78. ALDIZKARIA - 1996ko ekainaren 28a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

9/1996 FORU LEGEA, ekainaren 17koa, Nafarroako naturguneei buruzkoa.

Nafarroako Gobernuko Lehendakaria Naizen Honek

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak honako hau onetsi duela

NAFARROAKO NATURGUNEEI BURUZKO FORU LEGEA

ZIOEN ADIERAZPENA

Nafarroako Foru Komunitateak, bere foru eraentzaren kariaz eta Estatuko oinarrizko legeriarekin bat, eskumen esklusiboa du naturgune babestuen gainean. Horrela onartzen dio Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 50.1 d) artikuluak.

Naturguneei dagokienez, lurraldea babestu eta erabiltzeko Eskualdeko Hirigintza Arauei buruzko apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legea izan zen Nafarroan eman zen lehenbiziko lege-arauteria osatua eta berariazkoa. Lege horretan, Erreserba Integralak, Natur Erreserbak, Lekune Naturalak, Aisialdiko Eremu Naturalak eta Parke Naturalak arautu ziren bai eta hiru Erreserba Integral eta hogeita hemezortzi Natur Erreserba sortu ere.

Horren ondotik, Estatuak Naturgune aferetan oinarrizko legeria eman du, eta Naturguneak eta Basa Flora eta Fauna Kontserbatzeari buruzko martxoaren 27ko 4/1989 Legean gorpuztu da.

Orobat, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruz eman berria den uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legeak orain arteko arauteriaren ordez lurzoru ez-urbanizagarriaren kategoriak ezartzen dituenean, aipatzen du naturguneen antolamenduak bere legeria propioa izanen duela, eta hamargarren Xedapen Iragankorrak Nafarroako Naturguneei buruzko Foru Legea berehala aldarrikatuko dela iragartzen du.

Orain aldarrikatzen den Nafarroako Naturguneei buruzko Foru Legeak bi xede betetzen ditu: alde batetik, Nafarroari eremu juridiko propioa ematen dio, naturaren balore babesgarriak gordetzen dituzten alderdiak babestu, kontserbatu eta hobetzeko. Eremu juridiko hori Estatuko oinarrizko legerian ezarritakoari jarraikiz gauzatzen da, hau da, bere baitan biltzen ditu Estatuak 1989an emandako Legearen eta Europako Batasunak ingurugiroari buruz emandako Jarraibideen naturgune kategoriak eta plangintzarako baliabideak. Jarraibideetan, natur habitat-ak kontserbatzeari buruzko maiatzaren 21eko 92/43 jarraibidea azpimarratu behar da bereziki, 1994 urtearen erditik aurrera aplikatzen ahal dena. Eta beste aldetik, Foru Lege honek naturguneei buruzko arauteria elkartu eta armonizatzen du Foru Komunitateak hondar urteetan lurraldearen antolamendu, hirigintza eta ingurugiroaren alorretan aldarrikatu dituen legeen sare zabalarekin, batez ere Basa Fauna eta bere Habitatak Babestu eta Kudeatzeari buruzko Foru Legearekin, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearekin eta Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko Foru Legearekin.

Nafarroako Naturguneak sailkatzean, lurraldea babestu eta erabiltzeko Eskualdeko Hirigintza Arauei buruzko Foru Legeak ezartzen dituen kategoria berberak mantentzen ditu eta naturguneen katalogoaren barrenean, Estatuko oinarrizko arauteriatik harturik, monumentu naturalak eta Paisaia Babestuak ere sartzen ditu. Bestelako kategoria batzuk, Basa Fauna Babesteko Eremuak eta giza eraginik gabe Kontserbatzeko Oihan Eremuak kasu, faunari edo oihan garapenari buruzko legeetan ezarritakoari egokituko zaizkio.

Naturgune mota bakoitzerako, Foru Legeak iharduera eta erabilera baimenduak, baimengarriak eta debekatuak zerrendatzen ditu, Nafarroako lurzoru ez-urbanizagarria arautzen duen lege araubidearekin bat etorriz. Gainera, lege araubidea osatzeko asmotan, Foru Legeak Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria eskatzen du Erreserben eta Lekuneen kasuan, eta Natur Baliabideak Antolatzeko Plana, Parke Naturalen kasuan, horiei dagozkien zehaztapenak emanez.

Izan ere, Natur Baliabideak Antolatzeko Planak tramitatu eta Parke Naturalak proposatzeko zein Aisialdiko Eremu Naturalak, Monumentu Naturalak eta Paisaia Babestuak deklaratzeko ahalmena, udalei eta kide diren udalen herrilurretako ondarea kudeatzeko tradiziozko Elkarteei ematea da Foru Legearen alderdi nabarmenetako bat.

Naturguneen kudeaketa Foru Komunitateari edo Toki Entitateei dagokie, nork deklaratu eta harexek, edo eta Toki Entitateei legez kudeaketa beraiei eman zaienean. Lehenbiziko kasuan, Nafarroako Gobernuak bidea eman behar du, bai eta bultzatu behar ere, Toki Entitateek parte har dezaten, eta kudeaketa organoei hainbat ahalmen administratibo delegatzen ahal dizkie. Naturguneen kudeaketaren osagarri gisa, naturgune bakoitzean kudeatzeko eskumena duen Administrazio Publikoak lehenik erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideaz baliatzeko ahalmena du ondasun eta eskubideak dirubidez eskualdatzen diren transmisioetan, bai eta erabilera kontsolidatuei eta tradiziozkoei muga berezi eta eraginkorrak paratzeagatik eman beharreko kalteordainen araubidea ezartzeko ahalmena ere.

Naturguneetan ingurugiroaren gaineko legezkotasuna behar bezala babesteko asmotan, Foru Legeak ahalmenak ematen dizkie Administrazio Publikoei behar den baimen edo lizentzia administratiborik gabe eragiten diren iharduerak geldiarazteko, Foru Legearen kontrako arau-hauste administratiboak zehazteko eta ingurunean izandako aldaketak lehengoratzeko edo, ezinezko bada, Naturarekin bat egiteko ahalik eta modu egokienean uzteko.

Foru Legeak, azken Kapituluan, bere garapenerako beharrezko diren neurri ekonomikoak ezartzen ditu eta, horiek, islada izan beharko dute Nafarroako Aurrekontu Orokorretan.

Foru Legeak ezarriko du, Naturguneak eta Basa Fauna eta Flora Kontserbatzeari buruzko martxoaren 27ko 4/1989 Legeko 18.1 artikuluak esaten duena garatuz, Foru Legearen bidez aldarrikatu ziren naturguneen bazter-eremuen muga, halako bazter-eremurik behar duten naturguneen kasuetan. Mugatze hau Erreserba Integralei eta Natur Erreserbei dagokie.

Hainbat arrazoi dela kausa, Erreserba guztiek ez dute, bere ingurumari osoan edo zati batean, babespeneko bazter-eremurik. Bestetik, halakorik sortzeak eta mugatzeak irizpide arrazional, tekniko eta lojikoei egin behar diete men, halakorik sortzen denean naturgunetik hurbil egiten ahal diren iharduerak eta erabilerak gogor mugatzen dituztelako.

Hau honela, ez da beharrezkoa ikusten inguruko babes-eremurik ezartzea ondoren aipatzen diren Erreserbetan, eta bertan adierazten diren arrazoiengatik:

-Lizardoiako Erreserba Integrala (EI-1). Erreserba hau zedarritu zenean lortu nahi zen helburua 20 hektareako pagadi eta izei klimatikoa zaintzea zen; Erreserba zedarritzerakoan inguruko babes-eremu nahikorik ezarri zen, eta egun Erreserba horrek 64 hektarea dauzka.

-Ukerdiko Erreserba Integrala (EI-2). Larrako Natur Erreserbaren barruan dago, eta berau da inguruko babes-eremu gisa hartzen dena.

-Labiagako Natur Erreserba (NE-1). Zedarritzearen helburua zen bertako fosilen aztarnategiak gordetzea, eta horren kariaz Erreserba zedarritu zen garaian aztarnategien inguruko babes-eremua ezarri zen, eta horrela bermatu da aztarnategien zaintzea.

-Lantzeko Basajaun Etxea Leizeko Natur Erreserba (NE-5). Lurrazpiko aragonitoen leizea zen zaintzeko ondasuna, eta horretarako zainketarik eraginkorrena leizera sartzea kontrolatzea da; egun itxirik dago.

-Arbaiungo Arroilako Natur Erreserba (NE-16). Zedarritu zenean Nafarroako Foru Diputazioak bere garaian aldarrikatu zuen Erreserba biologikoaren mugak begiratu ziren, bertako ekosistema zaintzeko asmoz, eta, batez ere, harkaitzetako hegaztiak. 1987an 1.164 hektareako naturgune aldarrikatu zenean, beraz, bazeukan inguruko babes-eremu nahikorik.

Gainerako Erreserba Integral eta Natur Erreserbentzat beren zainketa bermatzeko adina tamaineko inguruko babes-eremua zedarritzen da, muga fisiko nabarmenak segituz (kotak, lursailen mugak, bideak, ibaiak, azpiegiturak...) edo mantenduz, orokorrean, Nafarroako Gobernuak aurretik onarturiko Foru Dekretuek finkatzen dituzten mugak.

Aipamen berezia behar dute Iñarbeko arroilako (NE-9), Txintxurreneako Potxeko (NE-10) eta Gazteluko arroilako (NE-11) natur erreserben babespeko bazter-eremuen zedarritzea, gai honek Itoizeko urtegia eraikitzeko hartu duen garrantzia dela bide. Hiru Erreserba hauetan, gainerako arroiletan bezala, naturgune aldarrikatzen direnean lortu nahi den helburua beren baitan habia egiten duten hegazti harkaiztarren taldeak zaintzea da. Hau honela, bere garaian egin zen Erreserben zedarritzea lortu nahi den helburua lortzeko -hegazti horien hazitegiak babestea, alegia- nahikoa dela kontsidera daiteke. Alabaina, habietatik hurbileko goi aldeko babes-eremua zedarritzea egoki jo izan da gaur egun, zeren eta, urtegia bukatu eta martxan hasten delarik, urtegiko ur-geruza bera izango baita habiak zaintzeko babesik eraginkorrena, "de facto" galaraziko baitu harkaitzetako oinarritik gora igoz habi-lekuetara iristea.

ATARIKO KAPITULUA

1. artikulua. Foru Legearen xedea.

1. Foru Lege honek xedea du Nafarroako Naturguneak arautzea, haien babespena, kontserbazioa, berritzea eta hobekuntza bermatzeko, eta Nafarroako Naturguneen Sarea sortzeko.

2. Foru Lege honen ondorioetarako, Naturguneak dira Nafarroako Foru Komunitatearen lurraldean halaxe deklaratuak izan eta izango diren lurrak, Foru Komunitateak berak edo toki entitate eskudunek deklaratu ere, interes bereziko ekosistemak edo balore natural nabarmenak biltzen dituztelakoz.

2. artikulua. Printzipio nagusiak.

1. Nafarroako Administrazio Publikoek, euren eskumenen esparruan, Foru Lege honen 1. artikuluan aipatutako xedeetara moldatuko dute beren iharduera.

2. Naturguneen kudeaketa beren gain duten Administrazioek ondoko printzipio hauetara moldatuko dute kudeaketa hori:

a) Oinarrizko prozesu ekologikoak mantendu eta bizi-sistemak kontserbatzea.

b) Aniztasun genetikoa zaintzea.

c) Natur baliabideak taxuz erabiltzea, espezie eta ekosistemen etengabeko aprobetxamendua eta haien berritzea eta hobekuntza bermatuz, eta ukitutako biztanleriaren garapen sozioekonomikoa sustatuz.

d) Ekosistema naturalen eta paisaiaren aniztasuna, berezitasuna eta edertasuna zaintzea.

I. KAPITULUA

Naturgune motak eta babespen araubidea

1. SEKZIOA

Motak, definizioa eta deklaratzeko prozedura

3. artikulua. Naturguneen motak eta definizioak.

1. Naturguneak ondoko kategoria hauetako batean sailkatuko dira:

A) Erreserba Integralak.

Erreserba Integralak zabalera txikiko guneak dira aparteko interes ekologikoa dutenak. Halaxe deklaratzen dira barrenean biltzen dituzten ekosistemen multzoa oso-osorik zaintzeko eta haien suntsipena, hondamena, itxuraldaketa, aldaketa edo desitxuraketa galarazteko.

B) Natur Erreserbak.

Natur Erreserbak balio ekologiko haundiko guneak dira. Halaxe deklaratzen dira hainbat fenomeno edo eraketa geologiko, espezie, biotopo, komunitate edo ekosistema zaindu eta hobetzeko, bilakabidea euren dinamika propioaren arabera izan dezaten.

C) Lekune Naturalak.

Lekune Naturalak zenbait balore ekologiko edo paisaiazko dituzten guneak dira, eta halaxe deklaratzen dira euren kontserbazioa edo hobekuntza erdiesteko. Hala ere, haietan iharduketak egiten ahal dira, behar bezala antolatuak aipatutako baloreak hondatu ez daitezen.

D) Aisaldiko Eremu Naturalak.

Aisialdiko Eremu Naturalak zenbait balore natural edo paisaiazko dituzten guneak dira, eta halaxe deklaratzen dira aire zabalean aisialdi, atsedenaldi edo jostetaldietarako tokiak izateko, beti ere naturaren kontserbazioarekin eta ingurugiro hezkuntzarekin bat eginez.

E) Monumentu Naturalak.

Monumentu Naturalak naturaren gune edo elementuak dira, funtsean berezitasun, bitxitasun edo edertasun nabarmeneko zerbaitek osatuak, babespen berezia merezi dutenak.

Berez sortutako zuhaitzak, eraketa geologikoak, aztarnategi paleontologikoak eta, balore zientifikoen, kulturalen edo paisaiazkoen berezitasuna edo garrantzia dela kausa, aparteko interesa duten gainerako elementu mineral, geologiko edo edafologikoak ere Monumentu Naturaltzat hartuko dira.

F) Paisaia Babestuak.

Paisaia babestuak inguru naturalaren toki jakinak dira, dituzten balio estetiko eta kulturalak direla eta babespen berezia merezi dutenak.

G) Parke Naturalak.

Parke Naturalak gizakien ustiapenen edo bizitokien eragin txikia jaso duten eremu naturalak dira, haien paisaien edertasuna, ekosistemen garrantzia edo floraren, faunaren edo eraketa geomorfologikoen berezitasuna direla kausa, ekologia, estetika, hezkuntza eta zientzia arloetan lehentasunez kontserbatu behar diren baloreak biltzen dituztenak. Parke Naturalek, beste aldetik, aurreko kategorietako bat edo batzuk izaten ahal dituzte euren lur-eremuaren barrenean.

Parke Naturalak deklaratzeak hurrengo xedeak izanen ditu:

a) Naturgunearen balio natural bereziak zaindu eta babestea.

b) Natur baliabideak, oihan, abeltzaintza, ehiza eta bestelako aldeetan ordenatuki eta behar bezala erabiltzea, aipatu baliabideak berriztatuko direla bermatuz.

c) Herri ondasunak administratzen dituzten tradiziozko elkarteek Nafarroako mendi eta basoak kudeatzeari eustea eta bultzatzea, edonola ere, gizarte interesari edo publikoari lehentasuna emanez norbanakoen gainetik.

d) Natura zientziaren aldetik eta heziketaren aldetik ezagutzea sustatzea eta baita hori babestu beharra ere. Orobat lehengo eta oraingo belaunaldiek naturaren inguruan sustatu eta garatu dituzten ohitura, usario eta balioak.

e) Parke Naturalaren barruan edo inguruan diren biztanleguneen sustapen sozioekonomikoari laguntzea, Parke Naturalaren kontserbazioarekin batera daitekeen neurrian.

f) Aisialdi eta turismo ihardueren kontrola eta antolamendua, horiek elementu naturalak eta basa fauna eta florako espezieak babestu eta iraunaztearen menpe jarriz.

2. Artikulu honen 1. zenbakian aipatzen diren mota guzien multzoa Nafarroako Naturguneen Sarea izanen da.

4. artikulua. Naturguneak deklaratzea.

1. Naturguneak deklaratu, aldatu edo deuseztatzea honela eginen da:

a) Erreserba Integral eta Natur Erreserbak, Foru Legearen bitartez.

b) Lekune Naturalak, Foru Dekretuaren bitartez.

c) Aisialdiko Eremu Naturalak, Monumentu Naturalak eta Paisaia Babestuak, Foru Dekretuaren bitartez edo dagokion udalaren hirigintzako planeamenduaren bitartez, dela orokorra, dela berezia.

d) Parke Naturalak, Foru Legearen bitartez. Nafarroako Gobernuak bidaliko du proposamena, bere kabuz edo hurrengoek bultzatuta: udal batek edo batzuek, edo tradiziozko elkarteek, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 45. artikuluak aipatzen dituenak.

