71. ALDIZKARIA - 2009ko ekainaren 10a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak maiatzaren 27an emandako 75/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofizialen 20 lanpostu eta mantentze-lanetako ofizialen 5 lanpostu, funtzionario araubidekoak eta C mailakoak, oposizio bidez betetzeko.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak maiatzaren 27an emandako 75/2009 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofizialen 20 lanpostu eta mantentze-lanetako ofizialen 5 lanpostu, funtzionario araubidekoak eta C mailakoak, oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi da.

Hautapen prozesua honako hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen da: Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena, aipatu estatutua garatu eta gauzatzeko Sarrera Erregelamendua, gainerako aplikazio arauak eta deialdi honen oinarriak.

1.-Deialdiaren xedea.

1.1. Deialdi honek xedea du 1. mailako ofizialen 20 lanpostu eta mantentze-lanetako ofizialen 5 lanpostu, funtzionario araubidekoak eta C mailakoak, oposizio bidez betetzea, txanda hauetan:

-11 lanpostu txanda irekian.

-12 lanpostu igoera txandan.

-2 lanpostu ezgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txandan, biak 1. mailako ofizialenak.

1.2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan 1. mailako ofizialen lanpostu huts hauek eskaintzen dira:

-2 lanpostu Anbulatorioen eta Ospitalez kanpoko Laguntzaren Zuzendaritzan. Lanpostu zenbakiak: 61339 eta 62171.

-6 lanpostu Nafarroako Ospitalean. Lanpostu zenbakiak: 63004, 63415, 63645, 68016, 68132 eta 68655.

-5 lanpostu Bideko Ama Birjina Ospitalean. Lanpostu zenbakiak: 64395, 64945, 65101, 65467 eta 66062.

-7 lanpostu Ubarmin Klinikan. Lanpostu zenbakiak: 62679, 62881, 63512, 63933, 68315, 68782 eta 68783.

Mantentze-lanetako ofizialen lanpostu huts hauek eskaintzen dira:

5 lanpostu Hezkuntza Departamentuan:

-Lanpostu bat Ikuskapenaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusian, Iruñean aritzekoa. Lanpostu zenbakia: 38034.

-Lanpostu bat "Donapea" ikastetxe integratu politeknikoan, Iruñean aritzekoa. Lanpostu zenbakia: 37469.

-Lanpostu bat "Navarro Villoslada" bigarren hezkuntzako institutuan, Iruñean aritzekoa. Lanpostu zenbakia: 37475.

-Lanpostu bat "Plaza de la Cruz" bigarren hezkuntzako institutuan, Iruñean aritzekoa. Lanpostu zenbakia: 37577.

-Lanpostu bat "Virgen del Camino" ikastetxe integratu politeknikoan, Iruñean aritzekoa. Lanpostu zenbakia: 37470.

1.3. Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako, txanda irekikoei gehituko zaizkie.

Ezgaitasuna dutenentzako txandako lanpostuak, txanda horretako izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako bete gabe geldituz gero, beste txandetakoei gehituko zaizkie, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren 15.3 artikuluan ezarritako ordenaren arabera.

Orobat, igoera txandan edota ezgaitasuna dutenentzako txandan eskaintzen diren lanpostuak baino izangai gehiagok gainditzen badute, txanda horietan lanpostua eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehia garbian eta eskuratutako azken puntuazioaren arabera.

Era berean, deialdiaren 7.2 oinarrian agiriak aurkezteko ezarritako epea bukatzen denean deialdiaren 2.1.2 oinarriko betebehar berariazkoak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiek txanda irekiko lanpostuak eskuratzeko aukera izanen dute, aurreko paragrafoan adierazitako modu berean.

1.4. Lanpostuen ordainsariak hauek izanen dira: uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Ordainsarien Behin-behineko Erregelamenduan C mailarentzat oro har ezarritakoak eta aplika daitezkeen gainerako xedapenetan kasu bakoitzerako ezartzen direnak.

1.5. Halaber, deialdi honen bidez, hautapen prozeduran lanposturik lortzen ez duten izangaiekin aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrendak osatu nahi dira:

a) Hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu arren, lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda, bat bera Foru Komunitateko Administrazioko departamentu eta erakunde autonomo guztientzat.

b) Hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu ez dituzten izangaien zerrenda, deialdiaren 3.3 oinarrian ezarritakoari jarraikiz eskabidean azaltzen den kudeaketa esparruan aritzeko aldi baterako kontratazioak egiteko.

Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrendak deialdi honen 10. oinarrian xedatutakoarekin bat prestatu eta onetsiko dira.

2.-Betebeharrak.

2.1. Oposizio honetan onartuak izateko, izangaiek, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik (deialdiaren 7.2 atalean adierazia) lanpostuaren jabetza hartu arte, baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.1.1. Izangai guztiek bete beharreko baldintzak:

a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa.

Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako edo aipatu nazioarteko itunek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek parte hartzen ahal dute, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, gorakoak izanda, haien kontura biziz gero.

b) Hamasei urte beteta izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Eraikuntza eta Obra Zibilak, Elektrizitatea eta Elektronika, Energia eta Ura, Instalazioa eta Mantentze-lanak edo Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa izeneko lanbide familiaren bateko goi mailako teknikari titulua edo horren baliokidea izatea edo eskaera aurkezteko epea bukatzen den egunean lortzeko moduan egotea.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa eta psikikoa izatea.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek frogatu beharko dute beren estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela.

2.1.2. Igoera txandako izangaientzako berariazko betebeharrak.

Igoera txandako izangaiek, aurreko atalean adierazitako betebeharrez gain, hauek ere bete beharko dituzte:

a) Nafarroako edozein administrazio publikotako langile finkoa izatea, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari transferitutako Justizia Administrazioaren zerbitzuei atxikitako langile finkoa, eta abiapuntuko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila berekoa edo apalagokoa izatea.

c) Administrazio publikoetan bost urteko antzinatasun aitortua izatea, Nafarroako polizia kidegoetako kideen kasuan izan ezik, horiek frogatu beharko baitute zortzi urtez eman dituztela zerbitzuak kidego horietan.

Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarri dena aplikatuz, igoera txandan esku hartzeko betebeharrak betetzen dituzten Nafarroako Parlamentuko funtzionarioek ere txanda horretan parte hartzen ahalko dute.

2.1.3. Ezgaitasunak dituzten pertsonen erreserbako txandako izangaientzako berariazko betebeharra.

Ezgaitasunak dituzten pertsonen erreserbako txandako izangaiek, 2.1.1 atalean aipatzen diren betebeharrez gain, %33ko edo hortik goitiko ezgaitasun bat izan beharko dute, ofizialki aitortua, eta hori 3. oinarrian ezarrita dagoen bezala egiaztatuko da.

