7. ALDIZKARIA - 2014ko urtarrilaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

427/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, “Aukera eta ukoak. Zentsu bereziak (BEZa). Jarduera hasi aurreko jakinarazpena” izeneko F-65 eredua eta aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura onesten dituena eta irailaren 15eko 280/2006 Foru Agindua aldatzen duena. Horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpen-likidazioa egiteko F-69 eredua onetsi zen eta haren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren, baita balio erantsiaren gaineko zergaren hileko aitorpen-likidazioa egiteko F-66 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ere; orobat, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak, urteko aitorpen-laburpenak, informazio aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuk baliabide telematikoen bidez eta ordenagailuak irakurtzen ahal duen euskarriaren bidez aurkeztera behartzen duten kasuak arautzen dituen uztailaren 3ko 132/2009 Foru Agindua aldatzen du.

Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak, ekainaren 30eko 228/2004 Foru Aginduaren bidez, “Aukera eta ukoak. Zentsu bereziak (BEZa). Jarduera hasi aurreko jakinarazpena” izeneko F-65 eredua eta aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura onetsi zituen; agindu hori urtarrilaren 16ko 3/2009 Foru Aginduaren bidez aldatu zen gero.

Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Legea aldatu duen Tributu Harmonizazioari buruzko urriaren 30eko 4/2013 Legegintzako Foru Dekretuak kutxa-irizpidearen araubide berezia onetsi du, aukera ematen diena 2.000.000 euroko eragiketa-bolumena gainditzen ez duten subjektu pasiboei sorrarazpena atzeratzeko eta, beraz, jasanarazitako BEZaren aitorpena eta diru-sarrera ere bai, haien merkataritzako eragiketa gehienetan bezeroei kobrantza osoa edo zati batena egin arte, azken eguna eragiketa horiek egin eta hurrengo urteko abenduaren 31 izanik.

Dena dela, merkataritzako betebeharrak atzeratzera bultza dezaketen egoerak galaraztearren, Europako araudiak ezarrita du subjektu pasiboei modu berean atzeratuko zaiela eskurapenetan jasandako BEZaren kenkaria, harik eta hornitzaileei ordaindu arte, eta, orobat, eragiketak egin eta hurrengo urteko abenduaren 31 dute azken eguna.

Subjektu pasiboaren aukerako araubide berezi berriaren ondorioz hura eragiketa guztiei aplikatuko zaie, zenbait salbuespenekin, hala nola, Europako erkidego barreneko eragiketei eta zergaren beste araubide berezi batzuen menpe daudenei.

Araubide horren garapena balio erantsiaren gaineko zergaren erregelamenduko VIII. tituluko VIII. kapitulu berrian, kutxa-irizpidearen araubide berezia izenekoan, erregulatzen da, abenduaren 30eko 77/2013 Foru Dekretuaren bidez erantsi baitzen.

Zergaren Erregelamenduko 50 septies artikuluak ezartzen du jarduera hasteko aitorpena aurkezten denean aukeratu beharko dela araubide horren aplikazioa, edo zer urte naturaletan izan behar duen ondorioa, urte hori hasi aurreko abenduan. Araubideari uko egiteari dagokionez, 50 octies artikuluak zehazten du Nafarroako Zerga Ogasunari emanen zaiola haren berri, zer urte naturaletan izan behar duen ondorioa, urte hori hasi aurreko abenduan. Bestetik, 50 nonies artikuluak araubidetik kanpo nola gelditu arautzen du.

Jardueran hasteko aitorpena, eta zenbait araubide berezi aukeratu, uko egin, ezeztatu edo haietatik kanpo gelditzeko, F-65 ereduaren bidez egiten denez, ontzat eman da eredu hori erabiltzea kutxa-irizpidearen araubide berezi hori aukeratu, hari uko egin eta kanpoan gelditu izanaren berri emateko.

Zergaren Erregelamenduko zortzigarren xedapen iragankor berriak araubidea aukeratzeko araubide iragankor bat ezarri du 2013ko abenduaren 31n jardunean dauden enpresaburu edo profesionalentzat, 2014ko urtarrileko aitorpen-likidazioa aurkezteko epea amaitzen denean bukatuko dena zergaren likidazioa hilean behin dutenentzat, eta 2014ko martxoaren 15ean likidazioa hiru hilean behin dutenentzat.

Orobat, F-65 eredua telematika bidez nola aurkeztu arautzen duen egungo araudia jasotzen du foru agindu honek, bai prozedurari bai baldintzei dagokienez.

Horregatik, beharrezkotzat jo da beste F-65 bat onestea eta, aldi berean, aurreko eredua onetsi zuen foru agindua indargabetzea.