2. Naturguneak deklaratu, aldatu edo deuseztatzeko Nafarroako Ingurugiro Kontseiluaren txostena nahitaezkoa izanen da.

2. SEKZIOA

Babespenaren araubide orokorra

5. artikulua. Babespen arauak nola aplikatu.

1. Erreserba Integralei, Natur Erreserbei eta Lekune Naturalei buruz Foru Lege honek biltzen dituen xedapenak zuzenean aplikatuko dira lurzoru-kategoria horiek dituzten lurretan, horietako bakoitzean Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariak zer xedatzen duen deusetan ukitu gabe. Dena dela, Plan horrek ez du Foru Lege honetan ezarritakoaren kontrako zehaztapenik izaten ahalko.

2. Aisialdiko Eremu Naturalei, Monumentu Natural eta Paisaia Babestuei buruz Foru Lege honek biltzen dituen xedapenak zuzenean aplikatuko dira lurzoru-kategoria horiek dituzten lurretan, eta Foru Dekretuaren bidez edo, Naturgunearen sustatzaileak Udalak baldin badira, hirigintzako planeamenduaren bidez, garatzen ahalko dira.

3. Parke Naturalei buruz Foru Lege honek biltzen dituen xedapenak parkeak deklaratzeko Foru Legeen eta Natur Baliabideak Antolatzeko Planen bidez aplikatuko dira.

6. artikulua. Guttieneko eta oinarrizko mugapenak.

Foru Lege honek arautzen dituen Naturguneen babespen araubideetan ezarritako mugapenak guttienekoak eta oinarrizkoak dira eta 4. artikuluan aipatzen diren bitartekoek eta, halakorik izanez gero, Natur Baliabideak Antolatzeko Planek edo Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariek maila altuagoko babespen baldintzak ezartzen ahalko dituzte, naturguneak bere dituen egoeraren eta ezaugarrien arabera justifikaturik.

7. artikulua. Hirigintzako udal planeamenduratzea.

1. Naturguneei buruzko zehaztapenak hirigintzako udal planeamenduan sartuko dira hura egitean edo berraztertzen denean, bitartean zuzenean aplikatzea galarazi gabe.

2. Hirigintzako udal planeamenduak Naturguneak babesteko arau osagarriak biltzen ahalko ditu, beti ere Foru Lege honi edo haren garapen arau eta planei kontra egiten ez badiete.

3. SEKZIOA

Erabilera baimenduak, baimengarriak eta debekatuak

8. artikulua. Erabilera baimenduak, baimengarriak eta debekatuak.

Foru Lege honetan ezarritakoaren ondorioetarako, Naturguneetako iharduerak eta erabilerak baimenduak, baimengarriak eta debekatuak izan daitezke.

Lurzoru-kategoria bakoitzaren babespen xedeekin berez bat egiten duten iharduera eta erabilerak baimenduak izanen dira; bateraezinak debekatuak izanen dira; eta hainbat baldintza betetakoan bat egiten ahal dutenak baimengarriak izanen dira.

9. artikulua. Erabilera baimenduen eta baimengarrien araubide juridikoa.

1. Erabilera eta iharduera baimenduek ez dute Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimena izan beharko. Hala ere, horrek ez du galarazten beste organo edo Administrazio Publiko batzuek hirigintza lizentzia edo bestelako baimen administratiboa ere eman beharra.

2. Erabilera eta iharduera baimengarriek Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimena izan beharko dute. Hala ere, horrek ez du galarazten beste organo edo Administrazio Publiko batzuek hirigintza lizentzia edo bestelako baimena ere eman beharra.

3. Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak erabilera eta iharduera baimengarriei baimena emateko prozedura administratiboa Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legearen 42. artikuluan ezarritakoa izanen da, edo, hala behar izanez gero, Udalez Gaindiko Plan eta Proiektu Sektorialetarako ezarritakoa. Baimen administratiboaren ondorioei eta indarraldiari dagokienez aipatu Foru Legea aplikatuko da eta baimena ematea, beti ere, aukerako egintza izanen da.

4. Ingurugiroaren kontrako eragina ebaluatzen duen legerian xedatutakoa deusetan galarazi gabe, Naturguneetako eta haien babespeneko bazter-eremuetako lurzoruan, lurrazpian edo landaredietan burutu nahi diren erabilera eta iharduera baimengarriek ingurugiroa zenbateraino ukitzen duten neurtuko duen azterlana egin beharko dute. Ingurugiro ukipenen gaineko azterlan horren edukina Basa Fauna eta bere Habitat-ak Babestu eta Kudeatzeari buruzko martxoaren 5eko 2/1993 Foru Legearen 33.5 artikuluan ezarrita dago, eta lurraldean zein naturan gerta daitezkeen eraginak behar bezala zuzentzeko neurriak bilduko ditu.

4. SEKZIOA

Naturgune bakoitza babesteko araubide espezifikoa

10. artikulua. Erreserba Integralak.

Debekaturik daude iharduera guziak, zientifikoak eta dibulgatiboak izan ezik, azken hauek baimentzen ahalko dira eta.

11. artikulua. Natur Erreserbak.

1. Eraikuntzaz besteko iharduerak. Debekaturik daude lur mugimenduak dakartzaten egintzak, naturgunearen beraren osotasuna babesteko behar direnak izan ezik; luberriak; idorketak; arrasako mozketa; egur aprobetxamendua; bertakoak ez diren espezieak sartzea; basapiztiak harrapatu edo hiltzea, Foru Lege honek bigarren Xedapen Gehigarriak adierazten duena deusetan galarazi gabe; landaretza erretzea; nekazaritzako eta abeltzaintzako aprobetxamendua; kirol antolatuetan aritzea eta kanpaldiak.

Gainerako iharduerak baimentzen ahalko dira, babespen araubidearekin eta legeria aplikagarri espezifikoarekin bat egiten baldin badute.

2. Eraikuntzako iharduerak. Baimentzen ahalko dira ingurugiroaren arloko ikerketei eta hezkuntzari lotutako eraikinak, instalazioak eta azpiegiturak. Salbuespen gisa, eta ingurugiroaren gaineko eragina neurtuz gero, Nafarroako Gobernuak edo Estatuko Administrazioak, euren eskumenak erabiliz edo indarrean dagoen legeriari atxikiz, interes orokorrekoak deklaratutako azpiegiturak ere baimentzen ahalko dira, berauek ezartzea Natur Erreserbaren osotasuna larriki kaltetzen ez badu.

Debekaturik daude gainerako guziak.

12. artikulua. Lekune Naturalak.

1. Eraikuntzaz besteko iharduerak. Debekaturik daude legarrak eta hondarrak erauztea; harrobiak; mendi-pista berriak irekitzea; ur-arroak desbideratzea; luberriak; arrasako mozketa; bertakoak ez diren espezieak sartzea; ehiza, Foru Lege honek bigarren Xedapen Gehigarriak adierazten duena deusetan galarazi gabe; landaretza erretzea; kirol antolatuetan aritzea eta kanpaldiak.

Gainerako iharduerak baimentzen ahalko dira, babespen araubidearekin eta legeria aplikagarri espezifikoarekin bat egiten baldin badute.

2. Eraikuntzako iharduerak. Baimentzen ahalko dira ingurugiroaren arloko hezkuntzari lotutako eraikinak, instalazioak eta azpiegiturak. Salbuespen gisa, eta ingurugiroaren gaineko eragina neurtuz gero, Nafarroako Gobernuak edo Estatuko Administrazioak, euren eskumenak erabiliz edo indarrean dagoen legeriari atxikiz, interes orokorrekoak deklaratutako azpiegiturak ere baimentzen ahalko dira, berauek ezartzeak Lekune Naturalaren osotasuna larriki kaltetzen ez badu.

Debekaturik daude gainerako guziak.

13. artikulua. Interes orokorreko azpiegiturak.

1. Interes orokorreko edo onura publikoko azpiegituren proiektuak, Natur Erreserba edo Lekune Natural baten kudeaketarekin zerikusi zuzenik ez badute edo aipatu eremua kontserbatzeko beharrezkoak ez badira, eta aipatu guneetako lurraldean eragin nabarmena izan badezakete, ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluaziopean jarriko dira.

2. Naturguneko ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluazioaren ondorioak ezezkoak izanik eta bestelako irtenbiderik ezean ere, lehen mailako interes publikoko premiazko arrazoiak direla eta, gizarte edo ekonomi arrazoiak barne, proiektua burutu behar baldin bada, Nafarroako Gobernuak behar beste neurri orekatzaile hartuko ditu Nafarroako Naturguneen Sarearen osoko koherentzia babestuko dela bermatzeko.

3. Ukitutako Natur Erreserbak edo Natur Lekuneak bere baitan baldin badu Elkarteko arauteriak lehentasunezkotzat jotako habitat natural edo espezierik, hurrengo arrazoiak baino ezingo dira erabili: gizakien osasunarekin eta segurtasun publikoarekin zerikusia dutenak, edo ingurugiroarendako lehen mailako garrantzia duten ondorio onuragarriak, edota lehen mailako interes publikoko premiazko beste arrazoiak. Azken honetan, dagokion bidea erabiliz, aurretik egin beharko zaio kontsulta Europako Batzordeari.

14. artikulua. Aisialdiko Eremu Naturalak.

1. Eraikuntzaz besteko iharduerak. Debekaturik daude legarrak eta hondarrak erauztea, harrobiak, ur-arroak desbideratzea, luberriak, arrasako mozketa eta landaretza erretzea.

Gainerako iharduerak baimentzen ahalko dira, Eremu bakoitzerako finkatuko den babespen araubide espezifikoarekin bat egiten baldin badute.

2. Eraikuntzako iharduerak. Baimentzen ahalko dira eremuari berari lotutako ekipamendu, dotazio edo zerbitzuetarako eraikinak eta instalazioak, eremuko kirol edo aisialdi iharduerei lotutako eraikinak eta instalazioak, eta interes orokorrekoak edo onura publikokoak deklaratutako azpiegiturak.

Debekaturik daude gainerako guziak.

15. artikulua. Monumentu Naturalak.

Monumentu Naturalen babespen araubidea Monumentua deklaratzen duen xedapenean berean finkatuko da, hirigintzako planeamenduan, halakorik baldin balego, ezarritakoarekin koordinaturik. Deklarazioaren xedapenak Monumentua osorik eta aldaketarik gabe kontserbatzeko behar diren neurriak ezarriko ditu, bai eta Monumentuaren erditik edo, horrelakoa izanez gero, hala deklaratutako espazioaren mugatik 100 metroko bazter-eremuan izan daitezkeen erabileren eta ihardueren arauketa ere.

16 artikulua. Paisaia Babestuak.

Paisaia babestuen babespen araubidea Paisaia aldarrikatzen duen xedapenaren bidez ezarriko da, koordinatuz, beharrezkoa izatera, hirigintza-planeamenduaren aurreikuspenekin.

17. artikulua. Parke Naturalak.

Parke Naturalen babespen araubidea Natur Baliabideak Antolatzeko Planean ezarriko da, beti ere Foru Lege honetan xedatutakoari eta aplikagarri den hirigintzako legeriari edo legeria sektorialari atxikiz.

18. artikulua. Babespeneko bazter-eremua.

1. Nafarroako Parlamentuak, Foru Legearen bidez, ezarri ahalko du, beste Foru Lege baten bidez aldarrikatutako Erreserba Integral eta Natur Erreserben inguruetan, babespeneko bazter-eremua, jarraigabea edo etena izan halako duena, ekologian edo paisaian kanpotik datozen eragin kaltegarriak saihesteko.

2. Nafarroako Gobernuak ezarri ahalko du aldarrikatu edo aldarrikatuko dituen Lekune Naturalen inguruan babespeneko bazter-eremurik, beti ere zabalera 500 metrokoa baino handiagoa izango ez delarik ekologian edo paisaian kanpotik datozen eragin kaltegarriak saihesteko.

3. Erreserba Integral, Natur Erreserba eta Lekune Naturalen babespeneko bazter-eremuetako barru aldeetako erabilera eta ihardueren araubidea honako hau izanen da:

A) Eraikuntzaz besteko iharduerak.

A.1. Honako hauek baimentzen ahal dira:

-Zientifikoak.

-Ikerketa, ingurugiro-heziketa eta dibulgazioarekin loturikoak.

-Erabilera publiko edo interes orokorreko azpiegiturak egitearekin loturikoak.

-Etengabe egiten ari diren nekazaritza eta abeltzaintza-erabilerak, baita horiek hobetzea ere, naturgunearen babesarekin bateragarria denean.

-Oihan aprobetxamendua, antolamendu proiektuen edo oihaneko plan teknikoen arabera.

-Ehiza, ehiza antolatzeko planen arabera.

-Naturgunearen Erabilera eta Kudeaketa Planak natura zaintzearekin bateragarriak jotzen dituen kiroletan aritzea.

A.2. Gainerako guztiak debekatuta daude.

B) Eraikuntzako iharduerak:

B.1. Honakoak baimentzen ahalko dira:

-Ikerketa eta ingurugiro-heziketarekin loturiko eraikuntzak, instalazioak eta azpiegiturak.

-Erabilera publiko edo interes orokorrekotzat jotzen diren azpiegiturak.

-Salbuespen gisa, lurzoru ez urbanizagarrian garatu behar diren nekazaritza, abeltzaintza eta oihan aprobetxamenduekin loturiko eraikinak eta instalazioak, babespeneko bazter-eremua larriki kaltetzen ez dutenean.

B.2. Gainerako guztiak debekatuta daude.

4. Debekaturik dago merkataritza izaerako publizitatea xede duten instalazio higigaitzak jartzea babesten den naturguneen mugetatik 500 metro baino hurbilago. Hurrengoak baimendu ahalko dira: geografiari, bideei, ingurugiro ikerketa eta hezkuntza instalazioei edo gizartearendako interesgarri direnei buruzko informaziorako elementuak.

5. Foru Komunitateko Administrazioak babespeneko bazter eremuetan erabilera baimengarriei baimena emateko prozedura Foru Lege honetako 9. artikuluak ezarritakoa izanen da.

5. SEKZIOA

Erreserba eta Lekune Naturalen Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariak

19. artikulua. Nola egin.

1. Erreserba Integral eta Natur Erreserbak eta Lekune Naturalak nola erabili eta kudeatu, bakoitzaren Plan Gidarian xedatzen denaren arabera eginen da. Plan horiek, Foru Lege honen zehaztapenei jarraikiz, Nafarroako Gobernuak onetsiko ditu, Foru Dekretu bidez, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariak proposaturik eta Nafarroako Ingurugiro Kontseiluak txostena egin ondotik.

2. Plan Gidaria eta haren arauteria onesten dituen Foru Dekretua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

20. artikulua. Edukina eta indarraldia.

1. Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariak Erreserba edo Lekune Natural bakoitzaren kontserbazioa bermatzeko behar diren neurri espezifikoak bilduko ditu, bai paisaian izan daitezkeen eraginei dagokienez, bai ingurune fisikoari eta ingurune biotikoari dagokienez, bai baliabide berriztagarriei dagokienez, bai iharduera eta erabilera baimendu, baimengarri eta debekatuei dagokienez, bai eta oreka naturala berreskuratzera zuzendutako beste zeinahi neurriri dagokionez ere, eremu bakoitzarentzat ezarritako babes araubideari jarraikiz.

2. Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidarien arauek muga gabeko indarraldia izanen dute, aldian behingo berrazterketa deusetan galarazi gabe.

6. SEKZIOA

Natur Baliabideak Antolatzeko Planak

21. artikulua. Natur Baliabideak Antolatzeko Planak.

1. Parke Naturalak eta Erreserba Integral eta Natur Erreserbak deklaratu baino lehen, bakoitzerako haren esparruko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana egin eta onetsi beharko da.

2. Salbuespen gisa, Nafarroako Parlamentuak Parke Naturalak eta Erreserba Integral eta Natura Erreserbak deklaratzen ahal ditu Natur Baliabideak Antolatzeko Plana aurretik onetsi gabe ere, baldin eta hala justifikatzen duten arrazoiak badira. Arrazoi horiek espresuki agertuko dira naturgunea deklaratzen duen Foru Legean. Kasu horretan, kudeaketa organoak, parke naturalak badira, edo Nafarroako Gobernuak, erreserba integralak edo natur erreserbak badira, urte beteko epea izanen du, naturgune babestua deklaratuz geroztik, dagokion antolamendu plana bideratzeko.

22. artikulua. Xedea eta edukia.