2.2. Deialdiko 3.4 oinarriaren hirugarren eta laugarren ataletan aipatzen den salbuespena salbuespen, izendatuak izateko proposatzen diren izangaiek deialdiko 7.2 atalean ezarritako epean eta moduan frogatu beharko dituzte betebehar horiek.

3.-Eskaerak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskaerak Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, 31002 Iruña) edo Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetako edozeinetan (zerrenda 2009ko 33. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 18an) aurkeztu beharko dira, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazi diren bideetakoren bat erabiliz, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hogeita hamar egun naturaleko epean.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian eginen da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.

Eskabideak deialdiaren eranskinean argitaratutako ereduaren araberakoak izanen dira eta, horietan, izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela. Eskabide eredua Nafarroako Gobernuaren edozein erregistro bulegotan dago eskuragarri. Internet bidez ere lortzen ahal da, www.navarra.es helbidean, bai argitaratzen deneko aldizkari ofizialetik abiatuta bai aipu honetatik abiatuta: "Zerbitzuak", "Enplegu publikoa".

3.2. Ezgaitasun aitortua duten izangaiek, ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea eta, hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako ezgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Aurreko atalean aipatzen den Interneteko helbidean eredu bat dago egokitzapenak eskatzeko, interesdunen eskura.

3.3. Hautapen prozedurako ariketa guztiak gainditzen ez dituzten hautagaiekin zerrenda batzuk osatuko dira, ondoren aldi baterako kontratazioak egiteko. Horretarako, parte-hartzaileek eskabidean adierazi beharko dute zein kudeaketa esparrutako kontratazio zerrendetan sartu nahi duten:

a) Administrazio Erroa.

b) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua.

Horretarako, parte-hartzaileek eskabidean adierazi beharko dute zer aukeratzen duten. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua aukeratuz gero, gainera, I. bis eranskina bete eta sinatu beharko dute, esparruak eta iraupen labur edo luzeko kontratuak hautatzeko.

Kudeaketa esparru bat baino gehiago hautatuz gero, edo parte hartzeko eskabidean atal hori edo I.bis eranskina betetzen ez bada, Administrazio Erroko kontratazio zerrendan besterik ez dutela parte hartu nahi ulertuko da.

Eskaerak aurkezteko epean baizik ez dira onartuko hautatutako kudeaketa esparrua aldatzeko eskaerak.

3.4. Eskabideari, behar bezala bete ondoren, agiri hauek erantsiko zaizkio:

Bat.-Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nortasuna egiaztatzen duen beste agiri baliokideren batena.

Bi.-Espedientea formalizatzeko eta azterketa eskubideetarako 25 euro ordaindu izanaren jatorrizko ziurtagiria. Azterketa eskubideen tasa ordaintzen ez bada, izangaia baztertu eginen da.

Sistema hauetako bat erabiliz ordaintzen ahalko da tasa:

-Behar den bezala betetako ordainketa gutunaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko banku entitateetan ordaintzeko. Interneten, deialdiaren iragarkian, arestian aipatutako helbidean ordainketa gutunaren eredua dago.

-Banestoko (Banco Español de Crédito) 00308124 87 0870002271 kontuan eskudirutan edo bankuko transferentzia bidez ordainduz; horrelakoetan, ordainagirian datu hauek jarri beharko dira nahitaez:

-Izangaiaren izen-deiturak.

-NANa/IFZ.

-Ordainketa zein kontutan egiten den, haren zenbakia.

-Kontzeptua: oposizioak.

-Deialdiaren xede den lanpostua.

Honako hauek ez dute tasarik ordaindu beharko:

a) %33ko edo hortik gorako ezgaitasun aitortua duten pertsonak, hirugarren atalean ezarri bezala egiaztatuz gero.

b) Hautaproben deialdia egin aurretik hilabete batez edo luzaroago lan-eskatzaile gisa inskribaturik egon diren pertsonek. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikaturiko kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorakoa den diru-sarrerarik ez izatea hilabetero.

Lan-eskatzailea dela frogatzeko, enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko du. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan egokiri, ez eta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikaturiko kasuetan izan ezik.

Interesdunaren adierazpenaren bidez frogatuko da ez duela hilabetero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik. Adierazpen eredua Nafarroako Gobernuko Informazio Bulegoan eskuratzen ahalko da, edo bestela Interneten bidez, arestian emandako helbidean.

Hiru.-%33ko edo hortik gorako ezgaitasun aitortua duten pertsonek agiri hauetako baten jatorrizkoa edo kopia konpultsatua ekarri beharko dute ezgaitasuna egiaztatzeko:

a) IMSERSOk edo automia erkidegoan eskumena duen organoak luzatutako ziurtagiria.

b) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia izateagatik prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona.

Adierazi den moduko egiaztapen hori beharrezkoa izanen da ezgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txandan onartua izateko eta, halaber, deialdi honen 3.2, 3.4 bi eta 8. oinarrietan xedatutakoa aplikatzeko.

Lau.-Deialdian igoera txandan parte hartu nahi duten izangaiek, lehengoaz gainera, deialdi honen 2.1.2 oinarrian jasotzen diren betebeharrak betetzen dituztela frogatzen duen agiria gehitu beharko diote eskabideari, baldin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez den Nafarroako beste administrazio publikoren bateko langile finkoak edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finkoak badira.

3.4. Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi ere.

4.-Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak eskuordetuta (103/2008 Ebazpena, ekainaren 26koa) ebazpena emanen du izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko du.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bukaturik eta haien gainean ebatzi ondoren, Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak eskuordetuta (103/2008 Ebazpena, ekainaren 26koa), ebazpena emanen du izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko du.

4.4. Izangaiei egotziriko arrazoiengatik baztertzen diren izangaiei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

5.-Epaimahaia.

5.1. Epaimahaia kide hauek osatuko dute:

-Mahaiburua: Fernando Balduz Ugarriza jauna, Nafarroako Ospitaleko Administrazioaren eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria.

-Ordezkoa: Uxua Berruezo Amatriain andrea, Bideko Ama Birjina Ospitaleko Administrazio eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria.

-Mahaikidea: José María Redín Garcés jauna, Nafarroako Ospitaleko Obra eta Mantentze-lanen Ataleko burua.

-Ordezkoa: José Arriaga Miguéliz jauna, Nafarroako Bideko Ama Birjina Ospitaleko Obra eta Mantentze-lanen Ataleko burua.

-Mahaikidea: Luis Manuel Orús Marca jauna, Hezkuntza Departamentuko Egoitzen eta Ikastetxeen Mantentze-lanetarako Ataleko burua.

-Ordezkoa: Marcos Garijo Urreaga jauna, Hezkuntza Departamentuko Mantentze-lanen Bulegoko burua.

-Mahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Batzordearen ordezkari bat, batzordeak berak proposatua.

-Ordezkoa: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Batzordearen ordezkari bat, batzordeak berak proposatua.

-Mahaikide idazkaria: Juan Luis Amigot Gracia jauna, Ubarmin Klinikako Kudeaketa Zerbitzuko burua.