Bestetik, Foru agindu honetako azken xedapenetako lehenak Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren irailaren 15eko 280/2006 Foru Agindua aldatzen du, hau da, balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpen-likidazioa egiteko F-69 eredua onetsi eta haren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri zituena, baita balio erantsiaren gaineko zergaren hileko aitorpen-likidazioa egiteko F-66 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri zituena ere; izan ere, aipatu ereduetan aitorpena egiteko laukitxo berriak erantsi ditu; batez ere, bereizita aitortu behar direlako subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten zenbait eragiketa, eta kutxa-irizpidearen araubide berezia aukeratzeagatik horren aplikazioaren xedeko ondasunen entregen eta zerbitzu emateen eragiketez informatu behar delako.

Azken xedapenetako bigarrenak Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren uztailaren 3ko 132/2009 Foru Agindua aldatzen du, hau da, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak, urteko aitorpen-laburpenak, informazio aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuk baliabide telematikoen bidez eta ordenagailuak irakurtzen ahal duen euskarriaren bidez aurkeztera behartzen duten kasuak arautzen dituena; helburua telematika bidez, Internet baliatuz, aurkeztera behartzea da, baldin eta aurkezpen modalitate hori bada kasu bakoitzean aitorpen-likidazio, autolikidazio, urteko aitorpen-laburpen eta informazio aitorpen guztietan, baita jakinarazpenetan eta zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuetan ere, balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena kutxa-irizpidearen araubide bereziaren bidez egitea aukeratzen duten tributudunentzat.

Horregatik, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen azken xedapenetako hirugarrenaren ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria gaitzen baitu foru lege hori garatu eta gauzatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan, eta Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren zazpigarren xedapen gehigarriaren ondorioz, zeinak Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria baimentzen baitu foru agindu bidez arautzeko zer kasu eta baldintzetan aurkezten ahal dituzten zergadunek eta entitateek aitorpenak, jakinarazpenak, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak edo zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuk baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bitartez.

AGINDU DUT:

1. artikulua. F-65 ereduaren onespena.

1. “Aukera eta ukoak. Zentsu bereziak (BEZa). Jarduera hasi aurreko jakinarazpena” izeneko F-65 eredua onetsi da, eta foru agindu honen I. eranskinean jaso.

2. F-65 ereduaren aurkezpena foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoaren arabera eginen da, bide hauetako bat erabiliz:

a) Paper inprimatuan, foru agindu honen I. eranskinean ezarritako ereduaren arabera; bi ale ditu, “Administrazioarentzako alea” eta “Interesdunarentzako alea”.

b) Telematika bidez, Internet erabiliz, foru agindu honen 4. eta 5. artikuluetan ezarritako baldintza orokorrei eta prozedurari jarraikiz.

2. artikulua. F-65 eredua aurkeztera behartuta daudenak.

Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 46.3 artikuluarekin bat, kasu hauetako batean dauden pertsonek edo entitateek F-65 eredua aurkeztu beharko dute Nafarroako Zerga Ogasunean:

a) Balio erantsiaren gaineko zergako subjektu pasiboek, baldin eta, zerga horri aplikatu beharreko araudiari jarraikiz, ondoko araubide bereziei dagozkien aukeraketak, ukoak, errebokazioak edo salbuespenak egin behar badituzte: nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzakoa, erraztua, baliokidetza errekarguarena, ondasun erabili, arte-gai, antzinako gauza eta bildumagaiena, bidaia agentziena eta kutxa-irizpidearena.

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako subjektu pasiboek, baldin eta, zerga honi aplikatzen zaion araudian xedatutakoaren arabera, ikur, indize edo modulu bidezko zenbatespen objektiboaren araubideari dagozkion aukeraketak, ukoak, errebokazioak edo salbuespenak egin behar badituzte, nekazaritzako edo abeltzaintzako jarduerak izan, edo gainerako jarduerak izan; orobat, zuzeneko zenbatespenaren araubideko modalitate erraztuari dagozkionak egin behar badituzte.

c) Batasunaren barneko Operadoreen Erregistroan alta edo bajako deklarazioak egin behar dituzten pertsonek edo entitateek, ekainaren 29ko 227/2004 Foru Aginduan xedatutakoari jarraituz.

d) Jarduera ekonomikoen gaineko zergari lotu gabeko enpresa edo lanbide arloko jarduerak egiten dituzten zergadunek, jarduera hasteko edo uzteko deklarazioa egin behar badute.