1. Natur Baliabideak Antolatzeko Planek xedea dute, ezaugarri berezi natural, ekologiko eta paisaiazkoak direla kausa, berorietan mugatzen diren esparruak antolatu eta babestea, eta esparru horiek sustatzeko neurriak, eta aprobetxatu eta erabiltzeko baldintzak ezartzea, babespenarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak izan daitezen.

2. Natur Baliabideak Antolatzeko Planen edukia oinarrizkoa izanen da, eta naturguneak kontserbatzeko oinarrizko legeriak Plan horietarako ezartzen dituen xedeak betetzeari ekinen diote.

Guttieneko edukin hori erregelamenduen bidez garatu edo haunditzen ahalko da, baina beti ere Plan horien xede eta helburuei kasu eginez.

23. artikulua. Ondorioak.

1. Natur Baliabideak Antolatzeko Planek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzearekin hartuko dute indarra.

2. Natur Baliabideak Antolatzeko Planetan bildutako xedapenak lotesleak izanen dira Eskualdeko Hirigintza Arauentzat, Udalez Gaindiko Eragina duten Plan eta Proiektu Sektorialentzat eta hirigintzako planeamenduarentzat, eta horien zehaztapenek ezin aldatu dituzte aipatutako xedapenak.

3. Lurraldearen antolamenduko eta hirigintzako planeamenduko tresnen artetik, Natur Baliabideak Antolatzeko Planen kontra jotzen duten haiek egokitu beharko dira eginen den lehenbiziko aldaketan edo berrazterketan. Egokitzapena egin bitartean, Natur Baliabideak Antolatzeko Planen zehaztapenak zuzenean aplikatuko dira eta aurreko baten bati kontra eginez gero, lehentasuna izanen dute antolamenduko gainerako tresnen aldean.

24. artikulua. Planak egin eta aldatzeko prozedura.

1. Natur Baliabideak Antolatzeko Planak egin eta onestean, Nafarroako Gobernuak arau bidez paratuko duen prozedurari lotu beharko zaizkio, eta prozedura horretan honako alderdiek beharko dute nahitaez agertu: interesatuei entzunaldia ematea, jendaurrean paratzea, Planaren esparruaren barrenean osorik edo partzialki sarturik dauden dermioetako Toki Entitateei kontsulta egitea, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariaren txostena ekimena toki Entitate batena izan eta Parke Naturalen gainekoa bada, eta Nafarroako Ingurugiro Kontseiluaren txostena.

2. Natur Baliabideak Antolatzeko Planen behin-betiko onespena Nafarroako Gobernuari dagokio, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak proposatu ondotik.

III. KAPITULUA

Naturguneen Kudeaketa

25. artikulua. Kudeaketa.

1. Honako hauei dagokie naturguneak kudeatzea:

a) Erreserba Integral, Natur Erreserba eta Lekune Naturalak badira, Nafarroako Gobernuari.

b) Nafarroako Gobernuak aldarrikatu dituen Aisialdiko Eremu Natural, Monumentu Natural eta Paisaia Babestuak badira, Gobernuari edo eta Toki Entitateei, hala erabakitzen badute hauek eta Lurraldearen Antolamendu, Ingurugiro eta Etxebizitza Departamentuak.

c) Toki Entitateek aldarrikatutako Aisialdiko Eremu Natural, Monumentu Natural eta Paisaia Babestuak badira, berauei.

d) Parke Naturalak badira, Nafarroako Gobernuari, edo Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 45. artikuluak aipatzen dituen tradiziozko elkarteei, edo naturgunea kudeatzeko propio sortutako udal elkarteei, hauek horrela eskatzen dutenean edo aldarrikapena ezarri duen Foru Legeak hala esaten duenean. Edonola ere, Nafarroako Foru Komunitatearen ondarekoak diren lurrak Nafarroako Gobernuak kudeatuko ditu.

2. Kudeaketa Nafarroako Gobernuari dagokion Parke Naturaletan, honek ukitutako Toki Entitateek eta, beharrezkoa izatera, beste hainbat organismo edo talde interesatuek parte hartu ahal izateko erakundeak ezarriko ditu.

3. Nafarroako Gobernuaren kudeaketak Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legeak aurreikusten dituen tradiziozko elkarteen eskubide eta eskumen historikoak begiratuko ditu.

4. Parke Naturalak kudeatzeak ez du kenduko Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimena aurretik eskuratu beharra indarreko sektoreko, hirigintzako edo ingurugiroko legeek eskatzen duten guztietan. Aurrekoa hala izanik ere, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuko Kontseilariak, toki araubideko legeekin bat etorriz, eskuordetu ahalko du lurzoru ez urbanizagarrian egin beharreko hainbat erabilera eta ihardueraren baimena Parlamentuak edo Nafarroako Gobernuak aldarrikatzen dituen Naturguneetako kudeaketa- organoetan.

26. artikulua. Lehenik erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea eskualdaketetan.

1. Naturgunea kudeatzeko eskumena duen Administrazioak zilegi izanen du lehenik erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzea naturguneetako lurrei dagozkien ondasun eta eskubideak kostu bidez eskualdatzen diren guztietan.

2. Lehenik erosteko eskubidea erabiltzeko, hiru hileko epea izanen da, eskualdatzaileak jakinarazi duenetik kasuko negozio juridikoa egiteko asmoa duela, prezioa adieraziz, balizko eroslea identifikatuz eta eskualdatzearen beste baldintzak aipatuz. Epe hori iragan eta Administrazio eskudunak ez badu jakinarazi eskubide hori erabiltzeko asmoa duela, zilegi izanen da eskualdaketa libre egitea.

3. Eskualdatzaileak jakinarazpen hori egin ez badu edo jakinarazpenean aipatzen diren baldintzak ez badatoz bat egindako eskualdaketarekin, Administrazio eskudunak zilegi izanen du atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzea urtebeteko epean, eskualdaketaren benetako baldintzak jakiten dituenetik kontatuta.

4. Edozein kasutan, lehenik erosteko edo atzera eskuratzeko eskubide horren erabilera eraginkorra izanen bada, ordaindu beharreko dirutza zinez likidatu beharko da hiru hileko epean, eskubidearen erabilera gauzatzen duen egintza administratibotik kontatuta.

5. Nafarroako Foru Komunitatean aritzen diren notarioek eta jabetza erregistratzaileek, kasuko eskritura baimendu eta inskribitzeko, baldintzatzat jarriko dute aurrez frogaturik egotea administrazio eskudunari jakinarazi beharrekoak jakinarazi egin zaizkiola.

27. artikulua. Oihan aprobetxamenduen araubidea.

1. Naturguneetako oihan aprobetxamendu guztiek Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimena beharko dute. Oihanak kudeatzeko eskumena duen Departamentuari dagokio arbolak seinalatu, oihana entregatu eta ikuskatzea, eta oihan aprobetxamenduen gaineko beste edozein zehaztapen egitea.

2. Lekune Naturaletan, Aisialdiko Eremu Naturaletan eta Parke Naturalaren Natur Baliabideak Antolatzeko Planak ezartzen duen bertako zoruetan zilegi diren oihan aprobetxamenduetarako baimenek irizpide fisikoak, eta ez ekonomikoak, hartuko dituzte arbolak mozteko. Edonola ere, adin hori ez da izanen arteetarako 300 urte baino gutxiago, bertako haritzetarako 250 urte baino gutxiago, pagoetarako 200 urte baino gutxiago, pinuetarako 120 urte baino gutxiago eta 40 urte baino gutxiago erripa naturaletako formazioetarako, horrelako neurriak hartzea justifikatzen duen gaisotasunik edo izurriterik agertzen ez bada behintzat. Horrez gain, arboldegiaren trataerak arboldegi irregularrak eta ez adin batekoak sortzea izanen du helburu, eta arbol espezie isolatu interesgarriak babestea.

Parke Naturaletan diren herri arboldegietatik, gutxienez azaleraren %5a bere horretan mantenduko da, bere bilakaera naturalaren mende utzita. Hartarako, kasuko toki entitateek eta Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioak, elkar harturik, zehaztu eta seinalatu eginen dituzte arboldegi horiek, espezieen eta urtaroen aniztasunari kasu eginik.

28. artikulua. Kalteordainak.

1. Foru Lege honek eta haren osagarrizko edo garapeneko beste arauek erabilerei eta iharduerei finkatzen dizkieten limitazio orokorrek, lehendik izaten ez zirenak, ez dute kalteordain eskubiderik sortuko.

2. Erabileretan eta ihardueretan lehendik izaten ziren limitazio orokorrek ez dute sortuko kalteordain eskubiderik, hurrengo zenbakiak agintzen duena deusetan galarazi gabe.

3. Limitazio eragingarri eta banakako batzuk herri giroan berezkoak diren erabilera eta iharduera tradizionalak eta sendotutakoak ezintzen badituzte, antolamendu juridikoaren arabera eta nabarmen eta behin eta berriro egiten zirenak, Administrazioak kalteordainak emango ditu, zenbatekoa Administrazio Publikoaren ondare-erantzukizuna arautzen duten xedapenen arabera.

Alabaina, kaltea ordaintzeko beste hainbat modu hitzar daitezke, hala laguntzak, nola dirulaguntzak emanez edo eta bestelako sustapen-ekintzen bidez.

4. Oihan aprobetxamenduetako limitazio banakakoengatik kalteordaina jasoko da, honako irizpideok, erregelamenduz garatuko direnak, kontutan harturik:

a) Heldutasuneko adina.

b) Ahalmena, urteko eta hektareako ateratzen den metro kubo kopuruaren arabera.

c) Aurreko artikuluan aipatu diren erreserbak betetzetik heldu diren aprobetxamenduaren kenketak.

d) Toki entitateek egindako antzeko aprobetxamenduen prezio batez-bestekoa. Balorazioko prezio batez-besteko hori bost urteka finkatuko da, oihanak kudeatzeko eskumena duen Departamentuko Kontseilariaren Foru Agindu baten bidez.

e) Gastu administratiboen kenketak, halakorik badago.

29. artikulua. Naturguneak eta haien mugak nola seinalatu eta mugarritu.

Naturguneetan eta haien mugetan, Administrazio eskudunek seinale informatzaileak eta mugarriak ezarriko dituzte, erregelamenduz finkatu bezalakoak.

IV. KAPITULUA

Naturguneetan Legea haustea nola galarazi

1. SEKZIOA

Baimen edo lizentziarik gabeko egintzak

30. artikulua. Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimenik ez duten iharduera edo erabilerak.

1. Naturgune batean edo haren babespeneko bazter-eremuan erabilera edo iharduera batzuk egiten badira Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimen ezinbestekoa gabe, edo haren zehaztapenen kontra, Departamentu horrek egintza horiek berehala eteteko aginduko du eta, udalen ahalmena deusetan ukatu gabe, bi ekintza hauetako bat eginen du:

A) Kasurako den araudiaren arabera obra edo erabilera horiek baimenkizun badira, interesatuari aginduko dio bi hilabeteko epean hartarako baimena eska dezala kasuko udalaren bitartez.

Baimen hori eskatu ez edo haren baldintzak betetzen ez badira, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak arauhauste hori zehatuko du gehienez 500.000 pezetako isuna jarrita, obra hori baimenik gabe egiteagatik tokatzen den zehapena galarazi gabe.

Interesatuak horrela ere baimena eskatu ez edo haren baldintzak betetzen ez baditu, Departamentu horrek zilegi izanen du isun hertsagarriak jartzea, hilero bat, guztientzako administrazio prozedurak finkatzen duen moduan; isun horietako bakoitza ez da izanen aurreko zatiak aipatzen duen isunaren 100eko 50 baino gehiagokoa.

Hirugarren isun hertsagarria jarri zaiolarik, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak zilegi du nahiatezko desjabetzapena egin dadila agintzea.

B) Erabilera edo obra horiek kasurako den araudiak debekatzen dituenetakoak badira, interesatuari aginduko zaio egindakoa barreia dezala edo aldatutako errealitate fisikoa lehengora dezala hilabeteko epean. Epe hori iragan eta barreiatze edo lehengoratze hori egin ez bada, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak hauetako bat eginen du, aukeran, portaeraren larritasuna zein den:

-Agindutako ekintza hori berak egin obligatuaren ordez, haren kontura, tokatzen den zehapen espedientea hastea galarazi gabe, edo

-Artikulu honen 3. zenbakiak arautzen duen desjabetzapen prozedurara jo.

2. Iharduera edo erabilera batzuk Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimen ezinbestekoa gabe edo baimen horren aginduen kontra egin direnean eta hautsitako egoera lehengoratzeko legezko epea iragan ez bada, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak aurreko zatiak aipatzen dituen bi ekintzetako bat burutuko du, Udalen eskumenak ukatu gabe.

3. Aipatu epeok iragan eta promotoreak ez baditu lehengoratze lanak egin, Administrazioak zilegi izanen du terrenoak desjabetzeko agintzea, lege-haustea sortu duten obra eta egintzak baloratu gabe, eta balio justutik kenduaz tokatzen den zehapenaren dirutza eta terrenoa lehengoratzeak sortzen dituen gastuak.

Administrazioaren ebazpen batek hasiko du desjabetzapen espedientea. Ebazpen horrek interes sozialaren deklarazioa eta okupatu beharra ekarriko ditu berekin. Ebazpen hori lurron titular erregistralari eta hartan interesa duketenei bidaliko zaie hamabost eguneko epean nahi dutena alega dezaten beren eskubideen alde. Epe hori iraganik, dei eginen da aurretiazko aktak jasotzera, eta prozedura aurrera eramanen da nahitaezko desjabetzapenari buruzko legeetan finkatzen denaren arabera.

31. artikulua. Toki entitateen baimen edo lizentziarik gabeko iharduera edo erabilerak.

Naturguneetako iharduera eta erabilerek ez badute Toki entitateen lizentzia edo baimenik, edo haien aginduen kontra egiten ari badira edo eginik badaude, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legeko 228. eta hurrengo artikuluek xedatzen dutena hartuko da aintzat, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren eskumenak ukatu gabe.

2. SEKZIOA

Lege-hausteak eta zehapenak

32. artikulua. Legehaustea zer den.

1. Foru Lege honetan finkatu denaren kontrako egintzek edo egintza ezek erantzukizun administratiboa sortzen dute, nahiz eta bide zibil, penal edo bestelako batetik ere erantzukizuna etor dakiekeen.

2. Lege-hauste administratibo guztiek berekin ekarriko dute hausleei zehapenak jartzea eta bai, kaltegalerarik sortu badute, hausleek haien ordaina eman beharra ere.

33. artikulua. Erantzukizuna dutenak.

1. Kasuko Administrazioaren baimen ezinbestekoa gabe egiten diren edo egin diren iharduera eta erabileretan, promotoreak, iharduera edo erabileraren gauzatzaile materialak eta lurren jabeak (horiek egitera utzi badie) izanen dute erantzukizuna, haiek hirugarren bati erreklamatzeko ahalmena ukatu gabe.

2. Iharduera edo erabilera bat administrazioaren baimen edo lizentzia baten arrimuan egiten bada eta baimen horren edukian lege-hauste larria edo oso larria badago, baimena eman zuenak izanen du erantzukizuna, ukatu gabe baimena ilegala zela ohartarazi behar eta ohartarazi ez zuenak ere erantzukizuna duela.

Hartara, Administrazio eskudunak ekin beharko dio egintza administratibo hura baliogabetzeari, eta zilegi izanen du tokatzen den erantzukizun erreklamazioa egitea.

3. Pertsona juridikoek ere zehapena jasoko dute beren organo edo agenteek egindako lege-hausteengatik eta beren gain hartuko dute hautsitako ordena lehengoratzearen kostua, hirugarrenei eman beharreko kaltegaleren ordainak ukatu gabe.

34. artikulua. Eskumenak eta prozedura.

1. Zehapen prozedura hasi eta, hala tokatzen bada, zehapenak ezartzeko eskumena honakoei dagokie:

a) Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuari behar den baimena ez duten erabilera eta ihardueretan, edo ezarritakoaren aurka egiten diren erabilerak edo iharduerak direnean, edo eta lege-haustea Naturguneekin eta haien babespeneko bazter-eremuekin, zerikusirik badu, kudeaketa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eskumenekoa baldin bada.

b) Kasuko Toki Entitateari, lege-haustea baldin bada entitate horrek kudeatzen duen naturgune baten gainekoa edo haren babespeneko bazter-eremuaren gainekoa, edo lege-haustea bada baimen edo lizentziarik gabe edo haien aginduen kontra erabilerak edo iharduerak egitea.

2. Foru Lege honetan aipatzen diren lege-hausteengatik zehapena eratu edo ezartzeko, erregelamenduz finkatzen den zehapen prozedura administratiboari eginen zaio kasu.

3. Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak ohartematen badu Toki Entitate baten kudeaketapeko Naturgune batean edo bere babespeneko bazter-eremuan, lege-hauste administratiboak gertatzen ari direla, Toki Entitate hartako Lehendakariari emango dio gaztigua, honek beharrezkoak diren legezkotasuna babesteko neurriak har ditzan, Foru Lege honek ezartzen duenaren arabera. Hilabeteko epean Toki Entitateko Lehendakariak ez baditu behar diren iharduketak egiten, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariak ingurugiroari buruzko legezkotasuna betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, Toki Entitarearen ordez eta haren kontura.

4. Administrazioko funtzionarioek luzatutako ikuskatze aktak edo salaketak, agiri publiko batean legeak kasurako agindu bezala formalizatzen direnak, frogagarriak izanen dira, nahiz inputatuek ere zilegi duten beren eskubide edo interesen alde frogak aurkeztea.

35. artikulua. Graduazio irizpideak

1. Zehapenak ezartzerakoan, behar den oreka gordeko da lege-haustea sortu duen egintzaren larritasun benetakoaren eta ezartzen zaion zehapenaren artean. Honako irizpideak hartuko dira bereziki aintzat zehapena graduatzeko:

a) Jakinaren gainean egina den.

b) Naturguneetan zenbateko kaltea egin duen eta naturgunea lehengoratzeko zenbateko zailtasun teknikoa dagoen.

c) Zer etekin atera den.

d) Berrizkotasuna, urtebetean eite bereko lege-hauste bat baino gehiago egin badu, Administrazio bideko ebazpen irmo batek hala deklaratuta.

e) Subjektu hausleak zer kargu edo eginkizun publiko duen, edo zenbateko jakitatea bere lanbide edo ikasketengatik.

f) Hausleak Administrazioari lagundu dion ala ez gertaerak argitzen eta babespeko ondasuna lehengoratzen.

g) Portaera berean lege-hausteak pilatu diren.

2. Maila ertaineko edo gehienezko mailako zehapena bidezkoa izango da administrazioaren baimen beharrezkorik gabe iharduerak edo erabilerak egiten dituenak ez duenean bere ekintza gelditzen Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak hala eskatutakoan.

3. Lege-haustea berrizkoa bada, tokatzen den zehapena ehuneko berrogeita hamar handituko da, eta berriz-egite hori epe berean bi aldiz edo gehiagotan egiten bada, ehuneko ehun.

36. artikulua. Lege-hausteen eta zehapenen sailkapena.

1. Foru Lege honek xedatzen duenaren kontrako lege-hauste administratiboak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.

2. Lege-hauste arinak dira naturguneetan edo haien babespeneko bazter-eremuan honako egintzak egitea:

a) Produktu kimikoak edo sustantzia biologikoak erabiltzea, zakarrak isurtzea, hondakinak isuri edo hondakin gordairuak egitea edo barreiakin hobiak egitea, horrek ez badu sortzen Naturguneentzako edo haien babespeneko bazter-eremuarentzako kalterik.

b) Publizitate estatikorako instalazioak, haiek baliabide arruntekin desmontatzeak ez badio kalterik sortzen lurrari edo lehengoratze lanik eskatzen ez badu.

c) Naturguneko arauen kontrako kanpaldiak.

d) Naturguneetako seinale edo indikadoreak suntsitu, hondatu, lapurtu edo tokialdatzea.

e) Naturguneetako lasaitasuna nahasteko moduko trabak sortzea edo zarata debekatuak edo baimendu gabeak ateratzea.

f) Baimendu gabeko errealdiak egitea, lurrei eta bertako ondasunei kalterik egiten ez badie.

g) Motor ibilgailuetan ibiltzea naturguneen barrenean, propio hartarako jarritako tokiez landara.

h) Baimenetan agindutakoak ez betetzea, ez bazaio kalterik egin Naturguneari edo haren babespeneko bazter-eremuari.

i) Foru Lege honen edo hura garatzeko arau edo planen kontrako erabilera edo iharduerak egitea, larriagoko lege-haustetzat kalifikatzen ez den kasuetan.

3. Lege-hauste larriak dira Naturguneetan edo haien babespeneko bazter-eremuan honako egintzak egitea:

a) Publizitate estatikorako instalazioak egitea, haiek desmontatzeak kalterik sortzen badio lurrari edo lehengoratze lana eskatzen badu.

b) Baimengarri diren erabilera edo iharduerak egitea Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren baimen administratiborik gabe.

c) Naturguneetako elementu eta baliabideak suntsitzea, horrek ez badu arriskutan jartzen haiek irautea ordura arte bezalako baldintzetan.

d) Agintarien agenteen ikuskatze lanari trabak jarri edo gogor egitea, Naturguneak edo haien babespeneko bazter-eremua babesteko duten eginkizuna betetzen ari direla.

Ondorio hauetarako, agintarien agenteak izanen dira Foru Lege hau betetzeko ikuskatze eta kontrol lanak egiten dituzten Nafarroako Foru Komunitateko eta Udaletako funtzionarioak ere, kasuan kasuko dokumentazio bidez beren izaera kreditatzen dutenak.

e) Naturguneetan edo haien babespeneko bazter eremuan baimendu gabeko errealdiak egitea, lurrei eta bertako ondasunei kalte egiteko arriskua sortzen badu.

4. Lege-hauste oso larriak dira honako egintzak egitea Naturguneetan edo haien babespeneko bazter-eremuan:

a) Naturgune bat osorik suntsitzea.

b) Naturgune bat edo haren elementu eta baliabideak partez suntsitzea, arrikustan jarri bada Naturgune horrek ordura arte bezalako baldintzetan irautea.

c) Produktu kimikoak edo sustantzia biologikoak erabiltzea, zakarrak isurtzea, hondakinak isuri edo hondakin gordairuak egitea edo barreiakin hobiak egitea, Naturguneen edo haien babespeneko bazter-eremuen berezko baldintzak aldarazten direnean edo eta beroriei kalteak eragiten zaizkienean.

5. Lege-hausteak honela zehatuko dira:

a) Arinak 1.000.000 pezetarainoko isunez

b) Larriak 1.000.001etik 10.000.000 pezetarainoko isunez.

c) Oso larriak 10.000.001etik 50.000.000 pezetarainoko isunez.

6. Erantzukizuna dutenei, halaber, Hirigintzaren gaineko Nafarroako legeek agintzen dituzten zehapen osagarriak ere ezarriko zaizkie.

7. Lege-hausteak sortu duen etekina handiagoa delarik tokatzen den zehapena baino, diru etekin hori zenbatekoa izan den, beste hainbestean handituko da zehapena.

8. Zehapen prozedura ebazteko luzeneko epea sei hilabete izanen da, zehapen espedientea hasteko egunetik kontatzen hasita; zilegi izanen da epe hori luzatzea gehienez beste sei hilabetean, prozedura hasteko eskumena duen organoaren egintza baten bidez, prozeduraren instruktoreak hala eskatuta. Luzatze egintza horren kontra ez da zilegi inolako helegiterik.

Espedientea ebazteko luzeneko epea iragan eta ebazpenik eman ez bada, iraungitzat hartuko da prozedura eta egintzak artxibatuko dira. Lege-hausteak preskribitu ez badu, zilegi izanen da zehapen prozedura berria hastea, beste instruktore bat izendatuta.

9. Zilegi izanen da ezarri beharreko zehapenak gutxitzea, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legearen 258. artikuluan finkatzen diren baldintza eta kasu beretan.

37. artikulua. Preskripzioa.

1. Foru Lege honetan xedatzen denaren kontrako lege-hauste administratiboek honako preskripzio epeak izanen dituzte: Oso larriek lau urte, larriek bi urte eta arinek sei hilabete.

2. Lege-hausteen preskripzio epea, legea hautsi egin den egunean hasiko da kontatzen, edo hori jakiterik ez badago, zehapen prozedura hasteko modua izan zen egunetik, lege-haustea osatzen duten egintzak salatzen dituzten ageriko seinaleak agertu direlako. Zehapen prozedura hasteak, interesatua jakinaren gainean dela, preskripzioa etenen du.

3. Iharduera jarraiki batetik heldu diren hausteetan, preskripzio epea kontatzen hasteko eguna iharduera bukatu den eguna edo haustea gauzatu duen azken egintzaren eguna izanen da.

4. Administrazioaren egintza batek lege-hauste diren iharduerak baimendu baditu, preskripzio epea egintza administratiboak deusezten direnetik hasiko da kontatzen.

5. Zehapenek, lege-hausteen preskripzio epe bera izanen dute. Zehapena exekutatzeko prozedura hasteak, interesatua jakinaren gainean dela, preskripzio epea etenen du.

38. artikulua. Ministerio fiskalari igorri beharra.

1. Lege-hauste bat jotzen delarik bide penalaz zehatzeko moduko delitu edo faltatzat, berehala Ministerio Fiskalari igorriko zaio salaketa, eta administrazioaren ekintza eten eginen da harik eta hartzen den erabaki penala irmotu egiten den arte.

2. Delitu edo faltatzat jotzen ez delarik, jarraipena emanen zaio espediente administratiboari erabat ebatzi arte, jurisdikzio eskudunak frogatutzat jo dituen egintzak oinarri harturik, halakorik badago.

3. Dilijentzia penalak tramitatzeak lege-hausteen preskripzioa etenen du.

3. SEKZIOA

Naturgunea lehengoratu beharra

39. artikulua. Kaltea berdindu beharra.

1. Kasuan kasuan tokatzen diren zehapen penal nahiz administratiboak galarazi gabe, erantzukizundunak, egin duen kaltea berdindu beharko du. Ahal den neurrian, Naturgunea edo haren babespeneko bazter-eremua izaeraz eta egoeraz lehengoratzea izanen da helburua, erasoa baino lehen zegoen bezala utzi arte. Administrazio eskudunak, halaber, zilegi izanen du berak egitea berdintze hori obligatuaren kontu.

Administrazioak ez du inoiz zilegi izanen kaltea berdintzeko behar diren neurriak ez hartzea.

2. Teknikoki ezinkizun bada errealitate fisikoa jatorrizko egoerara bihurtzea, Administrazioak zilegi izanen du erantzukizundunari ordezko beste neurri batzuk ezartzea kalte hartu duen naturgunea lehengoratzeko. Neurri horien diru kostua ez da inoiz izanen egoera lehengoratzeko egin beharko zirenena baino gutxiagokoa.

3. Kalte-galeren erantzukizundunek, tokatzen diren kalteordainak pagatu beharko dituzte. Ordain horiek Administrazio eskudunak finkatuko ditu exekutorioki, kasuan kasu finkatzen den epean.

4. Administrazioaren ekintzak, Naturgunea bere lehengora bihurtzeko eskatzean, ez du preskripzio eperik izanen jabari publikoko ondasunak hondatu badira. Beste kasuetan, ekintzak hamar urteren buruan preskribituko du.

40. artikulua. Isun hertsagarriak.

Guztientzako administrazio prozedurari buruzko Legeek aipatzen dituzten kasu eta epeetan, zilegi izanen da, aurrez abisua emanik, isun hertsagarriak ezartzea, hilez hil berrituak. Ez dira izanen kasu bakoitzean isun nagusiaren ehuneko hogeia baino gehiago, ez eta gehienez bakoitzeko 500.000 pezeta baino gehiagokoak, agintzen diren lehengoratze neurriak gauzatzea segurtatzeko.

41. artikulua. Naturguneak suntsitzen direnerako neurriak.

1. Legez kontrako ekintza batek Naturgune bat suntsitzen badu, osorik nahiz partez, horrek ez du inoiz ekarriko naturgunearen sailkapena eta araubide juridikoa aldatzea suntsitu eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko epean. Hartarako, eta subjektu erantzuleek lehengoratu beharra ukatu gabe, Administrazio eskudunak behar diren neurriak hartuko ditu, subjektu horien kontu, ukitutako lurrak ahal den gehiena hondatu baino lehenagoko egoerara bihurtzeko.

2. Naturgune batetik ateratako produktu nahiz elementuak partez nahiz osorik, zuzenean nahiz hirugarrenen bidez, suntsitu izanaren erantzukizuna dutenek ezin aterako dute haien edukitzatik inolako diru irabazirik. Kasu horietan Administrazio eskudunari dagokio finkatzea produktu edo elementu horiekin zer egin, titularrak inolako diru etekinik izan gabe.

42. artikulua. Antolamenduz kanpoko erregimenaren menpekotasuna.

Eraikuntza iharduera edo erabilera bat Foru Lege honen arabera lege-hauste larri edo oso larritzat deklaratu bada eta preskribitu badu, antolamenduz kanpo deklaratzen diren eraikuntza eta erabilerentzat finkatutako erregimenaren menpe egonen dira eta haietan ez da zilegi izanen obrarik egitea, higiene eta segurtasunezko obra gutxienekoez landara, eta ez behinere sendotzeko, balioa berretzeko edo berritzeko obrarik.

4. SEKZIOA

Ekintza publikoa

43. artikulua. Ekintza publikoa.

1. Nafarroako Administrazio Publikoei Foru Lege honetan eta hura garatu eta ezartzeko ematen diren xedapenetan agintzen dena bete dadila eskatzeko ekintza publikoa izanen da.

2. Partikularrek egiten duten ekintza publikoari behar bezalako tramitazioa eman ahal izateko, partikularrek behar adina oinarritu beharko dituzte lege-hauste omen diren egintzak. Administrazioaren iritziz behar adina frogarik ez bada, espedientea artxibatu eginen da, kasurako diren ikerketak egin ondoren.

V. KAPITULUA

Diruari eta aurrekontuei buruzko xedapenak

44. artikulua. Diruari eta aurrekontuei buruzko xedapenak.

1. Nafarroako Aurrekontu Orokorretan honakoak egonen dira:

a) Naturguneetan egin beharreko inbertsioak haiek kontserbatu eta hobetzea bermatzeko.

b) Natur baliabideak Antolatzeko Planak eta Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariak exekutatzetik heldu diren inbertsioak.

c) Naturguneak zaintzeko proiektuak exekutatzeko behar diren dirutzak.

d) Naturgune batean diren ondasun eta eskubideak eskualdatzerakoan lehenik erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzeko behar diren dirutzak.

e) Foru Lege honetan aipatzen diren kalte ordainak eta partikularzki erabilera eta ihardueretako mugapenen ordainak gauzatzeko behar diren kontusailak.

f) Zein ere beste kontsignazio beharrezkoa izanen baita Foru Lege hau garatu eta exekutatzeko.

2. Nafarroako Aurrekontu Orokorrek honakoak ere izan ditzakete:

a) Naturguneen kontserbazioa eta hobekuntza sustatzeko komenigarritzat hartzen diren subentzioak.

b) Foru Lege honetan aipatzen diren isunak gaurkotzea.

c) Natura erabili eta gozatzeari dagozkion ordainarazpenak finkatu edo gaurkotzea.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenbizikoa.-Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak Nafarroako Eremu Hezeen Inbentarioa itxuratu, argitaratu eta beti gaurkoturik edukiko du, haien bilakaera ezagutu eta, hala behartzen bada, zer babes neurri tokatzen den esateko.

Bigarrena.-1. Basa Faunaren babes eremuek, Foru Lege honetako 3. artikuluan aipatu direnetako kategoria batean sailkatzekoak ez badira, Basa Fauna eta haren Habitatak Babestu eta Kudeatzeko Foru Legeak xedatzen duena izanen dute gobernabide.

Basa Faunaren Babes Eremuetan, Erreserba integraletan ezik, zilegi izanen da baimena ematea Ehizaren Antolamendurako Planen bitartez, zenbait espezieren ehiza kontrolaturako, baldin espezie horien populazioa ugaria bada edo beste espezie babestu batentzat nahiz Eremuko oreka biologikoarentzat arriskugarria bada.

Zilegi izanen da Naturguneak eta Basa Faunaren Babes Eremuak kontatzea Basa Fauna eta haren Habitatak Babestu eta Kudeatzeari buruzko martxoaren 5eko 2/1993 Foru Legeko 54.5 artikuluak ehiza barrutietarako ezartzen duen erreserben portzentaiaren barrenean, baldin eta Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak onesten dituen Ehiza Antolatzeko Planek, arrazoiturik, hala ezartzen badute eta Eremu bakoitzeko babes araubide berariazkoak debekatzen ez badu.

2. Onura publikoko mendietan giza ekintzarik gabe eduki beharreko oihan eremuek, Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeko Foru Legean eta osagarrizko arauetan xedatzen dena izanen dute gobernabide, nahiz eta zilegi den haiek Naturgune deklaratzea.

3. Hegaztiak Bereziki Babesteko Eremuen eta haien inguruaren babes erregimena Europako Jarraibideek kasuan kasu xedatuko dute.

