152. ALDIZKARIA - 2014ko abuztuaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LODOSA

Fitxategi pertsonalak

Lodosako alkateak ebazpen hau eta eranskina eman ditu, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar dira, aipatu legedian xedatutakoari jarraikiz.

Alkatetzaren 52/2014 Dekretua, uztailaren 1ekoa. Datu pertsonaleko fitxategiak sortzea. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 5/1999 Lege Organikoa (20. artikulua) eta Erregelamendua (54.1 artikulua).

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak bere 20. artikuluan xedatzen duenez, administrazio publikoen fitxategiak sortu, aldatu eta kentzeko nahitaezkoa da xedapen orokor bat, Estatuko Aldizkari Ofizialean edo kasuan kasuko aldizkari ofizialean argitaratua.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamenduak, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsiak, indarra hartzeak berritasun batzuk sartu ditu, 53. eta 54. artikuluen bidez, xedapenaren moduari eta edukiari dagokienez; hartara, nabarmentzen du fitxategiaren tratamendu sistema zehaztu beharra, izaten ahal baita automatizatua, automatizatu gabea edo partez automatizatua.

Espainiako Konstituzioaren 140. artikuluak Toki Administrazioari ematen dion autonomiaren eta bere burua antolatzeko gaitasunaren esparruan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan udal gobernua eta administrazioa zuzentzeko emandako eskudantziekin bat, eskuordetuak ditudan eskumenez baliaturik, eta aipatu legearen 20. artikuluan eta lege hori garatzeko erregelamenduaren 52. artikuluan ezarritakoa bete beharrez.

DEKRETATU DUT:

1. 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluan eta legea garatzeko Erregelamenduaren 54.1 artikuluan ezarritakoa betez, xedapen honen eranskinean ageri diren fitxategiak sortu dira (xedapen eranskinari lotua, espedientean behar bezala eginbidetua eta onetsia). Fitxategien izenak: Lana; Hilerria; Harremanetarako agenda eta posta elektronikoa; Espedienteak, baimenak eta kontzesioak; Izatezko bikoteen erregistroa; Udalbatzako interesen erregistroa; 0tik 3 urtera bitartekoen ikastetxea; Herrilurrak; Iradokizunen postontzia; Curriculuma; Musika Eskola; JEZ; Gainbalioak; Webgunea; Aurrekontuak eta kontabilitate publikoa; Hornitzaileak; Animalia arriskutsuen erregistroa; Aparkatzeko txartelak; Bideozaintza; Kultura eta kirola; Lizentziak; Merkatu txikia; Istripu agiriak; Aire konprimatuzko karabinen erregistroa; Iragaitzazko bidarien erregistroa.

2. Ebazpen honen eranskineko fitxategiak arautuko dira bakoitzerako zehazten diren xedapen orokorren eta jarraibideen bitartez, eta betiere aplikatzen ahal zaizkien goragoko legezko eta erregelamenduzko arauen mendean egonen dira.

3. 15/1999 Legea garatzeko Erregelamenduaren 55. artikulua bete beharrez, fitxategiak jakinaraziko dira Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean inskriba daitezen; horretarako hogeita hamar eguneko epea izanen da, ebazpen hau Nafarroako Foru Komunitateko aldizkari ofizialean argitaratzen denetik.

4. Ebazpen honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

5. Ebazpen hau irmoa da bide administratiboan eta, haren kontra, errekurtso hauetakoren bat jartzen ahal da, hautara:

1.–Hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren udal organo egileari zuzendua (azaroaren 26ko 30/1992 Legea, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuena).

Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz gero, hura ebatzi edo ustez ezetsi arte ezin izanen da ez gora jotzekorik ez administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu.

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren kontra ezin izanen da errekurtso hori bera berriz aurkeztu.

2.–Hilabeteko epean, jakinarazpenetik hasita, gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua (uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea).

Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztuz gero, hori ebatzi edo ustez ezetsi arte ezin izanen da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu.

3.–Bi hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jurisdikzio horretako organo eskudunari zuzendua (uztailaren 13ko 29/1998 Legea).

Lodosan, 2014ko uztailaren 1ean.–Alkatea, Pablo Azcona Molinet.

ERANSKINA

Fitxategi sortu berriak

Fitxategia: Lana.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Lana.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: giza baliabideak, nominak eta laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea. (Giza baliabideak [Langileen kudeaketa -Langileen prestakuntza-Langileen igoera eta hautapena, oposizioak eta lehiaketak -Nominaren kudeaketa-laneko arriskuen prebentzioa]).

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: enplegatuak (enplegatuak).

