62. ALDIZKARIA - 2006ko maiatzaren 24a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

288/2006 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Produktu Kimikoen eta Farmaziako Espezialitateen Handizkako Merkataritza Mistoa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 48/2006).

Ikusirik Nafarroako Foru Komunitateko "Produktu Kimikoen eta Farmaziako Espezialitateen Handizkako Merkataritza Mistoa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboaren testua, negoziazio batzordeak sinatua (espediente zenbakia: 48/2006).

Gertakariak:

1. 2006ko martxoaren 27n sartu da departamentu honetan sektore horretarako lan hitzarmen kolektiboaren testua, 28 artikuluz, 3 eranskin gehigarriz eta 2 eranskinez (2005eko eta 2006ko lansarien taulak) osatua, sektoreko enpresaburuen elkartearen (ADEQUIN) eta UGT eta ELA sindikatuen ordezkariek osaturiko negoziazio batzordeak 2006ko otsailaren 9an sinatu eta onetsia.

2. Espediente honen izapidaketan, aplikatu beharreko lege eta erregelamenduen manuak bete dira.

Zuzenbideko oinarriak:

1. Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentu honek bere esku du lan hitzarmen kolektiboak erregistratu, gorde eta argitaratzea, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluan ezarrita dagoen bezala, eta hori, Lan zerbitzuak Estatuko Administraziotik Nafarroako Foru Komunitatera eskualdatzen dituen apirilaren 11ko 937/1986 Errege Dekretuarekin bat, bai eta irailaren 23ko 334/1996 Foru Dekretuarekin ere, Departamentu honi Estatutik transferitutako lan zerbitzuak esleitzen dizkionarekin, alegia.

2. Maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuaren bigarren artikuluak agintzen du Langileen Estatutuaren III. Tituluan ezarritakoaren arabera egindako hitzarmenak hitzarmen kolektiboen erregistroan inskribatu behar direla.

3. Hitzarmen kolektiboak gordetzea, erregistratu ondoren, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuaren eskumena da, zuzenbideko oinarrietako lehenbizikoan aipatutako manuen arabera.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 artikuluaren bidez eman dizkidaten eskurantzak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako "Produktu Kimikoen eta Farmaziako Espezialitateen Handizkako Merkataritza Mistoa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratzea (kodea: 3102105), Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak Erregistratu eta Gordetzeko Bulegoan horretarako bereziki prestaturik dagoen liburuan, eta bertako administrazio unitatean testua eta dokumentazioa gordetzea.

2. Ebazpen hau Hitzarmenen Erregistrora bidaltzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

3. Ebazpen honen berri ematea negoziazio batzordeari eta adieraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea agortzen eta honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal duela Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2006ko martxoaren 30ean._Lan zuzendari nagusia, José María Roig Aldasoro.

NAFARROAKO "PRODUKTU KIMIKOEN ETA FARMAZIAKO ESPEZIALITATEEN HANDIZKAKO MERKATARITZA MISTOA" SEKTORERAKO PROBINTZIAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA 2005., 2006. ETA 2007. URTEETARAKO

1. artikulua. Aplikazio eremua.

Hitzarmen honek droga, produktu kimiko eta farmaziako espezialitateen enpresa guztien lan harremanak arautuko ditu, bai eta handizkari horien xehekako salmenten atalak eta haien langileria ere, finkoa zein behin-behinekoa, salbu eta indarrean dagoen Langileen Estatutuaren 1. artikuluak 3. idatz-zatian baztertzen dituenak.

2. artikulua. Indarraldia.

Hitzarmenak indarra hartuko du, ondorio guztietarako, 2005eko urtarrilaren 1etik aitzina, eta hiru urteko iraupena izanen du, 2005eko urtarrilaren 1etik 2007ko abenduaren 31 arte. Langileen Estatutuaren 86.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, hitzarmen honen amaiera iragartzeko sinadura data hartuko da kontuan.

3. artikulua. Gehikuntza ekonomikoak zerbitzualdiengatik.