Hirugarrena.-Habitat Naturalak eta Basa Fauna eta Flora Kontserbatzeari buruzko Europako Jarraibideetan xedatzen dena betetzeko, eta "Natura 2000" Europako sare ekologikoan integratzeko, Nafarroako Gobernuak behar diren neurriak hartuko ditu kasurako diren erakundeei honakoak proposatzeko Kontserbazio Bereziko Eremutzat, hartarako baldintzak betetzen badituzte:

a) Erreserba integralak.

b) Natur Erreserbak.

c) Lekune Naturalak.

d) Aisialdiko Eremu Naturaletako eta Parke Naturaletako, zeinbere deklarazio tresnan edo Natur baliabideak Antolatzeko Planetan xedatzen diren lurrak.

e) Kontserbazio Bereziko Eremutzat deklaratzen diren Monumentu Naturalak eta Paisaia Babestuak.

f) Basa Faunaren Babes Eremuak.

g) Onura publikoko mendietan giza ekintzarik gabe eduki beharreko oihan eremuak.

h) Hegaztiak bereziki Babesteko Eremuak.

i) Nazioarteko, Estatuko edo Nafarroako Foru Komunitateko garrantzia duten eremu hezeak.

j) Aurreko kategoria horietan sailkaturik egon ez baina Nafarroako Gobernuaren iritziz Europako Araudian eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten beste terrenoak.

Laugarrena.-1. Nafarroako Gobernuak behar diren ekimenak bultzatuko ditu dela berak edo direla dagokien Toki Entitateek ondoren aipatzen diren lurraldeak Parke Natural aitor ditzaten: Urbasa-Andia, Bardeak, Aralar, Nafarroako Pirinioa, Belate, Kintoa, Bortzirietako mazizoak, Leire-Illon mendilerroa, Lokizko Mendilerroa eta Kodeskoa.

Foru Lege honek indarra hartu eta lau urtera, eta hauetako lurralderen batek ez balu onarturik dagokion Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana, Nafarroako Gobernuak aurkeztuko du, ondorengo sei hilabeteetan, Parke Natural aitortzeko Foru Lege Proiektua, Foru Lege honetako 21. artikuluko 2. zenbakiak ezartzen duenaren arabera, baliabideak behar bezala erabiliko direla, eta ekosistemak, balio naturalak, ekologikoak, paisaiaren aldetikoak zein zientifikoak zainduko direla bermatzeko.

2. Nafarroako Gobernuak osatuko du hiru urteko gehieneko epean Nafarroako Lekune Naturalen sarea, jendaurrera jarri eta ukitutako Toki Entitateei entzun eta gero.

Bosgarrena.-1. Debekaturik daude Nafarroan ehize-hesiak eta itxiturak.

2. Egun dauden ehize-hesiak eta itxiturak antolamendutik kanpokotzat jotzen dira hirigintza-legeriaren ondorioetarako.

3. Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariak, sei hilabeteko epean, egun dauden eta Legeak edo hori guztia baimentzen duten baldintzek esaten dutenarekin bat ez datozen ehize-hesiak eta itxiturak kentzeko beharrezkoak diren iharduketak hasiera emateari ekingo dio, Basa Fauna eta haren Habitatak Kudeatzeko eta Babesteko martxoaren 5eko 2/1993 Foru Legeko 37. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

Seigarrena.-Ez da inoiz zilegi izanen, Foru Lege honen aginduen kontra eskumenak eskuratzea Administrazio Publikoen egintzaezetik heldu diren ustezko egintzen bidez.

Ustezko egintzak eraginkorrak izateko, guztientzako administrazio prozedurari buruzko legeetan agintzen diren baldintzak bete beharko dira.

Zazpigarrena.-Zilegi izanen da Foru Lege honek Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariari esleitu dizkion eskumenen titularitatea eta erabilera beste organoren batean deskontzentratzea eta eskumen esleitze arauek berek aurreikusten dituzten baldintzekin.

Zortzigarrena.-Estatuaren legeria ordezkoa dela ukatu gabe, Foru Lege honetan aurreikusten ez den eta haren kontra ez doan guztirako Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legea izanen da aplikatzekoa.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenbizikoa.-Apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legeak Erreserba Integraltzat edo Natur Erreserbatzat deklaratu dituenetako Naturgune batek ez badu Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaririk Foru Lege honek indarra hartzen duen egunean, halako plan bat izan beharko du gehienez bi urteko epean.

Bigarrena.-1. Foru Lege honen eraskinean agertzen diren Erres erba Integral eta Natur Erreserbentzat, apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legeak aldarrikatuak, inguruko babes-eremua ezartzen da; bere muga fisikoak eraskinean agertzen direnak dira, eta erabilera zein ihardueren araubidea Foru Lege honetako 18. artikuluko 2 zenbakian ezartzen direnak dira.

2. Nafarroako Gobernuak, lau hilabeteko gehienezko epean, aurreko zenbakian aipatzen diren Erreserba Integral eta Natur Erreserben babespeneko bazter-eremuen mugatze grafikoa Foru Dekretuaren bidez onartuko du.

3. Nafarroako Gobernuak, sei hilabeteko epean, horrelakorik behar duten eta aldarrikatu diren Lekune Naturalen babespeneko bazter-eremuen mugatze grafikoa Foru Dekretuaren bidez onartuko du.

4. Urtebeteko gehienezko epean, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak Natur Erreserben, Erreserba Integralen eta Lekune Naturalen babespeneko bazter-eremuen seinalizatzea eta mugarritzea egingo du.

Hirugarrena.-Zilegi izanen da Foru Lege honek indarra hartu baino lehendik Naturguneetan izaten ziren eraikuntzaz besteko erabilera eta iharduera tradiziozkoak egiten segitzea Eremu horietako Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariak edo bestela Natur baliabideak Antolatzeko Planak ez baditu debekatzen bere babes erregimenarekin bateraezinak izateagatik.

XEDAPEN DEROGATZAILEA

1. Honako xedapenak bereziki derogatu egiten dira:

a) Lurraldea babestu eta erabiltzeko Eskualdeko Hirigintza Arauei buruzko apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legetik, honako agindu hauek: 1. eta 2. artikuluak; 5. artikuluko lehen atala; 6. artikulua; 12.etik 14.erako artikuluak; 16.etik 19.erako artikuluak; 34. artikulua; 39.etik 45.erako artikuluak; lehen Xedapen Gehigarriaren 3. zenbakia; bigarren eta laugarren Xedapen Gehigarriak; lehen Xedapen Iragankorra; eta lehen, bigarren eta hirugarren Azken Xedapenak.

b) Basa Fauna eta haren Habitatak Babesteari buruzko martxoaren 5eko 2/1993 Foru Legetik, hamairugarren Xedapen Iragankorra eta 22.5 artikulua, azken horri 2/93 Foru Legea aldatzen duen ekainaren 21eko 8/1994 Foru Legeak eman zion idazkerarekin.

c) Nafarroako oihan ondarea babestu eta garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legetik, 7. artikuluko 3. zenbakia.

2. Halaber derogatu egiten da zein ere xedapen, maila bereko nahiz beheragoko, Foru Lege honek xedatzen duenaren kontra joanen baita.

3. Apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legeko lehen Xedapen Gehigarriko 1 eta 2 zenbakiek indarrean segituko dute, hau da, hainbat leku Erreserba Integral eta Natur Erreserba aldarrikatzen dituztenak, baita euren lurraldearen araberako zedarritzea ere, aipatu Foru Lege hartako I eta II. Eraskinetan azaltzen dena.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenbizikoa.-Esku ematen zaio Nafarroako Gobernuari Foru Lege hau garatu eta exekutatzeko erregelamenduz behar diren xedapen guztiak emateko.

Bigarrena.-Foru Lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, Foru Lege hau B.M. Erregeren izenean aldarrikatzen dut; Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean berehala argitara eta "Estatuko Aldizkari Ofizialera" igor dadin agintzen dut eta hiritar eta agintariei bete eta betearaz dezaten manatzen diet.

Iruñean, mila bederatziehun eta lauretan hogeita hamaseiko ekainaren hamazazpian.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Javier Otano Cid.

E R A S K I N A

Erreserba Integralen eta Natur Erreserben babespeneko bazter eremuen mugak

-AZTAPARRETAKO ERRESERBA INTEGRALA (EI-3).

Babespeneko bazter-eremua Larrako Natur Erreserban hasten da, Aztaparretako errekan barna, UTM X,678.400; Y,4.754.692; Z,1.080 koordenatu-punturaino.

Puntu horretatik abiatuta, mendebalderantz, 1.080 kotako sestra-kurba hartzen da UTM X,677.740; Y,4.754.730; Z,1.080 koordenatu-punturaino, Drondako errekan. Ondoren, iparmendebalderantz, Drondako errekan barna, Selva Grande zeharkatzen du, iparrekialdetik, hegomendebaldera, UTM X,676.973; Y,4753.020; Z,1.810 koordenatu-punturaino, Txamantxoiako tontorrean.

Hegoaldetik, bazter-eremuaren muga Txamantxoiatik iparmendebaldetik hegoekialdera jaisten den tontorra da. Txamantxoiako gailurretik Huescako mugan barna Erreserba Integralera doa.

-ITSUSIKO NATUR ERRESERBA (NE-2).

Bastan izeneko errekak eta Frantziako mugak bat egiten duten tokitik eta erreka horretan goiti, Urritzate eta Aritzakun izeneko errekekin bat egiten duten tokiraino. Puntu horretatik eta Aritzakun errekan goiti, UTM X,629.133; Y,4.790.240; Z,215 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen iparmendebalderat 700 metro, Larteko eta Irazelaiko bordetara doan bidea gurutzatu arte. Bide horri segituz, UTM X,628.945; Y,4.791.435; Z,500 koordenatu-punturaino, Iduzkegi izeneko errekak eta Irazelaiko bordako gainkaldeko bideak bat egiten duten hartara, alegia. Puntu horretatik Natur Erreserbaren mugatik segituz Frantziako mugaraino, 300 metroko kotan, Eneseko errekan eta Frantziako mugan barna Bastan izeneko errekaraino.

-SAN JOAN XARREKO NATUR ERRESERBA (NE-3).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,604.855; Y,4.785.400; Z,225 koordenatu-puntutik, 225 metroko sestra-kurbatik, UTM X,605.120; Y,4.785.530; Z,225 koordenatu-punturaino. Hortik, errekan behera hegoekialderat UTM X,605.235; Y,4.785.350; Z,125 koordenatu-punturaino, Igantziko Bentetatik Arantzara doan errepidearen ondoan.

Ekialdean: Aurreko puntutik, errepidearen ertzetik segitu hegomendebalderat UTM X,605.165; Y,4.785.270; Z,125 koordenatu-punturaino, Natur Erreserbaren mugarekin bat. Puntu horretatik, Erreserbaren mugan behera Latza edo Arantza ibairaino. Ibai horretan goiti, UTM X,605.000; Y,4.785.010; Z,110 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: Aurrean aipaturiko puntutik, iparmendebalderat UTM X,604.770; Y,4.785.125; Z,225 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurrean definituriko puntutik, 225 metroko sestra-kurban barna, UTM X,604.855; Y,4.785.400; Z,225 punturaino.

-IRUBETAKASKOAKO NATUR ERRESERBA (NE-4).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,628.370; Y,4.790.005; Z,290 koordenatu-puntutik zuzen, mendebaldetik ekialderat, Erreserbaren mugaraino, UTM X,628.500; Y,4.790.005; Z,280 koordenatuan. Puntu horretatik gora iparmendebalderat Aritzakuneko errekaraino eta erreka horretan barna mendebaldetik ekialderat UTM X,629.670; Y,4.790.390; Z,200 koordenatu-punturaino, Aritzakun Erreka eta Miñeko Errekaren gurutzegunean, puntu horretatik zuzen UTM X,629.680; Y,4.790.450; Z,240 koordenatu-punturaino.

Ekialdean: Aurreko puntutik, zuzen behera hegoekialderat UTM X,630.235; Y,4.789.765; Z,630 koordenatu-punturaino. Zuzen jarraitu hegoekialderat UTM X,630.240; Y,4.789.540; Z,635 koordenatu-punturaino, eta hortik zuzen hegoekialderat UTM X,628.510; Y,4.788.845; Z,550 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: 800 metroko kotako sestra-kurba jarraitu ekialdetik hegoekialderat UTM X,629.050; Y,4.788.845; Z,800 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen behera, hegoaldetik iparekialderat, UTM X,628.510; Y,4.788.845; Z,550 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen behera, hegoaldetik iparekialderat, UTM X,628.230; Y,4.789.590; Z,450 koordenatu-punturaino; behera mendebaldetik iparekialderat 400 metroko sestra-kurbaraino eta Lizardiko bidean barna segitzen du arestian aipaturiko koordenatu-punturaino, alegia, UTM X,628.370; Y,4.790.005; Z,290.

-MENDILAZKO NATUR ERRESERBA (NE-6).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,645.210; Y,4.766.490; Z,1.150 koordenatu-puntutik zuzen UTM X,646.175; Y,4.766.580; Z,1.150 koordenatu-punturaino, Azpegitik Sobarko bidean. Puntu horretatik zuzen UTM X,646.380; Y,4.766.365; Z,1.020 koordenatu-punturaino, Sobar errekan.

Ekialdean: Aurreko puntutik, Sobar errekan barna, UTM X,647.260; Y,4.765.260; Z,1.060 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen UTM X,647.510; Y,4.764.932; Z,1.050 koordenatu-punturaino, eta hortik 1.050 metroko sestra-kurba segi UTM X,647.310; Y,4.764.500; Z,1.050 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: Aurreko puntutik zuzen mendebalderat UTM X,645.685; Y,4.764.470; Z,1.337,04 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen UTM X,645.600; Y,4.7.64.905; Z,1.344 koordenatu-punturaino; aurreko puntutik zuzen, UTM X,645.275; Y,4.765.985; Z,1.150 koordenatu-punturaino.

-PUTXERRIKO NATUR ERRESERBA (NE-7).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,576.310; Y,4.757.910; Z,1.100 koordenatu-puntutik zuzen UTM X,576.350; Y,4.757.960; Z,1.125 koordenatu-punturaino. 1.125 metroko sestra-kurbatik jarraitu UTM X,576.540; Y,4.758.140; Z,1.125 koordenatu-punturaino; zuzen jarraitu UTM X,577.040; Y,4.758.360; Z,1.218 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik ekialderat, zuzen, UTM X,577.270; Y,4.758.360; Z,1.205 koordenatu-punturaino, eta hegoalderat, zuzen, UTM X,577.200; Y,4.758.100; Z,1.210 koordenatu- punturaino.

Zuzen jarraitu ekialderat UTM X,577.410; Y,4.758.100; Z,1.154,6 koordenatu-punturaino, hortik zuzen, norabide berean, UTM X,577.650; Y,4.758.080; Z,1.135,9 punturaino, eta hortik, UTM X,577.840; Y,4.757.990; Z,1.175 punturaino. 1.175 metroko sestra-kurbatik jarraitu, UTM X,578.100; Y,4.757.950; Z,1.175 koordenatu-punturaino

Ekialdean: Aurreko puntutik, zuzen hegoekialderat, UTM X,758.380; Y,4.757.380; Z,1.025 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: 1.025 metroko sestra-kurbatik jarraitu UTM X,576.330; Y,4.757.800; Z,1.025 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen, iparralderat, UTM X,576.310; Y,4.757.910; Z,1.100 koordenatu-punturaino.

-TRISTUIBARTEAKO NATUR ERRESERBA (NE-8).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,642.653; Y,4.757.713 koordenatu-puntutik, 98. lurzatiko ekialdeko muturrean, Irati ibaiaren ondoan, zuzen 135 metro, iparekialderat, UTM X,642.744; Y,4.757.800 koordenatu-punturaino, udaleko mugan. Puntu horretatik ekialderat X,643.725; Y,4.757.775; Z,825 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen Aezkoa- Hiriberriko bideko puntu bateraino, UTM X,643.835; Y,4.757.501; Z,905 koordenatuekin.

Ekialdean: Aurreko puntutik, zuzen hegomendebalderat 205 metro, 102 lurzatiaren mendebaldeko muturreraino; handik zuzen 285 metro, 198 zenbakiko lurzatiaren iparraldeko muturreraino, bide ondoan.

Hegoaldean: Bideari jarraitu hegomendebalderat, 206 zenbakiko lurzatiaren iparraldeko muturreraino; handik zuzen 350 metro, hegomendebalderat, UTM X,643.035; Y,4.756.775 koordenatu-punturaino, Hiriberriko udalaren mugan, mugan barna jarraitu, mendebalderat, Irati ibaira heldu arte

Mendebaldean: Azken puntu horretatik, iparralderat, Irati ibaiaren ezkerraldetik, babespeneko eremuaren iparraldeko muga hasten den punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-IÑARBEKO ARROILAKO NATUR ERRESERBA (NE-9).