-Ordezkoa: Olga Gordillo Gutiérrez andrea, Anbulatorioen eta Ospitalez kanpoko Laguntzaren Zuzendaritzako Langileria Ataleko burua.

Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe.

Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak balio izateko, mahaiburuak eta mahaikide idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute bertan.

5.3. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo dei egileari horren berri emanen diote, baldin eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoren batean badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko moduaren gainean sortzen diren arazo guztiak.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6.-Oposizioa nola eginen den.

6.1. Oposizioa 2009ko urrian hasiko da. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean berean finkatuko dira probak hasteko tokia, eguna eta ordua.

Ondoren, epaimahaiak gainerako probak egiteko iragarkiak jakinaraziko ditu, arauz egin behar den moduan.

6.2. Oposizioak ariketa hauek izanen ditu:

Lehenbiziko ariketa. Bi proba izanen ditu.

-Lehenengo proba: teorikoa, gai zerrendako lehenengo zatiko gaiei buruzko 20 galdera erantzun beharko dira. Galdera bakoitzak erantzun batzuk izanen ditu aukeran, baina bat bakarra izanen da zuzena. 0,25 puntu emanen dira erantzun zuzen bakoitzeko eta -0,0625 oker emandako erantzun bakoitzeko. Erantzuten ez bada, galdera hori ez da kontatuko.

-Bigarren proba: teorikoa, gai zerrendako bigarren zatiko gaiei buruzko 100 galdera erantzun beharko dira idatziz. Galdera bakoitzak erantzun batzuk izanen ditu aukeran, baina bat bakarra izanen da zuzena. Proba egiteko bi ordu eta erdi izanen dira. 0,50 puntu emanen dira erantzun zuzen bakoitzeko eta -0,12 oker emandako erantzun bakoitzeko. Erantzuten ez bada, galdera hori ez da kontatuko.

Bi probak egun berean eginen dira, bata bestearen ondoren.

Bigarren ariketa: praktikoa. Gai zerrendako bigarren zatian dauden gaiei eta lanpostuaren berezko eginkizunei buruzko 10 kasu praktiko ebaztea.

6.3. Oposizioko ariketen balorazioan 100 puntu eman daitezke gehienez, honela banatuak:

Lehenbiziko ariketa:

-Lehenengo proba: gehienez ere 10 puntu.

-Bigarren proba: gehienez ere 50 puntu.

Bigarren ariketa: gehienez ere 40 puntu.

6.4. Oposizioko ariketak baztergarriak izanen dira. Lehenengo ariketari esleitutako puntuazio osoaren erdia edo gehiago eta bigarren ariketari dagokion puntuazioaren erdia edo gehiago lortzen ez duten izangaiak baztertuko dira.

6.5. Oposizioko ariketak plika sistemaren bidez eginen dira.

6.6. Ariketa bakoitza zuzendu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean eta ariketa egin den tokian, gainditu duten izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin eta, halaber, oposizioaren hurrengo ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua, gutxienez 48 ordu lehenago. Zerrenda Interneten bidez ere kontsultatzen ahalko da, www.navarra.es helbidean, Zerbitzuen Katalogoan, Enplegu Publikoaren atalean, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta.

6.7. Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiaren iritziz identifikaziorako balio duen beste agiriren bat aldean dutela agertu beharko dute. Azterketara agertzen ez direnak edo arestian aipatutako agirietako baten bidez beren nortasuna frogatzen ez dutenak oposiziotik baztertuko dira.

6.8. Hautaprobak egiteko, ezgaitasun aitorturen bat dutenentzat bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, eskabidean azaldutakoaren arabera.

7.-Probak gainditu dituztenen zerrenda, izendapen proposamena eta agirien aurkezpena.

7.1. Hautaprobak bukaturik, epaimahaiak jendaurrean jarriko du probak gainditu dituztenen zerrenda, oposizioan lortutako kalifikazioekin, probak egin diren tokian eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean. Gero, zerrenda hori Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari igorriko dio, puntuaziorik altuenak izateagatik deialdiko lanpostuetan sartzen ahal diren izangaiak izendatzeko proposamenarekin eta espediente osoarekin batera. Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Zerrenda Interneten bidez ere kontsultatzen ahalko da, www.navarra.es helbidean, Zerbitzuen Katalogoan, Enplegu Publikoaren atalean, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta.

Puntu berdinketarik izanez gero, bigarren ariketan puntuazio altuena lortzen duten izangaien alde joko da, berdinketak badirau, lehenengo ariketako bigarren proban lortutako puntuazioak hartuko dira aintzat, eta horrela ere berdinduta segituz gero, zozketa bidez ebatziko da.

7.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 30 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiek inprimaki berariazko batzuk jaso eta honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuan:

7.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finko ez diren izangaiak:

a) Nortasun agiri nazionalaren bi fotokopia konpultsatu, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batenak.

b) Deialdiaren 2.1.1.c) oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, edo lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena, edo, hala bada, eskaerak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

c) Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak emandako txostena, interesdunak karguan aritzea eragozten dion eritasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela frogatzeko.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

d) Eginkizun publikoetarako ezgaitua edo gabetua ez izatearen eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izanaren zinpeko aitorpena.

Izangaiek Espainiako nazionalitatea ez badute, zinpeko aitorpen bat aurkeztu beharko dute, adierazteko ez dutela beren estatuko Funtzio Publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik.

e) Zin egin edo hitz ematea Nafarroako Foru Araubidea errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

Deialdi hau egin ez duen Nafarroako beste administrazio publikoren bateko langile finko edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finko diren izangaiek, gainera, aurreko administrazioko espediente pertsonalean ageri diren inguruabar eta aurrekari guztiak frogatzen dituen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hots, sarrerari, antzinatasunari, mailari, egoera administratiboari eta abarri buruzkoa.

7.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoak diren izangaiak:

a) Deialdiaren 2.1.1.c) oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, edo lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena, edo, hala bada, eskaerak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

7.3. Aipatu epearen barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuak salbu, arestiko agiriak aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira izendatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, beren eskabidearen faltsukeria dela-eta legokiekeen erantzun beharra galarazi gabe.

7.4. Aurreko atalean ezarritakoa gertatuz gero, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak probak gainditu dituztenen zerrendan, 7.1 atalean aipatutakoan, hurrengoa den izangaiarekin beteko du baja, eta horrekin ere aurreko ataletan adierazitako moduan jokatuko da.

7.5. Deialdi honen xede diren lanpostuetarako izendatzeko betebeharrak frogatzeko agiriez gainera, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak bere eskudantziak erabiliz besteren bat eskatu nahi izanez gero, proposatzen den izangaiari eskatu beharko dio, eta horrek deialdi honen 7.2 oinarrian ezarritako moduan ekarri beharko du.

8.-Lanpostu hutsak hautatzea.