Merkataritzako Ordenantzaren 38. artikuluan aurreikusitakoaz aparte, langileek laurtekoak, mugarik gabeko kopuruan, kobratuko dituzte, hain zuzen ere, hitzarmen honen eraskinean heldu diren lansarien taulen gainean %5. Laurtekoa etenik gabe kontatuko da lanbide kategoriaz aldatu arren. Laurtekoak zehazteko, enpresan hasitako eguna hartuko da kontuan, ikastaldia kontatu gabe. Hala eta guztiz ere, 1979ko urtarrilaren 1az geroztik kontratatu diren ikastunei ikastaldia ere kontatuko zaie antzinatasunaren ondorioetarako.

4. artikulua. Baldintzarik hoberenak.

Hitzarmen honen baldintza ekonomiko guztiak, oro har eta urteko kopuruan, gutxieneko mailakotzat hartzen dira; beraz, gaur egun hainbat enpresatan finkatutako itun, klausula edo egoerek, baldintza hobeak inplikatzen dituztenek, bere horretan segituko dute orain arte eduki dituzten langileentzat.

5. artikulua. Probaldia.

Langileak enpresan lanean hastean proba gisan arituko direla ulertuko da, idatziz horrela agertzen bada. Probaldiaren iraupena alda daiteke bete beharreko lanpostuen arabera, eta ez da, inondik ere, ondoko eskalan finkatutako denbora baino luzeagoa izanen:

a) Urgazleak, morroiak, 20 urtetik goitiko kutxako laguntzailea, telefonistak, 25 urtetik beheitiko administrari-laguntzailea, lanbideko urgazlea eta ikastunak, 15 egun.

b) 25 urtetik goitiko administrari laguntzailea, lanbideko profesionala, saltzaileak, administrari-ofizialak, saltzaile bidaiariak, hilabete bat.

c) Biltegiburua, arduradunak, kontularia, hilabete bat.

d) Teknikari titulugabeak, hilabete bat.

e) Buruak eta goi mailako tituludunak, 6 hilabete.

Probaldian barna, enpresak eta langileak lan kontratua bertan behera uzten ahal dute aurreabisurako eperik jartzeke eta kalte-ordaina izateko eskubiderik gabe.

Probaldia amaitzen bada atzera egiterik izan gabe, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu eta lanean aritutako aldia langilearen antzinatasunerako kontatuko da.

Langilea aldi baterako ezintasun egoeran suertatzen bada probaldian, denbora tarte hori ez da probaldiaren barne hartuko, idatziz agerrarazten bada, betiere.

6. artikulua. Ordainsariak.

_2005erako ordainsariak:

Hitzarmeneko taulak hitzarmen honen eranskinean ageri dira eta 2004ko abenduaren 31n indarra zuten taulekin alderatuta %4,2 igo dira.

Prestakuntza kontratuetako soldatak hitzarmen honen eranskinetako tauletan agertutakoak izanen dira gutxienez, eta kontratu horiek 20 urtetik beheitikoentzat izanen dira.

_2006rako ordainsariak:

Hitzarmenaren taulak agiri honen eranskinean daude, eta ordainsarien igoera 2005eko egiazko KPIa gehi 0,5ekoa da (%3,7 %0,5 = %4,2).

_2007rako ordainsariak:

Ordainsarien taulek 2006ko egiazko KPIa gehi 0,5 punturen igoera izanen dute.

7. artikulua. Aparteko orduak eta gaueko lanaren plusa.

A._Langileen Estatutuaren 35. artikuluaren arabera, aparteko orduen balioa ezin da ordu arruntarena baino baxuagoa izan. Era berean eta aldeak ados jarririk, aparteko orduak konpentsatzen ahal dira denbora bereko atsedenaldi ordainduak hartuz.

Kontrakoa hitzartu ezik, aparteko orduak ordu arruntak baino %75 gehiagoko balioa izanen du.

B._Langileen Estatutuaren 36. artikuluari jarraituz, eta lana, berez, gauez egin beharrekoa dela eta, soldata horren arabera jartzen denean izan ezik, gaueko lanagatik %25 gehiago ordainduko da lanordu arruntaren gainetik.

8. artikulua. Aparteko eskersariak.

Uztaileko eta Eguberrietako aparteko eskersariak hilabeteko soldatakoak izanen dira, hots, egiazko ordainsari osoa.

9. artikulua. Salmentetan eta irabazietan partea izatea.