e) Enpresa edo lanbide arloko jarduerei dagozkien ondasunen entregak edo zerbitzu egiteak hasi aurretik jakinarazpena egin behar duten balio erantsiaren gaineko zergako subjektu pasiboek, balio erantsiaren gaineko zergari aplikatzen zaion araudian xedatutakoari jarraituz.

f) Sozietateen gaineko zergaren zentsutik eta balio erantsiaren gaineko zergaren zentsutik kanpo diren subjektu pasiboek, Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 19. eta 33. artikuluak aplikatzearen ondorioz.

g) Balio erantsiaren gaineko zergaren subjektu pasiboek, zerga horri aplikatzen zaion araudian xedaturikoarekin bat, Hilabeteko Itzulketen Erregistroari dagozkion aukeraketak, ukoak edo salbuespenak egin behar badituzte. g) letran aipatzen diren kasuetan, F-65 eredua nahitaez telematika bidez aurkeztu beharko da, foru agindu honen 4. eta 5. artikuluetan aipatzen diren baldintza orokorrei eta prozedurari jarraituz, hurrenez hurren.

h) Hainbanaketa erregela aplikatzea aukeratzen duten balio erantsiaren gaineko zergako subjektu pasiboek, edo aukera hori errebokatzen dutenek.

3. artikulua. F-65 eredua aurkezteko modua eta tokia.

Honela aurkezten ahalko da F-65 eredua:

1. Telematika bidez, Internet erabiliz; bide hori aurreko artikuluko g) letran aurreikusitako kasuaz gain, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren uztailaren 3ko 132/2009 Foru Aginduan ezarritako kasuetan ere nahitaezkoa izanen da. Foru agindu horren bidez, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak, urteko aitorpen-laburpenak, informazio-aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuk telematika bidez eta ordenagailuz irakurtzeko euskarriaren bidez aurkeztera behartzen duten kasuak arautzen dira.

2. Paper inprimatuan, telematika bidez aurkeztea nahitaezkoa ez den kasuetan, aurreko 1. atalarekin bat. F-65 eredua Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren edozein bulegotan aurkeztu beharko da.

4. artikulua. F-65 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak.

1. F-65 ereduaren aurkezpen telematikoa egiteko, baldintza hauek bete beharko dira:

a) Aitortzaileak identifikazio fiskaleko zenbakia eduki beharko du (IFZ).

b) Aitortzaileak ziurtagiri elektronikoa eduki beharko du, Nafarroako Zerga Ogasunak onartua, Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen (EIT) erabilera arautzen duen uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretuan ezarrita dagoenari jarraikiz.

Baimenduta dauden ziurtagiri elektronikoak eta ziurtapen zerbitzuak dagokien atalean aipatzen dira; hartara, Interneteko http://www.hacienda.navarra.es helbidetik iristen ahal da.

c) Aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko beste agiri batzuk hirugarren pertsonen izenean telematika bidez aurkezteko eta tributu zorren ordainketa telematika bidez tramitatzeko kanpo-lankidetzarako akordioa onesten duen Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 130/2009 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat, aurkezleak, aitorpenak hirugarrenen izenean egiteko baimendutako pertsona edo entitate bat baldin bada, Nafarroako Zerga Ogasunak onartutako ziurtagiri elektronikoa, aurreko b) letran aipatua, eduki beharko du.

d) F-65 ereduaren aurkezpen telematikoa egiteko, aitortzaileak edo baimendutako aurkezleak, halakorik bada, Nafarroako atarian eskuragarri dagoen web inprimakia erabili beharko du.

e) Aitortzaileek aurkezpen telematiko hori egiteko eskatzen diren arau teknikoak bete beharko dituzte. Arau horiek Nafarroako Zerga Ogasunaren web orrian daude ikusgai, Interneteko http://www.hacienda.navarra.es helbidean.

2. Telematika bidez igortzen diren aitorpenetan akats formalak agertzen direnean, sistemak berak emanen dio horren berri aitortzaileari akatsak azaltzeko mezuen bitartez, behar den zuzenketa egin dezan.

5. artikulua. F-65 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko prozedura.