8.1. Aurreko oinarrian xedatu dena betetzen duten izangaiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak (NAPI) hartarako jartzen dien epean aditzera eman beharko dute eskaintzen zaizkien lanpostuetatik zein hautatzen duten. Aukeratu beharreko lanpostuak hasieran deitutakoak izanen dira, edo beste batzuk, zerbitzuaren beharren arabera horiek aldatzea erabakitzen bada.

8.2. Lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, %33ko ezgaitasun aitortua edo handiagoa duten izangaiek lehentasuna izanen dute gainerako izangaien aurretik.

Ezgaitasuna duen izangairik bada, eta horrek eragina badu lanpostu bat edo bestea hautatzeko, aukeratzen hasi aurretik, ezgaitasunarekin hobekien egokitzen direnak esleituko zaizkie, horren gainean balorazio eta orientazio talde eskudunek egindako txostenaren arabera.

8.3. Hautaprobak igoera txandan gainditzen dituzten izangaiek deialdiko lanpostuak betetzeko lehentasuna izanen dute txanda irekiko izangaien aldean, 8.2 atalean adierazitako salbuespena salbuespen.

9.-Izendapena, lanpostuen esleipena eta jabetza hartzea.

9.1. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, ebazpen baten bitartez, aurreko oinarrietan ezarritakoa betetzen duten izangaiak Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko funtzionario izendatuko ditu, 1. mailako ofizialen edo mantentze-lanetako ofizialen lanetan aritzeko. Ebazpen horren bidez lanpostuen esleipena ere eginen da.

9.2. Izendapenak eta lanpostuaren jabetza hartzeak nomina eta plantillako funtzionario bilakatuko ditu izendatuak, indarra duten xedapenek ezartzen dituzten eskubide eta betebehar guztiak dituztela. Gizarte Segurantzako araubide orokorrean afiliatuko dira, araubide horretan ezarritakoaren babesean.

Aurrekoa gorabehera, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutua onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. puntuan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, Nafarroako administrazio publikoen edozein mutualitatetako eskubide pasiboen araubidekoak direnen kasuan, bi aukera izanen dituzte: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko mutualitatean segitzea, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen bidez arauturiko eskubide pasiboen araubideak babesturik, edo Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartzea.

9.3. Izendatzen diren izangaiek destinoko herrian bizi beharra dute eta, horretarako, udalerri horretan finkatuko dute bizilekua. Administrazio organo eskudunek destinoa aldatzen ahalko dute, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

9.4. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

9.5. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta izangai izendatuek hilabeteko epean jabetu beharko dute lanpostuez, izendapenaren jakinarazpenetik kontatzen hasita.

Aipatu epean eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, izangairen bat lanpostuaz jabetzen ez bada, Foru Komunitateko Administrazioaren funtzionario izateko eskubide guztiak galduko ditu. Hala bada, deialdiaren 7.4 atalean ezarritakoari jarraikiko zaio.

9.6. Izangai bat funtzionario bihurtu eta lanpostuan batere aritu gabe, zuzenean eta berak eskatuta, borondatezko eszedentzia ematen bazaio jabetza hartzearen egunetik bertatik, data horretan beste administrazio publiko batean ari delako, kasuko lanpostu hutsa ere deialdiaren 7.4 atalak agintzen duen moduan beteko da.

9.7. Aurreko bi ataletan aipatutako kasuetan, izendapena egin aurretik hautaturiko lanpostua ez da aldatuko. Beraz, funtzionario berriei, zuzenean, egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

10.-Aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrenda.

10.1. Kontuan harturik Nafarroako Administrazio Publikoan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikulua, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariaren azaroaren 14ko 146/2005 Foru Agindua (lanpostuak aldi baterako betetzeko kudeaketa arauak onetsi zituena) eta oinarri honexetan ezarritako prozedura, eta horiei jarraikiz, aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrenda hauek prestatuko dira:

a) Hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu arren lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda, bat bera Foru Komunitateko Administrazioko departamentu eta erakunde autonomo guztientzat.

b) Hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu ez dituzten izangaien zerrendak, parte hartzeko eskabidean aukeratutako esparruaren arabera.

10.2. Hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu arren, lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda eta Administrazio erroan aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrenda (azken-aurreko ariketa gainditu eta esparru hori aukeratu duten izangaien zerrenda).

10.2.1. Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuak espedientea igorri ondoren, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, hautapen prozesua gainditu arren lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda eta Administrazio erroan aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrendak onetsiko dira. Zerrenda horiek Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Gobernuko iragarki oholean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña) argitaratuko dira.

10.2.2. Hauxe izanen da aldi baterako kontratazioen zerrendaren ordena: oposizioa gainditu arren lanposturik lortu ez dutenen kasuan, hautapen prozesuan lortutako puntuazioaren arabera; azken-aurreko ariketa gainditu duten izangaien kasuan, hautapen prozesuan (gainditutako ariketetan) lortutako puntuazioen batura. Berdinketa dagoenean, nor nagusitzen den erabakitzeko, deialdi honetan kasu horietarako ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

10.2.3. Aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendetan agertzeak ez du esan nahi interesdunei onartzen zaienik 2. oinarrian ezarritako betebeharrak betetzen dituztela, izan ere, hori 10.2.5. atalean adierazten den bezala frogatu beharko dute.

10.2.4. Izangaiei deitu eta, kasua bada, haiek kontratatzeko orduan, honako hauetan xedatutakoari jarraikiz jokatuko da: Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 88.b) artikulua eta hurrengoak, lanpostuak aldi baterako betetzeko arauak ezartzeko Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak azaroaren 14an eman zuen 146/2005 Foru Agindua (2005eko 144. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 2an, argitaratua) eta aplikatzekoak diren gainerako arauak.

Dei hori egiteko, kontuan hartuko da Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriaren 4. atalean ezarritakoa, 2009ko Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko 21/2008 Foru Legeak onetsitako idazketaren arabera.

10.2.5. Kontratatuak izateko deia jasotzen duten izangaiek baizik ez dituzte aurkeztu beharko deialdiaren 2.1 oinarrian adierazten diren betebeharrak betetzen direla frogatzeko agiriak, kontratua formalizatzen denean, jatorrizko agiriak edo behar bezala konpultsatutako kopien bitartez.

Eskatzen diren agiriak aipatu epean aurkezten ez dituzten izangaiek (aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik) eta bete beharrekoak betetzen ez dituztenek deialdian parte hartzetik eratorritako eskubide guztiak galduko dituzte, betiere, parte hartzeko eskaera faltsutzeagatik legokiekeen erantzukizuna deusetan ukatu gabe.

10.2.6. Sarrera prozedurako eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira betebeharrak, eta hautaprobek dirauteino eta kontratazioaldiak iraun bitarte bete beharko dira.

10.2.7. Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Mendekotasun Agentziako organo eskudunei igorriko die probak gainditu arren lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda, aplikatzekoak diren arauei jarraikiz kudea dezaten.