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, Giz. Seg./mutualitatearen zenbakia, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Ikasketen eta lanbideen gaineko datuak (Prestakuntza, titulazioak - Laneko esperientzia).
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Gizarte Segurantzako erakundeei, ogasun publikoari eta tributuen administrazioari, erregistro publikoei, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, aseguru entitateei, osasun entitateei eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago) (Gizarte Segurantzako erakundeei, ogasun publikoari eta tributuen administrazioari, erregistro publikoei eta erkidego autonomoko bestelako organoei, banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei, aseguru entitateei).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Hilerria.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Hilerria.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: hilerriaren kudeaketa, kontzesioen kontrola, ehorzketak eta tasak. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: jabe eta errentariak; eskatzaileak; onuradunak eta horma-hilobi eta panteoien jabeak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda); erregistro publikoak eta administrazio publikoak.

–Beste pertsona fisiko batzuk.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak.

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago), erregistro publikoei.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Harremanetarako agenda eta posta elektronikoa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Harremanetarako agenda eta posta elektronikoa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: datuen eta posta elektronikoaren kudeaketa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa; komunikazio elektronikoaren zerbitzua ematea; bestelako helburuak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: enplegatuak (enplegatuak). Bezeroak eta erabiltzaileak; jabeak eta errentariak; hornitzaileak; legezko ordezkariak; elkartekideak eta kideak; eskatzaileak; harremanetarako pertsonak; onuradunak eta kargu publikoak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda); beste pertsona fisiko batzuk; jendearengana heltzeko bideak; erregistro publikoak; entitate pribatua eta administrazio publikoak.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, posta elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ez dago lagapenik.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Lizentziak, baimenak eta kontzesioak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Baimenak, espedienteak eta kontzesioak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: espediente, baimen eta kontzesio guztien kudeaketa, haien gaineko eskumenak Udalarenak badira; bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa; elkarte, kultur, josteta, kirol eta gizarte jarduerak; zerbitzu ekonomiko eta aseguruetakoak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak; onuradunak; bizilagun eskatzaile eta onuradun guztiak. Jabeak eta errentariak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka. Helbide elektronikoa. Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Merkataritzako datuak.
 • Ondasun eta zerbitzuen salerosketa.
 • Ikasketen eta lanbideen gaineko datuak (Prestakuntza, titulazioak - Laneko esperientzia).
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Gizarte Segurantzako erakundeei, erregistro publikoei, lanbide elkargoei, administrazio publikoko beste erakunde batzuei; gaian eskumena duen administrazio publikoari, fitxategiaren arduradunarekin harreman zuzena duten erakunde edo pertsonei eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago). (Gizarte ongizateko erakundeak, ogasun publikoa eta zerga administrazioa, erregistro publikoak, autonomia erkidegoko beste erakunde batzuk, banketxeak, aurrezki kutxak eta rural kutxak eta aseguru entitateak).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Izatezko bikoteen erregistroa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: izatezko bikoteen erregistroa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: izatezko bikoteei eta ezkontza zibilei dagozkien datuen kudeaketa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa; xede estatistiko, historiko edo zientifikoak; bestelako helburuak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak; beren elkartzea izateko bikote gisa jasoarazteko interesa dutenak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka. Helbide elektronikoa. Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Erregistro publikoei, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari eta administrazio publikoko beste erakunde batzuei (ukituen adostasuna dago.) Erakunde judizialak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Udalbatzako interesen erregistroak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Udalbatzako interesen erregistroa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Udalbatzako kideen ondarea eta egoera ekonomikoa erregistratzeko legezko eginbeharra betetzea; bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa; bestelako helburuak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: kargu publikoak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Merkataritzako datuak.
 • Ondasun eta zerbitzuen salerosketa.
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo honetan eskumena duen administrazio publikoa.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: 0tik 3 urtera bitartekoen ikastetxea.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: 0tik 3 urtera bitartekoen ikastetxea.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: 0tik 3 urtera bitartekoen ikastetxea kudeatzea. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Hezkuntza.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: guraso edo tutoreak. Eskatzaileak eta onuradunak. Haurrak, 0tik 3 urtera bitartekoak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: NAN/IFZ, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Herrilurrak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Herrilurrak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: udal herrilurren kudeaketa; bazkaleku eta belarren errentamendua; baratzeen erabileraren kontzesioa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak. Onuradunak. Lurzatiak, baratzeak, bazkalekuak edo belarrak esleituak dituzten bizilagunak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Erregistro publikoak.

–Administrazio Publikoak.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ogasun publikoari eta tributuen administrazioari, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago). (Ogasun publikoari eta tributuen administrazioari, erkidego autonomoko bestelako organoei, banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Iradokizunen postontzia.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Iradokizunen postontzia.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: iradokizunen postontzia kudeatzea. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak. Herritarren ekarpenak. Harremanetarako pertsonak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ / NAN / Izen-deiturak.

