osagai didaktikoak. Unitate didaktikoak prestatzeko, aplikatzeko eta ebaluatzeko orientazio metodologikoak. Hezkuntzaren behar bereziak eta aniztasunarekiko arreta musikaren ikasgelan. Hezkuntzaren jarduna musikaren ikasgelan eta irakaslanean. Tutoretza.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT13, CT15, CT16, CT7, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG16, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP11

AHOTSAREN ETA INSTRUMENTUEN TALDEAREN DIDAKTIKA I ETA II

Deskriptoreak

Taldean ahotsez eta instrumentu bidez jardutearen balioa prestakuntzarako. Ahots eta instrumentu taldearen aukera didaktikoak ezagutzaren, psikomotrizitatearen eta afektibotasunaren garapenean. Ahots eta instrumentu taldearen printzipio metodologikoak eta didaktikoak eskolan, hezkuntza ez formalean eta musikaren hastapenetan. Instrumentu taldearen osagaiaren ezagutza praktikoa eta oinarrizko jarduerak instrumentuekin: aurkezpena, esplorazioa, teknika ikastea, tresneria zaintzea. Trebetasun bokalak, instrumentalak, kontzertaziokoak eta sormenekoak garatzea musikaren hastapenetan, taldean jardutearen bidez. Musika klasea antolatzea jarduera horien inguruan eta sekuentzia didaktikoen planifikazioa berariazko materialekin. Hastapenetako mailetan ahots eta instrumentu taldearen klasean erabiltzeko egokiak diren material eta baliabide didaktikoak, inprimatuak zein grabatuak, hautatu, egokitu eta sortzea, eta haien azterketa didaktikoa egitea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT13, CT15, CT16, CT7, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG16, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP8, CEP9, CEP11

DIDAKTIKA BERARIAZKOAK

Deskriptoreak

Berariazko estrategiak taxutzea musika hizkuntzaren eta instrumentuaren ikasketak koordinatzeko. Instrumentuaren hastapenetarako metodologiak ezagutzea. Banakako klasea eta klase kolektiboa. Gaitasun instrumentalak garatzea oinarrizko eta lanbideko irakaskuntzetan. Instrumentuen eta taldearen espezialitateen didaktika kontserbatorioetan eta musika eskoletan. Curriculuma garatzeko estrategia didaktikoak zehaztea instrumentuen espezialitateetan, hezkuntzako maila eta esparru desberdinetan. Hezkuntzaren metodologiak, curriculumeko materialak eta baliabide didaktikoak aztertzea. Programazioa, metodologia eta ebaluazioa. Analisi kritikoa eta haren funtzio didaktikoa garatzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT13, CT15, CT16, CT7, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG16, CG18, CG19, CG22, CG24, CG25, CG26, CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP8, CEP9, CEP11

ZUZENDARITZA APLIKATUA I ETA II

Deskriptoreak

Zuzendaritzaren teknikak hasieratik gaur egundaino izan duen eboluzioaren azterketa teorikoa eta praktikoa. Egun orkestra zuzendaritzan erabiltzen diren baliabideak, prozedurak eta gauzatzeko bideak aztertzea. Norbanakoaren azterketa arrazionalizatzeko bideak. sDiskurtso musikala osatzen duten osagai desberdinen tratamendua, zuzendaritzaren ikuspuntutik, azterketa analitikoaren eta entzunaldiaren bidez.

Gaitasunak

CT7, CT10, CT15, CG1, CG3, CG4, CG8, CG20, CG23, CEC2, CEC3, CEC6, CEC9, CEI8, CEI9, CEP3, CEP4, CEP11

MUSIKAREN EDIZIOA

Deskriptoreak

Testu musikalak dokumentatu, hautatu eta interpretatzean, bere argitalpen zientifikorako erabiltzen diren teknika nagusiak eta irizpide filologikoak eta historikoak aztertzea. Argitalpen praktikoak. Trebetasun praktikoak argitaratzeko teknikan. Iturri musikalen argitalpen kritikoaren hastapenak.

Gaitasunak

CT2, CT3, CT5, CT9, CT14, CG3, CG5, CG11, CG12, CG14, CEM1, CEM5, CEM7

ENTZUMENAREN HEZKUNTZA I ETA II

Deskriptoreak

Barne belarria eta sentikortasun musikala garatzea entzunaldiaren bidez, abiapuntua izanik norberaren eta taldearen interpretazioa eta entzutea hobetzeko. Entzumenaren pertzeptzioa eta sintaxi musikalaren irudikapen grafikoa. Ulermena garatzea entzumenaren azterketa denbora errealean eginez, formarekin, melodiarekin, erritmoarekin, harmoniarekin, tinbrearekin eta testurarekin erlazionatutako alderdiak ezagutzeko, bereizteko, deskribatzeko eta transkribatzeko, kontzeptuak eta soinuak lotuz. Barneko entzunaldia instrumentuen interpretazioarekin eta intonazioarekin lotzea. Entzumenaren ezagutzarako autonomia garatzea norberaren baliabideen eta estrategien bitartez, arretaren eta oroimen musikala sustatuz entzute kontzientearen eta aktiboaren bidez. Osagai eta egitura musikalen pertzepzioa, ezagutza, memorizazioa, azterketa, transkribapena, irakurketa eta idazketa (erritmoaren, melodiaren, harmoniaren, testuraren, tinbrearen, formaren eta adierazkortasunaren arlokoak).