10.3. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerako Hautapen Zerbitzuak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko organo eskudunei igorriko die hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu ez eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kontratazio zerrendak aukeratu dituztenen zerrenda, aldi baterako kontratazioetarako zerrendak egiteko.

Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuak hautapen prozesuko ariketa guztiak gainditu ez eta esparru horretan kontratatuak izatea erabaki duten izangaien zerrenda igorririk, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko organo eskudunek beraien kudeaketa esparruari dagokion aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrenda onetsiko dute, erakunde autonomo horren mendeko osasun etxe eta zentroetan sortzen diren beharren arabera langileak aldi baterako kontratatzeari buruzko 2001eko urtarrilaren 9ko Erabakian ezarritakoarekin bat (2001eko 101. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 20koa).

Horren arabera osatzen den zerrenda Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak kudeatuko du, langileak hautatzeari buruz 2001eko urtarrilaren 9ko Erabaki horretan ezarritakoari jarraikiz.

11.-Errekurtsoak.

Epaimahaiak ematen dituen egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Deialdiaren, oinarrien eta oinarriak aplikatzeko egintzen kontra, epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariari zuzendua, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikuluan eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Iruñean, 2009ko maiatzaren 27an.-Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailea, Ignacio Bandrés Urriza.

I. ERANSKINA

Eskabidea

Izen-abizenak: ............................................., adinez nagusia, NAN zenbakia (edo baliokidea): ......................., jaioteguna: .............................., jaioterria: ........................... (...................), nazionalitatea: ........................., helbidea: ............... (.................), kalea: .........................................posta kodea: ............ telefonoa: ..................., lantokiko telefonoa: .........................,

AZALTZEN DUT:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen zerbitzuko .............. izateko ..... lanpostu ................... bidez betetzeko deialdian parte hartzeko onar nazatela eskatzen dudala, behean aipatzen den txandan. Deialdia ...... (e)ko ..... zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ..............(e)an.

 • Txanda irekia
 • Igoera txanda*
 • Ezgaitasunen bat dutenentzako txanda*

Hautaprobak gainditzen ez baditut, lanpostuak behin-behinekoz betetzeko aukeraz baliatu nahi dudala, esparru hauetakoren batean (deialdiaren 1. oinarrian ezarritakoarekin bat):

 • Administrazio erroa *
 • Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua *
 • Nafarroako Mendekotasun Agentzia*

Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasunik edo akats fisikorik nahiz psikikorik.

Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala.

Ez naizela diziplinako espediente bidez ezein administrazio publikoren zerbitzutik bereizia izan eta ez nagoela desgaitua eginkizun publikoak betetzeko.

Deialdian eskatzen den tituluaren jabe naizela.

Azterketa eskubideak ordaindu ditudala, deialdian ezarritako moduan, eta horren gordekina erantsi dudala, edo erantsitako agirien bidez frogatzen dudala tasa ordaintzetik salbuetsita nagoela.

Eskaerak aurkezteko epearen azken egunean betebehar guztiak betetzen ditudala.

 • Ezgaitasuna dudala eta, horrenbestez, orri bereizi batean adierazten ditudan denbora eta baliabide egokitzapenak eskatzen ditudala.
 • Ezgaitasuna frogatzen duen agiria aurkezten dudala, erakunde eskudun batek emana.
 • Euskararen gaitasunaren agiria edo ofizialki baliokidea den beste titulu bat aurkezten dudala.*
 • Euskara maila neurtzeko proba egitea eskatzen dudala.*
 • Frantses eta ingeles maila neurtzeko probak egitea eskatzen dudala.*

Horrenbestez,

Eskaera hau ontzat har dezatela eta aipatu deialdian onar nazatela eskatzen dut.

Iruñean, ..........(e)ko .............aren ............(e)an.
(Sinadura)

(*) Bidezko denean bakarrik.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN ZUZENDARI KUDEATZAILEA.

I. BIS ERANSKINA

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren barrenean, aldi baterako kontratazioak egiteko zerrendetarako esparruen aukeraketa

DEIALDIA: ..... Nafarroako Aldizkari Ofizialaren zenbakia: ............... Data: .................

ZUZEN BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1. Izangai bakoitzak zentro bana aukeratu dezake A, B eta C ataletan agertzen direnetatik, baina ez da beharrezkoa atal guztietan bat aukeratzea.

2. Taulan begiratu lanpostu hori egun zein zentrotan dagoen.

Izena eta bi abizen

Jaioteguna

NANa (letra eta guzti)

Harremanetarako telefonoa

Azaltzen dut:

Behar diren baldintzak betez gero, aldi baterako kontratatzeko zerrendetan egon nahi dudala, ondoko esparruotan:

A ATALA

B ATALA

C ATALA

q Nafarroako Ospitalea

q Ubarmin Klinika

q Tuterako Osasun Barrutia

q Bideko Ama Birjina Ospitalea

(ELZak barne)

q Odol Bankua

q Lizarrako Osasun Barrutia

q Iruñerriko Oinarrizko Osasun Laguntza

q Osasun Publikoaren Institutua

q Iruñeko eta Tafallako anbulatorioak

q Nafarroako Iparraldeko Osasun Eskualde Oinarrizkoa

 • Iraunaldi luzeko eta laburreko zerrendetan egon nahi dudala.

Lauki hori bete ezean, iraupen luzeko kontratuetarako zerrendan baizik ez da sartuko.

Iruñean, 200...(e)ko .............aren ............(e)an.
(Sinadura)

LANPOSTUAK

A ATALA

B ATALA

C ATALA

NAFARROAKO OSP.

BIDEKO AMA BIRJINA OSP.

IRUÑERRIKO OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑEKO ETA TAFALLAKO ANB.

UBARMIN KLINIKA

ODOL BANKUA

OSASUN PUBLIKOAREN INST.

O.A. NAFARROA IPARRALDEA

TUTERA

LIZARRA

Arkitekto teknikoa

X

Administrari laguntzailea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sukaldaria

X

X

X

X

X

Gidaria

X

X

Enpresa zientz. diplomaduna

X

Lan Harremanetako diplomaduna

X

X

Zerbitzu anitzetako langilea

X

X

X

X

X

X

X

X

Liburutegiko arduraduna

X

X

X

X

Ingeniari teknikoa

X

X

X

X

X

1. mailako ofiziala

X

X

X

X

X

Sistema informatikoetako ofiziala

X

X

X

X

X

X

X

X

Askotariko lanetarako langileak

X

Zerbitzu orokorretako langileak

X

X

Osasun kudeak. teknikaria

X

X

X

X

X

Erdi mailako teknikaria

X

X

X

X

Telefonista

X

X

X

X

X

X

X

Gizarte-langilea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA - Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetza. Irunlarrea, 39 - 31008 Iruña

II. ERANSKINA

Gai zerrenda

Lehen zatia

1. gaia.-Espainiako 1978ko Konstituzioa: Estatuko aginteak. Koroa. Gorte Nagusiak. Gobernua eta Administrazioa. Botere judiziala Konstituzioan. Konstituzio Auzitegia.