–Bestelako kategoria pertsonalak.

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Fitxategiaren arduradunarekin harreman zuzena duten pertsonak edo erakundeak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Curriculuma.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Curriculuma.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: langileak hautatzeko jasotzen diren curriculum vitae-ak kudeatzea. Giza baliabideak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Ikasketen eta lanbideen gaineko datuak (Prestakuntza, titulazioak - Laneko esperientzia).
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Merkataritzako datuak.

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ez da aurreikusi lagapenik.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Musika Eskola.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Musika Eskola.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Musikako irakaskuntza: bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Hezkuntza.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak. Udalaren Musika Eskolako ikasleak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Ikasketen eta lanbideen gaineko datuak (Prestakuntza, titulazioak - Laneko esperientzia).
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak: Fitxategiaren arduradunarekin harreman zuzena duten pertsonak edo erakundeak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: JEZ.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: JEZ.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: jarduera ekonomikoen gaineko zerga kudeatzea. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: zerga ordaindu behar duten herritarrak; eskatzaileak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Enpleguaren xehetasunak
 • Merkataritzako datuak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ogasun publikoari eta zerga administrazioari, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, administrazio publikoko beste erakunde batzuei, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago.).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: erdi maila.

Fitxategia: Gainbalioak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Gainbalioak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: gainbalioen zergaren kudeaketa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: zerga ordaindu behar duten herritarrak; jabeak eta errentariak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Erregistro publikoak.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Gizarte inguruabarrak. (Jabetzak eta ondasunak).
 • Ondasun eta zerbitzuen salerosketa.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ogasun publikoari eta zerga administrazioari, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, administrazio publikoko beste erakunde batzuei, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago.).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: erdi maila.

Fitxategia: Webgunea.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Webgunea.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Udalaren webgunea kudeatzea. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa; komunikazio elektronikoaren zerbitzua ematea. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: harremanetarako pertsonak; Udalaren webgunearen bidez zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, posta elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Ondasun eta zerbitzuen salerosketa.
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak.

c.2) Tratamendu sistema: fitxategi automatizatua.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ez dago lagapenik.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Aurrekontuak eta kontabilitate publikoa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Aurrekontuak eta kontabilitate publikoa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: aurrekontuak eta kontu-hartzailetza publikoa kudeatzea. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: ekonomikoki Udalarekin harremana duten pertsona guztiak; jabeak eta errentariak; eskatzaileak; onuradunak; kargu publikoak: enplegatuak; hornitzaileak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Erregistro publikoak.

–Administrazio Publikoa.

–Entitate pribatua.

–Beste pertsona fisiko batzuk.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Kontu Epaitegiari, erregistro publikoei, arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, administrazio publikoko beste erakunde batzuei, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago.).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Hornitzaileak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Hornitzaileak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Hornitzaileen kudeaketa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: hornitzaileak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Merkataritzako datuak.
 • Ondasun eta zerbitzuen salerosketa.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Erregistro publikoei; zerga administrazioari eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Animalia arriskutsuen erregistroa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Animalia arriskutsuen erregistroa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: animalia arriskutsuen kudeaketa. Osasunaren kudeaketa eta kontrola. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: animalia arriskutsuen jabeak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. aurrekari penalen erregistroa, jarrera fisiko eta psikologikoen txostena.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Alor horretan eskumena duen administrazio publikoari, Estatuko segurtasun indar eta kidegoei.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Aparkatzeko txartelak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Aparkatzeko txartelak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Desgaitasuna duten pertsonendako aparkatze txartelak, udal ordenantzaren bidez arautzen direnak, luzatzea.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak; desgaitasuna duten pertsonak eta haien ahaideak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Beste pertsona fisiko batzuk.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura: Babes berezia duten datuak: osasuna.

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. Osasun ziurtagiria.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo honetan eskumena duen administrazio publikoa.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: maila altua.