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT13, CT15, CG1, CG2, CG4, CG8, CG10, CG11, CG13, CG24, CEC2, CEC3, CEI7, CEM1, CEP3

JAZZEKO ENTZUMENEKO HEZKUNTZA

Deskriptoreak

Jazz musika hautemateko gaitasuna hobetzea, zehazki alderdi hauek hautematekoa: erritmoa, melodia, harmonia, egitura, tinbrea, forma eta adierazkortasuna. Orobat, horiek musika lana eratzeko ematen duten laguntza. Inprobisatzeko sormena garatzea, entzumeneko estimuluaren ondorioz.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT13, CT15, CG1, CG2, CG4, CG8, CG10, CG11, CG20, CG24, CEI2, CEI3, CEI5

JAZZEKO ERRITMOAREN HEZKUNTZA

Deskriptoreak

Ikasleak erritmoaren arloan duen prestakuntzan sakontzea. Swingaren kontzeptua eta haren aldaerak ulertu eta barneratzea. Time-feel desberdinen praktika inprobisazioan. Jazzeko estiloen egitura erritmikoak, higitzeak, polirritmiak, amalgamako konpasak, zelula erritmikoak eta abar barne.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG12, CG13, CG17, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI7, CEI8, CEI10

AHOTS HEZKUNTZA I ETA II

Deskriptoreak

Oinarrizko ahots teknika bat ezagutu eta hartzea. Ahotsa hizketan eta kantuz, inprobisazioan eta interpretazioan adierazteko instrumentua den aldetik. Fonazio aparatua eta ahotsaren ezaugarriak eta nolakotasunak ezagutzea. Arnasa hartzeko, artikulatzeko eta emititzeko teknikak. Ahotsaren higienea eta ohitura zuzentzaileak garatzea ahotsa erabiltzean kantatzeko eta mintzatzeko.

Gaitasunak

CT7, CT15, CG2, CG3, CG4, CG21, CEI4, CEP3, CEP4

MUSIKAREN ESTETIKA ETA FILOSOFIA I ETA II

Deskriptoreak

Musikaren estetikako eta filosofiako hastapenak: azterketaren xedea eta metodoak. Musikaren estetikaren kontzeptuak eta arazo berariazkoak sistematikoki aztertzea. Estetikaren eta musikaren arloko joera eta egile nagusiei buruzko hastapenak, Antzinatetik gaur egun arte. Musika, arte egitate eta pentsamenduaren isla gisa. Musika fenomenoak baloratzeko espiritu kritikoa garatzea. Testu iruzkinak egitea eta estetika eta musika gaiei buruz hausnarketa egitea idatziz. Egile eta estetika eta filosofia arloko iturri nagusiak.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8,CG1, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG20, CEC1, CEI6, CEM1, CEM2, CEM7, CEM8

ETNOMUSIKOLOGIA I-IV

Deskriptoreak

Herri eta tradizio musikaren iturriak eta metodologia. Hainbat kulturatako musikaren ezaugarriak, estiloak eta generoak ezagutzea, eta horiek elkarrekin alderatuz aztertzea. Musika tradizionalaren, herri musikaren eta musika kultuaren arteko erlazioa. Musika eta komunikabideak. Herri musikei buruzko ikerketaren historia eta etnomusikologia garaikideko ikerketako ildo nagusiak aurkeztea. Herri organologia. Musika tradizionalaren baliabide estilistikoak, formalak, harmoniazkoak, erritmikoak eta fonetikoak. Tonuan jartzeko sistemetara hurbiltzea.

Gaitasunak

CG1, CG4, CG10, CG11, CG14, CG16, CG18, CG20, CT2, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CEM2, CEM3, CEM6, CEM7, CEM8

GORPUTZ ADIERAZPENA

Deskriptoreak

Gorputz gaitasunak eta haren posibilitateak garatzea, sormenaren, komunikazioaren, espresioaren eta estetikaren aldetik. Erritmoaren kontzientzia eta musikaren eta soinuaren fenomeno orokorrak garatzea eta finkatzea, adierazkortasunerako gorputzaren praktikaren bitartez. Musikaren osagaien bizipena eta errepresentazioa mugimenduaren bidez. Gorputz adierazpena musikaren hastapenen klasean, Bigarren Hezkuntzan eta irakaskuntza espezializatuan.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT6, CT7, CG1, CG4, CG7, CG10, CG13, CG19, CG21, CG24, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6

FRANTSESA KANTURA APLIKATUA I ETA II

Deskriptoreak

Frantsesa ikastea, kantuan aplikatzeko: alderdi fonetikoak, prosodikoak eta fonologikoak eta haien erlazioa hitzezko eta kantatutako ahotsarekin. Hizkuntzaren egiturak eta ezagutza gramatikalak ulertzea. Oinarrizko xehetasunak egokitasunez erreproduzitzea ahoskerari, azentuari, doinuari eta erritmoari dagokienez. Historian zehar musikaren konposizioan erabilitako testu poetikoak eta dramatikoak ezagutzea eta analizatzea.

Gaitasunak

CT1, CT5, CT6, CT15, CT16, CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG17, CG24, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI10

ERRENAZIMENDUKO ETA BARROKOKO ITURRI HISTORIKOAK I ETA II

Deskriptoreak

Errenazimenduko eta Barrokoko lanak interpretatzeko iritziak aztertzea; horretarako, lan horiekin lotutako agiriak erabiliko dira, bai garai haietako arte literaturakoak bai garai haietako bestelako testuak.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG1, CG2, CG3, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CG18, CG20, CEI2, CEI6

FUGA

Deskriptoreak

Fuga eskolastikoaren lanak eta fuga librearen generokoak aztertu eta egitea, konposizio teknikaren oinarri.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT13, CG1, CG2, CG4, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG22, CEC1, CEC2, CEC3, CEC5

ORGANOGINTZAREN OINARRIAK

Deskriptoreak

Organoaren egitura mekanikoa eta fonikoa ezagutzea, haren aldaera historikoak barne. Mantentze-lanak, konponketak eta afinazioak egiten jakitea.