2. gaia.-Zuzenbide Publikoaren iturburuak: legeak eta lege motak. Lege dekretuak. Legegintzako foru dekretua. Nazioarteko itunak.

3. gaia.-Administrazio zuzenbidearen iturburuak: erregelamendua eta erregelamendu ahalmena. Erregelamendu motak. Erregelamendu ahalmenaren mugak eta haren kontrola.

4. gaia.-Administrazio egintza (I): kontzeptua, motak eta osagaiak.

5. gaia.-Administrazio egintza (II): administrazio egintzen baldintzak, eraginkortasuna, deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

6. gaia.-Administrazio prozedura erkidea (I): kontzeptua eta izaera. Hasiera, antolamendua, instrukzioa eta bukaera.

7. gaia.-Administrazio prozedura erkidea (II): administrazio errekurtsoak: printzipio orokorrak eta motak.

8. gaia.-Nafarroako Parlamentua edo Gorteak: osaera, antolaketa eta eginkizunak.

9. gaia.-14/2004 Foru Legea, abenduaren 3koa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzkoa.

10. gaia-15/2004 Foru Legea, abenduaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzkoa.

11. gaia.-Nafarroako Foru Komunitateko arartekoa. Comptos Ganbera. Nafarroako Kontseilua.

12. gaia.-Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutua (I): langile motak. Funtzionario publikoak hautatzea. Funtzionario bilakatu eta funtzionario izatetik gelditzea.

13. gaia.-Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutua (II): administrazio karrera. Egoera administratiboak. Lanpostuak betetzea. Ordainsariak.

14. gaia.-11/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Administrazio Elektronikoa ezartzekoa.

Bigarren zatia

1. gaia.-Eraikinetako mantentze-lanak: kontzeptu orokorrak. Eraikin bateko mantentze-lanak programatzeko jarraibideak. Eraikin bateko mantentze-lanen programa aplikatzeko jarraibideak. Mantentze-lanen programa prestatzeko orduan kontuan hartu beharreko oinarrizko baldintzak.

2. gaia.-Eraikinetan mantentze-lanak ez egitearen eta gaizki erabiltzearen ondorioak. Gaizki erabiltzeak eta mantentze-lanik ez egiteak ezbehar guztien kopuruarekin duten erlazioa. Kalterik ohikoenak eta lokalizazioa. Gaizki erabiltzeagatik eta mantentze-lanik ez egiteagatik sortutako kalteak sailkatzeko irizpideak.

3. gaia.-Eraikin adimentsuak eta kudeaketa eta mantentze-lanetarako tresna informatikoak: eraikin adimentsuaren kontzeptua. Eraikinen kudeaketan eta mantentze-lanetan laguntzeko tresna informatikoak. Kudeaketa tekniko zentralizatua. Ordenagailuen bidez lagundutako mantentze-lanak. Eraikin adimentsuetako sistema teknikoen kudeaketarako, eragiketarako eta mantentze-lanetarako dauden tresna informatikoen elkarreraginerako esparru orokorra.

4. gaia.-Komunikazio sareak eraikinen automatizaziorako sistemetan: komunikazio sareak. Automatizazio sistemen nerbio sistema. Sistema baten arkitekturaren osagaiak. Komunikazio sareen ezaugarri nagusiak. Gailuak konpartitzea. Informazio sare korporatiboekiko bateragarritasuna.

5. gaia.-Goi tentsioko energia hornidura. Larrialdietako hornidura lineak. Transformazio zentro baten egitura: ebakigailu, etengailu eta katigamenduak. Potentzia transformadoreak. Larrialdiko seinaleak transformadoreetan. Goi tentsioko maniobrak, arreta bereziak. Mantentze-lanetarako irizpide orokorrak. Zentral elektrikoetako, azpiestazioetako eta transformazio zentroetako baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko Erregelamendua, bai eta haien jarraibide tekniko osagarriak ere.

6. gaia.-Banaketarako instalazio elektrikoak: transformazio zentroak (TZ). Behe tentsioko banaketarako aireko eta lur azpiko sareak. Lotzeko instalazio elektrikoak. Kontagailuak. Argindarraren tarifazioa. Alderdi ekonomikoak. Potentzia faktorea. Potentzia faktorea hobetzea eta kondentsadoreen kalkulua. Neutroa eta masak lotzeko sistemak argindarra banatzeko sareetan. Beste ekipamendu eta osagai batzuk. Banaketarako instalazioak muntatu, lanean jarri eta jarduteko eta haien mantentze-lanetarako teknika eta eragiketak. Behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta jarraibide tekniko osagarriak, banaketarako instalazioei aplikatuak.

7. gaia.-Barnealdeetako instalazio elektrikoak: aginte-taula orokorra eta babesa. Oinarrizko zirkuitu elektrikoak barnealdeetan. Kanalizazioak eta eroaleak. Hargailuak eta mekanismoak. Lur-hargunea. Gaintentsioen eta gainintentsitateen aurkako babesak. Zeharkako kontaktuen aurkako babesak. Beste ekipamendu eta osagai batzuk. Barnealdeetako instalazio elektrikoak muntatu, lanean jarri eta jarduteko eta haien mantentze-lanetarako teknika eta eragiketak. Instalazioen dokumentazioa. Behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta jarraibide tekniko osagarriak, barnealdeetako instalazioei aplikatuak.

8. gaia.-Sartzea libre den lokaletako instalazioak. ITC-BT- 28.

8. gaia.-Su hartzeko eta/edo eztanda egiteko arriskua duten lokaletako instalazio elektrikoak. ITC-BT- 29.

10. gaia.-Helburu berezietarako instalazioak. Behe tentsiorako erregelamendu elektrotekniko eta jarraibide tekniko osagarri aplikatuak. Instalazio elektrikoetarako betebehar bereziak ebakuntza geletan eta aretoetan. ITC-BT- 38.

11. gaia.-Instalazio domotikoak: automata programagarria duten automatizazio sistemak, korronte eramaileen bidezkoak, haririk gabekoak eta beste sistema batzuk. Beste ekipamendu eta osagai batzuen azalpena. Instalazio domotikoak muntatu, lanean jarri eta jarduteko eta haien mantentze-lanetarako teknika eta eragiketak. Aplikatu beharreko arauak. ITC-BT- 51.

12. gaia.-Telekomunikazioetarako azpiegiturak eraikinetan (TAE): antenak, barreneko telefonia eta interkomunikazioa, sarreren eta segurtasunaren kontrola, sare digitalak. Mikroordenagailuak. Megafonia eta sonorizaziorako instalazioak. Kontsumorako tresna elektronikoak. Tresna ofimatikoak. Horrelako tresna eta instalazioak muntatu, lanean jarri eta jarduteko eta haien mantentze-lanetarako teknika eta eragiketak. Aplikatu beharreko arauak.