Salmentekin lotutako eskersariak ez dira hitzarmen honen tauletako hilabete bateko soldata baino txikiagoak izanen, antzinatasunari dagozkion aldian aldiko igoerak erantsita.

Gainera, enpresek hamabost eguneko egiazko soldata ordainduko die langileei "irabazietan partea izatea" kontzeptuan, zeina oporren garaian ordainduko baita.

10. artikulua. Oporrak.

Hitzarmen honen eraginpeko langileek urtero hogeita hamar egun naturaleko oporrak izanen dituzte, apiriletik urrira bitarte hartzekoak, ondotik adierazten diren salbuespenekin.

_Hamar urteko antzinatasuna eta hamabost urtetik beheitikoa duten langileek hogeita bost laneguneko oporrak izanen dituzte. Nolanahi ere, langileei aurreko idatz-zatian ezarritako hogeita hamar egun naturalak bermatzen zaizkie.

_Hamabost urte edo gehiagoko antzinatasuna duten langileek hogeita hamar laneguneko oporrak izanen dituzte.

_Kontrako itunik ez den bitartean, oporrak bi alditan soilik zati daitezke.

_Aldi baterako ezintasun eta amatasun egoerek sorrarazitako baja oporrak hasitakoan ematen baldin bada, langileak eskubidea izanen du aldi baterako ezintasun edo amatasun egoeran emandako baja egunak opor egun gisa errekuperatzeko. Eskubide hori urte naturalaren barrenean erabili beharko da, hau da, urte horretako abenduaren 31 arte, eta enpresako zuzendaritzak eta langileak adostu beharko dute.

11. artikulua. Zaindariaren eguna.

Azaroaren 15ean, San Alberto Handia, (jaiegun bada) edo bestela hurbilen dagoen jaiegun edo igandean ospatuko da jarduera honen zaindariaren eguna, talde honexek antolatutako ekintzekin, eta langileek aparteko lansaria kobratuko dute, egiazko soldatako egun bati dagokiona.

12. artikulua. Lanaldia.

Orokorrean eta Langileen Estatutuaren 34-2 artikuluaren 3. idatz-zatian xedatutakoari jarraikiz, 2006. urterako benetako 1752 orduko lanaldia ezarri da, hala lanaldi etengabean nola zatituan.

2007. urterako, benetako 1.744 orduko lanaldia ezarri da.

Dekretu bidez ezarritako jaiegun ofizialak ez dira lanegun gisa kontatuko.

Lanaldia ezarri da baina langileei errespetatuko zaizkie izan ditzaketen baldintza hobeak, hots, urteko kopururako arestian adierazitakotik beheitiko benetako lanaldiak.

Hitzarmen honen indarraldian, asteko atsedenaldia larunbat arratsaldean eta igandean hartuko da, aldeek beste zerbait adosten ez badute.

13. artikulua. Fideltasun saria.

Enpresan 25 urte egitean, hitzarmen honen eraginpeko langile guztiek aparteko paga bana kobratuko dute, zeina antzinatasun hori betetzean daukaten egiazko soldataren hilabete bateko soldatari baitagokio.

14. artikulua. Erretiro saria.

Legez ezarritako erretiroa hartzen duten langileek diru kopuru hauek jasoko dituzte saritzat:

_60 urtetan, egiazko soldataren 4 hilabeteko soldata.

_61 urtetan, egiazko soldataren 4 hilabeteko soldata.

_62 urtetan, egiazko soldataren 3 hilabeteko soldata.

_63 urtetan, egiazko soldataren 2 hilabeteko soldata.

_64 urtetan, egiazko soldataren 1,5 hilabeteko soldata.

_65 urtetan, egiazko soldataren hilabete bateko soldata.

15. artikulua. Eritasunaren edo laneko istripuaren osagarria.

Lanerako aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile guztiek, hala eritasunaren nola laneko istripuaren ondorioz, egoera horretan dirauten bitartean lanean ari balira bezala kobratuko dute; beraz, enpresen kontura izanen da Gizarte Segurantzak ematen duen kalte-ordainaren eta ordainsari osoaren arteko diferentzia.

Haurdunaldiko arriskuagatik lan kontratua eteten denean, Laneko Arriskuei Aurrea hartzeari buruzko azaroaren 8ko 31/95 Legearen 26. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan aurreikusitako moduan, enpresak egiazko soldataren %100erainoko kopuru osagarria ordainduko du lehenbiziko baja-egunetik etenaldia amaitzen den egunera arte.