Gaitasunak

CT9, CT15, CG9, CG26, CEI4

ORGANOAREN JARDUNAREN OINARRIAK I-IV

Deskriptoreak

Emandako melodien bat-bateko akonpainamendua, organoaren berezko baliabideak erabiliz (teklatu bat edo gehiago, pedala erabiliz eta erabili gabe, erregistro bat edo gehiago, etab.). Kantu gregorianoaren akonpainamendua irizpide egokien arabera, zein den modalitatea, erritmoa eta semiologia. Abesbatzen akonpainamendua. Bat-batekotasuna, transposizioa eta inprobisazioa, organoan ohikoak diren genero eta hizkuntzetara aplikatuak (kantu gregorianoa, abesbatzak, polifoniak, melodia tonalak, etab.). Musikaren eta organoaren baliabideen arrazoizko hautaketa (erregistrazioa, artikulazioa, harmonia, testura, erritmoa, etab.).

Gaitasunak

CT2, CT3, CG2, CG7, CG22, CEI3, CEI7

MUSIKAREN HISTORIA I ETA II

Deskriptoreak

Musikaren azterketa testuinguru historikoan, sozialean eta kulturalean. Musikaren historiari dagozkion iturriak eta metodoak ezagutzea. Musikaren garai eta estiloen azterketa kronologiko eta sistematikoa. Musikaren garai bakoitzeko lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Musikaren fenomenoa aztertzea diziplinen arteko ikuspuntutik, gainerako arteekiko eta pentsamenduaren korronteekiko erlazioan. Musikaren historiaren ikerketara hurbiltzea eta ikerketa praktikoa egitea.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG18, CG20, CEC1, CEC2, CEC5, CEC9, CEC10, CEI6, CEP3, CEP11

ANTZINAKO ETA ERDI AROKO MUSIKAREN HISTORIA

Deskriptoreak

Musikaren azterketa testuinguru historikoan, sozialean eta kulturalean. Musikaren historiari dagozkion iturriak eta metodoak ezagutzea. Antzinako eta Erdi Aroko musikaren garaien eta estiloen azterketa kronologikoa eta sistematikoa. Garai horretako lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Musikaren historiaren ikerketara hurbiltzea eta ikerketa praktikoa egitea.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, G16, G18, CG20, CEM1, CEM2, CEM3, CEM7, CEM8

PIZKUNDEKO ETA BARROKOKO MUSIKAREN HISTORIA

Deskriptoreak

Musikaren azterketa testuinguru historikoan, sozialean eta kulturalean. Musikaren historiari dagozkion iturriak eta metodoak ezagutzea. Pizkundeko eta Barrokoko musikaren garaien eta estiloen azterketa kronologikoa eta sistematikoa. Garai horretako lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Musikaren historiaren ikerketara hurbiltzea eta ikerketa praktikoa egitea.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, G16, G18, CG20, CEM1, CEM2 CEM3, CEM7, CEM8

XVIII. ETA XIX. MENDEETAKO MUSIKAREN HISTORIA

Deskriptoreak

Musikaren azterketa testuinguru historikoan, sozialean eta kulturalean. Musikaren historiari dagozkion iturriak eta metodoak ezagutzea. XVIII. eta XIX. mendeetako musikaren garaien eta estiloen azterketa kronologikoa eta sistematikoa. Garai horretako lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Musikaren historiaren ikerketara hurbiltzea eta ikerketa praktikoa egitea.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, G16, G18, CG20, CEM1, CEM2, CEM3, CEM7, CEM8

XX. ETA XXI. MENDEETAKO MUSIKAREN HISTORIA

Deskriptoreak

Musikaren azterketa testuinguru historikoan, sozialean eta kulturalean. Musikaren historiari dagozkion iturriak eta metodoak ezagutzea. XX. eta XXI. mendeetako musikaren garaien eta estiloen azterketa kronologikoa eta sistematikoa. Garai horretako lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Musikaren historiaren ikerketara hurbiltzea eta ikerketa praktikoa egitea.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, G16, G18, CG20, CEM1, CEM2, CEM3, CEM7, CEM8

JAZZ MUSIKAREN HISTORIA

Deskriptoreak

Jazz musikaren garai eta estiloen azterketa kronologiko eta sistematikoa. Lan eta musikagile nagusien ezagutzan sakontzea, entzunaldien eta musikaren analisiaren bidez. Jazz musikako funtsezko joeren, egileen, interpreteen eta taldeen historia. Haren inguru kulturalarekin duen erlazioa. Jazz estilo garrantzitsuenen printzipio estetikoak eta teknikoak historian zehar.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG9, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG18, CEI6

INPROBISAZIOA I ETA II

Deskriptoreak

Inprobisazioa, adierazteko eta musika sorkuntzarako bitarteko gisa. Hainbat estilotan inprobisazioak dituen ezaugarriak. Elementu musikalak (egitura harmoniko-formalak, melodikoak, erritmikoak...) edo musikaz kanpokoak (testuak, irudiak, etab.) oinarri harturik inprobisatzea.

Gaitasunak

CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT12, CT13, CT15, CT16, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CE5, CEI7

JAZZEKO INPROBISAZIOA I-IV

Deskriptoreak

Inprobisazioa adierazkortasunerako funtsezko baliabide gisa jazzaren jardunean. Inprobisazioaren berariazko ezaugarriak jazzaren historian garrantzia izan duten estiloetan, eraketa mailetatik aurrera: egitura harmonikoa eta formala, diseinu melodikoa, berariazkotasun erritmikoa, melodiaren eta harmoniaren arteko erlazioa, etab. Musika hizkuntza propioa eratzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT13, CT15, CT17,CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI7

INPROBISAZIOA ETA EKONPAINAMENDUA I ETA II

Deskriptoreak

Inprobisazioa, adierazteko eta musika sorkuntzarako bitarteko gisa. Hainbat estilotan inprobisazioak dituen ezaugarriak. Elementu musikalak (egitura harmoniko-formalak, melodikoak, erritmikoak...) edo musikaz kanpokoak (testuak, irudiak, etab.) oinarri harturik inprobisatzea. Inprobisazioa aplikatzea akonpainamenduaren praktikan.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT9, CT13, CT15, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG10, CG11, CG13, CG14, CG15, CG17, CG21, CG22, CG23, CG24, CEC2, CEC5, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI7, CEC1, CEM3, CEM4, CEP3, CEP4.