A sektorea, Irati ibaiko eskumaldean.

Mugak:

Iparraldean: UTM X,635.465; Y,4.748.680; Z,950 koordenatu-puntutik, Artzeko dermioan, zuzen jarraitu 1.165 metro iparekialderat, UTM X,636.350; Y,4.749.420; Z,740 koordenatu-punturaino, errekaren baitan. Zuzen jarraitu 635 metro UTM X,636.990; Y,4.749.440; Z,776 koordenatu-punturaino, Oroz-Beteluko udal dermioaren mugan.

Ekialdean: Natur Erreserbaren mendebaldeko mugarekin bat.

Hegoaldean eta Mendebaldean: UTM X,636.273; Y,4.747.640; Z,595 koordenatu-puntutik, Natur Erreserbaren hegoaldeko mugan, 595 metroko sestra-kurbari jarraitu UTM X,635.840; Y,4.747.640; Z,595 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen 405 metro, UTM X,635.670; Y,4.748.600; Z,780 koordenatu-punturaino, Lakabeko bidean. Puntu horretatik jarraitzen du zuzen, 680 metro, iparraldetikiparmendebalderat, UTM X,635.465; Y,4.748.680; Z,950 koordenatu-punturaino, non babes eremuaren iparraldeko muga hasten den.

B sektorea, Irati ibaiko ezkerraldean.

Mugak:

Iparraldean: Babespeneko eremuaren iparraldeko muga Natur Erreserbaren hegoaldeko mugarekin bat dator.

Ekialdean: UTM X,638.522; Y,4.748.248; Z,1.082,5 koordenatu-puntutik, Erreserbaren mugan, zuzen jarraitu hegoalderat 425 metro, UTM X,638.040; Y,4.747.830; Z,1.083,5 koordenatuak dituen erpineraino.

Hegoaldean: Aurreko puntutik zuzen 860 metro hegomendebalderat, UTM X,637.850; Y,4.747.300; Z,697 koordenatu-punturaino, Artozkitik datorren bidean. Handik, zuzen 1.425 metro mendebalderat, UTM X,636.443; Y,4.747.672; Z,595 koordenatu-punturaino, Erreserbako sektore honen hegoaldeko mugan.

-TXINTXURRENEAKO POTXEKO NATUR ERRESERBA (NE-10).

Urrobiko eskumaldean den sektorea

Mugak:

Iparraldean: UTM X,633.040; Y,4.744.390; Z,736,3 koordenatu-puntutik, zuzen 495 metro, iparekialderat, X,633.425; Y,4.743.703; Z,595 koordenatu-punturaino.

Ekialdean eta Hegoaldean: Natur Erreserbaren mendebaldeko mugarekin bat datoz.

Mendebaldean: X,633.530; Y,4.743.377; Z,595,0 koordenatu-puntutik, Natur Erreserbaren hegoaldeko mugan, zuzen jarraitu 875 metro iparmendebalderat, X,632.810; Y,4.744.135; Z,830,5 koordenatu-punturaino. Handik zuzen 350 metro iparralderat, hasierako X,633.040; Y,4.744.390; Z,736,3 punturaino.

Urrobi ibaiko ezkerrealdean dagoen sektorea.

Mugak:

Iparraldean: X,633.506; Y,4.744.807; Z,595,0 koordenatu-puntutik, Natur Erreserbaren iparraldeko mugan, zuzen 300 metro, ekialderat, Nagoretik Osarako bidearekin bat egin arte X,633.800; Y,4.744.840; Z,625 puntuan.

Ekialdean: Puntu horretatik hegoalderat jarraitu Nagoretik Osarako bidean barna, X,634.280; Y,4.744.500; Z,705 koordenatu punturaino. Puntu horretatik hegomendebalderat, zuzen, 1.225 metro, X,633.735; Y,4.743.885; Z,595,0 punturaino, Natur Erreserbaren hegoaldeko mugan

Hegoaldean eta Mendebaldean: Natur Erreserbaren ekialdeko mugarekin bat datoz.

-GAZTELUKO NATUR ERRESERBA (NE-11).

Iratiko eskumaldean dagoen sektorea.

Mugak:

Iparraldean: X,635.400; Y,4.745.050; Z,750 koordenatu-puntutik, zuzen 490 metro iparekialderat X,635.890; Y,4.745.305; Z,595 koordenatu-punturaino.

Ekialdean eta Hegoaldean: Aurreko puntutik 595 metroko kotari jarraitu Natur Erreserbaren mugarekin bat egiteraino, mendebalde eta hegoalderat jo Natur Erreserbaren mendebaldeko mugatik X,635.400; Y,4.743.398; Z,630 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aipatu puntutik iparmendebalderat jarraitu X,635.160; Y,4.743.450; Z,665,0 koordenatu-punturaino. Zuzen jarraitzen du iparekialderat X,635.750; Y,4.743.960; Z,750 punturaino. Puntu hartatik 750 metroko sestra-kurbatik hasierako punturaino.

Irati ibaiko ezkerraldean dagoen sektorea.

Mugak:

Iparraldean: X,636.200; Y,4.745.180; Z,595,0 koordenatu-puntutik, Natur Erreserbaren mugan, 595 metroko sestra-kurbatik iparekialderat X,636.435; Y,4.745.240; Z,595 punturaino.

Ekialdean: Puntu hartatik zuzen hegoekialderat X,636.615; Y,4.744.885; Z,675 punturaino. Puntu horretatik, 675 metroko sestra-kurbatik jarraitu X,636.805; Y,4.744.575; Z,675 punturaino eta hegomendebalderat jarraitu, X,636.435; Y,4.743.610; Z,595 koordenatu-punturaino

Hegoaldean: Azken puntutik, 595 metroko sestra-kurbatik jarraitu X,635.992; Y,4.774.396; Z,595 punturaino, Natur Erreserbaren hegoaldeko mugan.

Mendebaldean: Babes eremuaren muga Natur Erreserbaren ekialdeko mugarekin bat dator.

-LARRAKO NATUR ERRESERBA (NE-12).

Mugak:

Iparraldean: Frantziako errepideak Natur Erreserbaren mendebaldeko mugarekin bat egiten duen puntutik, Izabarantz jo errepidetik, El Ferial aldean, UTM X,679.210; Y,4.758.633; Z,1590 koordenatu-punturaino, errepidea Frantziako lurrean sartzen den tokiraino. Puntu hartatik, babes eremuaren mugak Frantziako mugatik jarraitzen du bidearekin bat egin arte, hortik jarraitzen baitu hegomendebalderat 256 zenbakiko mugarriraino, Eraizeko lepoan. Frantziako mugari jarraitzen dio UTM X,677.700; Y,4.758.000; Z,1.660 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik abiatuta, babes eremuaren mugak hegomendebaldeari jarraitzen dio, arro baten barrena errepideraino. Errepideari jarraitzen dio, UTM X,676.820; Y,4.757.524; Z,1.470 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik, eta zuzen hegomendebalderat, UTM X,676.470; Y,4.756.546; Z,1.850 koordenatu-punturaino iristen da muga, eta hortik zuzenean Belagua ibaiaren gaineko errepidearen punturaino iristen da.

Hegoaldean: Zubitik hasita, mugak hegoekialderat jarraitzen du, Rincón de Belagoako oihana eta landalurrak bereizten diren tokitik, Corral de Intxa izenekora iritsi arte. Aipatu Corraletik, mugak zuzen egiten du hegomendebalderat, UTM X,678.020; Y,4.754.610; Z,1.080 koordenatu-punturaino. Puntu hartatik, 1.080 metroko kotan barna jarraitzen du UTM X,678.400; Y,4.754.692; Z,1.080 koordenatu-punturaino, eta handik Aztaparretako arroaren barna 1.150 metroko kotaraino.

-BARRANCO DE LASIAKO NATUR ERRESERBA (NE-13).

Mugak:

Iparraldean: 625 sestra-kota mozten duen Arabako probintziarekiko mugako puntutik, kota horretan barna UTM X,556.865; Y,4.725.595; Z,625 koordenatu-punturaino. Hortik zuzen iparekialderat UTM X,557.470; Y,4.725.715; Z,600 koordenatu-punturaino, 600 metroko sestra-kurbari jarraitu, ekialderat, UTM X,557.790; Y,4.725.685; Z,600 koordenatu-punturaino. UTM X,557.946; Y,4.725.646; Z,530 koordenatu-puntuan bukatu.

Ekialdean: Udalaren mugari jarraitzen zaio, Ega ibaitik, Arabako probintzia mugaraino.

Hegoaldean eta Mendebaldean: Babes eremuaren muga bat dator Nafarroa eta Arabaren arteko mugarekin.

-UREDERRA IBAIAREN ITURBURUKO NATUR ERRESERBA (NE-14).

Mugak:

Mendebaldean: UTM X,570.201; Y,4.738.747; Z,890 koordenatu-puntutik abiatu, 9 D azpilurzatiaren ekialdeko muturrean da, zuzen 705 metro iparralderat X,570.263; Y,4.739.452; Z,936 koordenatu-punturaino, Limitaciones mendiko bidean.

Iparraldean eta Ekialdean: Aurreko puntutik Limitacionesko bidean barna jarraitu 6 B azpilurzatiraino; jarraitu, ekialderat lehendabizi, hegoekialdetik hegoalderat gero, Limitaciones eta Bakedanoren arteko mugaraino, UTM X,571.855; Y,4.739.010; Z,960 koordenatu-puntuan.

Hegoaldean: Aurreko puntutik zuzen jarraitu 300 metro hegomendebalderat UTM X,571.615; Y,4.738.816; Z,820 koordenatu-punturaino, mendateko bide berrian. Zuzen 1.050 metro ekialdetik hegoekialderat, UTM X,570.588; Y,4.738.608; Z,813 koordenatu-punturaino, indarretxeko ubidean, hemendik zuzen 275 metro UTM X,570.358; Y,4.738.765; Z,890 koordenatu-punturaino, Natur Erreserbaren mugaren hegomendebaldeko muturrean. Azken puntu hartatik, zuzen 160 metro mendebalderat, babes eremuaren mendebaldeko mugaren abiapunturaino.

-BASAURAKO NATUR ERRESERBA (NE-15).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,571.670; Y,4.734.784; Z,630 koordenatu-puntutik, Artolako bidean, zuzen 500 metro ekialderat UTM X,572.152; Y,4.734.949; Z,545 koordenatu-punturaino; zuzen jarraitu 235 metro hegomendebalderat, Itxakoko iturbururaino, UTM X,572.255; Y,4.734.693; Z,497 koordenatu-puntuan. Puntu horretatik, bidetik eta 14 B eta 16 C azpilurzatien mugatik segitzen du UTM X,572.700; Y,4.734.390; Z,570 koordenatu-punturaino, bidean.

Ekialdean: Aurreko puntutik zuzen 820 metro UTM X,572.751; Y,4.733.567; Z,890 koordenatu-punturaino, udal dermioaren mugan.

Hegoaldean: Aurreko puntutik zuzen 775 metro hegomendebalderat UTM X,572.066; Y,4.733.159; Z,892 koordenatu-punturaino, dermioen mugan. Muga horretatik mendebalderat UTM X,571.456; Y,4.733.227; Z,855 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Zuzen jarraitu UTM X,571.080; Y,4.733.850; Z,737 koordenatu- punturaino, Artolako bidean. Bide horretan barna iparekialderat iparraldeko mugako abiapunturaino.

-BENASAKO ARROILAKO NATUR ERRESERBA (NE-17).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,654.710; Y,4.730.085; Z,605 koordenatuak dituen bideko puntutik zuzen beste bideko puntu bateraino, alegia, UTM X,654.835; Y,4.730.035; Z,615 koordenatu-punturaino, bideari jarraitu hegoekialderat UTM X,655.560; Y,4.729.645; Z,825 koordenatu-punturaino, 825 metroko sestra-kurbari jarraitu UTM X,656.495; Y,4.729.735; Z,825 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen ekialderat, UTM X,656.815; Y,4.729.685; Z,918,8 koordenatu-punturaino, bidean, errekatik jarraitu Arroilako errekan bukatzeraino, UTM X,657.432; Y,4.729.828; Z,838 koordenatu-puntuan. Puntu horretatik zuzen 160 metro iparekialderat, UTM X,657.752; Y,4.729.903; Z,841 koordenatu-punturaino, erreka bat Arroilako xirripan isurtzen den puntuan.

Ekialdean: Aurreko puntutik zuzen 1.195 metro hegomendebalderat,UTM X,657.070; Y,4.728.826; Z,933 koordenatu-punturaino, Natur Erreserbaren mugan den bidean.

Hegoaldean eta Mendebaldean: Babespeneko eremuaren mugak bidean eta Natur Erreserbaren mugan barna jarraitzen du, Erreserbaren iparraldeko muturreraino, babespeneko eremuaren iparraldeko muga hasten den punturaino.

-BURGIKO ARROILAKO NATUR ERRESERBA (NE-18).

Mugak:

Iparraldean: Gehienezko kota 1.082,5 metro duen puntutik, UTM X,651.813; Y,4.730.985; Z,1.082,5 koordenatuak, 9. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino eta puntu horretatik Natur Erreserbaren mugaren puntu bateraino, alegia, UTM X,662.380; Y,4.730.969; Z,875 koordenatu-punturaino. Handik ekialderat babes-eremuak bat egiten du Natur Erreserbaren mugarekin UTM X,663.076; Y,4.730.945; Z,725 koordenatu-punturaino. Puntu hartatik UTM X,663.387; Y,4.730.860; Z,845 koordenatuak dituen bideko punturaino.

Ekialdean: Aurreko bideko puntutik zuzen UTM X,663.275; Y,4.730.567; Z,930 koordenatu punturaino, handik zuzen hegoekialderat UTM X,663.782; Y,4.730.152; Z,1.150 koordenatu punturaino eta zuzen UTM X,663.980; Y,4.729.711; Z,1.200 koordenatuak dituen punturaino, probintzia mugan.

Hegoaldean: Aurreko puntutik mendebalderat probintziaren mugatik UTM X,661.529; Y,4.729.661; Z,1.185 koordenatuak dituen punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik, zuzen iparekialderat 4. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino, hasierako puntuan bukatuz.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-PEÑALABEJAKO NATUR ERRESERBA (NE-19).

Mugak:

Iparraldean: 2 D azpilurzatiaren iparraldeko muturretik abiatu, Arabako mugan, zuzen 80 metro, ekialderat, 2 C azpilurzatiaren iparraldeko muturreraino. 2 A azpilurzatiaren hegoaldeko mugatik darrai, Arciarako bidegurutzeraino. Puntu horretatik Arciarako bidean barna Peñalabejako trokaraino. Tocedo ibaian barna darrai UTM X,547.986; Y,4.721.537; Z,627 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: Aurreko puntutik 297. lurzatiaren mendebaldeko muturreraino, 320 B eta 320 C azpilurzatien arteko mugatik jarraitu San Jorgeko bideraino. San Jorgeko bidean barna iparmendebalderat eta 152 eta 153 lurzatien iparraldeko muturrean den kortaraino daraman bidetik. Handik 152, 151, 22, 21, 19 zenbakiko lurzatien iparraldeko mugan darrai eta iparmendebalderat doan ibarbidetik 2 E azpilurzatiaren mugaraino. 2 E azpilurzatiaren hegoaldeko mugari jarraitzen dio Arabako probintzia mugaraino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-SALOBRE EDO LAS CAÑAS UHARKAKO NATUR ERRESERBA (NE-20).

Mugak:

Iparraldean: Errioxa eta Nafarroaren arteko mugaren puntu batetik, alegia, Logroñotik Iruñera doan errepidea Foru Komunitatean sartzen den tokian, errepidean barna darrai eta Las Cañasko Uharkara doan bidetik, 291. lurzatiaren iparmendebaldeko mugatik, aipatu bidearen gurutzeraino. Handik, 324, 323 eta 239 zenbakiko lurzatien iparraldeko mugatik, 135 zenbakiko lurzatiaren ekialdeko muturraren punturaino. Puntu horretatik zuzen 226 zenbakiko lurzatiaren iparraldeko muturreraino; eta puntu horretatik zuzen 175 metro 157, 147 eta 148 lurzatien mugen puntu amankomuneraino. Puntu horretatik zuzen 151, 154 eta 309 zenbakiko lurzatiek bidearekin bat egiten duteneraino, zuzen darrai 213 zenbakiko lurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino. Haren iparraldeko mugatik darrai iparraldeko muturreraino. Handik zuzen 185 zenbakiko lurzatiaren hegoekialdeko muturreraino.