13. gaia.-Argindarra sortzea. Multzo sorgailuak. Multzo motorra, motak eta ezaugarriak. Multzo alternadorea, motak eta ezaugarriak. Larrialdiko multzo elektrogenoak. Froga eta mantentze-lanetarako protokoloak. Mantentze-lanen liburua. Instalazio osagarriak. ITC-BT-40. Etengabeko elikadura sistemak, motak eta funtzionamendua. Egoera nagusiak. Ekipamenduen azalpena. Ezaugarriak.

14. gaia.-Makina elektrikoak: makina elektrikoen motak. Transformadoreak, sorgailuak, motorrak. Makina elektrikoak muntatzea, lanean jartzea eta jardutea eta haien mantentze-lanak. Konexio sistema. Kontrol sistemak. Abiadura erregulatzea. Aplikatu beharreko arauak.

15. gaia.-Parametro elektrikoen neurriak. Argindarra neurtzeko ekipoak. Sailkapena, motak, konexio sistema eta funtzionamenduaren printzipioa.

16. gaia.-Argiztapenerako instalazioak: argia, izaera eta unitateak. Argi-iturri motak. Argiztapena kalkulatzea. Argiztapenaren aldagaiak neurtzeko teknikak. Unitateak.

17. gaia.-Barnealdeak argiztatzeko sistemak: motak eta ezaugarriak. Zuzeneko eta zeharkako argiztapenak. Argiztapen instalazioen eragimen energetikoa (VEEI). Errendimendua. Argiztapena kontrolatu eta erregulatzeko sistemak. Sentsoreak eta erregulagailuak. Argi naturalaren aprobetxamendua. Mantentzea eta zaintzea. Mantentze-lanen eragina errendimenduan. Argiztapen desegokiak eragindako arriskuen kontrako segurtasuna. Motak eta ezaugarriak. Instalazio sistemak. Eraikinaren Kode Teknikoa (HE-3, SU-1 eta SU-4 oinarrizko betebeharrak).

18. gaia.-Kanpoaldea argiztatzeko instalazioak: kale-argiak, apaindurako argiak, gaueko segurtasun eta zaintzarakoak, seinaleetarakoak, argizko iragarkiak eta beste argi batzuk. Kanpoko argiak egiaztatu, ikuskatu eta haien mantentze-lanak egitea eta dokumentu-erregistroa. Kaleko argien instalazioen eragimena eta kalifikazio energetikoa. Gutxieneko betebeharrak. Kalkulua. Erreferentzia baloreak. Etiketa energetikoa. 1890/2008 E.D.

19. gaia.-Eguzki instalazio fotovoltaikoak: eguzki instalazio fotovoltaikoen motak, bakartuak eta sareari lotuak. Ekipamendu eta osagaien azalpena. Eguzki instalazio fotovoltaikoak muntatu, lanean jarri eta jarduteko eta haien mantentze-lanetarako teknika eta eragiketak. Aplikatu beharreko arauak.

20. gaia.-Metagailuak: motak, eraikuntza eta ezaugarriak. Metagailu bateko karga. Metagailu bateko matxurak eta mantentze-lanak. Pila lehorrak.

21. gaia.-Jasogailuak. Jasogailu motak eta horien eskemak. Prest jartzea. Zerbitzuan jartzeko probak. Instalatzeko, lanean jartzeko eta funtzionatzeko baimena. Jarduera eta mantentze-lanak. Aldiroko ikuskapena. ITC-BT-32. Eraikinaren Kode Teknikoa (SU-2 oinarrizko eskakizuna). Jasogailuak harrapatzeak eragindako arriskuen kontrako segurtasuna. Jasogailuen araudia. Aplikazio esparrua. Jarraibide tekniko osagarriak.

22. gaia.-Uraren tratamendua edateko modukoa izateko. Uren arazketa. Tratamendu motak. Uren kalitatea neurtzeko indizeak. Instalazio eta ekipoen tipologia. Mantentze-lanak.

23. gaia.-Uraren hornidura eta hustuketa sareak eta instalazioak eraikinetan: motak. Ekipamenduak eta osagaiak, terminalak, osagarriak. Hornidura uraren kalitatea. Itzuleren aurkako babesa. Ura aurreztea. Ur instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. Lorategiak ureztatzeko instalazioak. Eraikinaren Kode Teknikoa (HS-4, HS-5 oinarrizko eskakizunak).

24. gaia.-Berokuntza eta ur beroa. Sortzeko bideak: galdarak eta erregai motak. Ur beroaren bidezko berokuntza: erradiadoreak, konbektoreak, zoru bero-emailea. Operazio tenperaturak, mugak. Hodi bakarreko sareak eta bi hodiko sareak. Erregulazio sistemak. Mantentze-lanetarako irizpide orokorrak. Makina gelak. Tximiniak, ke-hodiak. Energia aurreztu eta optimizatzeko sistemak. Eraikinaren Kode Teknikoa (HE-2 eskakizuna). Instalazio termikoen errendimendua.

25. gaia.-Aire girotua. Aire girotua erabiltzeko irizpideak. Erosotasun irizpideak. Aire egokituaren alderdi fisiologikoak. Tenperatura lehorra eta hezea, hezetasun erlatiboa eta absolutua. Ihintza puntua. Diagrama psikrometrikoa.

26. gaia.-Klimatizazio instalazioak: klimatizazio instalazio baten funtsezko eskema. Hozteko klimatizazioa eta berotzeko klimatizazioa. Berokuntza ponpak. Ziklo frigorifikoa. Beroa sortzea. Klimatizazio zentralizatua. Hozgailu hezeak eta lehorrak. Instalazio zentralizatu bateko klimatizagailu baten deskripzioa: iragazkiak, hotzaren eta beroaren bateriak, hezetzea. Energia berreskuratzekoak, motak. Hoztekoak, motak. Airearen tratamendua eremu kritikoetan. Ekipamendu autonomoak.

27. gaia.-Aire girotuaren arazoak laborategietan eta ebakuntza geletan. Aire girotuko instalazioetako hautatze eta segurtasun sistemak. Mantentze-lanetarako programak. UNE 100713 Araua. Airea girotzeko instalazioak ospitaleetan.

28. gaia.-Aire girotuaren banaketa lokaletan: banaketa ahoen tipologia. Airea banatzeko ahoei lotutako parametroak. Itzulerako erabiltzen den airea banatzeko ahoen ezaugarriak. Difusio motak. Airea banatzeko sareen kokagunea.

29. gaia.-Guneak egurastea. Modalitateak eta erabilerak. Naturala eta bortxatua. Banakakoa eta zentralizatua. Abantailak eta desabantailak. Lokal berezien aireberritzea (komunak, ordenagailu gelak, bulegoak eta abar).