INPROBISAZIOA ETA APAINDURA I ETA II

Deskriptoreak

Inprobisazioa, adierazteko eta musika sorkuntzarako bitarteko gisa. Hainbat estilotan inprobisazioak dituen ezaugarriak. Elementu musikalak (egitura harmoniko-formalak, melodikoak, erritmikoak...) edo musikaz kanpokoak (testuak, irudiak, etab.) oinarri harturik inprobisatzea.Historian izan diren apaindura teknikak.

Gaitasunak

CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT12, CT13, CT15, CT16, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CE5, CEI7

INGELESA

Deskriptoreak

Ahozko adierazpenaren eta entzumenaren gaitasunak garatzea, musikaren testuinguru praktikoak moldatzeko moduan. Oinarrizko xehetasunak egokitasunez erreproduzitzea ahoskerari, azentuari, doinuari eta erritmoari dagokienez. Sistema fonologikoa ezagutu eta identifikatzea. Komunikazio trebetasun egokiak garatzea musikaren bizitza akademikoan hartu-emanak izateko, hala nola eskola magistraletan, lantegi musikaletan, aurkezpen laburretan, espezializazio mintegietan, etab. Idatziaren ulermenerako trebetasun egokiak garatzea musikaren testu espezializatu bat ulertzeko. Musikaren eremu semantikoa ezagutzea: hizkuntza harmonikoa eta musikala, azterketa, organologia, etab.

Gaitasunak

CT5, CT9, CT13, CG24

INGELESA KANTURA APLIKATUA

Deskriptoreak

Ingelesa ikastea, kantuan aplikatzeko: alderdi fonetikoak, prosodikoak eta fonologikoak eta haien erlazioa hitzezko eta kantatutako ahotsarekin. Hizkuntzaren egiturak eta ezagutza gramatikalak ulertzea. Oinarrizko xehetasunak egokitasunez erreproduzitzea ahoskerari, azentuari, doinuari eta erritmoari dagokienez. Historian zehar musikaren konposizioan erabilitako testu poetikoak eta dramatikoak ezagutzea eta analizatzea.

Gaitasunak

CT1, CT5, CT6, CT15, CT16, CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG17, CG24, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI10

INSTRUMENTAZIOA ETA ORKESTRAZIOA I-IV

Deskriptoreak

Instrumentuen ezaugarriak eta horiek, banaka, dituzten aukerak aztertzea. Halaber, instrumentu horiek ganbera eta sinfonia taldeetan, konbinaturik, dituzten aukerak. Orkestratzearen bilakaeraren irizpideak ezagutzea, garaien eta estiloen bidez.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, CG9, CG13, CG20, CG21, CG22, CEC1, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC6, CEC7, CEC8, CEC9, CEC10, CEC11

KIDEKO INSTRUMENTUA I ETA II

Deskriptoreak

Instrumentu nagusiaren familiako gainerako instrumentuen errepertorio adierazgarriena interpretatzea ahalbidetzen duten gaitasun artistikoak, musikalak eta teknikoak garatzea eta hobetzea. Horien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak. Instrumentuaren oinarrizko mekanika. Errepertorio horri aplikatzen ahal zaizkion interpretazio-irizpideak ezagutzea, haren garaiaren eta estiloaren arabera.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CG3, CG4, CG6, CG8, CG11, CG15, CG17, CG24, CG25, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5

INSTRUMENTU APLIKATUA I-III

Deskriptoreak

Instrumentuen teknikak eta garaian garaiko estiloen konbentzioak ezagutzea eta praktikatzea. Garai desberdinetako lanak interpretatzea espezialitatearen berezko kontzeptu musikologikoak praktikatzeko.

Gaitasunak

CT1, CT2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG15, CG17, CEM3, CEM4

INSTRUMENTU NAGUSIA I-IV

Deskriptoreak

Instrumentuaren errepertorio adierazgarria interpretatzea ahalbidetzen duten gaitasun artistikoak, musikalak eta teknikoak nahikotasunez garatzea eta hobetzea. Errepertorio horri aplikatzen ahal zaizkion interpretazio-irizpideak ezagutzea, haren garaiaren eta estiloaren arabera. Erabilitako materialaren balio artistikoa eta pedagogikoa ezagutu eta baloratzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT12, CT13, CT17, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG15, CG17, CG19, CG21, CG24, CG25, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI10

INSTRUMENTU NAGUSIA: KANTUA I-IV

Deskriptoreak

Kantuko ahotsaren erabilera egokirako behar diren gaitasunak ikastea eta hobetzea, errepertorio adierazgarriena interpretatzea ahalbidetzen duten ahalmen artistikoak, musikalak eta teknikoak garatzeko eta hobetzeko. Errepertorioa aztertzea. Ahotsaren anatomia, fisiologia, patologia eta akustika.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT12, CT13, CT17, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG15, CG17, CG19, CG21, CG24, CG25, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI10

ITALIERA KANTURA APLIKATUA I ETA II

Deskriptoreak

Italiera ikastea, kantuan aplikatzeko: alderdi fonetikoak, prosodikoak eta fonologikoak eta haien erlazioa hitzezko eta kantatutako ahotsarekin. Hizkuntzaren egiturak eta ezagutza gramatikalak ulertzea. Oinarrizko xehetasunak egokitasunez erreproduzitzea ahoskerari, azentuari, doinuari eta erritmoari dagokienez. Historian zehar musikaren konposizioan erabilitako testu poetikoak eta dramatikoak ezagutzea eta analizatzea.