Aitorpenen aurkezpen telematikoa Internet bidez, web inprimakia baliatuz, egiteko, prozedura hau erabiliko da:

1. Nafarroako Ataritik, Ogasunarekin egiten diren izapideen zerbitzuan sartu.

2. Egin nahi den aitorpenaren eredua hautatu, eta aitorpena aurkeztu ahal izateko datu guztiak bete.

3. Aitorpena bete ondoren, igortzeko aukera erabili. Aitorpena egokia bada, sistemak balioztatuko du. Akatsik atzemanez gero, inprimakiaren bidez komunikatuko da, eta haiek zuzendu arte ezin izanen da aitorpena aurkeztu. Aitorpena zuzen bete ondoren, sistemak jakinaraziko du aurkeztutako aitorpen bakoitzari esleitutako zenbakia eta, orobat, inprimatzeko aukera eskainiko du, frogagiri gisa erabiltzeko.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe utzi da “Aukera eta ukoak. Zentsu bereziak (BEZa). Jarduera hasi aurreko jakinarazpena” izeneko F-65 eredua onetsi zuen Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren ekainaren 30eko 228/2004 Foru Agindua, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera aurkezten diren aitorpenetan izanen ditu ondorioak.

Azken xedapenetan lehena.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren irailaren 15eko 280/2006 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpen-likidazioa egiteko F-69 eredua onetsi zen eta haren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren eta, orobat, balio erantsiaren gaineko zergaren hileko aitorpen-likidazioa egiteko F-66 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren.

Bat. 280/2006 Foru Aginduaren I. eranskinean ageri den F-69 ereduaren ordez, foru agindu honen II. eranskinekoa erabiliko da.

Bi. 280/2006 Foru Aginduaren II. eranskinean ageri den F-69 ereduari dagozkion 2. erregistro motako (aitorpenaren zenbakizko datuak) erregistroen diseinuen ordez, foru agindu honen III. eranskinekoak erabiliko dira.

Hiru. 280/2006 Foru Aginduaren III. eranskinean ageri den F-66 ereduari dagozkion 2. erregistro motako (aitorpenaren zenbakizko datuak) erregistroen diseinuen ordez, foru agindu honen IV. eranskinekoak erabiliko dira.

Azken xedapenetan bigarrena.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren uztailaren 3ko 132/2009 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak, urteko aitorpen-laburpenak, informazio aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko araudiak eskatutako beste agiri batzuk baliabide telematikoen bidez eta ordenagailuak irakurtzen ahal duen euskarriaren bidez aurkeztera behartzen diren kasuak arautu ziren.

Baldintza berri bat, 3.a, erantsi zaio 1.1 artikuluari. 3., 4. eta 5. baldintzen gaur egungo edukia 4.arena, 5.arena eta 6.arena izanen dira, hurrenez hurren.

“3. Kutxa-irizpidearen araubide berezia aukeratu dutenek balio erantsiaren gaineko zergan.”

Azken xedapenetan hirugarrena.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera aurkezten diren aitorpenei aplikatuko zaie.

Iruñean, 2013ko abenduaren 30ean.–Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilaria, Lourdes Goicoechea Zubelzu.

I. eranskina

F1400006_0.pdf

F1400006_1.pdf

F1400006_2.pdf

II. eranskina

F1400006_3.pdf

F1400006_4.pdf

III. ERANSKINA

2 erregistro mota: aitorpenaren zenbakizko datuak

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

Konstantea: ‘2’ (bi).

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-46

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRA ETA ZENBATEKOA

Eremu honetan autolikidazioaren datu ekonomikoak adierazi behar dira.

Eremu hau hirutan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKITXOAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-31

BALIOAREN IKURRA. Positiboa bada, zuriz, eta negatiboa bada, “N”.

32-46

BALIOA. Zenbakizkoa, 15 idazgunekoa. Punturik eta koma dezimalik gabe grabatuko da, eskuinaldean lerrokatuta. Zati dezimalean zeroak jarriko dira eskuinaldean, datuari dagozkion dezimalen kopurua osatu arte. Osoko zatia zeroekin osatuko da ezkerraldean.

47-226

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRAK ETA BALIOA.

Bederatzi errepikapen. 27-46 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206 eta 207-226 idazguneetan.

Balioa izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

DATUA

LAUKIA

MOTA

LINEAREN LUZERA

BALIOZTATZEA

ERREG.

EDUKIA

Jarduerarik gabe

93

A

15

2

1: aukeratutako aldian jarduerarik ez dagoela adierazten du

SORRARAZITAKO BEZa

Araubide orokorra

Europar Batasunaren barreneko entregak

10

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Esportazioak

01

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eragiketa salbuetsiak, kenkaria egiteko eskubiderik ez dutenak

02

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kutxa-irizpidearen babeseko eragiketak