Ekialdean: Aurreko puntutik, 197, 199, 200, 79, 80, 139, 126, 125 eta 123 zenbakiko lurzatien ekialdeko mugatik darrai, azken lurzatiaren hegoaldeko muturreraino.

Hegoaldean: Azken puntu horretatik, 123, 124, 125, 130, 131, 126, 143, 150, 177, 156, 157, 161, 162, 164, 169, 170, 171, 172, 274 eta 275. lurzatien hegoaldeko mugatik darrai.

Medebaldean: Nafarroa eta Errioxaren arteko probintzia mugarekin bat dator.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-MONTE DE OLLETAKO NATUR ERRESERBA (NE-21).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,620.108; Y,4.718.480; Z,940 koordenatuak dituen puntutik, Kontzejuaren mugan, muga horretatik darrai haren hegoekialdeko muturreraino. Puntu horretatik zuzen, ekialderat, 57 A azpilurzatiaren mugako puntu bateraino, UTM X,620.878; Y,4.718.315; Z,810 koordenatuekin.

Ekialdean: Aurreko puntutik, 57 A azpilurzatiaren ekialdeko mugatik, hegoalderat, Iratxetako bidera heldu arte.

Hegoaldean: Iratxetako bidetik, Cruz de Hierro trokartetik hegomendebalderat, Tejeriako bidea eta Pinarko bidea gurutzatzen diren punturaino.

Mendebaldean: Bidegurutzetik, iparralderat Tejeriako bidetik UTM X,619.875; Y,4.717.163; Z,757 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen iparralderat 57 C azpilurzatiaren hegoaldeko muturreraino, haren mendebaldeko mugatik jarraitu iparraldeko muturreraino, zuzen iparralderat 57 A eta 57 B azpilurzatien mugaren puntu bateraino, UTM X,619.893; Y,4.717.585; Z,825 koordenatuak baititu. Muga horretatik darrai iparralderat 57 B azpilurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino. Handik zuzen 25 C azpilurzatiaren ekialdeko muturreraino. Puntu horretatik aurrera babes eremuaren mugak bat egiten du 57 A azpilurzatiaren iparmendebaldeko mugarekin, harik eta 46. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino heltzen den arte, handik zuzen lotzen zaiolarik hasierako puntuari.

* Lurzati zenbakiak 1994ko martxoko lurzatiketari dagozkio.

-MONTE DEL CONDEKO NATUR ERRESERBA (NE-22).

Mugak:

Iparraldean: 177. lurzatiaren iparraldeko muturretik, Makirriaingo errepidearen ertzean, ekialderat errepide beraren ertzetik Sansoaingo errepidearekin gurutzatu arte, azken errepidearen ertzetik jarraitu Argidereda errekako zubiraino.

Ekialdean: Aurreko puntutik zuzen hegoalderat La Sierrako errekako puntu bateraino, UTM X,614.404; Y,4.712.283; Z,633 koordenatuekin.

Hegoaldean: Errekatik darrai mendebalderat 111 A azpilurzatiraino, aipatu azpilurzatiaren iparraldeko mugatik jarraitu, 111 B azpilurzatiaren ekialdeko eta iparraldeko mugatik eta 110. lurzatiaren iparraldeko mugatik. Puntu horretatik, aipatu lurzatiaren mendebaldeko mugatik, UTM X,613.570; Y,4.712.113; Z,585 koordenatu-punturaino, zuzen darrai 106 A azpilurzatiaren mugan den puntu bateraino, alegia, UTM X,613.237; Y,4.712.155; Z,555 koordenatuak ditueneraino. Babespeneko eremuaren mugak jarraitu egiten du mendebalderat azpilurzati berberaren mugatik bideraino; bidetik bidegurutzeraino, 106 M eta 106 J azpilurzatien mugaraino eta aipatu mugatik, bidea baita, UTM X,612.188; Y,4.712.739; Z,530 koordenatu-punturaino, udal mugatik pasatuz.

Mendebaldean: Aurreko puntutik hasierako punturaino, zuzen iparekialderat.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-EL JUNCAL AINTZIRAKO NATUR ERRESERBA (NE-23).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,605.596; Y,4.708.385; Z,409 koordenatu-puntutik zuzen ekialderat UTM X,606.075; Y,4.708.360; Z,412,8 koordenatuak dituen bideko punturaino, bide horretan barna jarraitu iparekialderat 494 A eta 494 B azpilurzatien mugaraino.

Ekialdean: Aurreko puntutik zuzen hegoalderat UTM X,606.245; Y,4.707.910; Z,425 koordenatuak dituen bideko punturaino.

Hegoaldean: Bideari jarraitzen zaio UTM X,605.680; Y,4.707.720; Z,423,8 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Zuzen, iparmendebalderat bideko puntu bateraino, UTM X,605.439; Y,4.708.133; Z,410 koordenatuak. Puntu hori lotu egiten zaio bidetik Natur Erreserbaren iparmendebaldeko mugari, La Lagunako bideak eta Caserío del Camon bideak gurutzatzen direnean. Puntu horretatik, 198 eta 195 lurzatien artean doan bidean barna, hasierako punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-LA PIEDRA ETA SAN ADRIAN AMILDEGIETAKO NATUR ERRESERBA (NE-24).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,639.625; Y,4.723.759; Z,435 koordenatu-puntutik, Erreserbaren mugaren iparraldeko muturrean, Abajo La Peñako bidetik Leireko bidea ateratzen den tokian, azken bideari jarraitu, Leireko bide zidorra gero, UTM X,642.055; Y,4.722.732; Z,790 koordenatu-punturaino.

Ekialdean: Aurreko puntutik zuzen jarraitu 1.100 metro UTM X,641.923; Y,4.721.614; Z,800 koordenatu-punturaino, Irunberri eta Liedenako dermioen mugan.

Hegoaldean: Azken puntutik udal dermioen mugan barna mendebalderat, Corral de Valentineko bideraino, horretan barna segi 85 zenbakiko lurzatiraino, haren hegoaldeko eta ekialdeko mugetatik jarraituko dugularik. 84, 79 A, 80, 81, 75, 74, 73, 71. lurzatien ekialdeko mugatik eta 70, 68, 67, 66, 65, 56, 49, 48, 39, 40, 37, 88 A, 33, 31, 26, 22, 20. lurzatien mendebaldeko mugatik, Lidenako bideraino.

Mendebaldean: Liedenako bidean barna iparralderat, 18 eta 17. lurzatien hegoaldeko eta ekialdeko mugatik jarraitzeko, 17. lurzatiaren mugaren ekialdeko muturreraino. Puntu horretatik zuzen, babespeneko eremuaren iparraldeko muga hasten den punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-IRUNBERRIKO ARROILAKO NATUR ERRESERBA (NE-25).

Mugak:

Iparraldean: 652. lurzatiaren iparekialdeko muturretik ekialderat 654 eta 651. lurzatien arteko mugatik, eta 646. lurzatiko A eta B azpilurzatien bitarteko mugatik, jarraitu 646 B azpilurzatiaren iparekialdeko mugatik eta 645. lurzatiaren iparraldeko mugatik, haren iparekialdeko muturreraino. Puntu horretatik zuzen iparmendebalderat, ibaia zeharkatu 99. lurzatiaren hegoaldeko muturreraino. 96. lurzatiaren iparraldeko mugatik, 91, 92 eta 96. lurzatien muga-punturaino, bideraino segitzen du ekialderat, 91 eta 92. lurzatien ekialdeko mugatik.

Ekialdean: Bidetik darrai hegoekialderat, UTM X,639.839; Y,4.721.813; Z,555 koordenatuak dituen bideko punturaino. Puntu horretatik zuzen 233. lurzatiaren iparekialdeko muturrean den udal mugaren punturaino, jarraitu 233. lurzatiaren iparraldeko mugatik eta 231. lurzatiaren iparraldeko eta mendebaldeko mugatik, Asprako bidera heldu arte.

Hegoaldean: Bidea zeharkatu mendebalderat 221. lurzatiaren iparraldeko mugatik eta hegoalderat jo haren mendebaldeko mugatik ibaira heldu arte. Puntu horretatik zuzen 223. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino, jarraitu lurzati horren iparraldeko mugatik eta 224. lurzatiaren iparraldeko mugatik UTM X,639.403; Y,4.720.747; Z,435 koordenatu-punturaino, eta zuzen 637 C eta B azpilurzatien mugako puntu bateraino, UTM X,639.215; Y,4.720.667; Z,424 koordenatuekin. Badarrai iparmendebalderat 637 C eta B azpilurzatien mugatik, udal mugaraino. Puntu horretatik zuzen ekialderat 639 B azpilurzatiaren hegoekialdeko muturreraino, eta aipatu azpilurzatiaren eta A azpilurzatiaren mugatik, jarrai 641. lurzatiaren eta 639 A azpilurzatiaren mugatik jarraitu, horren iparmendebaldeko muturreraino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen eta iparralderat, hasierako punturaino, 641 eta 654 lurzatiak zeharkatuz.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-KAPARRETAKO NATUR ERRESERBA (NE-26).

Mugak:

. A sektorea

Iparraldean: UTM X,630.421; Y,4.708.615; Z,387 koordenatuak dituen abelbideko puntutik, zuzen ekialderat UTM X,630.927; Y,4.708.500; Z,430 koordenatuak dituen bideko punturaino.

Ekialdean: Bidetik UTM X,631.038; Y,4.708.044; Z,516 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: Zuzen hegomendebalderat abelbideko puntu bateraino, UTM X,629.756; Y,4.707.577; Z,388 koordenatuekin.

Mendebaldean: Abelbidearekin bat dator aurreko puntuaren eta hasierakoaren artean.

. B Sektorea

Iparraldean: Bideak eta abelbidea gurutzatzen diren gunetik, Aragoi ibaiko ezkerraldeko erromatar zubiaren ondoan, ekialderat, Casedako bidetik, udal mugaraino.

Ekialdean: Udal mugatik, hegoalderat, muga horretako puntu bateraino, UTM X,632.237; Y,4.708.275; Z,570 koordenatuekin.

Hegoaldean: Zuzen, mendebalderat, bideko puntu bateraino, UTM X,630.960; Y,4.708.336; Z,450 koordenatuekin.

Mendebaldean: Bidetik iparralderat eta gero abelbidetik, iparekialderat, hasierako punturaino.

-PITILLASKO AINTZIRAKO NATUR ERRESERBA (NE-27).

Mugak:

Iparraldean: 26 A azpilurzatiaren hegoaldeko muturretik Picaranako bidearen ertzeraino, bide horretan barna segi UTM X,617.632; Y,4.698.318 koordenatu-punturaino, bidegurutzean.

Ekialdean: Aurreko puntutik hegoalderat bidean barna, Mostracasko bidearekin bat egiteraino, gero zuzen jarraitu UTM X,617.762; Y,4.697.105 koordenatu-punturaino.

Azken puntu horretatik, zuzen udal mugaren puntu bateraino, UTM X,617.967; Y,4.696.717 koordenatuekin. Udalaren mugan barna X,617.250; Y,4.696.370 punturaino. Bidean barna hegomendebalderat, Pitillastik Santacarara doan errepideraino. Babes eremuaren mugak jarraitu egiten du errepidetik Pitillaserantz, Santacarako aintzirara doan bidearekin gurutzatu arte. Bide horretatik, 45 eta 33. lurzatiekin muga egiten duen punturaino. Puntu horretatik aitzina babes eremuak 45 eta 46 lurzatiak hartzen ditu, Santacarako aintzirara doan bideraino. Bide horretan barna mendebalderat bidegurutzeraino eta hustubideraino doan bideari jarraitu.

Mendebaldean: Hustubidetik zuzen iparmendebalderat UTM X,616.333; Y,4.697.430 koordenatu-punturaino, bidegurutzean, puntu horretatik, bidetik zuzen hasierako punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-ARQUILLO ETA BARBARACES ZALDUETAKO NATUR ERRESERBA (NE-28).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,599.314; Y,4.699.145 koordenatu-puntutik, 111. lurzatiaren mendebaldeko mugako bidean, zuzen ekialderat, UTM X,599.377; Y,4.699.169 koordenatu-punturaino, 111. lurzatiaren ekialdeko mugako bidean. Mugak bidean barna darrai hegoalderat eta ekialderat gero, 109 lurzatiaren ertzetik pasatuz, UTM X,599.692; Y,4.699.021 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen segitzen du 135 metro ekialderat Arga ibaiko eskumalderaino, UTM X,599.833; Y,4.699.031 koordenatu-puntuan.

Ekialdean: Aurreko puntutik Arga ibaiko eskumaldetik jarraitzen du urtegiaren goiko aldera heldu arte. Urtegiaren goiko aldetik darrai Arga ibaiko ezkerralderaino, eta handik, zuzen hegomendebalderat bideko puntu bateraino, UTM X,599.425; Y,4.698.315 koordenatuekin. Puntu hartatik, bidean barna hegomendebalderat bidegurutzeraino, 37 A eta 37 B azpilurzatien mugarekin bat.

Hegoaldean: Aurreko puntutik zuzen 83 metro, UTM X,598.950; Y,4.697.570 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik, iparralderat 150 eta 151. lurzatien mendebaldeko mugatik, azkenekoaren iparraldeko muturreraino. Mendebalderat darrai 152. lurzatiaren iparraldeko mugatik, haren iparmuturreraino eta hortik, zuzen 154. lurzatiaren mendebaldeko mugaraino eta 155 zenbakiko lurzatiaren iparraldeko muturreraino. Puntu horretatik, zuzen 445 metro UTM X,598.852; Y,4.698.535; Z,369 koordenatu-punturaino. Hortik zuzen darrai 125 metro ekialderat UTM X,598.965; Y,4.698.539; Z,325 koordenatu-punturaino. 325 metroko kotan barna iparralderat UTM X,598.957; Y,4.698.717; Z,325 koordenatu-punturaino. Zuzen jarraitzen du 100 metro ekialderat, UTM X,599.037; Y,4.698.766; Z,305 koordenatu-punturaino, bidearen ondoan. Mugak zuzen segitzen du iparekialderat hasierako punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-LA LOBERA ETA SOTILLO ZALDUETAKO NATUR ERRESERBA (NE-29).

Mugak:

Bi sektoreak batera hartzen dituen babespenerako bazter-eremua da.

Eskumaldea: Marcilla eta Caparroso udalen arteko mugak Aragoi ibaiko eskumaldearekin bat egiten duen puntutik, ibaiaren ertzean goiti, La Lobera Zalduaren mendebaldeko muturreraino eta bidetik iparmendebalderat aipatu bideko puntu bateraino, UTM X,607.522; Y,4.688.313 koordenatuekin. Puntu horretatik zuzen ekialderat UTM X,607.910; Y,4.688.380 koordenatuak dituen bideko punturaino. Aipatu bidetik iparmendebalderat UTM X,608.145; Y,4.688.910 koordenatuak dituen punturaino, puntu horretatik zuzen bideko puntu bateraino, UTM X,608.348; Y,4.688.950 koordenatuak dituena, alegia. Puntu horretatik zuzen ekialderat, UTM X,608.898; Y,4.688.949 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik, ibaiaren eskumaldean goiti 608 k azpilurzatiaren hegoaldeko muturreraino, 608 E azpilurzatia barne.

Ezkerraldea: Eskumaldeko azken puntu hartatik, ibaia zuzen zeharkatu 201 B azpilurzatiaren mendebaldeko muturreraino. Puntu horretatik trokartean gora egiten du hegomendebalderat mendilepoko goiko ertzeraino, 424,9 metroko kotarekin. Aipatu ertzetik darrai ekialderat, UTM X,607.230; Y,4.687.430; Z,333 koordenatu-punturaino, gero, udal dermioaren mugatik zuzen, hasierako puntuarekin bat egiteko, babespeneko eremuaren eskumaldean.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-GIL ETA RAMAL HONDO ZALDUETAKO NATUR ERRESERBA (NE-30).

Mugak:

Aintzinako ibaibideko ezkerraldea, Azkoiengo dermioa.

Iparmendebaldeko muturra: 699. lurzatitik aipatu lurzatiaren iparekialdeko mugara iritsi arte. Puntu horretatik zuzen 694. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino, bidean. Zuzen darrai hegoekialdera ubideak eta 590 eta 592. lurzatiak gurutzatzen direneraino. Finka bien mugatik darrai bideraino. Aurreko puntutik bidean barna 588. lurzatiaren ekialdeko muturreraino, puntu horretatik 588 eta 587. lurzatien arteko mugan barna, 586. lurzatiraino. Zuzen darrai 719. lurzatiaren hegoekialdeko muturreraino, handik ekialderat, zuzen, bideak, ubideak eta 510 A lurzatiak bat egiten duten punturaino. Puntu horretatik, 510 A, 508 B eta 508 C lurzatien muga egiten duen bideraino, Funesko udal dermioraino.