Gaitasunak

CT1, CT5, CT6, CT15, CT16, CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG17, CG24, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI7, CEI8, CEI10

LITURGIA

Deskriptoreak

Musikaren adierazpen espiritualaren formak aztertzea, eta, zehazki, Europan historian zehar izandako erritu erlijiosoenak. Mezaren eta orduen liturgiaren bilakaera. Urte liturgikoa. Latinaren oinarrizko funtsak eta haren aplikazioa musika erlijiosoan.

Gaitasunak

CT2, CT7, CT8, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG16, CG18, CEM1, CEM2, CEM7, CEM8

INSTRUMENTUAREN MEKANIKA ETA MANTENTZE-LANAK

Deskriptoreak

Instrumentuaren berezko fabrikazio metodoei eta mekanikari buruzko ezagutzak, bai eta historian izandako aldaketei buruzkoak ere. Mantentze-lanak eta konponketak egiteko teknikak ikasi eta praktikan jartzea. Mekanikaren, doikuntzaren, balantzearen eta afinazioaren ohiko arazoak konpontzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CG9, CG20, CEI4

IKERKETAREN METODOLOGIA I ETA II

Deskriptoreak

Iturri musikalak bilatzeko, definitzeko eta aurkitzeko heuristikako oinarriak. Aztertzeko eta hermeneutikarako teknika berariazkoak. Artxibozaintzarako, dokumentaziorako eta informaziorako teknikak deskribatzea; horien erabilera oinarrizkoak.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT14, CT16, CT17, CG18, CG24, CG25, CEM5, CEM6

IKERKETA PEDAGOGIKOAREN METODOAK I ETA II

Deskriptoreak

Hezkuntza arloko ikerketaren oinarriak. Ikerketaren paradigmak. Informazioa jasotzeko metodoak eta teknikak. Datu azterketa. Txostenak prestatzea. Ikerketa eta berrikuntza

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT11, CT13, CT14, CT15, CG5, CG18, CG19, CG24, CG25, CG26, CEP1, CEP2, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP10

GANBERA MUSIKA I-IV

Deskriptoreak

Ganberaren literatura aztertzea, Barrokotik eskola garaikideetara bitarte. Ganberaren praxia talde nagusietan, mailaz mailako zailtasunaren irizpidearekin. Ikuspegi kritikoa zorroztea baliozko irizpide amankomuna eratzeko: interpretazioaren parametro amankomunen azterketa. Interpretazioaren heldutasuna garatzea adostasunez eta kohesioz aritzeko estiloen konbentzio desberdinei dagokienez. Lehen begiratuko irakurketa garatzea, baita norberaren baliabideekin emaitza orokorrari laguntzeko gaitasuna garatzea ere (zuzendaritza izanik nahiz ez izanik).

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT16, CT17, CG3, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG17, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI6, CEI8, CEI9

GAUR EGUNGO MUSIKA

Deskriptoreak

Herri musika garaikideak, haien aurrekariak eta haiei lotutako fenomenoak aztertzea, ikuspuntu global eta transnazional batetik, egungo kultur errealitatearen osagaien gisa. Alderdi historikoak, estetikoak, hizkuntzaren azterketari buruzkoak eta taldeko jardun instrumentalari buruzkoak sartuko dira.

Gaitasunak

CT2, CT8, CT9, CT17, CG4, CG14, CG16, CG17, CG18, CG26, CEC1, CEC2, CEC7, CEC8, CEC9, CEC10, CEC11, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI8, CEP3

MUSIKOLOGIA APLIKATUA I-IV

Deskriptoreak

Musikologia aplikatzeko eremuak gaurko gizartean: programazio proiektuak egitea eta aholkularitza artistikoa eta musikala, baliabide musikalen kudeaketa, ondare musikalaren zabalkundea. Musikaren ikonografia, ikonologia eta literatura erabiltzea zeharkako informazio iturri gisa: horren arazoak aztertzea. Informazio historikoko interpretazioa: musikaren iturriak aztertzearen ezaugarriak eta arazoak oinarri gisa informazio historikoko interpretaziorako.

Gaitasunak

CT2, CT3, CT4, CT7, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT17, CG7, CG10, CG11, CG13, CG14, CG16, CG18, CG24, CG25, CEM2, CEM5, CEM6, CEM7, CEM8

NOTAZIOA I-III

Deskriptoreak

Musika idazteko sistema guztien eboluzioa eta egungo interpretazioa aztertzea. Mendebaldeko notazio modernoaren oinarri izan ziren notazio sistemetan sakontzea. Paleografia eta notazio garaikidea. Notazioaren azterketa, grafiaren ikuspuntu hutsetik eta musikaren semiologiatik. Transkripzioa: teoriak, prozedurak eta metodologiak, eta praktika.