194

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Beste eragiketa batzuk

171

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen oinarria

03

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen kuota

13

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen oinarria

04

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen kuota

14

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen oinarria

05

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen kuota

15

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren oinarria

06

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren kuota

16

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

07

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren kuota

17

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

08

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren kuota

18

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen oinarria

09

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen kuota

19

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

172

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

173

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

176

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

177

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide erraztua

JEZaren 1. epigrafeko jarduera

65

A

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 1 jarduera

33

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 1 jarduera

34

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 1 jarduera

35

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 1 jarduera

36

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 1 jarduera

101

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 1 jarduera

37

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 1 jarduera

38

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Apustuko makina lag. 1 jarduera

40

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

1 jardueraren kuota

81

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

JEZaren 2. epigrafeko jarduera

66

A

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 2 jarduera

53

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 2 jarduera

54

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 2 jarduera

56

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 2 jarduera

57

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 2 jarduera

102

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 2 jarduera

58

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 2 jarduera

59

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Apustuko makina lag. 2 jarduera

60

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 jardueraren kuota

82

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

JEZaren 3. epigrafeko jarduera

67

A

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 3 jarduera

24

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 3 jarduera

25

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 3 jarduera

26

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 3 jarduera

27

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 3 jarduera

103

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 3 jarduera

28

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 3 jarduera

29

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Apustuko makina lag. 3 jarduera

30

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 jardueraren kuota

83

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hiru hileko diru-sarreren bolumena, nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jarduera

88

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jardueraren kuotaren indizea

89

A

15

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jardueraren kuota

84

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hiru hileko diru-sarreren bolumena, nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jarduera

44

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jardueraren kuotaren indizea

46

A

15

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jardueraren kuota

87

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Guztira, sartu beharrekoa moduluetan

86

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak

11

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eraikinen, itsasontzien eta aktibo finko ez-materialen entrega

21

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko entregak

12

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten beste eragiketa batzuk

22

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazitako kuotak, guztira

20

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ KENGARRIA

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

31

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Kuota

41

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

131

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Kuota

141

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

32

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Kuota

42

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Zerga-oinarria

39

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Kuota

49

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen oinarria Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

170

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen kuota Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

43

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

174

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

175

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

178

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

179

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

45

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hainbanaketaren behin betiko ehunekoaren erregularizazioa

450

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eraikinen, itsasontzien eta aktibo finko ez-materialen eskurapena edo inportazioa

47

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

48

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak, guztira

50

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AUTOLIKIDAZIOAREN EMAITZA

Zifra erlatiboa

55

A

15

Nahitaezkoa

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Aldi honetarako ateratzen den kuota

61

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko aldietatik konpentsatu beharreko kuota

62

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Urteko erregularizazioaren emaitza

69

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Autolikidazioaren emaitza

63

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

DATUA

LAUKIA

MOTA

LINEAREN LUZERA

BALIOZTATZEA

ERREG.

EDUKIA

ERANSKINA: urteko azkeneko aldian bakar-bakarrik bete beharreko datuak, edo jarduera uzten denean.

Denak batuta, 3.005,06 eurotik gorako eragiketak egin dituzu pertsonaren edo entitateren batekin? BAI

164

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Denak batuta, 3.005,06 eurotik gorako eragiketak egin dituzu pertsonaren edo entitateren batekin? EZ

165

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Itzulketaren eskaera

Itzultzeko

600

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AITORPENA BALIABIDE TELEMATIKOAK ERABILIZ AURKEZTU BEHARRA EZ DUTEN SUBJEKTU PASIBOENTZAKO URTEKO LABURPEN MURRIZTUA

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

URTEKO LABURPENA OSORIK

BEZa sorrarazi duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (zerga-oinarria)

901

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (kuota)

902

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (zerga-oinarria)

903

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (kuota)

904

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (zerga-oinarria)

905

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (kuota)

906

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (zerga-oinarria)

907

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (kuotak)

908

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluetako kasuetan (hurrengo zenbakietan aurreikusi gabeak) inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

909

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LFIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluetako kasuetan (hurrengo zenbakietan aurreikusi gabeak) inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

910

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluetan aurreikusitako ondasun higiezinen entregetan inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

962

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluetan aurreikusitako ondasun higiezinen entregetan inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

963

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluetan aurreikusitako obra exekuzioetan eta langileen lagapenean inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

964

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluetan aurreikusitako obra exekuzioetan eta langileen lagapenean inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

965

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (zerga-oinarria)

952

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (kuota)

953

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (zerga-oinarria)

911

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (kuota)

912

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga-oinarria)

913

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

914

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (zerga-oinarria)

915

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (kuota)

916

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga-oinarria)

917

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

918

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ kengarria duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

950

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (kuota)

948

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

949

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (kuota)

951

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (zerga-oinarria)

919

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (kuota)

920

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (zerga-oinarria)

921

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (kuota)