16. artikulua. Toxikotasun plusa.

Lan toxikoetan edo nekagarrietan diharduten langileek, indarra duten arauei jarraikiz, oinarrizko soldataren %25 gehiago kobratuko dute toxikotasun plus gisa.

17. artikulua. Lizentzia ordainduak.

Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak bere 37. artikuluan orokorrean ezartzen dituen lizentziez gainera, hitzarmen honen eraginpeko langileek lizentzia ordaindu hauek izanen dituzte:

a) Ezkontzagatik: 17 egun natural. Langilea oporraldian ezkontzen bada, egun horiek ezkontzagatik dagozkion lizentziari erantsiko zaizkio.

b) Semea edo alabaren jaiotza edo adopzioa: 3 lanegun.

c) Ezkontidearen eta seme-alaben heriotza: 5 lanegun.

d) Ezkontidearen, gurasoen, aitaginarreba-amaginarreben, seme-alaben, suhi-errainen, anai-arreben eta koinatu-koinaten eritasuna, ospitaleratu beharrekoa: 2 egun natural. 75 km baino gehiago egin behar izanez gero, 2 egun natural gehiago.

e) Ezkontidearen, gurasoen edo anai-arreben eritasun egiaztatua: egun natural bat.

f) Gurasoen, anai-arreben, aiton-amonen, koinatu-koinaten eta aitaginarreba-amaginarreben heriotza: 2 egun natural.

g) 75 km baino gehiago egin behar izanez gero, 2 egun natural gehiago.

h) Ohiko bizilekuz aldatzeko: egun natural bat.

i) Anai-arreben, guraso zein seme-alaben, lehengusu propio eta koinatu-koinaten ezkontza: egun natural bat.

j) Eginbehar publiko bat, behar bezala justifikatua, betetzeko behar-beharrezkoa den denbora.

k) Odol bereko edo ezkontzako lehen mailako ahaideen kirurgia nagusi anbulatorioa: egun bat, medikuntza zerbitzuek aldez aurretik justifikaturik.

b), c) eta d) idatz-zatiei dagokienez, langileak egin beharreko bidaia 75 km-tik goitikoa izanez gero, lizentzia 2 egun gehiago luzatuko zaio.

Izatezko bikoteak, artikulu honen ondorioetarako, ezkontideekin parekatuko dira, bikoteek elkarrekin bizitzen urtebete baino gehiago badaramate eta bizikidetza udalak luzatutako ziurtagiriaren bidez justifikatzen badute.

Artikulu honetan aurreikusi ez den orotan Langileen Estatutuan ezarritakoa beteko da.

18. artikulua. Lan-bizitza eta familiakoa ongi uztartzea.

Langileek eguneko lanaldiaren murrizketa eskatzen ahalko diote enpresari baldin eta legepeko zaintza zuzenean adin txikikoren bat badute, eta Langileen Estatutuaren 37.5 artikuluan ezarritako epea luzatzen ahalko dute adi txikikoak 10 urte bete arte.

19. artikulua. Eszedentziak.

Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duten langileek eskubidea dute borondatezko eszedentzia izateko, bi urterako gutxienez eta bosterako gehienez. Eskubide horretaz berriro balia daiteke langile bera, aurreko eszedentzia bukatu eta lau urte igaro eta gero.

Borondateko eszedentzia urtebete bitartekoa baldin bada, langileak eskubidea izanen du bere lanpostuaren erreserba edukitzeko.

Borondatezko eszedentzia amaitzear dagoenean, langileak lanera itzultzeko eskatuko du 15 egun lehenago, gutxienez.

Artikulu honetan bildu ez den orotan, indarra duen Langileen Estatutuaren 46. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

20. artikulua. Segurtasuna eta higienea.

Enpresak behartuak daude behar diren neurriak hartzera, enpresaren zerbitzuko langileen bizimoduan, integritatean eta osasunean eragina izan dezaketen arriskuen prebentzioaren antolakuntza ahalik eta hoberena eta guztiz eraginkorra izan dadin. Horretarako, Segurtasun eta Higienearen Ordenantzako xedapenak, aplikatzekoak direnak, beteko dira.