30. gaia.-Berokuntza, klimatizazio eta ur bero sanitarioen instalazioetarako erregelamenduzko betebeharrak: mantentze-lanen kontzeptua. Legezko betebeharrak. Aldizkako gutxieneko egiaztapenak. Mantentze-lanen liburua. Titularra eta mantentzaile-konpontzailea. Eraikinetako instalazio termikoei buruzko Erregelamendua (RITE) eta jarraibide teknikoak.

31. gaia.-Eguzki instalazio termikoak: eguzki instalazio termikoen motak. Ur bero sanitarioa sortzeko, berokuntzarako eta hozkuntzarako eguzki instalazioak. Ekipamendu eta osagaien azalpena. Eguzki instalazio termikoak muntatu, lanean jarri, jardun eta mantentzeko lanak, doitze eta orekatzeko probak. Kontrol sistema. Aplikatu beharreko arauak.

32. gaia.-Eraikinetako ziurtapen energetikoa: eraikinen itxiturak, isolatzaileak, zubi termikoak, kondentsazio motak. Airearen iragazkortasuna eta infiltrazioak. Eraikinetako eskari energetikoaren mugak. Kalifikazio energetikoa. Aplikatzeko programa informatikoak. Etiketa energetikoa. Aplikatu beharreko arauak.

33. gaia.-865/2003 Errege Dekretua, Legionelosiari aurrea hartu eta kontrolatzeko irizpide higieniko-sanitarioak ezartzen dituena. Aplika daitezkeen autonomia eta toki arauak. UNE 100-030-IN Araua. Legionella instalazioetan ugaldu eta barreiatzeko kontrolerako eta prebentziorako gida.

34. gaia. -Gas erregaiak. Gasen errekuntza. Gasen botere kalorifikoa. Gas naturala eta GLP gasa. Gas kontsumoa. Erregailuak, motak eta ekipamendua. Hornidura sareak. Instalazio hartzaileak. Estazioak eta erregulazio ekipamenduak. Aparatuak, motak, potentziak eta horrelakoak hartzen dituzten lokalen konfigurazioa. Aireztapena. Prebentzio neurriak, betebeharrak eta segurtasun sistemak. Eraikinetako gas instalazioek bete beharreko araudia. Erregelamenduak. Aplikazio esparrua. Alderdi nagusiak. Tramitazio administratiboa.

35. gaia.-Erregai likidoak. Gasolioa. Ezaugarriak. Prebentzio neurriak eta segurtasun arloko betebeharrak. Erregaiak erabiltzen diren guneetako ezaugarriak. Segurtasunerako instalazioak eta prebentzio neurriak. Aplikatu beharreko arauak.

36. gaia.-Medikuntzako gasak. Oxigenoa: ezaugarriak, aplikazioak, prebentzio neurri bereziak hura maneiatu, biltegiratu eta sarean banatzeko. Aire konprimitua: ekoizpena, konpresore-multzoak, banaketa, sareak, aire medizinala, iragazkiak, zilindroen hornidura. Nitrogeno protoxidoa: ezaugarriak, aplikazioak, prebentzio neurri bereziak hura maneiatu, biltegiratu eta sarean banatzeko. Hutsa: aplikazioak, banaketa sareak, multzo hutsak. Medikuntzarako gasak arautzen dituen abenduaren 26ko 1800/2003 Errege Dekretua.

37. gaia.-Presiozko multzoen Erregelamendua, 2060/2008 Errege Dekretua, abenduaren 12koa. Aplikazio esparrua. Jarraibide tekniko osagarriak. Instalazioak legeztatzeko prozesua eta tramite administratiboak.

38. gaia.-Instalazioen mantentze-lan dekoratiboak. Pinturak eta bernizak. Hormen eta eraikuntzako beste elementu batzuen pintaketa (ateak eta abar). Motak eta ezaugarriak. Beste dekorazio elementu batzuk (gotelé, paper pintatua eta abar). Segurtasun baldintzak horrelako lanak egitean. Lan tresna eta erreminten erabilera, baliabide lagungarriak eta norbera eta jendea babesteko baliabideak.

39. gaia.-Zurgintza eta altzariak: mihiztatzea, ezaugarriak eta eraikuntza. Itsasgarrien aplikazioa. Azalen estaldura txapa eta xaflekin. Burdineria eta osagarriak jartzea. Sarrailagintza. Altzariak mugitu, kokatu, doitu eta finkatzeko lanak. Makinak eta erremintak. Prestaketa. Eragiketak.

40. gaia.-Igeltserotza: igertserotza obretako planoen, multzo-planoen eta xehetasun-planoen interpretazioa. Morteroak. Osagaiak. Aplikazio baterako dosifikazioa eta loditasun berariazkoak. Fabrikazioa. Metodoak. Lan tresnak, erremintak, makinak, baliabide osagarriak eta norbera eta jendea babesteko baliabideak. Zainketa eta mantentze-lanak.

41.gaia.-Zarata eta horren eragina ingurumenean. Ezaugarriak. Neurtzeko unitateak. Lanean duen eragina. Neurketak egiteko ekipamendua. Zarata kontrolatzeko metodoak. Eraikuntzaren Kode Teknikoa. DB-HR oinarrizko agiria. Zarataren aurkako babesa. Zarata eta bibrazioak eragiten dituzten jarduerek bete beharreko baldintza teknikoak. Aplika daitezkeen autonomia eta toki arauak.

42. gaia.-Laneko arriskuak. Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeari buruzko Legea: oinarrizko alderdiak eta hura garatzeko araudia. Instalazio elektrikoei, berokuntza eta gas instalazioei eta altueran lan egiteari lotutako arriskuak. Ekainaren 8ko 614/2001 Errege Dekretua, Langileen osasuna eta segurtasuna arrisku elektrikoen aurrean babesteko gutxieneko xedapenei buruzkoa.

43. gaia.-393/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, Larrialdi egoerak sortzen ahal dituzten jardueretan aritzen diren zentro, establezimendu eta egoitzen autobabesari buruzko Oinarrizko Araua onesten duena. Norbera babesteko plana eta haren prestaketa. Norbera babesteko planaren gutxieneko edukia.

44. gaia.-Suteak. Sutearen kimika. Suteen sailkapena. Erregaien ezaugarriak: sukoitasun mugak, ahalmen kalorifikoa, su hartzeko tenperatura eta berez su hartzekoa. Su hartzeko fokuak. Suaren hedadura. Ondorioak.

45. gaia.-Suteen aurkako neurriak: CTE. Oinarrizko agiria SI. Xedea eta aplikazioa. Konpartimentazioa, hustuketa eta seinaleztapena. Eraikuntza elementuen eta materialen jokaera sua dagoenean. Arrisku bereziko instalazio orokorrak eta lokalak. Suteetatik babesteko instalazioak, funtzionamenduaren printzipioa. Detektagailuak: motak. Zentralak: motak. Itzaltzeko sistemak. Eraikinetako sarbideak eta ingurua.

Oharra: gai guztiak bat etorriko dira deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarra duen legeriarekin.

Iragarkiaren kodea: F0916657