922

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

923

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

924

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

925

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

926

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (zerga-oinarria)

927

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (oinarria)

928

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (zerga-oinarria)

960

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (kuota)

961

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ekitaldian egindako berariazko eragiketak

Ondasun higiezinen entregak eta ohikoak ez diren finantza eragiketak

933

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen entregak

934

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekargua duten araubide bereziko eragiketak

213

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden barreneko eskurapenak

935

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden Batasunaren barreneko eskurapenak

936

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden inportazioak

937

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Jasan diren baina kengarriak ez diren kuoten zerga-oinarriak

938

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Instalatu edo muntatu behar diren ondasunen entregak EBaren beste estatu batean

941

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako barreneko entregak, hiruko eragiketen ondoriozkoak

942

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak (zerga-loturarik gabeko salmentak)

215

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden eremuekin egindako eragiketak eta aduana-araubideen gainekoak

203

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga araubideari buruzko eragiketak

216

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien araubideko esportazioak

204

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak

214

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Berreskuratzeko materialekin zerikusia duten entregak eta zerbitzu emateak, eta subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak

954

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun higiezinen entregak, subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluen arabera

966

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten eragiketak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluen arabera (obra exekuzioak eta langileen lagapena).

967

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZari lotutako eragiketak, subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluen arabera (aurreko zenbakietan aurreikusi gabeak)

968

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzulketa egiteko eskubidea duten beste eragiketa batzuk

217

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien araubidea

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

Jarduera ekonomikoak

(1. jarduera). Jardueraren azalpena

1131

A

50

3

(1. jard.) E.J.S.N.

1141

A

3

2

(1. jard.) Eragiketen bolumena

1151

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1161

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Tasa

1171

A

1

3

Letrak:

G=hainbanaketa orokorra

E=hainbanaketa berezia

(1. jard.) Hainbanaketaren %

1181

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jarduera). Jardueraren azalpena

1132

A

50

3

(2. jard.) E.J.S.N.

1142

A

3

2

(2. jard.) Eragiketen bolumena

1152

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1162

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Tasa

1172

A

1

3

Letrak: G edo E

(2. jard.) Hainbanaketaren %

1182

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jarduera). Jardueraren azalpena

1133

A

50

3

(3. jard.) E.J.S.N.

1143

A

3

2

(3. jard.) Eragiketen bolumena

1153

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1163

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Tasa

1173

A

1

3

Letrak: G edo E

(3. jard.) Hainbanaketaren %

1183

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jarduera). Jardueraren azalpena

1134

A

50

3

(4. jard.) E.J.S.N.

1144

A

3

2

(4. jard.) Eragiketen bolumena

1154

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1164

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Tasa

1174

A

1

3

Letrak: G edo E

(4. jard.) Hainbanaketaren %

1184

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun erabilien, arte-gaien, antzinako gauzen eta bilduma-gauzen araubide berezia

Salmenten bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

401

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

407

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salmenten bolumena (etekin orokorraren aukera)

408

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (etekin orokorraren aukera)

409

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (eragiketaz eragiketaren aukera)

405

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (etekin orokorraren aukera)

406

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaia agentzien araubide berezia

Orokorra, zerga-oinarria, eragiketaz eragiketa

421

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarri orokorraren zenbatespena

422

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien onurarako eskurapenak

423

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria

424

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden zerbitzuen zenbatekoa

425

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kutxa-irizpidearen araubide berezia

Aurten egindako eragiketengatik ekitaldian izandako sorrarazpenak

195

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko urtean egindako eragiketengatik ekitaldian izandako sorrarazpenak

196

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazpenaren zain den zenbatekoa

197

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide erraztua

Araubide erraztuko eragiketen bolumena

201

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oharra: AITORPENA BALIABIDE TELEMATIKOAK ERABILIZ AURKEZTERA BEHARTURIK EZ DAUDEN SUBJEKTU PASIBOENTZAKO URTEKO LABURPEN MURRIZTUAREN atala eta URTEKO ERANSKIN OSOAREN atala baztertzaileak dira.

227-250

Alfabetikoa

ZURIUNEAK UTZITA

IV. ERANSKINA

2 erregistro mota: aitorpenaren zenbakizko datuak

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

Konstantea: ‘2’ (bi).

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-46

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRA ETA ZENBATEKOA

Eremu honetan autolikidazioaren datu ekonomikoak adierazi behar dira.

Eremu hau hirutan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKITXOAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-31

BALIOAREN IKURRA. Positiboa bada, zuriz, eta negatiboa bada, “N”.