Enpresak behartuak daude langileei urtean bina toalla ematera, batbederak erabiltzeko. Esku oihalak garbitzeaz langilea bera arduratuko da.

21. artikulua. Aseguruen poliza.

Hitzarmen honen eraginpeko enpresek istripuaren ondoriozko Bizi Aseguruaren eta Erabateko Baliaezintasun Aseguruaren poliza kontratatuko dute beren kontura; hogeita lau mila eurokoa (24.000 euro) istripuaren ondoriozko heriotzaren kasuan eta hogeita hamar mila eurokoa (30.000 euro) erabateko baliaezintasunaren kasuan.

Sinatzen den polizak ez du inondik ere bere gain hartuko sinatu zein indarra hartzeko eguna baino lehen gertatutako istripuen ondorioak.

Kapital aseguratuek 2006ko ekainaren 30etik aitzina izanen dituzte handitzeko ondorioak.

22. artikulua. Osasun azterketa.

Hitzarmen honen eraginpeko enpresek dagokion erakundeari eskatuko diote langile guztientzako osasun azterketak aldian-aldian egin daitezen. Azterketak egiteko txandak ere finkatuko dira.

Edozein modutan ere, ukitutako enpresek osasun azterketak bultzatuko dituzte, urtean behin bederen langile bakoitzari azterketa bat egin dakion.

23. artikulua. Laneko arropa.

Hitzarmen honen eraginpeko langile guztiei enpresak uniformeak eta bestelako jantziak emanen dizkie, nahitaez, lan tresna gisa, jarduera ezberdinetan erabili eta gomendatu ohi direnak, eskularruak barne, lanerako beharrezkoak direnean.

Laneko jantzi horiek enpresaren eta langilearen arteko lan harremana hasten denean emanen dira, urtean bi, urtez urte berrituko direnak, komeni den eran, edo jantzien erdiak behinik behin.

Gidariei, halaber, uretik eta hotzetik babesteko jantzi egokiak ere emanen zaizkie.

24. artikulua. Erretiro aurreratua.

Hitzarmen hau sinatu duten aldeek aztertu dute zer-nolako ondorio onuragarriak sortzen ahal dituen, alde batetik, enplegurako erretiro sistema bat ezartzeak, izan ere horren bidez langileei aukera ematen zaie 64 urte betetzean erretiratzeko, eskubide pasiboen %100ekoarekin, eta bestetik, enpresek Enplegu Bulegoetan erregistratutako langabetuak kontratatzeak, 1194/85 Errege Dekretuan agindutakoaren arabera.

Errelebo kontratua.

Hitzarmen honen eraginpeko enpresek eta langileek errelebo kontratuak sinatzen ahal dituzte, indarra duen legerian ezarritako moduan eta baldintzetan. Ordezko langile hori plantillako langile finko bihurtuko da besteak erretiro osoa hartutakoan, eta hori guztia indarra duen Langileen Estatutuaren 12. artikuluko 6. idatz-zatiaren edo haren ordez ematen diren xedapenen itzalpean eginen da.

Erretiro partzial aurreratua.

Langileen esku dago 60 urtetik aitzinera erretiro partziala hartzeko erabakia hartzea.

Enpresak du, ordea, erretiro sistema honetan sartzen diren langileen lanaldia antolatzeko ahalmena.

Aipatu diren arauak soilik aplikatuko dira, erretiro partzial aurreratua eta ordezkotza kontratua gaur egun arautzen dituzten xedapenek indarrean dirauten bitartean.

25. artikulua. Eskubide sindikalak.

1) Enpresa batzordeko kideek edo langileen ordezkariek ordu sindikalak kide batentzat edo batzuentzat, osorik edo partzialki, metatzen ahal dituzte, arau hauek betez:

a) Legez hautatutako langileen ordezkari guztienak biltzen ahal dira, ados jarrita, betiere.

b) Erabiltzen ahal diren ordu guztiak, legezko ordezkariei dagozkienak, metatzen ahal dira (%100) eta denak batu ordu horiek biltzen dituen langileak berak aitortuak dituenekin.

c) Aipatu metatzea egin ahal izateko, ordezkari emaileak bere borondatea agerraraziko du idatziz, ordu horiek beste ordezkari batengan metatzeko.