Gaitasunak

CG3, CG10, CG14, CG16, CG18, CG23, CT2, CT3, CT7, CT11, CT13, CEM2, CEM5

MUSIKAKO IRAKASKUNTZA ANTOLATZEA ETA PLANIFIKATZEA

Deskriptoreak

Eskolako hezkuntzaren printzipioak eta helburuak. Antolaketari buruzko teoriak eta haien eragina musikako irakaskuntzaren gainean. Hezkuntza sistema: kontzeptua eta egitura. Hezkuntzari buruzko araudia. Curriculuma eta curriculum proiektuak prestatzea. Curriculuma zehazteko mailak eta dagozkien dokumentuak. Eskolaren antolamenduaren oinarrizko alderdiak. Ikastetxeen arauak eta kudeaketa. Ikuskatzeko eginkizunak hezkuntzan. Ebaluazioa: kontzeptua, eginkizunak, irizpideak, prozedurak eta ebaluatzeko tresnak. Hezkuntza komunitateak eta instituzioak ebaluatzea. Aldaketa instituzionala. Teknologia berriak eta hezkuntza sistemak. Espainian musikaren irakaskuntzaren oinarrizko alderdiak arautzen dituzten arauak. Musika ikastetxeen antolaketa, planifikazioa eta araudia, maila desberdinetan. Musikaren irakaskuntza koordinatzea araubide orokorreko irakaskuntzekin.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT11, CT13, CT15, CG5, CG10, CG18, CG19, CG24, CG25, CG26, CG27, CEP1, CEP2, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9

ORGANOLOGIA

Deskriptoreak

Musika instrumentuen azterketa, ikuspegi historikoetatik abiaturik, izan ikuspegi antropologiko, tekniko edo zientifikoak. Instrumentuen sailkapenak, tratatu-idazle garrantzitsuenen irizpideekin bat. Afinazio sistemak eta tenperamentuak Mendebaldeko kulturan. Organologiaren azterketa gai zientifiko gisa, baita haren erlazioa kideko diziplinekin ere. Oinarri organologikoak, soinuaren fenomenoarekin eta soinuaren sorrerarekin erlazionatuak.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT16, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG16, CG18, CG20, CEM2, CEM3, CEM6, CEM7, CEM8

ORKESTRA/BANDA I-IV

Deskriptoreak

Orkestra taldekatze motak praktikatzea. Orkestra/bandaren ohiko errepertorioa interpretatzea. Honako hauekin lotutako gaitasunetan sakontzea: lehen begiratuko irakurketa, zuzendariaren oharrak ulertzea eta horiei erantzutea eta taldean integratzea.

Gaitasunak

CT6, CT9, CT13, CT16, CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG13, CG15, CG17, CEI1, CEI2, CEI4, CEI8, CEI9

AKONPAINAMENDUKO PIANOA I

Deskriptoreak

Errepertorio instrumentalaren azterketa, bai jatorrizko pianoaren akonpainamenduarekin bai, hala balegokio, orkestraren murrizketekin. Lehen begiratuko irakurketa garatzea eta instrumentu desberdinekin lan egiteko modura egokitzea. Haren bereizgarritasunak eta errepertorio adierazgarriena ezagutzea.

Gaitasunak

CT7, CT8, CG11, CG17, CEI3, CEI10

AKONPAINAMENDUKO PIANOA II

Deskriptoreak

Ahots errepertorioaren azterketa, bai jatorrizko pianoaren akonpainamenduarekin bai, hala balegokio, orkestraren murrizketekin. Ahots errepertorioaren estilo desberdinak eta haiei aplikatzen ahal zaizkien interpretazio irizpideak ezagutzea. Testua eta haren ondorioak adierazkortasunean. Eszena eta poesia literaturaren ezagutza.

Gaitasunak

CT7, CT8, CG11, CG17, CEI3, CEI10

PIANO OSAGARRIA I-III

Deskriptoreak

Pianoa tresna osagarri gisa, ulermena garatzeko musikaren harmoniari, kontrapuntuari, eraikuntzari eta egiturari dagokienez. Estilo eta teknika desberdinak aztertzea akonpainamenduko pianoan aritzeko, zifratze tradizionalaren, amerikarraren eta funtzionalaren bidez, bai eta horretarako egokia den pianoaren errepertorioa interpretatzeko ere.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT6, CT8, CT13, CT15, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG17, CG21, CG22, CG24, CEC1, CEC2, CEC3, CEI2, CEI5, CEI7, CEM4, CEP4

IRAKASKUNTZA PRAKTIKAK I ETA II

Deskriptoreak

Ikasgelaren eta hura kudeatzearen ezagutza praktikoa kontserbatorio edo musika eskola batean. Esperientzia lortzea planifikazioan, irakaskuntzan eta ebaluazioan espezializazioari dagozkion gaietan. Trebetasun eta gaitasun sozialak garatzea, ikasketaren eta elkarbizitzaren aldeko giroa bultzatzeko beharrezkoak baitira. Hezkuntza prozesuaren kontrola eta segimendua; bereziki, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuarena, behar diren teknikak eta estrategiak ongi ezagutuz. Teoriaren eta praktikaren lotura ikasgelaren eta ikastetxearen errealitatearekin. Parte-hartzea irakaslanean, jardutea eta hausnartzea praktikatik abiatuta. Ikastetxe batean ezar daitezkeen jarduketa eremuak hobetzeko proposamenetan parte hartzea. Hezkuntza komunitatearen eta ingurumari sozialaren sektore desberdinen arteko elkarlanean aritzeko moduak ezagutzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT13, CT15, CT17, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG13, CG18, CG19, CG24, CG26, CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP11

PSIKOPEDAGOGIA I ETA II

Deskriptoreak

Ikasteko oinarrizko prozesuak ezagutzea hezkuntzaren psikologiaren teoria nagusien arabera. Ikaskuntzaren gainean eragina duten faktoreak (batez ere musikaren ikaskuntzaren gainean). Musikaren curriculumaren oinarri psikopedagogikoak. Ikasteko prozesua eta haren aplikazioa programazioan. Psikologia ebolutiboaren oinarriak: giza garapenaren printzipioak ezagutzea teoria nagusien arabera, orokorrak zein artistikoak eta musikalak izan. Garapenaren azterketa bizitzaren zikloan: haurtzaroa, gaztaroa eta helduaroa, alderdi fisikoari, intelektualari, pertsonalari, sozialari eta musikalari dagokienez. Etapa bakoitzaren ezaugarri partikularrak alderdi psikomotoreari, kognitiboari eta afektiboari dagokienez, eta haien paralelismoa garapen musikalarekin. Musikaren ikasketaren alderdi kognitiboak, afektiboak eta sozialak. Musikaren ikasketa eta motibazioa.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT11, CT13, CT14, CT15, CG10, CG16, CG18, CG19, CG24, CG25, CG26, CEP1, CEP2, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9

ERREGISTRAZIOA

Deskriptoreak

Organoaren errepertorioaren erregistrazioa egiteko irizpideen azterketa, abiapuntua izanik iturri historikoak, interpretazio tradizioak, musikaren beraren ezaugarriak, interpretazioaren testuingurua eta erabilitako instrumentua.