32-46

BALIOA. Zenbakizkoa, 15 idazgunekoa. Punturik eta koma dezimalik gabe grabatuko da, eskuinaldean lerrokatuta. Zati dezimalean zeroak jarriko dira eskuinaldean, datuari dagozkion dezimalen kopurua osatu arte. Osoko zatia zeroekin osatuko da ezkerraldean.

47-226

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRAK ETA BALIOA.

Bederatzi errepikapen. 27-46 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206 eta 207-226 idazguneetan.

Balioa izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

DATUA

LAUKIA

MOTA

LINEAREN LUZERA

BALIOZTATZEA

ERREG.

EDUKIA

Jarduerarik gabe

93

A

15

2

1: aukeratutako aldian jarduerarik ez dagoela adierazten du

Sorrarazitako kuotak

Europar Batasunaren barreneko entregak

10

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Esportazioak

01

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eragiketa salbuetsiak, kenkaria egiteko eskubiderik ez dutenak

02

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzulketa egiteko eskubidea duten beste eragiketa salbuetsi batzuk (Erregel. 20. art.)

23

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kutxa-irizpidearen babeseko eragiketak

194

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Beste eragiketa batzuk

171

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

SORRARAZITAKO BEZa

Tasa orokorreko eragiketen oinarria

03

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen kuota

13

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen oinarria

04

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen kuota

14

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen oinarria

05

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen kuota

15

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren oinarria

06

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren kuota

16

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

07

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren kuota

17

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

08

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren kuota

18

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen oinarria

09

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen kuota

19

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

172

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

173

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

176

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

177

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazitako kuotak, guztira

20

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

31

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Kuota

41

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

131

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Kuota

141

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

32

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Kuota

42

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Zerga-oinarria

39

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Kuota

49

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen oinarria Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

170

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen kuota Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

43

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

174

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

175

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

178

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

179

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

45

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hainbanaketaren behin betiko ehunekoaren erregularizazioa

450

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak, guztira

50

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AUTOLIKIDAZIOAREN EMAITZA

Zifra erlatiboa

55

A

15

Nahitaezkoa

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Aldi honetarako ateratzen den kuota

61

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko aldietatik konpentsatu beharreko kuota

62

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Urteko erregularizazioaren emaitza

69

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Autolikidazioaren emaitza

63

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzuli beharreko kopurua

64

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hurrengo aldietan konpentsatu beharreko kopurua

70

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

DATUA

LAUKIA

MOTA

LINEAREN LUZERA

BALIOZTATZEA

ERREG.

EDUKIA

PFEZaren atxikipenak BEZarekin konpentsatzeko eskaera

Atxikipenengatik ordaindu beharreko zenbatekoa

104

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatu beharreko atxikipenen zenbatekoa

105

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatutako kopurua

106

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatu ez den zenbatekoa, sartu beharrekoa

107

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Atxikipenekin konpentsatutako kopurua

108

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzuli beharreko zenbatekoa, atxikipenekin konpentsatu ez dena

109

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

URTEKO LABURPENA

Negozioen zifra erlatiboarekin Nafarroako Ogasunean aitorpena egiten duten subjektu pasiboak

Urtean sorrarazitako kuotak, guztira

110

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarrien batura, urtean

111

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide orokorraren emaitza

112

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZa sorrarazi duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (zerga-oinarria)

901

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (kuota)

902

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (zerga-oinarria)

903

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (kuota)

904

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (zerga-oinarria)

905

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (kuota)

906

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (zerga-oinarria)

907

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (kuotak)

908

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluetako kasuetan (hurrengo zenbakietan aurreikusi gabeak) inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

909

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LFIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluetako kasuetan (hurrengo zenbakietan aurreikusi gabeak) inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

910

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluetan aurreikusitako ondasun higiezinen entregetan inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

962

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluetan aurreikusitako ondasun higiezinen entregetan inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

963

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluetan aurreikusitako obra exekuzioetan eta langileen lagapenean inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (zerga-oinarria)

964

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluetan aurreikusitako obra exekuzioetan eta langileen lagapenean inbertitzeagatik sorrarazitako BEZa (kuota)

965

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (zerga-oinarria).

952

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (kuota).