2) 6 langile baino gutxiagoko enpresetan, ordezkari bat hautatzen ahal da, indarra duten legezko arauei jarraikiz, eta karguaren eginkizunak eta bermeak izateaz gainera, 8 orduko lizentzia izanen du hilero.

3) Hitzarmen honen eraginpeko enpresek sindikatuak onartzen dituzte eta sindikatuek, enpresa barnean ekintza sindikala eraginkorragoa izan dadin, eskubide hauek izanen dituzte:

a) Lan edo sindikatu arloko intereseko argitalpenak banatzea, propaganda egitea eta kuotak kobratzea lantokietan, lanalditik kanpo eta sindikatuek enpresan dituzten kideen bitartez.

b) Iragarki-ohola edukitzea, zeinetan paratzen ahal baitituzte interesgarriak iruditzen zaizkien lan edo sindikatu arloko agiriak, beren erantzukizunpean eta aldez aurretik enpresako zuzendaritzari jakinarazita zein den paratu nahi diren agirien edukia edo horien kopia emanda.

26. artikulua. Aldi baterako laneko enpresak.

Hitzarmen kolektibo honen eraginpeko enpresek kasu hauetan ezin izanen dute langileak lagatzeko kontraturik egin:

A._Greban dauden langileak ordezteko.

B._Erregelamenduz ezarri bezala, segurtasunerako edo osasunerako bereziki arriskutsuak diren jardueretan edo lanetan aritzeko.

C._Enpresa erabiltzaileak bete nahi dituen lanpostuak aurreko 12 hilabeteetan amortizatu baditu bide hauek erabiliz: bidegabeko kaleratzea, Langileen Estatutuaren 52.c. artikuluan araututako kaleratze objetiboa, kaleratze kolektiboa edo kontratuaren amaiera enpresak klausularen bat bete ez izanaren ondorioz.

D._Agintea edo konfiantza edo goi mailako zuzendaritzako kontratuak inplikatzen dituzten lanpostuak betetzeko.

E._Aldi baterako laneko enpresa batekin kontratu bat egin aitzin, enpresak behartuak daude langileen ordezkariei ondokoen berri ematera:

_Aldi baterako laneko enpresaren izena.

_Egin beharreko lana eta langile kopurua.

_Kontratuaren iraupena eta langileen lanaldia.

_Kontratuaren kostua.

Langileak lagatzeko kontratua idatziz formalizatuko da, beti, eta era horretako kontratuak bakarrik eginen dira hitzarmen honetan bildu xedapen guztiak, lansariei buruzkoak barne, beren langileekin betetzen dituzten enpresekin.

Klausula honetan aurreikusi gabeko guztian, 14/94 Legean eta 4/1995 Errege Dekretuan nahiz haiek ordezka ditzaketen xedapenetan xedatutakoari jarraituko zaio.

27. artikulua. Laneko segurtasuna eta osasuna.

Hitzarmen honen aplikazio eremuak bildu enpresaburu eta langileek hitz ematen dute langileen segurtasuna eta osasuna sustatzeko, nola eta lanaren ondoriozko arriskuen prebentziorako behar diren neurriak hartuz eta behar diren jarduerak garatuz.

a) Informazioa: Laneko Arriskuen Prebentziorako Legean, azaroaren 8ko 31/95 Legea, ezarritako babestu beharra betetzeko, enpresaburuak neurri egokiak hartuko ditu ondoko gaiak direla eta, langileek behar diren argibideak izan ditzaten:

_Lanean diren arriskuak langileen segurtasun eta osasunerako.

_Arriskuei aurre egiteko aplika daitezkeen babes-neurriak eta jarduerak.

_Larrialdietarako neurriak.

b) Prestakuntza: babesa eman beharra betez, enpresaburuak bermatu beharko du langile bakoitzari prebentzio arloko informazio teorikoa eta praktikoa helduko zaiola, behar adina eta egokia, hala kontratazioa egitean nola eginkizunetan aldaketak egitean edo teknologia berriak sartzen direnean.

c) Parte hartzea eta ordezkaritza: langileek eskubidea dute enpresan laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten gaietan parte hartzeko.