Gaitasunak

CT6, CG3, CG14, CEI2, CEI4, CEI5

BAT-BATEKOTASUNA ETA TRANSPOSIZIOA

Deskriptoreak

Mailaz mailako zailtasuna duten obrekin bat-batekotasuna egiteko trebetasuna garatzea, automatismo gaitasuna eta irakurtzeko abiadura hobetzeko, baita funtsezko osagaien zentzuaren bat-bateko ulermena (osagai formalak, harmonikoak edo gaiari buruzkoak) eta instrumentuaren interpretazioa ere obra irakurri ahala. Transposizioaren praktika, hala idatzia nola bat-batekoa, tonalitate guztietara. Bat-batekotasunari, inprobisazioari eta akonpainamenduari buruzko ezagutzak aplikatzea errepertorioaren transposizioari.

Gaitasunak

CT2, CT3, CG2, CG3, CG13, CG22, CEI1, CEI7, CEI9

ERREPERTORIOA I ETA II

Deskriptoreak

Instrumentu horretarako idatzita, garai bakoitzaren obra adierazgarrienak aztertu eta interpretatzea. Errepertorio horri aplika dakizkiokeen interpretazio irizpideak ezagutzea. Orkestrako instrumentuetan soloak eta orkestra paisaiak aztertzea lehenetsiko da, bana-banakakoak edo harien bidezkoak izan.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CG3, CG6, CG8, CG11, CG15, CG17, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI8

ERREPERTORIOA PIANOAREKIN / ERREPERTORIOA KLABEAREKIN I-IV

Deskriptoreak

Instrumentu nagusiaren errepertorioa aztertzea pianoaren / klabearen akonpainamenduarekin. Musikan elkarri eragiteko gaitasuna garatzea. Alderdi teknikoak, artistikoa eta eszenikoak, interpretatzearekin ikustekoa dutenak, hobetzea.

Gaitasunak

CT1, CT7, CG8, CG11, CEI1, CEI2, CEI10

AHOTS ERREPERTORIO ESTILISTIKOA I-IV

Deskriptoreak

Teknika bokala praktikatu eta garatzea kantuaren estilo desberdinen errepertorioa ikasi eta interpretatzean. Oratorioari, operari, kantuari eta zarzuelari lotutako interpretazio praxia aztertzea.

Errepertorio horri aplikatzen ahal zaizkion irizpide teknikoak ezagutzea, haren bilakaera estilistikoarekin bat.

Gaitasunak

CT3, CT5, CT6, CT7, CT9, CG1, CG2, CG7, CG12, CG16, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI10

BIGARREN INSTRUMENTUA I-III

Deskriptoreak

Instrumentuaren teknikaren oinarrizko printzipioak. Espezialitatearen prestakuntza esparrura egokitzen den instrumentuaren errepertorioa aztertzea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CG6, CEC1, CEC9, CEI1, CEI2, CEI4, CEI5, CEM4, CEP4

MUSIKAREN SOZIOLOGIA

Deskriptoreak

Soziologiaren alderdi teorikoen oinarrizko ezagutza eta, bereziki, musikaren soziologiarena. Soziologiaren baliabideak musikaren historian erabiltzeko sarrera. Musika ekintza gertakari sozial gisa ulertua; hurbilpen desberdinak.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT11, CT14, CT15, CT17, CG4, CG10, CG12, CG14, CG16, CG18, CEM2, CEM7, CEM8

TABLATURA

Deskriptoreak

Hari pultsatuko instrumentuen berariazko notazio musikalaren sistema desberdinak aztertzea. Garai eta notazio sistema desberdinetako musika lanak aztertu eta transkribatzea. Begiratuko irakurketa praktikatzea garai eta tablatura sistema desberdinetako musika lanekin.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT13, CT15, CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG14, CG16, CG17, CG20, CEI1, CEI4, CEI6, CEI7

OPERA LANTEGIA I ETA II

Deskriptoreak

Ohiko errepertorio liriko-eszenikoa aztertzea. Multzo eszenikoa praktikatzea, antzerki lirikoaren errepertorioan. Interpretazio liriko-dramatikoaren teknika eszenikoak. Arazo tekniko eta eszenikoak konpontzea. Estilo eta garai desberdinetako errepertorio liriko-eszenikoa interpretatzea.

Gaitasunak

CT1, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15, CG1, CG3, CG7, CG8, CG9, CG11, CG15, CG17, CG21, CG26, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI8, CEI10

AHOTS LANTEGIA I ETA II

Deskriptoreak

Ohiko errepertorio liriko-eszenikoaren azterketa musikala eta bokala. Multzo bokala eta musikala praktikatzea, antzerki lirikoaren errepertorioan. Arazo tekniko eta musikalen konponketa. Estilo eta garai desberdinetako errepertorio lirikoaren interpretazio musikala.