953

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (zerga-oinarria)

911

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (kuota)

912

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga oinarria)

913

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

914

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (zerga-oinarria)

915

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (kuota)

916

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga-oinarria)

917

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

918

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ kengarria duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

950

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (kuota)

948

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

949

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (kuota)

951

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (zerga-oinarria)

919

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (kuota)

920

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (zerga-oinarria)

921

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (kuota)

922

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

923

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

924

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

925

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

926

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (zerga-oinarria)

927

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (kuota)

928

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (zerga-oinarria)

960

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (kuota)

961

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zifra erlatiboa (zergak administrazio batean baino gehiagotan ordaintzen duten subjektu pasiboentzat bakarrik)

Lurralde komunean (tributazioaren %)

929

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Gipuzkoa (tributazioaren %)

930

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Araba (tributazioaren %)

931

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Bizkaia (tributazioaren %)

932

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Ekitaldian egindako berariazko eragiketak

Ondasun higiezinen entregak eta ohikoak ez diren finantza eragiketak

933

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen entregak

934

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekargua duten araubide bereziko eragiketak

213

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden barreneko eskurapenak

935

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden Batasunaren barreneko eskurapenak

936

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden inportazioak

937

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Jasan diren baina kengarriak ez diren kuoten zerga-oinarriak

938

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak edo subjektu pasiboaren inbertsioa izan dutenak, hileko itzulketa egiteko eskubidea sortzen dutenak

939

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hileko itzulketa egiteko eskubidea sortzen duten eragiketa lotuak

940

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Instalatu edo muntatu behar diren ondasunen entregak EBaren beste estatu batean

941

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako barreneko entregak, hiruko eragiketen ondoriozkoak

942

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak (zerga-loturarik gabeko salmentak)

215

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden eremuekin egindako eragiketak eta aduana-araubideen gainekoak

203

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga araubideari buruzko eragiketak

216

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien araubideko esportazioak

204

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak

214

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Berreskuratzeko materialekin zerikusia duten entregak eta zerbitzu emateak, eta subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak

954

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun higiezinen entregak, subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak LFIVAren 31.1.2.e) eta LIVAren 84.Bat.2.e) artikuluen arabera

966

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten eragiketak LFIVAren 31.1.2.f) eta LIVAren 84.Bat.2.f) artikuluen arabera (obra exekuzioak eta langileen lagapena).

967

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZari lotutako eragiketak, subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak LFIVAren 31.1.2. eta 4. eta LIVAren 84.Bat.2. eta 4. artikuluen arabera (aurreko zenbakietan aurreikusi gabeak)

968

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien araubidea

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

A

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

Jarduera ekonomikoak

(1. jarduera). Jardueraren azalpena

1131

A

50

3

(1. jard.) E.J.S.N.

1141

A

3

2

(1. jard.) Eragiketen bolumena

1151

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1161

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Tasa

1171

A

1

3

Letrak:

G=hainbanaketa orokorra

E=hainbanaketa berezia

(1. jard.) Hainbanaketaren %

1181

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jarduera). Jardueraren azalpena

1132

A

50

3

(2. jard.) E.J.S.N.

1142

A

3

2

(2. jard.) Eragiketen bolumena

1152

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1162

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Tasa

1172

A

1

3

Letrak: G edo E

(2. jard.) Hainbanaketaren %

1182

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jarduera). Jardueraren azalpena

1133

A

50

3

(3. jard.) E.J.S.N.

1143

A

3

2

(3. jard.) Eragiketen bolumena

1153

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1163

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Tasa

1173

A

1

3

Letrak: G edo E

(3. jard.) Hainbanaketaren %

1183

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jarduera). Jardueraren azalpena

1134

A

50

3

(4. jard.) E.J.S.N.

1144

A

3

2

(4. jard.) Eragiketen bolumena

1154

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1164

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Tasa

1174

A

1

3

Letrak: G edo E

(4. jard.) Hainbanaketaren %

1184

A

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide bereziak

Ondasun erabilien, arte-gaien, antzinako gauzen eta bilduma-gauzen araubide berezia

Salmenten bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

401

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (eragiketaz eragiketaren aukera)

405

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (etekin orokorraren aukera)

406

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

407

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salmenten bolumena (etekin orokorraren aukera)

408

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (etekin orokorraren aukera)

409

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaia agentzien araubide berezia

Orokorra, zerga-oinarria, eragiketaz eragiketa

421

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarri orokorraren zenbatespena

422

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien onurarako eskurapenak

423

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria

424

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden zerbitzuen zenbatekoa

425

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kutxa-irizpidearen araubide berezia

Aurten egindako eragiketengatik ekitaldian izandako sorrarazpenak

195

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko urtean egindako eragiketengatik ekitaldian izandako sorrarazpenak

196

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazpenaren zain den zenbatekoa

197

A

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

227-250

Alfabetikoa

ZURIUNEAK UTZITA

F1400006

Iragarkiaren kodea: F1400006