Funesko dermioa.

Aurreko puntutik Erriberako bidetik, udal dermioaren mugarekin bat, hegoalderat, UTM X,599.837 eta Y,4.686.735 koordenatu- punturaino, bidean. Hegoalderat segi Erriberako bideko puntu bateraino, X,599.864 eta 4.686.488 koordenatuekin, alegia.

Erriberako bide hartatik jarraitzen du mugak 254. lurzatiaren hegomendebaldeko muturreraino; puntu horretatik bidean barna 207. lurzatiaren hegoekialdeko muturreraino eta aipatu lurzatiaren ekialdeko ertzetik, haren iparraldeko muturreraino. Puntu horretatik aitzina 205. lurzatiaren hegoaldeko eta mendebaldeko mugatik, Erreserbaren mugaraino. Puntu horretatik aurrera muga bat dator Erreserba berarekin.

Aintzinako ibaibideko eskumaldea, Funesko dermioa:

Erreserban barna doan bideko puntu batetik, alegia, 226 B azpilurzatiaren iparekialdeko muturrean denetik, zuzen 257. lurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino. Puntu horretatik aurrera barnean geratzen dira 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 250. lurzatiak Arga ibairaino.

Azkoiengo dermioa

Babespeneko eremuak 711 eta 710. lurzatiak hartzen ditu, bideraino. Puntu horretatik lerroa Natur Erreserbari lotzen zaio, Arga ibaiareki batu arte.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-VEDADO DE EGUARASKO NATUR ERRESERBA (NE-31).

Mugak:

Iparraldean: Erreserbaren perimotroko ipar muturretik abiatu eta Baltsako bidetik jarraitu ekialderat, Cabaña del Zapaterora doan bidearekin gurutzatu arte. Bideak batzen diren puntu horretatik zuzen hegoekialderat, UTM X,622.420; Y,4.680.300; Z,441 koordenatu- punturaino, Vedadoko bidearekin bat, puntu horretatik Vedadoko bidetik jarraitzen du.

Ekialdean: Vedadoko bidetik jo Cuesta del Vedado izeneko bidearekin bat egin arte, hegoalderat eta Erreserbaren perimotrotik paralelo, UTM X,622.830; Y,4.678.720; Z,350 koordenatu-punturaino.

Hegoaldean: Aurreko koordenatu puntutik mendebalderat, zuzen, 351,1 metroko kotako punturaino. Kota-puntu horretatik zuzen iparmendebalderat, bidean den puntu bateraino, alegia, UTM X,620.900; Y,4.678.811; Z,360 koordenatu-punturaino, puntu horretatik iparmendebalderat, zuzen, 370,8 metro eta 366,9 metroko kota duten puntuetatik pasatuz. Azken puntu horretatik zuzen, UTM X,619.437; Y,4.679.085; Z,365 koordenatu-punturaino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen, hurrengo puntuetatik pasatu: UTM X,619.280; Y,4.679.580; Z,390 eta UTM X,618.765; Y,4.680.020; Z,420, 5. lurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino, Natur Erreserbaren mugan.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-RAMALETE ZALDUKO NATUR ERRESERBA (NE-32).

Mugak:

Iparraldean: Erreserbaren mendebaldeko muturretik, Ebroko eskumaldetik jarraitu.

Ekialdean: Erreserbaren mugarekin bat dator.

Hegoaldean: Aurreko puntutik, Erreserbaren mugarekin bat datorren bidetik jarraitzen du. Errege abelbidea zeharkatu 53,f lurzatiaren mendebaldeko muturreraino, puntu horretatik 53,f eta 53,g lurzatiaren hegoaldeko mugatik errege abelbidearekin gurutzatzeraino.

Mendebaldean: Aurreko puntutik, errege abelbidearen mugatik darrai, UTM X,611.862; Y,4.668.230 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen, 91 eta 90. lurzatiak zeharkatuz UTM X,611.645; Y,4.668.560 koordenatu-punturaino, 88. lurzatiaren mugarekin bat egiten duena. Aipatu lurzatiaren mendebaldeko mugan barna darrai, bide bateraino. Puntu horretatik, 83. lurzatiaren mendebaldeko mugan barna, Abejerako bidea eta Aguaderokoa gurutzatzen diren guneraino. Puntu hori eremuaren hasierako puntuari lotzen zaio aipatu bidetik.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-LA REMONTA ZALDUKO NATUR ERRESERBA (NE-33).

Mugak:

. A unitatea

Ipar eta Ekialdean: Ebro ibaiko eskumaldean jarri da muga.

Mendebaldean: Natur Erreserbaren mugaren hegoaldeko muturretik UTM X,616.192; Y,4.663.824 koordenatu-punturaino.

Puntu horretatik, abelbidearen mendebaldeko mugan barna iparralderat, UTM X,615.253; Y,4.666.054 koordenatu-punturaino, eta puntu horretatik, zuzen Natur Erreserbaren mugaren iparraldeko muturreraino.

. B unitatea:

Babes eremuaren muga bat dator Natur Erreserbarenarekin.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-AGUA SALADA BALTSAKO NATUR ERRESERBA (NE-34).

Mugak:

Iparraldean: Udal dermioaren mugako puntu batek 42 B azpilurzatiaren hegoaldeko mugarekin bat egiten duenetik, aipatu azpilurzatiaren mugan barna, ekialderat haren ekialdeko muturreraino. Puntu horretatik abiatu eta hurrengo puntuetatik pasatu, UTM koordinatuak: X,607.295; Y,4.663.352/ X,607.428; Y,4.663.400/ X,607.470; Y,4.663.348/ X,607.562; Y,4.663.526, 24 I azpilurzatiaren iparraldeko muturreraino. Hortik bidean barna Barcorroyoko bideraino.

Ekialdean: Aurreko puntutik Barcorroyoko bidean barna hegomendebalderat, baltsara doan ureztatzeko ubidea zeharkatu arte. Puntu horretatik ureztatzeko ubidean barna UTM X,607.510; Y,4.663.202; Z,341 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen UTM X,607.601; Y,4.663.101; Z,339 koordenatu-punturaino; eta hortik zuzen UTM X,607.494; Y,4.662.898; Z,339 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen, UTM X,607.355; Y,4.662.293; Z,339 koordenatu- punturaino.

Hegoaldean: Aurreko puntutik, zuzen, mendebalderat, UTM X,607.117; Y,4.662.293; Z,339 koordenatu-punturaino, eta puntu horretatik zuzen UTM X,606.933; Y,4.662.782; Z,342 koordenatu-punturaino. Zuzen darrai mendebalderat UTM X,606.851; Y,4.662.681; Z,345 koordenatu- punturaino, 26. lurzatiaren mugan. Puntu horretatik, babes eremuaren mugak bat egiten du 26. lurzatiaren mugarekin, honen hegoekialdeko muturreraino. Zuzen, iparmendebalderat, udal mugak baltsara doan ubidea mozten duen punturaino.

Mendebaldean: Udal mugatik, iparekialderat, hasierako punturaino.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-EL PULGUER BALTSAKO NATUR ERRESERBA (NE-35).

Mugak:

Iparraldean: Babes eremuaren iparraldeko muga hasten da UTM X,606.358; Y,4.657.539; Z,325 koordenatu-puntuan, Corral de la Cruzeko bidean. 298. lurzatiaren mugan barna darrai, UTM X,606.630; Y,4.657.604; Z,324 koordenatu-punturaino, zuzen UTM X,606.676; Y,4.657.604; Z,323 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen abelbidearen mugaraino, UTM X,606.852; Y,4.657.355; Z,324 koordenatu-puntuan; abelbidearen kanpoko ertzetik jarraitu UTM X,607.105; Y,4.657.249; Z,325,88 koordenatu-punturaino, bidean. Puntu horretatik, bidean barna, Cascante-Corella CN-6830 errepide nazionaleraino.

Ekialdean: Muga aipatu errepidean barna doa Cascanterat, Espartalgo ubidearekin gurutzatu arte.

Hegoaldean: Baltsako bidetik ubidearekin bat egin arte, UTM X,607.364; Y,4.656.605; Z,315 koordenatu-puntuan.

Hegoaldeko mugak Espartalgo ubidetik darrai UTM X,606.400

Y,4.656.640; Z,323 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik, 741 eta 742 lurzatien goiko mugatik, Río Llano abelbideko puntu bateraino, UTM X,606.056; Y,4.656.951; Z,332 koordenatuekin.

Mendebaldean: Aurreko puntutik zuzen iparralderat, ubideraino, UTM X,606.056; Y,4.657.104; Z,330 koordenatu-puntuan, ubidean barna 298. lurzatiaren mendebaldeko muturreraino. Aipatu lurzatiaren mugatik Corral de la Cruzko bideraino. Puntu horretatik eta bide beretik bat egiten du hasierako puntuarekin.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-RINCON DEL BUKO NATUR ERRESERBA (NE-36).

Mugak:

Iparraldean: 108. lurzatiaren iparmendebaldeko muturrean den puntu batetik, zuzen 805 metro 120. lurzatiaren iparraldeko mugaraino. Zuzen 675 metro iparekialderat, 26. lurzatiaren hegoaldeko muturreraino; hortik, abelbidea eta 26. lurzatiaren arteko mugan barna, 27. lurzatiaren mugaraino. Abelbidea zeharkatu ekialderat, abelbidea eta 27. lurzatiaren mugaren iparraldeko muturreraino, 71. lurzatiaren iparraldeko mugan barna UTM X,627.502; Y,4.667.800; Z,325 koordenatu-punturaino. Zuzen 750 metro ekialderat, 220. lurzatiaren iparraldeko muturreraino.

Ekialdean: Aurreko puntutik, 220 eta 74. lurzatien ekialdeko eta hegoaldeko mugan barna, Erreserbaren mugaraino. Puntu horretatik zuzen 140 metro hegoalderat, 67. lurzatiaren iparekialdeko muturreraino. Lurzatiaren ekialdeko mugan barna darrai eta gero Erreserbaren mugari jarraitzen dion bidetik, Gregorio Resa eta Emilio Rodríguezen etxolaraino. Zuzen 400 metro ekialderat 135. lurzatiaren hegomendebaldeko muturreraino. Zuzen 146. lurzatiaren hegomendebaldeko mugaraino eta, zuzen, 204. lurzatiaren hegoaldeko muturreraino, bide ondoan.

Hegoaldean: Babes eremuaren mugak Pachíngo bidetik darrai UTM X,628.411; Y,4.665.236; Z,413 koordenatu-punturaino, 218. lurzatiaren mugaren ondoan. Zuzen 735 metro mendebalderat UTM X,627.684; Y,4.665.302; Z,425 koordenatu-punturaino, bide amaieran, 211. lurzatiaren mugan. Puntu horretatik zuzen 660 metro mendebalderat UTM X,627.072; Y,4.665.267; Z,382 koordenatu-punturaino, Valko abelbidearen ondoan. Abelbidea zuzen zeharkatu, mendebalderat, 34. lurzatiaren hegoaldeko mugatik eta 39 eta 40. lurzatien hego eta ekialdeko mugatik, errekara edo trokartera heldu arte.

Mendebaldean: Aurreko puntutik, mugak erreka edo trokartean barna darrai iparmendebalderat lehenbizi eta iparralderat gero, 20. lurzatiaren mugaraino. Zuzen iparralderat, 18. lurzatiaren mendebaldeko muturretik pasatu, bideraino. Iparmendebalderat, 38. lurzatiaren hegomendebaldeko muturreraino. Zuzen, 37. lurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino eta UTM X,625.772; Y,4.667.389; Z,307 koordenatu-punturaino darrai, 108. lurzatiaren iparmendebaldeko muturrean, non babespen eremuaren iparraldeko muga hasten den.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-CAIDAS DE LA NEGRAKO NATUR ERRESERBA (NE-37).

Mugak:

Iparraldean: UTM X,633.770; Y,4. 658.179; Z,644 koordenatu-puntutik, zuzen bidegurutzeraino eta 35. lurzatiaren mendebaldeko bazterreraino. Zuzen hegoekialderat bideak 16. lurzatiaren iparmendebaldeko muturrarekin bat egin arte. Puntu horretatik ezkerretara bidean barna, ekialderat, UTM X,635.500; Y,4.658.580; Z,640 koordenatu-punturaino.

Bidean barna iparekialderat UTM X,635.600; Y,4. 659.060; Z,641 koordenatuak dituen bidegurutzeraino. Bidean barna ekialderat Errege Abelbideraino, hortik jarrai 43. lurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino. Puntu horretatik zuzen 41. lurzatiaren hegomendebaldeko muturreraino, haren mendebaldeko mugan barna berriz ere abelbideraino. Abelbidean barna darrai ekialderat bidegurutzeraino.

Hegoekialdean: Babespeneko eremuaren muga abelbidean barna doa UTM X,639.710; Y,4. 655.970; Z,610 koordenatu-punturaino. Puntu horretatik zuzen mendebalderat UTM X,639.160; Y,4. 654.940; Z,625,6 koordenatu- punturaino, zuzen hegomendebalderat, 80. lurzatiaren mendebaldeko muturrean den bideko puntu bateraino. Bidean barna hegoalderat 25 A azpilurzatiaren iparmendebaldeko muturreraino, haren ipar eta ekialdeko mugan barna darrai, probintziaren mugaraino. Puntu horretatik zuzen hegomendebalderat, UTM X,639.110; Y,4. 654.990; Z,525 koordenatu-punturaino. 525 metroko sestra-kurban barna darrai UTM X,637.240; Y,4. 653.753; Z,525 koordenatu-punturaino.

Hegomendebaldean: Aurreko puntutik, zuzen Cabezo del Aguilar tontorreraino, eta uren banalerrotik Aguilarko baltsaraino, mendebaldeko ertzean. Puntu horretatik, bidean barna ipar eta iparekialderat, 71 zenbakiko lurzatiraino, eta haren iparekialdeko mugatik iparraldeko muturreraino. Zuzen iparralderat UTM X,636.185; Y,4. 654.505; Z,405 koordenatu-punturaino, bidean, Valdenovillasko trokartearen ondoan. Zuzen 22 zenbakiko lurzatiaren iparraldeko muturreraino eta zuzen iparmendebalderat UTM X,636.210; Y,4. 655.032; Z,420 koordenatuak dituen bideko punturaino. Bide horretan barna iparmendebalderat, 25 zenbakiko lurzatiraino, 24 zenbakiko lurzatia zeharkatuz. Haren hegoaldeko mugatik mendebaldeko muturreraino eta zuzen 26 zenbakiko lurzatiaren ekialdeko muturreraino. aipatu lurzatiaren ekialdeko mugan barna darrai UTM X,635.445; Y,4.655.860; Z,470 koordenatu-punturaino eta zuzen 26. lurzati honen iparraldeko muturreraino. Puntu horretatik zuzen iparmendebalderat, 28 zenbakiko lurzatiaren ekialdeko muturrera eta Abejar errekara isurtzen den beste errekasto bat zeharkatu, 28 zenbakiko lurzatiaren ekialdeko mugaraino. Aipatu lurzatiaren ekialdeko mugan barna darrai Abejar trokarteko pinudiraino. Hortik mendebalderat Gil edo Riantónen etxolako bideraino, eta Planta de la Negrara doan bidetik 38 zenbakiko lurzatiraino. Lurzati haren ekialdeko mugan barna UTM X,633.557; Y,4. 658.250; Z,630 koordenatu-punturaino, Plana de la Negran, Natur Erreserbaren mugaren iparekialdeko muturrean.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

-EL QUEBRADO, EL RAMILLO ETA LA MEJANA ZALDUETAKO NATUR ERRESERBA (NE-38).

Mugak:

La Mejana zaldua

Ekialde eta Mendebaldea: Natur Erreserbaren ekialde eta mendebaldeko mugaren jarraipena da babespeneko eremua, 150 metro dikean zehar.

Hegoaldean: Babes eremuak hurrengo lurzatiak hartzen ditu: 460, 461, 462, 463, 764, 559, 560, 558, 557, 556, 569, 562, 563, 564, 565, 775, 774, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 ,578, 579, 580; eta hurrengo azpilurzatiak: 801 B, 801 C eta 801 D. Eremuaren barruan geratzen den 801 A azpilurzatiaren atal bat ere sartzen da, eremuaren ekialdea eta mendebaldea zuzen lotzetik ateratzen dena, hain zuzen.

* Lurzati zenbakiak 1994ko otsaileko lurzatiketari dagozkio.

Iragarkiaren kodea: A9605101