Gaitasunak

CT4, CT5, CT7, CT8, CT12, CT15, CG1, CG2, CG6, CG7, CG11, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI10

TEKNIKA INSTRUMENTALA I ETA II

Deskriptoreak

Instrumentuaren baliabide teknikoak aztertzea, kalitatea, zalutasuna eta malgutasuna dituen soinua sortzeari dagokionez, instrumentuaren errepertorioari erraztasunez eta fidagarritasunez heltzeko. Teknikari buruzko tratatu eta metodo adierazgarrienak aztertu eta ikastea.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT6, CG3, CG6, CG8, CG9, CG24, CG25, CEI4

GORPUTZ TEKNIKA

Deskriptoreak

Erlaxazioaren eta mugimenduaren zenbait teknikaren gaineko ezagutza teoriko-praktikoa (Alexander teknika, Feldenkrais metodoa...). Artrologia, miologia eta osteologia musikariari aplikatuak. Muskulu-hezurren sistemaren beharrak, gorputz-adarren pisuari eta kontrolari dagokienez, baita arnasari dagokionez ere, soinuan interferentziarik ez sortzeko. Musikariaren teknopatiak. Beldur eszenikoaren inguruko lana, metodo neuromuskularrak oinarri dituzten prozeduren bidez. Adierazgarritasun musikalaren eta eszenako mugimendu kontzientearen inguruko lan berariazkoa, oinarria izanik lokomozio aparatuaren kontrol primarioa edo zentrala eta kontrol mentala kontzertuaren estimuluaren aurrean.

Gaitasunak

CT2, CT3, CG8, CG24, CEI4, CEI10

KONPOSIZIO GARAIKIDERAKO TEKNIKAK I-III

Deskriptoreak

Musika garaikideko teknika, sortzaile, eskola, joera, eraikitzeko material eta grafia nagusiak aztertzea. Errepertorio adierazgarriena entzutea eta aztertzea. Oinarri estetikoak eta estilistikoak. Lan praktikoa XX. eta XXI. mendeetako konposizio baliabide aipagarrienak erabiliz.

Gaitasunak

CT4, CT5, CT8, CT12, CG2, CG3, CG5, CG11, CG12, CEC2, CEC3, CEC4, CEC5, CEC8

ESZENA TEKNIKAK I-IV

Deskriptoreak

Eszenan komunikatzeko teknikak: oratoria eta interpretazioa. Interprete liriko-dramatiko batek behar dituen gorputz gaitasunen garapena, eta adierazpenerako eta sormenerako dituen ahalmenak eszenako interpretazioari dagokionez. Pertsonaia sortzeko prozesua. Lasaitu eta mugitzeko teknikak eta jendaurreari zaion beldurra kontrolatzekoak. Ekintza eta gatazka dramatikoaren printzipioak ulertzea.

Gaitasunak

CT1, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT15, CT16, CT17, CG1, CG2, CG3, CG4, CG17, CG19, CG20, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CG27, CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI6, CEI8, CEI9, CEI10

INSTRUMENTUAREN TEKNIKAK PEDAGOGIARA APLIKATUAK

Deskriptoreak

Intrumentuaren bereizgarritasunak eta haren errepertorio pedagogikoarenak aztertzea. Ariketak, errepertorioa eta bibliografia hautatu eta aztertzea irakaskuntzan erabiltzeko. Aurreko guztiaren interpretazioa.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CG3, CG6, CG8, CG9, CG19, CG24, CG25, CEP2, CEP4

MUSIKAKO TEKNOLOGIA I ETA II

Deskriptoreak

Teknologia berrien hastapenak, hezkuntzan, ikerketan, sormenean, soinua sortu eta prozesatzean eta partiturak editatzean aplikatuta. Midi eta entzunaldi aplikazioak ezagutu eta erabiltzea. Teknologia musikala erabiltzea hainbat formatutan. Mikrofonia eta grabatu, prozesatu eta hedatzeko teknikak. Edukiak bilatzea eta hedatzea sare informatikoen bidez.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT10, CT12, CT15, CG3, CG5, CG7, CG18, CG19, CG21, CG23, CG24, CEM5

KONPOSIZIORAKO TEKNOLOGIA I ETA II

Deskriptoreak

Teknika informatiko desberdinen aplikazioa ezagutzea, bai soilik musikari dagokionez bai konposiziorako lan tresnari dagokionez. Informatika musikala, soinua sortu eta prozesatzean eta partiturak editatzean aplikatuta. Notazio musikal aurreratua baliabide informatikoekin. Ordenagailuz lagundutako konposizioaren hastapenak. Sekuentziazioa eta instrumentu birtualak.

Gaitasunak

CT1, CT3, CT4, CT10, CT12, CT15, CG3, CG5, CG18, CG21, CG24, CEC4

IKASKETEN BUKAERAKO LANA

Deskriptoreak

Ikasleak bere kabuz hautatu eta egindako proiektua. Elementu hauek izan behar ditu:

a) Sorkuntza, interpretazio edo ikerketa musikologiko bat, edo pedagogia musikalaren gai bati buruzkoa.

b) a) puntuko elementuaren ahozko aurkezpena edo komunikazioa.

c) Proiektuaren idatzizko memoria bat.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT8, CT13, CT14, CG5, CG8, CG10, CG12, CG18, CG21, CG26, CEC7, CEC10, CEC11, CEI1, CEI2, CEI4, CEI5, CEI6, CEI10, CEM5, CEM6, CEM7, CEM8, CEP10

TRANSKRIPZIOA I ETA II

Deskriptoreak

Ahozko tradizioko musikaren transkripzio musikalaren metodologia, helburua eta praktika. Musika lanaren osagaiak aztertu eta ulertzeko prozedurak, hura transkribatzeko. Material bibliografikoak eta dokumentalak erabili, aztertu eta baloratzea. Beste instrumentu batzuetarako konposatutako musikaren transkripzioaren teoria eta praktika.

Gaitasunak

CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT14, CT15, CT16, CT17, CG1, CG3, CG4, CG7, CG11, CG12, CG14, CG16, CG18, CG19, CG21, CEI6, CEI8

F1405956

Iragarkiaren kodea: F1405956