Fitxategia: Bideozaintza.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Bideozaintza.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: segurtasun pribatua; bideozaintza.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: Udalaren lokal publikoak erabiltzen dituzten lagun guztiak eta hornitzaileak, enplegatuak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

Identifikazio datuak: Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

c.2) Tratamendu sistema: fitxategi automatizatua.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Segurtasun indar eta kidegoei.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Kultura eta Kirola.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Kultura eta Kirola.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Udalaren kultur eta kirol gaiak kudeatzea. Txapelketak. Ikastaroak. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak. Udalak antolatzen dituen ikastaro, lehiaketa eta probetan parte hartzen dutenak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Ikasketakoak eta lanbidekoak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Alor horretan eskumena duen administrazio publikoari, banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei eta fitxategiaren arduradunarekin harreman zuzena duten pertsonei edo erakundeei (ukituen adostasuna dago). (Bankuak, aurrezki kutxak eta rural kutxak). Kirol federazioak, Nafarroako kirol jokoak eta Kirol Mankomunitateak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Lizentziak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Lizentziak.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: lizentzia eskaerak kudeatzea; hirigintzako lizentziak ematea; bezeroen kudeaketa fiskala, kontabilitatekoa eta administratiboa; beste xede batzuk.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: eskatzaileak. Lizentziak eskatzen dituztenak. Jabeak eta errentariak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Enpresa pribatua.

–Beste pertsona fisiko batzuk.

–Administrazio publikoak.

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Gizarte inguruabarrak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago). (arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoa, banku, aurrezki kutxa eta rural kutxak, Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Departamentua).

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Merkatu txikia.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Merkatu txikia.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Kalez kaleko saltzaileen erregistroa. Bezeroen kudeaketa fiskala, kontabilitatekoa eta administratiboa; beste xede batzuk.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: kalez kaleko saltzaileak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. Irudia/ahotsa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Merkataritzako datuak.
 • Datu ekonomiko-finantziarioak eta aseguruetakoak (Bankuko datuak - Nominaren datu ekonomikoak).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo horretan eskumenak dituen administrazio publikoari, eta banku, aurrezki kutxa eta rural kutxei (ukituen adostasuna dago) (bankuak, aurrezki kutxak eta rural kutxak). Tokiko eragileak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Istripu agiriak.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Istripu agiriak.

a.2) Xede eta erabilera aurreikusiak: istripu agiriak kudeatzea. Giza baliabideak. Laneko arriskuei aurrea hartzea. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: enplegatuak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Babes berezia duten datuak: osasuna.

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

c.2) Tratamendu sistema: eskuzko fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Gizarte Segurantzako erakundeak; aseguru entitateak; osasun entitateak.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Aire konprimatuzko karabinen erregistroa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Aire konprimatuzko karabinen erregistroa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Karabinen erregistroa. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: aire konprimatuzko karabinen jabeak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea, telefonoa, sinadura/hatz-marka, helbide elektronikoa. Karabinaren dokumentazioa.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).

c.2) Tratamendu sistema: zati bat automatizatua daukan fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Arlo honetan eskumena duen administrazio publikoa.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Fitxategia: Iragaitzazko bidarien erregistroa.

a) Fitxategiaren identifikazioa eta, hartara, izena, helburuaren deskripzioa eta erabilera aurreikusiak zehaztea.

a.1) Fitxategiaren identifikazioa: Iragaitzazko bidarien erregistroa.

a.2) Helburua eta erabilera aurreikusiak: Iragaitzazko bidarien kontrola eta laguntzak. Bezeroen kudeaketa kontabilitatekoa, fiskala eta administratiboa. Bestelako xedeak.

b) Datuen jatorria eta, hartara, zehaztea datu pertsonalak zein jende multzorengandik erdietsi nahi diren edo zein jende multzo dagoen datu horiek ematera behartua, eta, orobat, datuak biltzeko prozedura eta haien etorkia zehaztea.

b.1) Ukituak: iragaitzazko bidariak.

b.2) Etorkia:

–Interesdunak berak eta haren legezko ordezkariak emanda (interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emanda).

–Biltzeko prozedura: inprimaki ofizialak.

c) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta haren antolaketan erabilitako tratamendu sistema.

c.1) Egitura:

–Identifikazio datuak: IFZ/NAN, izen-deiturak, helbidea eta irudia/ahotsa. NANaren fotokopia tiketetarako.

–Bestelako kategoria pertsonalak:

 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (Egoera zibilari buruzko datuak - Sorteguna - Sorlekua - Adina - Sexua - Nazionalitatea).

c.2) Tratamendu sistema: eskuzko fitxategia.

d) Datuen komunikazio aurreikusiak:

Ez da aurreikusi lagapenik.

e) Hirugarren herrietarako aurreikusirik dauden nazioarteko transferentziak:

Ez dira egiten edo ez daude aurreikusita datuen tratamenduak Europako Esparru Ekonomikoaren lurraldetik kanpora.

f) Fitxategiaren ardura duten organoak:

Lodosako Udala (Nafarroa).

g) Zer zerbitzu edo unitatetan erabil daitezkeen sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak:

Ancha kalea, 1, 31580 Lodosa (Nafarroa).

h) Segurtasun neurrien maila: oinarrizkoa.

Iragarkiaren kodea: L1409699