28. artikulua. Lanbide prestakuntza.

a) Enpresek beren langileriaren lanbide heziketa sustatuko dute; horretarako ordezkari sindikalen eta enpresaren artean aztertuko dituzte prestakuntza jarraituaren arloko beharrak eta enpresa planak prestatzen ahal dituzte, bai eta sektoreka egin daitezkeen plan bateratuetan parte hartu ere.

b) Eginahalak eginen dira prestakuntza lanorduetan emateko.

c) Titulu akademikoa edo profesionala eskuratzeko ikasketak egiten dituzten langileek eskubidea izanen dute lanpostuaren erreserba dakarren eszedentzia hartzeko.

Batzorde misto paritarioa.

Hitzarmen honen aplikazioan sor daitezkeen zalantzak argitze aldera eta 5. artikuluaren B idatz-zatian aurreikusitako soldata igoerak ezartzeko, batzorde paritario bat izendatu da, honela osatua: hitzarmena sinatu duten sindikatu bakoitzeko eta enpresaburuen elkarte bakoitzeko ordezkari bana.

Langileen Estatutuaren 82. artikulua betez, batzorde horrek berak erabakiko du, hala egokitzen bada, enpresa batzuetan hitzarmen honek aurreikusitako soldata baldintzak ez aplikatzea, baldin eta aplikazioaren ondorioz haien egonkortasun ekonomikoa kaltetua gerta badaiteke.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

A) Hitzarmen honek aurreikusi ez duen orotan, Langileen Estatutuan eta harekin bat heldu diren xedapenetan ezarritakoari jarraituko zaio.

B) Hitzarmen honetan ezarritako hobekuntza ekonomikoak eta lanekoak, eta orobat, geroan ezartzen diren borondatezko hobekuntzak, konpentsatu eta irentsiko dira ahal den neurrian, urteko konputuaren arabera, etorkizunean legezko xedapenen bidez ezar daitezkeen edozein motatako igoera edo hobekuntzekin.

I. ERANSKINA

2005eko lansarien taulak

Zuzendari teknikoa 1.685.17

Langileriaren burua 1.354,46

Salmenten burua 1.354,46

Erosketen burua 1.354,46

Arduradun nagusia 1.354,46

Administrarien burua 1.435,23

Biltegiko burua 1.156,28

Sukurtsaleko burua 1.072,90

Kontularia 1.017,30

Biltegiko Ataleko burua 1.017,30

Establezimenduko arduraduna 1.017,30

Saltzaile bidaiaria 1.017,30

Saltzailea 972,35

Administrari-ofiziala 1.017,30

Saltzaile nagusia 1.017,30

Lanbideko profesionala 936,31

Administrari laguntzailea. 25 urtetik goitikoa 936,31

Urgazleak 891,30

Mutilak 891,30

20 urtetik goitiko kutxako laguntzailea 891,30

Telefonistak 891,30

Administrari laguntzailea. 25 urtetik beheitikoa 891,30

Lanbideko urgazlea. 891,30

Prestakuntza kontratua, 1. urtekoa 576,87

Prestakuntza kontratua, 2. urtekoa 635,22

2. ERANSKINA

2006ko lansarien taulak

Zuzendari teknikoa 1.755,95

Langileriaren burua 1.411,35

Salmenten burua 1.411,35

Erosketen burua 1.411,35

Arduradun nagusia 1.411,35

Administrarien burua 1.495,51

Biltegiko burua 1.204,84

Sukurtsaleko burua 1.117,96

Kontularia 1.060,03

Biltegiko Ataleko burua 1.060,03

Establezimenduko arduraduna 1.060,03

Saltzaile bidaiaria 1.060,03

Saltzailea 1.013,19

Administrari-ofiziala 1.060,03

Saltzaile nagusia 1.060,03

Lanbideko profesionala 975,63

Administrari laguntzailea. 25 urtetik goitikoa 975,63

Urgazleak 928,73

Mutilak 928,73

20 urtetik goitiko kutxako laguntzailea 928,73

Telefonistak 928,73

Administrari laguntzailea. 25 urtetik beheitikoa 928,73

Lanbideko urgazlea. 928,73

Prestakuntza kontratua, 1. urtekoa 601,10

Prestakuntza kontratua, 2. urtekoa 661,90

Iragarkiaren kodea: F0606686